Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EWALUACJA WEWNĘTRZNA
2014/2015
GIMNAZJUM NR 19
W GDAŃSKU
PRZEDMIOT
EWALUACJI
PRZEDMIOT EWALUACJI
realizacja wymagania
„Procesy edukacyjne są
zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się”
CELE
EWALUACJI
CELE EWALUACJI
uzyskanie informacji czy:
 planowanie i realizacja procesów
edukacyjnych w szkole służy rozwojowi
uczniów,...
WYNIKI
EWALUACJI
RODZICE
0
10
20
30
40
a. tak b. nie
35
2
2. Czy sposób pracy nauczycieli i organizacja procesu
nauczania sprzyjają uczeniu się?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak,
wszyscy
b. tak,
większość
c. tak,
połowa
d. tak,
niektórzy
e. tak,
niektórzy
f. tak,
niel...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie c. nie mam zdania
20
3
17
4. Czy atmosfera na lekcjach sprzyja uczeniu się?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak,
wszyscy
b. tak,
większość
c. tak,
połowa
d. tak,
niektórzy
e. tak,
nieliczni
f. nie,
nikt...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie c. nie mam zdania
34
0
6
6. Czy szkoła realizuje podstawę programową?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak, na
bieżąco
b. na ogół
tak
c. niezbyt
często
d.
sporadycznie
e. nie
32
8
0 0 0
7. Czy inte...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak, na
bieżąco
b. tak ,
pod koniec
semestru
c. tak,
pod koniec
roku
szkolnego
d. tak,
gdy
poj...
0
10
20
30
40
40
12
15
17
21
36
9. Jak uzyskują Państwo informacje o
postępach/trudnościach i innych sprawach związanych z...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie
36
4
10. Czy znają Państwo obowiązujący w szkole system
oceniania?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. od
wychowawcy
b. od dziecka c. ze strony
internetowej
szkoły
d. w bibliotece
szkolnej
32
21
10...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2
8
13
9
5
8
2 2
0 1 0
12. Co Państwo sądzą o obowiązującym systemie oceniania?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie c. nie wiem
34
1
5
13. Czy dziecko zna obowiązujący w szkole system
oceniania?
0
10
20
30
40
12
9
13
1 2 2
0 1 0 0
14. Jak dziecko postrzega wewnątrzszkolny system
oceniania?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak, dziecko korzysta
z nich i pomagają w uczniu
się
b. raczej tak c. nie, nie odpowiadają
pot...
0
10
20
30
40
12 12
1 0
10 10
8
0
16. W jakich zajęciach pozalekcyjnych dziecko bierze udział?
17. Co Państwa zdaniem
należy zmienić, by stworzyć
uczniom optymalne warunki
uczenia się i rozwoju?
(pytanie otwarte, udzi...
„Jest bardzo dobrze!”
„Warunki uczenia się
są pozytywne”
„Aby znaleźć odpowiednie gimnazjum dla dziecka
zrobiliśmy rok tem...
„Wyremontowana i lepiej wyposażona szkoła
byłaby jeszcze lepszym i bardziej sprzyjającym
miejscem do nauki”
„Więcej wyjść,...
„Wyjaśnić szczegółowo
problemy wychowawcze
zamiast arbitralnego
orzeczenia”
„Niektórzy nauczyciele
nie motywuja, a wrecz
z...
UCZNIOWIE
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie c. nie mam zdania
33
2
5
1. Czy szkoła stwarza warunki, które sprzyjają uczeniu się?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a.
zdecydowanie
tak
b. raczej tak c. czasem
tak, czasem nie
d. raczej nie e. nie
9
16
14
1
0
3. C...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie c. nie mam zdania
23
7
10
4. Czy nauczyciele wspierają uczniów? (uczniowie)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
17
9
15 14 15
3
7
24
11
2
5. W jaki sposób nauczyciele tworzą dobre warunki do
nauki?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
17
6
2 1
19
6
9
11
2 2
6. Jakie działania nauczycieli utrudniają uczenie się?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak, korzystam z zajęć
pozalekcyjnych i pomagają mi w
uczeniu się
b. raczej tak c. nie, zajęci...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
13
8 9
1
16
8
8. W jakich zajęciach pozalekcyjnych bierzesz udział?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. tak b. nie
33
7
9. Czy znasz system oceniania obowiązujący w szkole?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. przedstawił go
wychowawca
b. przedstawili go
nauczyciele przedmiotów
c. w bibliotece szkolnej ...
