Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii

833 views

Published on

Prezentace z výběrového semináře pro studenty navazujícího magisterského studia psychologie na FF UK v Praze (jaro 2017). Stáhněte si jí v PowerPointu!

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii

 1. 1. Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii JAN BENDA 1
 2. 2. Cvičení – zakotvení v těle 2
 3. 3. Požadavky k atestaci 1. 80% účast na seminářích 2. Vypracovat a přednést referát  Přečíst domluvený článek z antologie textů (viz dále)  Připravit ppt prezentaci 10-15 min. (max.10 slidů!) – klíčové myšlenky  Prezentovat ji na předem domluveném semináři (viz rozpis) 3
 4. 4. 28. 3. 2017  Začneme na FF UK, během semináře se přesuneme do: Pražské buddhistické centrum Lotus Dlouhá 609/2, 110 00 Praha 1-Staré Město  Pohodlné oblečení (lze se převléci v Lotusu)  Hostem bude psycholožka a meditační učitelka PhDr. Veronika Nevolová, Ph.D. 4
 5. 5. Doporučená literatura 5
 6. 6. Definování všímavosti  Všímavost je okamžik za okamžikem probíhající pozorování tří charakteristik meditačního předmětu (pomíjivosti, neuspokojivosti a ne-já)… (Grabovac, Lau, Willett, 2011) 6
 7. 7. I. Meditace všímavosti a vhledu (vipassaná) jako prostředek překonání životních strastí PŮVODNÍ KONTEXT 7
 8. 8. dāna – sīla – bhāvanā sīla – samādhi – paññā 8
 9. 9. Etický trénink (sīla sikkhā) 1. Ničení a zraňování dýchajících bytostí se budu zdržovat! 2. Braní toho, co není dáváno, se budu zdržovat! 3. Smyslné nestřídmosti se budu zdržovat! 4. Zraňujícího a nepravdivého mluvení se budu zdržovat! 5. Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat!  1. etické jednání -> 2. nepřítomnost výčitek -> | 3. radost -> 4. meditační rozkoš -> 5. klid po rozkoši -> 6. štěstí -> 7. soustředění -> | 8. moudré vidění věcí tak, jak jsou -> 9. střízlivé odvrácení se -> 10. moudré vidění svobody Osmičlenná stezka 1. Správné pochopení 2. Správný úmysl 3. Správné mluvení 4. Správné jednání 5. Správné živobytí 6. Správné úsilí 7. Správná všímavost 8. Správné soustředění 9
 10. 10. Rozvoj soustředění a klidu (samādhi sikkhā) 10
 11. 11. Rozvoj soustředění a klidu (samādhi sikkhā)  Začínáme meditovat, abychom unikli svým každodenním trápením…  Džhāny, pohroužení  Zisky: Energie, klid  Nebezpečí: Potlačování bolestivých pocitů, dlouhodobá snaha uniknout těžkostem (vipassanā znamená jim naopak čelit) 11
 12. 12. Rozvoj moudrosti (paññā sikkhā) Meditace všímavosti a vhledu (satipatthána vipassaná) 4 sféry všímavosti: 1. Všímavé uvědomování si smyslových vjemů 2. Všímavé uvědomování si pocitů 3. Všímavé uvědomování si stavů mysli 4. Všímavé uvědomování si typických podmíněností u jednotlivých kategorií zkušenosti Pět překážek 1. Smyslná žádost 2. Odpor, averze, zlovůle 3. Strnulost, malátnost 4. Neklid, výčitky, starosti 5. Pochybovačnost 12
 13. 13. Vhledy:  poznání rozdílu mezi slovem a skutečností  poznání rozeznáním podmíněnosti  poznání porozuměním (→ tři charakteristiky)  poznání vzniku a zániku  poznání rozplynutí  poznání bídy  poznání zhnusení  poznání touhy po osvobození  poznání znovusledování  poznání vyrovnanosti ve vztahu k formacím  vhled vedoucí k vynoření  … Čtyři stupně osvícení: 1. Sótápanna i. přesvědčení o ,já‘ ii. skeptická pochybovačnost iii. ulpívání na pravidlech a rituálech 2. Sakadágámí iv. smyslná žádostivost v. zlovolnost 3. Anágámí – úplné viz výše 4. Arahat vi. žádostivost po jemnohmotné existenci vii. žádostivost po nehmotné existenci viii. domýšlivost ix. neklid x. nevědomost 13
