Ondernemers Coverstory Feb 2010

697 views

Published on

hict cover story ondernemen

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
121
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ondernemers Coverstory Feb 2010

  1. 1. 0 2 5 februari 2010 • Jaargang 18 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Gent X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus) Jan Demey (Hict) Elk ziekenhuis wordt een groeipool voor economische, logistieke en regionale ontwikkeling Reportage vrouwelijke bedrijfsleiders – Dossier hr & opleidingen – Nieuwe directeur voor Bellewaerde Park
  2. 2. 12 Ondernemers 02 5 februari 2010 De kenniseconomie is in opgang, daar twijfelt niemand nog aan. Jan Demey van het Brugse consultancybedrijf Hict weet dat beter dan wie ook. Ruim vijf jaar geleden koos hij voor zijn droom: het zelfstandig ondernemerschap. Voor Hict had hij meteen een unique selling proposition: professionele adviesverlening aan de zorgsector, in alle aspecten. Heel wat binnen- en buitenlandse INTERVIEW ziekenhuizen doen nu al een beroep op de knowhow van Demey en zijn ruim 40 medewerkers die hun thuisbasis hebben in de Brugse binnenstad. Deze landbouwerszoon koppelt visie, strategie en sociale gedrevenheid aan een benijdenswaardige dosis ‘flandriengehalte’: hij stapt gepassioneerd en geamuseerd door het leven. Hij zweert bij het ondernemerschap en ook bij zijn medewerkers. “Iedereen moet een beetje entrepreneur en een beetje intrapreneur zijn”, stelt Jan Demey (43). Jan Demey (Hict) Elk ziekenhuis wordt een groeipool voor economische, logistieke en regionale ontwikkeling Hict is nu vijf jaar oud. Hoe bent u destijds op het idee van de zaken die hij of zij voorgeschoteld krijgt. Terwijl de om voortaan formeel te communiceren met iedereen gekomen om aan medische consultancy te doen? directie van een ziekenhuis ervoor moet zorgen dat alle die aan boord was. Als CEO heb je een plan, een visie en Jan Demey: “Ik heb ervaring opgedaan o.a. bij het IT- processen goed lopen. Op alle niveaus leeft de vraag een strategie, maar je moet zorgen dat al die zaken ook bedrijf Delaware, bij Ernst & Young, Arthur Andersen en hoe men de zaken beter en efficiënter kan organiseren. doordringen tot in de hoofden van de medewerkers. Deloitte. Zoals dat zo vaak gaat, droomde ook ik van een Wij dienen als onafhankelijk klankbord en we proberen Als je met 25 mensen werkt, is het tijd om even te con- eigen bedrijf. En ik zag een gat in de markt als consultant creatief en innovatief mee te denken. Het is zeker niet solideren en de structuren formeel op punt te zetten. voor de gezondheidssector. zo dat de medische wereld de taken niet meer zelf onder Sowieso blijf ik erbij dat de mensen de belangrijkste troef Ik was 37, en het was dus het moment om die typisch controle heeft. Maar vaak ontbreekt de tijd en de exper- zijn van een groeibedrijf. Het bestaande team moet nu West-Vlaamse droom te realiseren. Heel lang heb ik daar tise om de processen ook eens grondig te analyseren en de groei zien te bestendigen door een uitbreiding van niet moeten over nadenken en ik heb nog geen seconde oplossingen uit te dokteren. Op basis van onze input en onze klantenportfolio. We hebben er een goed oog in spijt gehad van die beslissing. In Europa bestaan er wei- advies, kan de klant dan autonoom verder.” dat dit lukt.” nig of geen bedrijven met een DNA zoals het onze. In België zijn we het enige onafhankelijke adviesbedrijf voor U bent sterk gesteld op uw onafhankelijke positie. Groeien kan niet zonder