Propositie jandekeyzer

985 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Propositie jandekeyzer

 1. 1. SLOW PHOTOGRAPHY MET DIGITAL NATIVES PROPOSITIE JAN DEKEYZER
 2. 2. EDUCATIEF FOTOGRAFIE DIGITAL NATIVES SLOW TECHNOLOGY2
 3. 3. INLEIDINGC-md’ers zijn alert voor de noden van de samenleving, onderzoekenhoe je deze kan beantwoorden en vervolgens in beeld brengen.De masterproef, het belangrijkste onderdeel uit het afstudeerjaar,laat toe om zelf een antwoord te zoeken voor een maatschappelijkprobleem aan de hand van een media-ontwerp.Ik heb gekozen om me te verdiepen in de gevolgen van dedigitalisering van fotografie. Dit fenomeen heeft er onder anderevoor gezorgd dat beelden gemakkelijk bewerkt of veranderdkunnen worden zonder dat dit opgemerkt wordt maar ook dat wedagelijks geconfronteerd worden met een overvloed aan beelden.In deze propositie wordt het onderzoeksontwerp, hetonderzoeksproces, de relevantie en de vooropgestelde planningomschreven. Meer documentatie over mijn masterproef is terugte vinden op de volgende blog: www.jandekeyzer.be/masterproef.3
 4. 4. ONDERZOEKSONTWERPSITUERING aangeboden. Dit maakt het voor steeds meer mensen toegankelijker om zelf snel foto’s te delen in een onlineDe digitalisering van fotografie opende het vorige netwerk.decennium een nieuw tijdperk waarin mensen meervrijheid werd aangeboden door het onbeperkt vastleggen PROBLEEMSTELLINGvan beelden en opslaan via de persoonlijke computer. Hetdocumenteren van herinneringen en momenten kreeg De fotografie heeft tegenwoordig, met de komst vaneen nieuwe wending, naast de traditionele ontwikkelde de digitale camera, veel van haar ziel verloren. Foto’sfoto’s en tastbare albums kon men dit nu ook vlot vertalen hebben niet meer het beslissende, definitieve karakterop de computer via digitale fotomappen en slideshows. dat ze hadden in de tijd van de analoge fotografie. ElkeDeze waren eventueel ook te delen via e-mail. opname, goed of slecht, was onherroepelijk en kwam op het filmrolletje. Geen oordeel was mogelijk, je konDe latere opmars van ‘user generated content’ op het natuurlijk altijd meer foto’s nemen en een nieuw filmpjeweb heeft de afgelopen jaren een nieuwe dimensie inleggen, maar elke foto had een unieke waarde.gegeven aan de manier waarop we in onze cultuur metbeelden omgaan. Sociale netwerken, blogs en fora Vooral digital natives staan in mindere mate stil bij dekennen momenteel weinig ‘geheimen’ voor de nieuwe productie en kwaliteit van foto’s en beeldmateriaal. Totgeneratie internetgebruikers, zogenaamde digital natives. ongeveer 10 jaar geleden waren mensen hoofdzakelijkNaargelang de technologie van digitale fotografie op pad met analoge toestellen en filmrolletjes waarbij deavanceert, worden ook kwalitatieve fototoestellen en wachttijd van de ontwikkeling een spanning liet opbouwensmartphones met camera budgetvriendelijker op de markt naar het resultaat.4
 5. 5. INSPIRATIE SLOW PHOTOGRAPHY‘Je laatste foto’ (Laurent Graff, 2010) Deze term is afgeleid van slow technology. Het is hier deAlain Neigel denkt nog vaak terug aan de dood. Geen foto bedoeling om gebruikers te laten stilstaan en reflecteren bijhad de kracht om zijn grote liefde M. te redden van een een bepaalde technologie. Dingen die te vanzelfsprekendslepende ziekte: ‘Iedere foto was een poging haar vast te zijn in onze digitale cultuur, bvb. Het totstandkomen vanhouden, maar ook een buitengemeen dodelijke daad die een foto, worden hiermee benadrukt.haar voortjoeg naar het einde.’ Na haar overlijden weigerthij twintig jaar lang foto’s te maken of erop te verschijnen. Fast technology daarentegen mikt op de efficiëntie en het wegnemen van tijd om een afgebakende taak makkelijkDan ontmoet hij een vrouw die hem weer vol leven uit te voeren. Denk bijvoorbeeld computers waarbij erpompt. Ze krijgt hem zelfs zo ver dat hij op citytrip naar jaar na jaar snellere versies uitkomen door verbeterdeRome vertrekt mét zijn oude analoge camera. Voor de technologie.Trevifontein wordt het koppel benaderd door een man ineen grijze overjas met de geladen boodschap: ‘U heeft SLOW THINGS DOWNnog maar één foto over.’ Fotograaf Chip Litherland stuurt elk jaar 5 koffertjes metAlain bleek beland in een bovenwerkelijk spel, met vier een 35mm camera doorheen de wereld naar andereandere deelnemers, allen met nog één foto op het rolletje. fotografen om één foto te nemen, gelukt of mislukt. HijHet doel was om tijdens een wonderbaarlijke reis deze wil hierbij mensen laten nadenken en een speciaal beeldlaatste foto te maken vol betekenis. Ze maken elk hun doen samenstellen.foto op zeer diepzinnige wijze. Meer info, literatuurstudie en state of the art vind je op: www.jandekeyzer.be/masterproef5
 6. 6. ONDERZOEKSVRAAGHoe kunnen we digital natives in een educatieve context aan de hand van slow technologykritisch en bewust laten omgaan met het nemen van foto’s in de huidige digitale cultuur?Subvraag:Op welke manieren kan het opleggen van beperkingen op vlak van beeld, aantal foto’s,context en meer de reflectie over fotografie stimuleren?DOELSTELLINGIk wil digital natives meenemen in een ervaring die hen laat stilstaan bij het maken van foto’sin de toekomst, dat is het uiteindelijke doel. Via grondig onderzoek wil ik de juiste manierenontdekken om dit effect zo groot mogelijk te maken.6
 7. 7. ONDERZOEKSPROCESBinnen het thema van mijn masterproef is het duidelijk dater een aantal onderzoeksmethoden minder relevant zijn Zo kan er een beter beeld geschetst worden over hunom toe te passen. Het verloop van het ganse onderzoek perceptie van de huidige beeldencultuur en fotografie inligt nog niet helemaal vast, maar de volgende elementen de praktijk.zullen zeker fundamenteel zijn om innovatieve resultatente bekomen. Hun interactie kan interessante verhalen en ervaringen losmaken die me nieuwe ideëen en insteken geven.LITERATUURSTUDIE & STATE Of THE ART Informele discussies werken beter dan face-to-face interviews. De jongeren delen misschien dezelfde meningHet is in eerste instantie belangrijk om mezelf verder of net niet en durven hier makkelijker hun mening kwijt.vertrouwd te maken met het onderwerp en een degelijketheoretische basis te bezitten door te blijven kijken naar De focusgroepgesprekken zullen plaatsvinden tot erde stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Continue bruikbare resultaten kunnen gehaald worden van hetopvolging van evoluties in nieuwe media is een vereiste, videomateriaal en uitgetypte discussies. De eerste sessiedaarom ben ik reeds onderzoek aan het doen via een zal waarschijnlijk meer vertrouwen en aanwijzingen gevenliteratuurstudie en een state of the art-analyse. om het de volgende keren efficiënter aan te pakken.fOCUSGROEPGESPREKKEN Het is ook vooral een goede weg om de participanten te overhalen om deel te nemen aan mijn verder onderzoekAls begin wil ik enkele groepen leerlingen tussen 16 en dat op co-creatie gebaseerd is.18 jaar uitnodigen voor meerdere focusgroepgesprekken.7