0
1
2
3
4
5
4
1
0
2
11. Jeżeli nie znasz systemu oceniania, to dlaczego?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
4
12
5
8
3 2
6 6
3 2
0
12. Co sądzisz o wewnątrzszkolnym systemie oceniania?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
a. nie
wiem, nie
znam
systemu
oceniania
b. tak,
wszyscy
c. tak,
większość
d. tak,
połowa
e. tak,
...
0
5
10
15
20
25
30
35
40
20
3 3
7
12 12
4
0
10
2
14. Jakie znaczenie ma dla ciebie ocena?
NAUCZYCIELE
1
3
5
7
9
11
13
15
17
a. tak b. nie
16
1. Czy zapoznają Państwo uczniów z przedmiotowym
system oceniania?
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
17
a. omawiam
system oceniania
we wszystkich
klasach na
początku roku
szkolnego
b. informuję, że
moż...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
a. tak b. nie
16
1
3. Czy rodzice są zapoznawani z system oceniania?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
a. osobiście przez
nauczyciela
przedmiotu/wychowawcę
b. za pośrednictwem
uczniów
c. nie są informowa...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
a. tak b. nie
17
5. Czy różnicują Państwo metody pracy w zależności od
potrzeb i możliwości uczniów?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
13
14
5
16
9
11
1
6. W jaki sposób różnicują Państwo metody pracy w
zależności od potrzeb i możliwoś...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a. tak b. nie
17
7. Czy uczniowie otrzymują ustną lub pisemną informację
zwrotną o postępach w in...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a. tak b. nie c.
większość tak
d. część tak e. nieliczni
tak
2
4
10
1
8. Czy Państwa zdaniem uczn...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a. tak b. nie
17
9. Czy kształtują Państwo u uczniów umiejętność uczenia
się?
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a. przedstawiam
różne techniki
uczenia się
b. uczę strategii
wykonywania
różnego typu zadań
c. ws...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
a. tak b. nie c.
większość tak
d. część tak e. nieliczni
tak
4
8
3
11. Czy Pań...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
a. tak b. nie
15
12. Czy organizują Państwo zajęcia w sposób, który
umożliwia/...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a. tak b. nie
15
13. Czy organizują Państwo pracę w sposób, który
umożliwia/wymaga od uczniów, by...
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
a. tak b. nie
15
14. Czy Państwa działania wspierają uczniów w uczeniu się?
15.Co w Państwa organizacji pracy z
uczniem należy zmienić, aby
stworzyć mu optymalne warunki
rozwoju? (pytanie otwarte,
u...
„Sądzę, że należy pracować nad
motywacją uczniów do nauki,
uświadomić im wagę edukacji w
przyszłej pracy zawodowej.
Podsta...
„Sens w tym, aby
uczniom chciało się chcieć
i korzystać z tego
wszystkiego, co
przekazuje im nauczyciel”
„Zwiększyć dostęp...
„Na lekcjach wychowawczych popracować nad
technikami uczenia się”
ANALIZA
DOKUMENTÓW
Nauczanie odbywa się w oparciu o
zestaw programów nauczania
zatwierdzany przez zespół ds.
opiniowania programów nauczania....
Szkoła posiadaWewnątrzszkolny System
Oceniania, który zawiera szczegółowe
informacje dotyczące oceniania w ramach
nauczani...
Zespoły przedmiotowe i zadaniowe przedstawiają plany
pracy na bieżący rok szkolne, w których planowane są
m.in. procesy ed...
Szkoła posiada i realizuje program
wychowawczy, którego część stanowi
program profilaktyki.We wszystkich klasach
odbywają ...
Wszelkie zajęcia dodatkowe
dokumentowane są w dziennikach
zajęć pozalekcyjnych.
Uczniowie, u których występują specyficzne
trudności w uczeni się objęci są, w
zależności od potrzeb, nauczaniem
indywidua...
W szkole realizowane są także projekty
gimnazjalne planowane i organizowane
zgodnie z procedurami.W ramach
proponowanych t...
OPINIA EKSPERTA
?
WNIOSKI
Procesy edukacyjne są
planowane i realizowane w
sposób celowy, zmierzający do
umożliwienia uczniom
wszechstronnego rozwoju...
Uczniowie i rodzice są mają dostęp do informacji, w
szczególności dotyczących systemu oceniania.
Informowani są osobiście ...
Uczniowie są w zadawalający sposób i z
odpowiednią częstotliwością informowani o
postępach i trudnościach zarówno poprzez ...
Większość nauczycieli ma dobry kontakt z uczniami i
wspiera ich w uczeniu się. Znaczna grupa uczniów
wskazuje na dobrą atm...
Nauczyciele starają się kształtować u
uczniów umiejętność uczenia się,
efekty jednak nie są zadawalające.
W nauczaniu posz...
ZALECENIA
Dbać o dobrą atmosferę na zajęciach, redukując
stres do poziomu, który motywuję do wysiłku, a
nie paraliżuje. Jednocześnie...
Przestrzegać systemu
oceniania i zapisów w
statucie. Zachęcać
uczniów i rodziców do
korzystania z wszelkich
dokumentów
zna...
Pracować nad kształceniem umiejętności uczenia się (strategie
uczenia się, rozwiązywania zadań, itp.). Starać się pozyskać...
Włączać w proces nauczania
poszczególnych przedmiotów
inne dziedziny wiedzy
(zwłaszcza w obrębie
pokrewnych przedmiotów, n...
W miarę możliwości
stosować grupowe formy
pracy, tak by uczniowie
współpracując uczyli się od
siebie nawzajem.
Wykorzystyw...
W miarę możliwości
zorganizować dla uczniów
warsztaty dotyczące
technik uczenia się,
rodzajów inteligencji,
ewentualnie sz...
THE END
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)

821 views

Published on

Wyniki ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku za rok szkolny 2014/15.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ewaluacja wewnętrzna Gimnazjum nr 19 w Gdańśku (2014.2015)

 1. 1. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015 GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU
 2. 2. PRZEDMIOT EWALUACJI
 3. 3. PRZEDMIOT EWALUACJI realizacja wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”
 4. 4. CELE EWALUACJI
 5. 5. CELE EWALUACJI uzyskanie informacji czy:  planowanie i realizacja procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów,  uczniowie są świadomi celów i oczekiwanego poziomu osiągnięć,  warunki, w jakich odbywa się nauczanie pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów (nabywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, kształtowanie postaw).
 6. 6. WYNIKI EWALUACJI
 7. 7. RODZICE
 8. 8. 0 10 20 30 40 a. tak b. nie 35 2 2. Czy sposób pracy nauczycieli i organizacja procesu nauczania sprzyjają uczeniu się?
 9. 9. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak, wszyscy b. tak, większość c. tak, połowa d. tak, niektórzy e. tak, niektórzy f. tak, nieliczni g. nie, nikt 4 26 3 7 0 0 0 3. Czy nauczyciele wspierają uczniów?
 10. 10. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie c. nie mam zdania 20 3 17 4. Czy atmosfera na lekcjach sprzyja uczeniu się?
 11. 11. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak, wszyscy b. tak, większość c. tak, połowa d. tak, niektórzy e. tak, nieliczni f. nie, nikt 3 28 1 7 1 0 5. Czy nauczyciele maja dobry kontakt z uczniami?
 12. 12. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie c. nie mam zdania 34 0 6 6. Czy szkoła realizuje podstawę programową?
 13. 13. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak, na bieżąco b. na ogół tak c. niezbyt często d. sporadycznie e. nie 32 8 0 0 0 7. Czy interesują się Państwo edukacja dziecka?
 14. 14. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak, na bieżąco b. tak , pod koniec semestru c. tak, pod koniec roku szkolnego d. tak, gdy pojawiają się problemy e. tak, po interwencji szkoły f. nie 37 3 0 0 0 0 8. Czy monitorują Państwo postępy i proces uczenia się dziecka?
