Janashakti issue 19

2,795 views

Published on

ಜನಶಕ್ತಿ ಮೇ ೧, ೨೦೧೧ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,795
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
865
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Janashakti issue 19

  1. 1. Í0 xl , 1 É2 08 1 ¨ÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ F »A¢£À £Àqª½PUÉ s À À É ¹¢Þ ºÀ½îAiÀÄ°è ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ J®ègÀ£ÀÆß EzÀÄ wÃgÀ «©ü£ßÀ ªÁVzÉ. DAzs¥zñÀ gÁdå æÀ æÀ É PÉ®¸À¢AzÁV ¥ÀqÉzÀ UÀt¤ÃAiÀÄ UËgÀªÀ ªÀÄvÄÛ £ÉÊwPÀ §®ªÀ£Äß ªÉÄUÁì¸É ¥À±¹Û «eÉÃvÀ À À æ À MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ gÀZÀ£ÉUÁV ¥ÉÆnÖ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀªÀÄä ¤gÀAvÀgÀ G¥ÀªÁ¸ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è fêÀª£ßÉ Ã À CuÁÚ ºÀeÁgÉAiĪgÀÄ ¨æµÁÖçZÁgÀ «gÆâü À À Às É ¸ÀAWÀlPÀ£ÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛzÉ. vÉgÀ¨ Éà PÁ¬ÄvÉA §ÄzÀ£ÀÄß £É£À¦ ¹PÉƽî. ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ zsÁgÉAiÉÄgÉzÀgÀÄ. DzÀgÉ vÀªÀÄä KPÉAzÀgÉ CuÁÚ ºÀeÁgÉAiÀĪÀgÀ ºÁUÀÆ, ¸À±À¸ÀÛç ¥ÀqÉUÀ¼À(«±ÉõÁ¢üPÁgÀ) ¨ÉÃrPÉUÀ¼À FqÉÃjPÉUÉ CªÀgÀÄ §¼À¹zÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ«gÉÆâü ªÉâPÉAiÀÄÄ EvÀÛ PÁ¬ÄzÉ A iÀ Ä £À Ä ß vÉ U É z À Ä ºÁQ JAzÀ Ä «zsÁ£U¼Ä ºÀĨâÃj¸ÄªÀAvÉ ªiÁrª.É §ºÀ¼À À À À É À À ªÀiÁf ¥ÉÆð¸ï C¢üPÁj QgÀuï MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ d£ÀgÀ £ÀA©PÉAiÉÄãÉAzÀgÉ, CªÀgÄ £Àq¹zÀ À É ¨ÉÃr ªÀÄvÀÄÛ DgÀå ¸ÀªÀiÁd G ¥ À ª Á ¸ À ª À i Á q À Ä w Ûg À Ä ª À E g À A G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUºÀ ªÄvÄÛ ¤ÃrzÀ CAwªÄ æÀ À À À ªÀÄÄRAqÀ ¸Áé«Ä CVߪÉñÀgÀ£ÀÄß CvÀÛ ±À«Äð¼Á¼À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÉÃr. JZÀÑjPÉ §®ªÀAvÀzÁÝVvÀÄÛ ºÁUÀÆ CAvÀºÀ PÉÆêÀÄĪÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÁªÀiï PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ vÀ A vÀ æ U À ¼ À Ä ¥À æ e Á¥À æ ¨ s À Ä vÀ é P É Ì ±É Æ Ã¨s É ªÀiÁzsÀªï ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ »ÃVzÁÝUÆå, ¯ÉÆÃPÀ¥Á¯ï ªÀĸÆzÉAiÄ À À À vgĪÀAvÀºÄzÀ®è JA§ÄzÁVz.É CªgÀ PÉ®ªÅÀ À À À À UÀÄwÛUÉzÁgÀgÁzÀ ¨Á¨Á PÀgq£Äß ¹zÀÞ¥r¸À®Ä ¸À«ÄwAiÄ£ÀÄß gÀa¹zÀ À À À À À C£À ÄAiÀiÁ¬ÄUÀ¼ ÀÄ CªÀ gÀ£ÀÄ ß UÁA¢üUÉ gÁªÀiïzÉÃªï ªÀÄvÀÄÛ ²æà F ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ºÉÆð¹zÀÝ£ÀßAvÀÆ AiÀiÁgÀÆ UÀA©üÃgÀªÁV gÀ«±ÀAPÀgïgÀªÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¹ MAzÉà PÉ® ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ jÃwAiÀÄ §UÉUÉà vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ ÉÃPÁV®è KPÉAzÀgÉ EªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉâPÉAiÀÄr vÀA¢zÉ. ªÀÄÆ®¨sÆvÀ ¥æ±ßÉ UÀ¼£Äß JvÄvz.