 8. 8. RESEARCH THROUGH DESIGNOm de digital natives in een ervaring onder te dompelen zal ik het ontwerproces startentijdens het onderzoek en participanten betrekken in de mate van het mogelijke. Zijkunnen feedback geven en zelf hun ideëen inbrengen. Voorop worden er vragen enonderzoeksdoelstellingen die continu doorheen het onderzoeksproces geëvalueerden eventueel aangepast zullen worden.Eind oktober volg ik een interdisciplinaire workshop voor designstudenten aan theRoyal College Of Art te Londen die me meer inzichten zal geven in participatievedesigntechnieken en de verschillende methoden om tot innovatieve resultaten tekomen. Ik zal er in het zogenaamde ‘Methods Lab’ bijleren over design met mensen.Binnen mijn onderzoek zal het zeer belangrijk zijn om de doelgroep te betrekken zodatik hun ervaringen met fotograferen beter kan begrijpen. De concrete participatievemethoden die ik zal toepassen kunnen achteraf gelezen worden in het verslag via deblog. Daarop kan ook het onderzoeksproces op een transparante manier vrij gevolgdworden door de promotoren, docenten, externen en andere relevante stakeholders.Een mogelijk probleem binnen het onderzoek kan zijn dat de verhoopte resultaten telang op zich laten wachten bij het begin wegens te weinig opkomst of discussie bij dejongeren. Zij kunnen in dat geval gestimuleerd worden met een incentive.8
 9. 9. RELEVANTIEDe online overvloed aan beelden en foto’s is een pertinent onderwerp van deze tijd enhet is nog maar in zijn beginstadium. Mensen krijgen de kans om zonder limiet foto’s temaken en toe te voegen op online netwerken. Daarom wil ik dit fenomeen onderzoekenvia de jongere generaties die opgroeien met digitale technologie.De opbouw van mijn propositie is hoofdzakelijk gebaseerd op mijn interesse rondfotografie. Naast C-md beoefen ik dit in bijberoep en ik wil mijn masterproef hiermeelaten aansluiten. Ook het onderwerp ‘image pollution in onze beeldencultuur’ uit decursus Beeldanalyse heeft me laten nadenken over hoe dit fenomeen tot uiting komt inmijn omgeving.Vooral het Algemeen Secundair Onderwijs en andere onderwijsinstellingen zullen hunvoordeel hebben bij dit onderzoek omdat hun leerlingen meer praktisch zullen omgaanmet ‘beeld’ en fotografie. Indien er interesse bestaat vanuit de privésector kan dit voordeze externe partij boeiend zijn. bvb. applicatiemaker.9
 10. 10. PLANNINGOktober 2011 februari 2012- Vervolg literatuurstudie en state of the art. - Thesis verder schrijven + werken aan prototype- Voorbereiding focusgesprekken, contacterenleerlingen. Maart 2012 - Bundelen conclusies/ uitkomsten/ beeldmateriaalNovember 2011 - Werken aan prototype + usability- Afleggen van focusgesprek 1 + evaluatie.- Afleggen van focusgesprek 2 + evaluatie. April 2012- Start participatief design. - Inleveren eerste versie thesis - Herwerken, aanvullenDecember 2011 - Werken aan prototype- Participatief design Mei 2012Januari 2012 - Inleveren finale versie thesis- Tussentijdse presentatie/evaluatie: - Afronden prototype Resultaten uit onderzoek Verdere concrete plannen Juni 2012- Extra onderzoek (indien nodig) - Eindpresentatie10
 11. 11. BIBLIOGRAFIETassinari, V. (2010). Beeldanalyse . Genk: MAD-Faculty.Graff, L. (2010). Je laatste foto . Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.Schiller, J. (2011). Wired . Geraadpleegd 18 oktober 2011, http://www.wired.com/rawfile/2011/10/back-to-basics-analog-photography-project-aims-to-slow-things-down/.11

×