 14. 14. II. Fenomén mindfulness v západní psychoterapii HISTORICKÝ EXKURZ 14
 15. 15. Pali Text Society – založeno 1881 Tipitaka Sutta Pitaka Buddhovy populární přednášky Vinaya Pitaka Pravidla mnichů a_mnišek Abhidhamma Pitaka Odborné psychologické texty (Ph.D.+) viz např. Frýba, 2008; Nyanaponika, 2015 15
 16. 16. Nyanatiloka Mahathera (Anton Gueth) 1878-1957 16
 17. 17. „Ostrovní poustevna“ založená ct. Nyanatilokou v roce 1911 (Dodanduwa Island, Galle) 17
 18. 18. Nyanaponika Siegmund Feniger 1901-1994 Friedrich Möller 1911-2005 Nyanasatta Martin Novosad 1908-1984 Nyanavimala 18
 19. 19. Insight Meditation Society, Barre, 1979 Mahasi Sayadaw, Joseph Goldstein, Jack Kornfield 19
 20. 20. Daniel Goleman Mirko Frýba Jack Engler Jon Kabat-Zinn Henk Barendregt Mark Epstein * 1946 1943-2016 * 1944 * 1947 * 1953 * ? 20
 21. 21. Na všímavosti založené přístupy  Satiterapie  MBSR – Mindfulness-based stress reduction  MBCT – Mindfulness-based cognitive therapy  ACT – Acceptance and commitment therapy  DBT – Dialectical Behavior Therapy  Vznikají mnohé další přístupy… 21
 22. 22. III. Všímavost jako důležitý prvek psychoterapeutické změny ROLE POCITŮ 22
 23. 23. „Atom vědomí“ + vždy přítomné „mentální faktory“ čisté vědomí P V S ČÉ D M 1. Kontakt – Phassa 2. Cítění – Vedaná 3. Vnímání – Saňňá 4. Záměr – Čétaná 5. Jednobodovost – Ékaggatá 6. Životní energie – Džívitindrija 7. Pozornost – Manasikára (podle Barendregt, 2006) 23
 24. 24. Matice podmíněného vznikání Nevědomost avidždžá  Formace sankhárá  Vědomí viňňána  Mysl a tělo náma–rúpa  Smyslové základny salajatana  Kontakt phassa   Stárnutí a smrt džará–maraná  Zrod džáti  Nastávání bhava  Lpění upádána  Žádost tanhá  Cítění vedaná (podle Hájek, Benda, 2008) 24
 25. 25. A. Přenesení pozornosti spouštěč pocit myšlenky, představy Vnímání reality tady a teď (5 smyslů) A. 25
 26. 26. B. Všímavé uvědomění spouštěč pocit myšlenky, představy Vnímání reality tady a teď (5 smyslů) ??? Felt sense (pochopení) Felt shift (úleva) + Mindful awareneness A. B. Gendlin, Beisser,… 26
 27. 27. Focusing Eugene Gendlin 27
 28. 28. Šest kroků focusingu 1. Vyčištění vnitřního prostoru 2. Prožívání tělesné skutečnosti 3. Uchopení významu tělesného pocitu 4. Rezonování, pendlování 5. Dotazování 6. Přijetí 28
 29. 29. IV. Akceptace a 4 „ušlechtilé postoje“ 29
 30. 30. Co umožňuje akceptování pocitů? tzv. 4 ušlechtilé postoje: 1. LASKAVOST (mettá) 2. SOUCIT (karuná) 3. SDÍLENÁ RADOST (muditá) 4. VYROVNANOST (upekkhá)  Některé pocity (→core pain) není snadné si uvědomit a akceptovat.  Jakmile se objeví, automaticky dochází k aktivaci hluboce zakořeněných nevědomých obranných mechanismů, díky nimž pak nejsme s těmito pocity vůbec vědomě konfrontováni.  Pro uvědomění si a přijetí těchto pocitů může být velmi výhodné nespoléhat jen na meditaci všímavosti, ale využít i jiné typy meditací nebo vhodné psychoterapeutické postupy. 30
 31. 31. Tradiční buddhistické postupy 31
 32. 32. Přístupy rozvíjející soucit  CFT – Compassion Focused Therapy  MSC – Mindful Self-Compassion  CCT – Compassion Cultivation Training (→ Stanford)  CBCT – Cognitively-Based Compassion Training  MBCL – Mindfulness-Based Compassionate Living  + Další přístupy jako Pesso Boyden System Psychomotor, Emotion-Focused Therapy, Attachment-Based Psychotherapy, aj. 32
 33. 33. Nový transdiagnostický přístup k etiologii duševních poruch  Rozumět vlastním pocitům (potřebám) se učíme v dětství v interakci s dospělými, kteří v ideálním případě naše potřeby uspokojují a umožňují nám díky tomu akceptovat pocity jako přechodné a smysluplné signály  Bez této vřelé a empatické péče sami nemůžeme některé nepříjemné pocity zvládnout a v takovém případě dojde k vytvoření tzv. maladaptivních emočních schémat (srov. např. Greenberg, 2015)  Jsou to neuvědomované automatické reakce, které se objeví vždy, když je přítomný typický spouštěč, resp. pocit  Maladaptivní schémata typicky zahrnují skryté pocity panického strachu, studu či osamělosti = „core pain“ (srov. např. Timulak, 2015)  Dále zahrnují obranné mechanismy, které člověku umožňují vyhnout se vědomému prožívání těchto pocitů (core pain), ale následně způsobují vznik celé řady psychopatologických symptomů napříč jednotlivými diagnózami (úzkostné poruchy, poruchy nálady, poruchy osobnosti, aj.). 33
 34. 34. Nová teorie psychoterapeutické změny  Mindful Awareness + Self-Compassion = UNIVERZÁLNÍ FAKTORY PSYCHOTERAPEUTICKÉ ZMĚNY  Všímavé UVĚDOMĚNÍ umožňuje porozumět významu pocitu (+ co potřebuji)  AKCEPTUJÍCÍ POSTOJ k pocitu (viz korektivní zkušenost) na rozdíl od obranných mechanismů umožňuje volné plynutí prožívání (srov. Beisser, 1970; srov. též tzv. rekonsolidace vzpomínek (Ecker, Ticic, Hulley, 2012; Lane et al., 2015) 34
 35. 35. Více o mechanismu změny 35
 36. 36. Výzkum soucitu se sebou v ČR  1. etapa – Validizace české verze Self-Compassion Scale  2. etapa – Zkušenosti v dětství, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy  3. etapa – Význam soucitu se sebou v udržování duševního zdraví a v etiologii vybraných duševních poruch  4. etapa – Efektivita vybraných technik rozvíjení soucitu se sebou 36
 37. 37. 1. etapa Validizace české verze Self-Compassion Scale (Benda, 2018?; Benda, Reichová, 2016) KORELACE SOUCITU SE SEBOU S VYBRANÝMI KONSTRUKTY (p < 0,01) vzorek Pears. r Všímavost (MQ) N1=5368 0,64 Sebeúcta (RSES) N1=5368 0,73 Sebepřijetí (UPSRS) N2=415 0,59 Životní spokojenost (SWLS) N1=5368 0,52 Narcismus (ŠINN) N1=5368 -0,32 Úzkostnost (STAI X-2) N2=415 -0,68 Příznaky deprese (BDI-II) N2=415 -0,65 37
 38. 38. SCS PBI-c RCBS ISS DERS-SF s- EMBU- ew EMWSS 0,29 0,30 -0,44 -0,72 N3=440 N1=263 N2=305 382. etapa - výsledné korelace -0,790,38 (podle Benda, Faltová, Dvorská, 2017)
 39. 39. 3. etapa přijetí odmítnutí (nvd. vyhnutí) volné plynutí prožívaný fenomén duševní zdraví stud, osamělost, panika obranné mechanismy deprese závislostiúzkosti poruchy příjmu potravy psycho- somatika poruchy osobnosti a další… soucit se sebou (resp. brahma vihára) dys/regulace emocí odpor (tanhá) Význam soucitu se sebou v udržování duševního zdraví a v etiologii vybraných duševních poruch 39
 40. 40. 4. etapa Efektivita vybraných technik rozvíjení soucitu se sebou  Technika „Krocení démonů v nás“ (varianta „two-chair technique“)  Technika „Ideálních rodičů“ (PBSP)  Holotropní nebo Maitri dýchání 40
 41. 41. Diskuse Prezentace ke stažení: slideshare.net/janbenda1 Kontakt: psychoterapeut@gmail.com 41
 42. 42. Antologie textů 14. 3. 2017  Barendregt, H. (2011). Mindfulness Meditation: Deconditioning and Changing View. Neuroscience, Consciousness and Spirituality, 1, 195-206.  Engler, J. (1984). Therapeutic aims in psychotherapy and meditation: Developmental stages in the representation of self. The Journal of Transpersonal Psychology, 16(1), 25-61.  Engler, J. (2003). Being Somebody and Being Nobody: A Reexamination of the Understanding of Self in Psychoanalysis and Buddhism. In: J. D. Safran (Ed.). Psychoanalysis and Buddhism: An Unfolding Dialogue. Boston: Wisdom Publications, pp. 35-79.  Mikulas, W. L. (2011) Mindfulness: Significant Common Confusions. Mindfulness, 2(1), 1-7.  Ryan, R. M., & Rigby, C. S. (2015). Did the Buddha Have a Self? In: Brown, K. W., Creswell, J. D., & Ryan, R. M. (Eds.). Handbook of Mindfulness: Theory, Research, and Practice. New York: Guilford Publications, pp. 245-265. 42
 43. 43. Antologie textů 28. 3. 2017  Němcová, M. (1995). Úvod do satiterapie: Příručka ke kursu. Velká Bíteš: Atelier satiterapie.  MBCT – vlastní volba literatury  ACT – vlastní volba literatury  DBT – vlastní volba literatury  CFT – vlastní volba literatury 43
 44. 44. Antologie textů 11. 4. 2017  Coffey, K. A., Hartman, M., & Fredrickson, B. L. (2010). Deconstructing mindfulness and constructing mental health: Understanding mindfulness and its mechanisms of action. Mindfulness, 1(4), 235-253.  Grabovac, A. D., Lau, M. A., & Willett, B. R. (2011). Mechanisms of mindfulness: A Buddhist psychological model. Mindfulness, 2(3), 154-166.  Grossman, P. (2011). Defining mindfulness by how poorly I think I pay attention during everyday awareness and other intractable problems for psychology's (re) invention of mindfulness: comment on Brown et al. (2011). Psychological Assessment, 23(4), 1034–1040.  Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U. (2011). How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. Perspectives on psychological science, 6(6), 537-559.  Hájek, K., & Benda, J. (2008). Podmíněné vznikání: Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy. Psychoterapie, 2 (3-4), 151-160. 44
 45. 45. Antologie textů 9. 5. 2017  Heppner, W. L., Spears, C. A., Vidrine, J. I., & Wetter, D. W. (2015). Mindfulness and emotion regulation. In: Ostafin, B. D., Robinson, M. D., Meier, B. P. (Eds.) Handbook of Mindfulness and Self-Regulation. London: Springer, pp. 107-120.  Hofmann, S. G., Grossman, P., & Hinton, D. E. (2011). Loving-kindness and compassion meditation: Potential for psychological interventions. Clinical psychology review, 31(7), 1126-1132.  Masters, R. A. (2000). Compassionate wrath: Transpersonal approaches to anger. Journal of Transpersonal Psychology, 32(1), 31-52.  Siegel, R. D., & Germer, Ch. K. (2012). Wisdom and Compassion: Two Wings of a Bird. In: Germer, Ch. K., Siegel, R. D. (Eds.). Wisdom and Compassion in Psychotherapy: Deepening Mindfulness in Clinical Practice. New York, Guilford Press, pp. 7-34.  Strauss, C., Taylor, B. L., Gu, J., Kuyken, W., Baer, R., Jones, F., & Cavanagh, K. (2016). What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. Clinical psychology review, 47, 15-27. 45
 46. 46. Další literatura  Barendregt, H. (2006). The Abhidhamma Model of Consciousness AM0 and some of its Consequences. In: Kwee, M. G. T., Gergen, K. J., & Koshikawa, F. (Eds.). Horizons in Buddhist Psychology. Taos: Taos Institute Publishing.  Beisser, A. (1970). The paradoxical theory of change. In: Fagan, J., & Shepherd, I. L. Gestalt therapy now: Theory, techniques, applications. Palo Alto: Science and Behavior Books.  Benda, J. (2018?). Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a osobní pohody: Disertační práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.  Benda, J., Faltová, Š., & Dvorská, E. (2017). Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy. [Prezentace]. Vernířovice, 24. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS.  Benda, J., & Reichová, A. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze Self- Compassion Scale (SCS-CZ). Československá psychologie, 60 (2), 120-136. 46
 47. 47.  Brown, K. W., Creswell, J. D., & Ryan, R. M. (Eds.). (2015). Handbook of Mindfulness: Theory, Research, and Practice. New York: Guilford Publications.  Cornell, A. W. (2015). Síla focusingu: Průvodce k emočnímu sebeuzdravení. Praha: Portál.  Dalajlama (2003). Otevřené srdce: Učení o soucítění v denním životě. Praha, Pragma.  Ecker, B., Ticic, R., & Hulley, L. (2012). Unlocking the emotional brain: Eliminating symptoms at their roots using memory reconsolidation. Routledge.  Fosha, D., Siegel, D. J., & Solomon, M. (Eds.). (2009). The healing power of emotion: Affective neuroscience, development & clinical practice. New York: W. W. Norton & Company.  Frýba, M. (2008). Psychologie zvládání života: Aplikace metody Abhidhamma. Boskovice: Albert.  Gendlin, Eugen T. (2003). Focusing: Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Praha: Portál. 47
 48. 48.  Germer, Ch. K., Siegel, R. D. (Eds.). (2012). Wisdom and Compassion in Psychotherapy: Deepening Mindfulness in Clinical Practice. New York, Guilford Press.  Greenberg, L. S. (2015). Emotion-focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings. Washington, DC, American Psychological Association.  Khyentse, D. (2007). The heart of compassion: The thirty-seven verses on the practice of a Bodhisattva. Boston, Shambhala.  Lane, R. D., Ryan, L., Nadel, L., & Greenberg, L. (2015). Memory reconsolidation, emotional arousal, and the process of change in psychotherapy: New insights from brain science. Behavioral and Brain Sciences, 38, e1.  Mahasi, S. (1985). Brahmavihara Dhamma. Rangoon, Buddha Sasana Nuggaha Organization.  Nyanaponika, T. (2015). Abhidhamma Studies: Buddhist Explorations of Consciousness and Time. Kandy: Buddhist Publication Society.  Ostafin, B. D., Robinson, M. D., & Meier, B. P. (Eds.). (2015). Handbook of Mindfulness and Self-regulation. New York: Springer.  Timulak, L. (2015). Transforming emotional pain in psychotherapy: An emotion-focused approach. New York: Routledge. 48

×