kapitaal en voorlopig hebt u de medische sector.” Dat is toch geen gemakkelijke zaak? dat geld zelf opgehoest. Hoe lang kan dat nog? Jan Demey: “Onze strikte deontologie gaat boven Jan Demey: “Het voordeel is sowieso dat we in de dienst- Welke dienstverlening bieden jullie aan zorginstel- alles. Wij proberen op drie vlakken onafhankelijk te zijn. verlenende sector actief zijn waar we niet zo’n grote lingen? Ten eerste willen we ons advies kunnen geven zonder kapitaalbehoefte hebben als in de industrie. In eigen land Jan Demey: “Wij doen aan consultancy maar zijn vooral beïnvloeding. Ten tweede, ons advies staat los van de wil ik zo lang het gaat zelf hoofdaandeelhouder blijven. geen generalisten. Wij hebben van meet af aan gefocust verkoop van materialen, software of andere producten. Maar we groeien zowel in het binnenland, als in het nabije op de zorgsector in al zijn facetten. Ik noem onszelf soms En ten derde, we zijn ook niet afhankelijk van externe én verre buitenland. In Nederland hebben we nu met suc- de architect én de aannemer van de gezondheidssec- aandeelhouders. Wij garanderen professioneel advies, ces een joint venture gesloten met Neyrode. Dat is een tor. We benaderen die sector ook in al zijn geledingen. dat volledig onderbouwd is, met referenties van onze uitstekende formule. We delen het kapitaal, maar opera- We willen er dus zijn voor patiënten, dokters en verpleeg- kant, door andere experten of door wetenschappelijk tioneel wordt onze eigen merknaam gehanteerd.” kundig personeel, directies maar ook voor toeleveraars onderzoek. of betrokken overheden. Voor elk van hen proberen Wij bekijken de zaken ook altijd breder dan wat een Neyrode is zowat de Nederlandse tegenhanger van we ‘toegevoegde waarde’ te realiseren en oplossingen ziekenhuis strikt genomen zou doen. Zo hebben we de Vlerick. Wat hebt u van de Nederlanders geleerd dat te formuleren als er concrete vragen worden gesteld. zaken ook al eens benaderd vanuit een milieustandpunt. u nog niet wist? Het is bijvoorbeeld geen geheim dat het verplegend per- Als je aan een nierdialysepatiënt nieuwe geneesmidde- Jan Demey: “Ze hebben me al verrast met hun toepassing soneel vaak klaagt over te veel administratie, ten koste len voorschrijft, kan dat impact hebben op de logistieke van corporate governance. Nederlanders gaan daar nog van hun hoofdopdracht, het verplegen. We helpen ook de stroom, maar ook op de afvalberg bijvoorbeeld. Het is een heel stuk verder in dan wij. Ze zijn ook een stuk kri- wachttijden voor patiënten korter te maken, de interne aan ons om de sector te wijzen op dit soort zaken.” tischer. Om het met een boutade te zeggen: als wij twee organisatie en logistieke stromen binnen een ziekenhuis woorden zeggen, komen er al meteen 15 vragen. En we te stroomlijnen, enz…” De lokroep van het buitenland kunnen ook iets leren van hun manier om boodschappen te formuleren. Ik onthoud vooral dat we erg complemen- Wil dat ook zeggen dat de medische wereld de zaken U bent in korte tijd sterk gegroeid. Heeft dat het tair zijn en dat onze samenwerking toegevoegde waarde in feite zelf niet meer onder controle heeft? bedrijf ook sterk veranderd? betekent voor beide partijen.” Jan Demey: “Elke sector kent veranderingen. Er doen zich Jan Demey: “Het belangrijkste is de groei te onder- permanent technische evoluties voor, de professionali- kennen, te weten in welke fase je je bevindt en dan de Hoe ziet u de verdere internationalisering van uw sering neemt toe, en ook de behoeften en vragen van maatregelen te nemen die zich opdringen. We zijn nu net bedrijf? patiënten veranderen. Een arts wil zich in die verande- vijf jaar bezig. Toen ik mijn zesde, zevende en achtste Jan Demey: “Daar werd intern al lang over nagedacht rende wereld helemaal kunnen toeleggen op de diagnose medewerker moest aanwerven, wist ik dat het zaak was en de spelregels liggen min of meer vast. Ik denk dat we
  3. 3. INTERVIEW We hebben door te investeren in mensen, zelfs een klein verlies geleden, maar dat kon even niet anders. Het is inherent aan ondernemen. Ondernemers 02 5 februari 2010 1
  4. 4. 1 Ondernemers 02 5 februari 2010 INTERVIEW nog meer zullen netwerken met gelijkaardige spelers. Het FIT-agentschap helpt ons daar ook bij. We hanteren een voorzichtige aanpak, waarbij we een aantal sleutel- regio’s in het vizier hebben. Internationalisering bete- kent niet dat je altijd en overal kantoren moet hebben. Het kan evengoed gaan om projecten met een interna- tionaal karakter in verschillende landen of het kan ook een lokale commerciële vertegenwoordiger zijn. In het Midden-Oosten zijn we dergelijke samenwerking aan het opzetten.” Een blik op de toekomst huizen zullen meer dan ooit rekening moeten houden Ze willen bijvoorbeeld dat een rapport taalkundig piek- U wordt beroepshalve geconfronteerd met de mas- met de operationele kost, de tijd van toediening en het fijn in orde is, tot in het detail, terwijl de meeste mannen todontmachine die de ‘sociale zekerheid’ is. Welke afvalaspect van een geneesmiddel.” eerder het advies centraal stellen. Vrouwen zijn naar pijnpunten ziet u in dat raderwerk? mijn gevoel ook sterker in het communiceren van een Jan Demey: “Ik stoor me er het meeste aan dat die sociale Entrepreneur en intrapreneur boodschap, en dan zeker als het om een moeilijke bood- zekerheid zo weinig transparant is. Naast het feit dat de schap gaat. Laten we het erop houden dat elk bedrijf een sociale lasten van een kennisbedrijf met menselijk kapi- Valt het mee om de juiste mensen te vinden? En waar gezonde mix van beiden moet hebben.” taal zeer duur zijn, is het hele systeem weinig transparant kijkt u naar: eerder een diploma, een multidisciplinair en is er zeer weinig interactie met de economische reali- talent, of de attitude? Wat is het belangrijkste voor uw bedrijf: financiële teit van, in ons geval, een kmo-omgeving.” Jan Demey: “Het is gelukkig geen primair probleem om meerwaarde creëren of sociale meerwaarde? goede mensen aan te werven. We kunnen dus onze eigen Jan Demey: “De beide zaken zijn belangrijk, natuurlijk. Merkt u dat er door de crisis ook investeringen wor- normen opleggen: we willen medewerkers met een grote Maar we gaan in deze fase van onze groei zeker niet den uitgesteld in de zorgsector? betrokkenheid, zowel met het bedrijf als met de job die ze voor winstmaximalisatie. We hebben door te investeren Jan Demey: “Het is een feit dat elke euro nu meer dan doen. Goede medewerkers zijn ook mensen die de juiste in mensen, zelfs een klein verlies geleden, maar dat kon ooit twee keer wordt omgedraaid voor hij wordt uitge- antwoorden kunnen geven aan de klanten. Het heeft even niet anders. Ik ben hier voorlopig de enige aan- geven. Dat zorgt in de hele zorgsector zeker voor span- vooral te maken met een groot inleefvermogen en com- deelhouder en ik weet waar ik naartoe wil met dit huis. ningen, want wie mee wil zijn, moet nu investeren. Ik denk municatietalent. We stellen ook prijs op ondernemerszin. Dat vergt geduld en onderweg ook soms financiële hier aan de herinrichting van ziekenhuizen die soms 40 Wie voor Hict werkt, moet eigenlijk een beetje entrepre- inspanningen, waarvan je pas later de vruchten plukt. Dat jaar geleden werden gebouwd. Maar ook de apparatuur moet permanent gemoderniseerd worden. Artsen moe- ten zich meer en meer specialiseren in één bepaalde Het is niet zo dat de medische wereld de richting en ook daaraan hangt een kostprijs. Via fusies en samenwerkingsverbanden zien we ook heel wat plannen taken niet meer onder controle heeft. Maar voor nieuwbouw ontstaan.” vaak ontbreekt de tijd en de expertise om de Wat zijn voor de medische wereld en de verzorgings- sector de grote uitdagingen voor de toekomst? processen ook eens grondig te analyseren. Jan Demey: “Wij zien vijf thema’s. Ten eerst het hele governance-gebeuren. Hoezeer het beleid van over- heid tot zorginstelling ook gestructureerd en gekeurd neur en een beetje intrapreneur zijn. Hij of zij moet een is nu eenmaal inherent aan ondernemen. We hebben ook wordt, toch blijft er nog altijd nood aan bijsturing en een project kunnen begeleiden, van het begin tot het einde, al positieve marges geboekt en dat geld heb ik conse- vernieuwd kader. Tweede uitdaging: de automatisering en altijd met toegevoegde waarde voor de klant. quent opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd. Het herinves- binnen de gezondheidssector. Een derde tendens is de Zelf geloof ik rotsvast in een persoonlijke band met elk teren van de winst vormde het draagvlak voor de groei internationalisering. Door samenwerking van ziekenhui- individu aan boord. Voor mij bestaat dé uitdaging erin om die we tot hiertoe kenden. Daar heb ik nog geen seconde zen over de grenzen heen, ontstaat schaalvergroting de medewerker enerzijds en het bedrijfsdoel anderzijds spijt van gehad.” maar wordt ook expertise uitgewisseld, bijvoorbeeld tus- met elkaar te matchen. De ene keer lukt dat perfect, de sen ziekenhuizen uit Kortrijk en Rijsel. De patiënt kan daar andere keer lukt dat minder. Of anders gezegd: sommige Welke boodschap hebt u voor jonge, beginnende alleen maar goed bij varen. We komen ook vaak Belgi- mensen groeien mee in de dynamiek van een bedrijfs- ondernemers? sche artsen tegen in het Midden-Oosten. verhaal en evolueren, anderen haken af.” Jan Demey: “Zorg eerst en vooral dat je een niche vindt, Een vierde trend is dat elk ziekenhuis meer en meer een een terrein met weinig excellente spelers, waarin je zelf groeipool voor economische, logistieke en regionale Bij Hict lopen nogal wat vrouwen rond. Men zegt wel een zekere toegevoegde waarde kan bieden. En pro- ontwikkeling wordt. De impact van ziekenhuizen in onze eens dat mannelijke managers iets kunnen leren van beer jezelf daarna voortdurend te bewijzen tegenover je steden is niet te onderschatten op het vlak van tewerk- de emotionele intelligentie van vrouwen. Wat leer je klanten. We mogen ons vooral nooit defensief opstellen. stelling, leveranciers en maatschappelijke ontwikkeling, van hen? Je moet overtuigd zijn van jouw toegevoegde waarde en bijvoorbeeld voor het onderwijs. Die impact zal nog ver- Jan Demey: “Ik werk bijzonder graag met vrouwen en leven met een gevoel dat de markt je nodig heeft.” der toenemen. Ten slotte zijn we ervan overtuigd dat de ik stel vast dat er inderdaad soms verschillen zijn in de relatie tussen de farmaceutische industrie en de zorgin- aanpak tussen mannen en vrouwen. Ik denk dat ze soms (Karel Cambien-Foto’s Dries Decorte) stellingen tal van nieuwe dimensies zal krijgen. Zieken- nauwgezetter zijn in de eindafwerking van hun werk.

×