 15. 15. 0 10 20 30 40 40 12 15 17 21 36 9. Jak uzyskują Państwo informacje o postępach/trudnościach i innych sprawach związanych z edukacja dziecka?
 16. 16. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie 36 4 10. Czy znają Państwo obowiązujący w szkole system oceniania?
 17. 17. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. od wychowawcy b. od dziecka c. ze strony internetowej szkoły d. w bibliotece szkolnej 32 21 10 0 11. Jak uzyskali Państwo informacje dot. systemu oceniania?
 18. 18. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2 8 13 9 5 8 2 2 0 1 0 12. Co Państwo sądzą o obowiązującym systemie oceniania?
 19. 19. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie c. nie wiem 34 1 5 13. Czy dziecko zna obowiązujący w szkole system oceniania?
 20. 20. 0 10 20 30 40 12 9 13 1 2 2 0 1 0 0 14. Jak dziecko postrzega wewnątrzszkolny system oceniania?
 21. 21. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak, dziecko korzysta z nich i pomagają w uczniu się b. raczej tak c. nie, nie odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom d. nie wiem, nie interesuje mnie udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych 14 18 5 2 15. Czy proponowane zajęcia pozalekcyjne pomagają zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozwijają zainteresowania uczniów?
 22. 22. 0 10 20 30 40 12 12 1 0 10 10 8 0 16. W jakich zajęciach pozalekcyjnych dziecko bierze udział?
 23. 23. 17. Co Państwa zdaniem należy zmienić, by stworzyć uczniom optymalne warunki uczenia się i rozwoju? (pytanie otwarte, udzielono 9 odpowiedzi)
 24. 24. „Jest bardzo dobrze!” „Warunki uczenia się są pozytywne” „Aby znaleźć odpowiednie gimnazjum dla dziecka zrobiliśmy rok temu rekonesans (wizyty, dni otwarte) wśród okolicznych szkół.Wybór był przemyślany. Minione półrocze utwierdziło nas, że wybór był słuszny. Lokalizacja, warunki lokalowe oraz sposób i poziom nauczania jest satysfakcjonujący i zgodny z oczekiwaniami. Nie sadzę, aby coś można było usprawnić”
 25. 25. „Wyremontowana i lepiej wyposażona szkoła byłaby jeszcze lepszym i bardziej sprzyjającym miejscem do nauki” „Więcej wyjść, np. do muzeów, teatru, opery, itp.” „Nagradzać za dobre wyniki, konkursy, etc.”
 26. 26. „Wyjaśnić szczegółowo problemy wychowawcze zamiast arbitralnego orzeczenia” „Niektórzy nauczyciele nie motywuja, a wrecz zniechęcają uczniów do nauki i osiągania lepszych wyników” „Aktualne prowadzenie dziennika elektronicznego, niesystematyczne uzupełnianie ocen jest nagminne”
 27. 27. UCZNIOWIE
 28. 28. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie c. nie mam zdania 33 2 5 1. Czy szkoła stwarza warunki, które sprzyjają uczeniu się?
 29. 29. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. zdecydowanie tak b. raczej tak c. czasem tak, czasem nie d. raczej nie e. nie 9 16 14 1 0 3. Czy czujesz się w szkole dobrze?
 30. 30. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie c. nie mam zdania 23 7 10 4. Czy nauczyciele wspierają uczniów? (uczniowie)
 31. 31. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 17 9 15 14 15 3 7 24 11 2 5. W jaki sposób nauczyciele tworzą dobre warunki do nauki?
 32. 32. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 17 6 2 1 19 6 9 11 2 2 6. Jakie działania nauczycieli utrudniają uczenie się?
 33. 33. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak, korzystam z zajęć pozalekcyjnych i pomagają mi w uczeniu się b. raczej tak c. nie, zajęcia pozalekcyjne nie odpowiadają moim potrzebom i zainteresowaniom d. nie wiem, nie interesują mnie zajęcia pozalekcyjne 13 13 6 9 7. Czy proponowane zajęcia pozalekcyjne pomagają zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozwijają twoje zainteresowania?
 34. 34. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 13 8 9 1 16 8 8. W jakich zajęciach pozalekcyjnych bierzesz udział?