É ¸ÀA¸Àw£°è À À À À À Û ÛÀ Û À PÉÆêÀÄĪÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛG£ÀßvÀ ºÀAvÀzÀ°è£À C¢üPÁgÀ¸ÀÜgÀĪÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼À ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß d£À ¯ÉÆÃPÀ¥Á¯ï ªÀĸÀÆzÉ : §®¥ÀAyÃAiÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ ¥ÀjªÁgÀzÀ°ègÀzÉ, CuÁÚ CªÀgÀÄ UÀÄdgÁvï ªÀiÁzÀj C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄßvÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ`¯ÉÆÃPÀ¥Á¯ï ªÀåªÀ¸ÉÜ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ zÀ馅 ºÉÆUÀ¼ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ wÃgÀ ºÀwÛgÀªÁzÀ £ÉÊwPÀ¸Àj. DzÀgÉ D ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ, zÉñÀzÀ F ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAr¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà jÃwAiÀÄ®Æè ¸ÀªÀÄxÀð£É ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÀt¹ £ÀgÉÃAzÀæ£ÁåAiÀiÁAUÀ, PÉÆ£ÉUÉ d£Á¢üPÁgÀzÀ F PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀÄvÁðV UÀªÀĤ¸À DzÁUÆå CªgÀ UÁA¢ÃªÁ¢ DZguU¼Ä À À ü À À É À À ªÉÆâAiÀÄAxÀªÀgÀ£ÀÆßCAPÉUÀÆ M¼À¥ÀqÀzÀ, d£À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁd¢AzÀ D²ÃªÀð¢¹zÀgÀÄ.¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀ ¸À « ÄwAiÀ Ä gÀ Z À £ É ªÀ Ä vÀ Ä Û CzÀ Ä CªÀjUÉ ªÀÄ£ÀßuÉ UÀ½¹PÉÆnÖªÉ. CªÀgÀÄ ¥À g ÁªÀ Ä ²ð¸À ¨ É Ã PÁzÀ «µÀ A iÀ Ä UÀ ¼ À vÁ£Æ§â gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ zÀÆgÀ EgĪÀªÀ É ÀGvÀÛgÀzÁ¬ÄvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢®èzÀ ¥ÄgĵÀ¹AºUƽ¹zgÀÄ. DzgÉ AiiÁªÅÀzà À À À É À À À É ªÁå¦Û A iÀ Ä £À Ä ß ¤zs À ð j¸À Ä ªÀ ° è CuÁÚ JAzÀ Ä ºÉ à ½PÉ Æ ArzÀ Ý gÀ Æ CªÀ j UÉMAzÀÄ CAPÉ «ÄÃjzÀ ºÀ e ÁgÉ A iÀ Ä ªÀ g À Ä ¤uÁðAiÀ Ä PÀ ¥ÁvÀ æ gÁdQÃAiÄ ªÄvÄÛ gÁdPÁgÀtU¼À §UÉÎ wêæÀ À À À  À ¥Áæw¤¢üPÀ UÀÄtªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀzÀ `PÉ®ªÉêÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉÃ? EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀ»¸ÀĪÀAvÉ PÁt¸ÀÄwÛzÉ. CªÀgÀÄ `£ÁUÀjPÀ C¥À£A©PÉ Ez.É À PÉ®ªgÄ vÁªÅÀ §ºÄªÄvÀª£Äß ¥æw¤¢ü¸ÄvÉÃªÉ À À À À À À À À ÛªÀÄÄA¢gÀĪÀ UÀA©üÃgÀ ¥Àæ±Éß. EzÀPÉÌ ¸ÀªiÁdzÀ ¥Àw¤¢üU¼£Äß DAiÉÄÌ ªiÁrzÀgÄ À æ À À À À À «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀªÉAzÀgÉ, ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ JAzÄ ¥Àw¥Á¢¹zÄÝ ªÀÄÆ®vÀB ¥æeÁ¥À¨ÄvéÀ À æ À À æ Às¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÉãÀÄ? ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀ CzÀ£ÀÄß M¦àPÉÆArvÀÄ. ¨Éà £ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ¯Ár¸À® Ä CªÀgÀÄ «gÉÆâü JA§ CA±À ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ¸À«ÄwAiÄ°è `£ÁUjPