Chapter 9

159 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chapter 9

  1. 1. 241203 INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR LEARING นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้ ่
  2. 2. ครูพลกิต เป็นครูทพึ่งมาบรรจุใหม่ ครูพลกิตสอนใน ี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเป็นห้องเด็กเก่งด้วย ครูพลกิตรู้สึกไม่มั่นใจในการสอนว่าตนเองจะสามารถทาได้ดีหรือไม่ และนักเรียนจะสนุกหรือสนใจในวิธการสอนของตนเองหรือไม่ ี นักเรียนห้องนีมลกษณะทีชอบค้นคว้า หาความรู้ กิจกรรมทีให้ปฏิบตได้ลงมือทาฝึกคิด ้ีั ่ ่ ัิ นักเรียนจะชอบมาก ทังยังเรียนพิเศษ เนื้อหาในหนังสือเรียนส่วนใหญ่จะรู้และทาความ ้ เข้าใจมาก่อนแล้ว แต่ทสงเกตได้ชดคือนักเรียนจะแข่งกันเรียน ทางานกลุมไม่คอยประสบความสาเร็จเท่าทีควร ี่ ั ั ่ ่ ่ ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนฝากความหวังไว้ที่ครูพลกิตเพื่อช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องนี้ให้ได้
  3. 3. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ว่าใช้ได้จริง และง่ายต่อการใช้งาน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ เน้นสาระสาคัญผู้เรียน ลงบนกระดานหรือเน้นในสื่อ หลังการจัดการเรียนรู้ มอบกิจกรรมให้เพื่อนาความรู้ไปใช้
  4. 4. จัดสถานที่เรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมในชั่วโมงนั้นๆ สาหรับนักเรียนห้องนี้เป็น เด็กเก่งแต่ขาดความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม ควรจัดที่นั่งให้เป็นกลุ่มเพื่อที่เขา จะได้คุ้นเคย แสงไฟ ก็ควรเพียงพอ เสียงลาโพงไม่ดังไม่เบาจนเกินไป
  5. 5. บอกถึงความสาคัญของเนื้อหาที่จะเรียน และสร้างแรงจูงใจในการเรียนแก่เด็ก บอกกิจกรรมที่จะทาไว้ล่วงหน้า เพื่อที่เขาจะได้เตรียมตัวและคิดเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์เดิมร่วมกับเนื้อหาที่จะเรียนในอนาคตเข้าด้วยกัน
  6. 6. อธิบายกิจกรรมให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจน วางขั้นตอนกิจกรรมให้ง่ายและทาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างแรงจูงใจในการเรียน และชี้แนะให้เขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว ตั้งคาถามระหว่างเรียน และทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน
  7. 7. ชอบค้นคว้าหาความรู้ชอบกิจกรรมลงมือกระทาฝึกคิด หรือที่ท้ายทายการทางาน นักเรียนจะรู้และทาความเข้าใจเนื้อหามาก่อน เพราะ เรียนพิเศษ ทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบความสาเร็จ
  8. 8. เพราะ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดความสงสัยและท้าทาย การเรียนรู้โดยผู้สอนกาหนดปัญหาที่ทาผู้เรียนเกิดความสงสัยและ ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จึงเป็นเหมือนการท้าทายให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ปัญหา และได้ลงมือแก้ไขปัญหาจริงๆ นักเรียนของครูพลกิจมีการทาความเข้าใจเนื้อหามา ก่อน จึงทาให้สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ ใหม่ได้ง่าย นักเรียนของครูพลกิจยังทางานกลุ่มไม่ค่อยประสบ ความสาเร็จ การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้จะเป็นการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เรียนอื่นมากขึ้น
  9. 9. สมาชิก • นางสาวกนกวรรณ ลาภประกอบกิจ • นางสาวกาญจนา ยศมา • นางสาววรรษมน ศรีทานันท์ 553050149-7 553050151-0 553050155-2

×