 35. 35. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. tak b. nie 33 7 9. Czy znasz system oceniania obowiązujący w szkole?
 36. 36. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. przedstawił go wychowawca b. przedstawili go nauczyciele przedmiotów c. w bibliotece szkolnej d. na stronie internetowej szkoły e. nie znam systemu oceniania 10 30 0 2 5 10. Jak zapoznałeś się z systemem oceniania?
 37. 37. 0 1 2 3 4 5 4 1 0 2 11. Jeżeli nie znasz systemu oceniania, to dlaczego?
 38. 38. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4 12 5 8 3 2 6 6 3 2 0 12. Co sądzisz o wewnątrzszkolnym systemie oceniania?
 39. 39. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a. nie wiem, nie znam systemu oceniania b. tak, wszyscy c. tak, większość d. tak, połowa e. tak, niektórzy f. tak, ale niewielu g. nie 4 4 23 4 3 2 0 13. Czy nauczyciele przestrzegają systemu oceniania?
 40. 40. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20 3 3 7 12 12 4 0 10 2 14. Jakie znaczenie ma dla ciebie ocena?
 41. 41. NAUCZYCIELE
 42. 42. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 a. tak b. nie 16 1. Czy zapoznają Państwo uczniów z przedmiotowym system oceniania?
 43. 43. -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 a. omawiam system oceniania we wszystkich klasach na początku roku szkolnego b. informuję, że można się z nim zapoznać w bibliotece/ na stronie internetowej szkoły c. podaję uczniom skróconą informację na piśmie/dyktuję notatkę d. nie informuje uczniów o systemie oceniania 15 12 6 2. W jakiej formie informują Państwo uczniów o systemie oceniania?
 44. 44. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 a. tak b. nie 16 1 3. Czy rodzice są zapoznawani z system oceniania?
 45. 45. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 a. osobiście przez nauczyciela przedmiotu/wychowawcę b. za pośrednictwem uczniów c. nie są informowani 13 10 4. W jakiej formie informowani są rodzice o systemie oceniania?
 46. 46. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 a. tak b. nie 17 5. Czy różnicują Państwo metody pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów?
 47. 47. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 13 14 5 16 9 11 1 6. W jaki sposób różnicują Państwo metody pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów?
 48. 48. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a. tak b. nie 17 7. Czy uczniowie otrzymują ustną lub pisemną informację zwrotną o postępach w innej postaci niż ocena (np. omówienie i poprawa błędów, informacja jakie treści są opanowane a nad którymi należy popracować, itp.)?
 49. 49. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a. tak b. nie c. większość tak d. część tak e. nieliczni tak 2 4 10 1 8. Czy Państwa zdaniem uczniowie korzystają z tych informacji?
 50. 50. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a. tak b. nie 17 9. Czy kształtują Państwo u uczniów umiejętność uczenia się?
 51. 51. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a. przedstawiam różne techniki uczenia się b. uczę strategii wykonywania różnego typu zadań c. wskazuję źródła d. wykorzystuję materiały nauczania, które pokazują strategie uczenia się/wykonywania zadań e. inne: ………… f. nie kształtuję umiejętności uczenia się 12 10 13 7 1 10. W jaki sposób kształtują Państwo u uczniów umiejętność uczenia się?
 52. 52. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 a. tak b. nie c. większość tak d. część tak e. nieliczni tak 4 8 3 11. Czy Państwa zdaniem uczniowie korzystają z informacji nt. strategii uczenia się?
 53. 53. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 a. tak b. nie 15 12. Czy organizują Państwo zajęcia w sposób, który umożliwia/wymaga od uczniów powiązania różnych dziedzin wiedzy?
 54. 54. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a. tak b. nie 15 13. Czy organizują Państwo pracę w sposób, który umożliwia/wymaga od uczniów, by uczyli się od siebie nawzajem?
 55. 55. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 a. tak b. nie 15 14. Czy Państwa działania wspierają uczniów w uczeniu się?
 56. 56. 15.Co w Państwa organizacji pracy z uczniem należy zmienić, aby stworzyć mu optymalne warunki rozwoju? (pytanie otwarte, udzielono pięciu odpowiedzi)
 57. 57. „Sądzę, że należy pracować nad motywacją uczniów do nauki, uświadomić im wagę edukacji w przyszłej pracy zawodowej. Podstawowe techniki uczenia się powinny być prezentowane w …. (nieczytelne) w klasach pierwszych” „Byłoby najlepiej, gdybym mogła prowadzić zajęcia w jednej Sali, co umożliwiłoby mi częstsze stosowanie pomocy dydaktycznych i materiałów dodatkowych.W sytuacji, gdy codziennie mam zajęcia w innej Sali dysponowanie i przechowywanie materiałów indywidualizujących pracę jest bardzo skomplikowane”
 58. 58. „Sens w tym, aby uczniom chciało się chcieć i korzystać z tego wszystkiego, co przekazuje im nauczyciel” „Zwiększyć dostęp do Internetu”
 59. 59. „Na lekcjach wychowawczych popracować nad technikami uczenia się”
 60. 60. ANALIZA DOKUMENTÓW
 61. 61. Nauczanie odbywa się w oparciu o zestaw programów nauczania zatwierdzany przez zespół ds. opiniowania programów nauczania. Programy uwzględniają treści i warunki ich realizacji zawarte w Podstawie Programowej. Potwierdzenie realizacji Podstawy Programowej stanowią wpisy w dziennikach lekcyjnych.
 62. 62. Szkoła posiadaWewnątrzszkolny System Oceniania, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące oceniania w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów. Istnieje Statut Szkoły, w którym opisane są m.in. prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców, system kar i nagród, oraz kryteria oceniania zachowania uczniów. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej
 63. 63. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe przedstawiają plany pracy na bieżący rok szkolne, w których planowane są m.in. procesy edukacyjne realizowane poprzez zajęcia obowiązkowe oraz część zajęć pozalekcyjnych (wyrównawcze, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z poszczególnych przedmiotów).W planach pracy zespołów znajdują się także zajęcia pozalekcyjne skierowane na rozwój zainteresowań (kółka zainteresowań, profile), wzbogacenie wiedzy i rozwój umiejętności (przygotowanie do konkursów przedmiotowych), organizację czasu wolnego i rozwój fizyczny młodzieży (zajęcia sportowe).
 64. 64. Szkoła posiada i realizuje program wychowawczy, którego część stanowi program profilaktyki.We wszystkich klasach odbywają się, w formie zajęć pozalekcyjnych warsztaty realizujące program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”. Planowane i przeprowadzane są również dodatkowe zajęcia dla uczniów z różnymi problemami – socjoterapia, Klub Dziewiętnastka.
 65. 65. Wszelkie zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
 66. 66. Uczniowie, u których występują specyficzne trudności w uczeni się objęci są, w zależności od potrzeb, nauczaniem indywidualnym, rewalidacją oraz terapia pedagogiczną. Prowadzenie zajęć potwierdzają odpowiednie dzienniki.
 67. 67. W szkole realizowane są także projekty gimnazjalne planowane i organizowane zgodnie z procedurami.W ramach proponowanych tematów uczniowie poszerzają wiedzę z różnych dziedzin, uczą się także korelowania wiadomości i umiejętności nabywanych w trakcie nauki poszczególnych przedmiotów, umiejętności wyszukiwania źródeł i korzystania z nich oraz pracy zespołowej, odpowiedzialności za własną pracę, planowania własnej pracy i realizacji zadań w określonych terminach, a także samodzielności.
 68. 68. OPINIA EKSPERTA
 69. 69. ?
 70. 70. WNIOSKI
 71. 71. Procesy edukacyjne są planowane i realizowane w sposób celowy, zmierzający do umożliwienia uczniom wszechstronnego rozwoju. Realizacja procesów edukacyjnych przeważnie uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów – zarówno grup, jak i jednostek. Szkoła realizuje podstawę programową, a poprzez planowanie i organizację zajęć dodatkowych wspiera rozwój zainteresowań uczniów, ich rozwój społeczny i pomaga w rozwiązywaniu problemów.Większość uczniów i rodziców jest zadowolona z oferty zajęć pozalekcyjnych, choć uczniowie korzystają z nich w ograniczonym zakresie (te same osoby biorą udział w kilku zajęciach, podczas, gdy inne wcale).
 72. 72. Uczniowie i rodzice są mają dostęp do informacji, w szczególności dotyczących systemu oceniania. Informowani są osobiście przez poszczególnych nauczycieli, mają także możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją zawierającą zarówno szczegółowe kryteria i sposoby oceniania, jak i konkretne cele i oczekiwany poziom osiągnięć oraz treści nauczania. Uczniowie i rodzice na ogół korzystają z informacji ustnej, natomiast tylko wyjątkowo sięgają do źródeł pisanych, stąd czasem czuja się niedoinformowani.
 73. 73. Uczniowie są w zadawalający sposób i z odpowiednią częstotliwością informowani o postępach i trudnościach zarówno poprzez oceny, jak i bardziej szczegółową pisemną lub ustną informację zwrotną. Część uczniów korzysta z tych informacji. Uczniowie w większości mają świadomość, że ocena stanowi przede wszystkim informację, w następnej kolejności ma funkcję motywacyjną.
 74. 74. Większość nauczycieli ma dobry kontakt z uczniami i wspiera ich w uczeniu się. Znaczna grupa uczniów wskazuje na dobrą atmosferę na lekcjach, zorganizowane, konsekwentne działanie nauczycieli, przejrzyste i uczciwe ocenianie jako czynniki sprzyjające uczeniu się. Z drugiej strony równie liczna grupa sygnalizuje zbyt wysoki poziom stresu i zbyt częste oceniania jako czynniki negatywne. Równie istotne jest dla uczniów umożliwienie im uzupełnienia braków i poprawy ocen. Motywują uczniów do nauki poprzez odpowiedni system oceniania.
 75. 75. Nauczyciele starają się kształtować u uczniów umiejętność uczenia się, efekty jednak nie są zadawalające. W nauczaniu poszczególnych przedmiotów uwzględnia się konieczność powiązania różnych dziedzin wiedzy. Uczniom stwarza się możliwość współpracy i uczenia się od siebie nawzajem, trudno jednak ocenić, w jakim stopniu z niej korzystają.
 76. 76. ZALECENIA
 77. 77. Dbać o dobrą atmosferę na zajęciach, redukując stres do poziomu, który motywuję do wysiłku, a nie paraliżuje. Jednocześnie zachować dyscyplinę niezbędną do uzyskania pożądanych efektów pracy.
 78. 78. Przestrzegać systemu oceniania i zapisów w statucie. Zachęcać uczniów i rodziców do korzystania z wszelkich dokumentów znajdujących się na stronie internetowej szkoły. Na bieżąco modyfikować formy i metody pracy dostosowując je do konkretnej grupy uczniów.
 79. 79. Pracować nad kształceniem umiejętności uczenia się (strategie uczenia się, rozwiązywania zadań, itp.). Starać się pozyskać informację zwrotną od uczniów, czy i jakie sposoby uczenia się stosują. Zachęcać, a wręcz obligować uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy (nie tylko Internetu), formułując problemy do rozwiązania, czy samodzielne opracowanie tematu.
 80. 80. Włączać w proces nauczania poszczególnych przedmiotów inne dziedziny wiedzy (zwłaszcza w obrębie pokrewnych przedmiotów, na lekcjach języków obcych wykorzystywać zagadnienia językowe do wzbogacania wiedzy ogólnej). Zrewidować tematy projektów gimnazjalnych, tak by pozwalały poszerzyć wiedzę i skorelować różne dziedziny.
 81. 81. W miarę możliwości stosować grupowe formy pracy, tak by uczniowie współpracując uczyli się od siebie nawzajem. Wykorzystywać odpowiedzi ustne uczniów jako źródło wiedzy dla innych uczniów, pozwalać na wzajemną korektę błędów.
 82. 82. W miarę możliwości zorganizować dla uczniów warsztaty dotyczące technik uczenia się, rodzajów inteligencji, ewentualnie szkolenie dla nauczycieli w tym zakresie, by mogli przekazać uczniom tę wiedzę w sposób bardziej usystematyzowany, np. na godzinach wychowawczych.
 83. 83. THE END

×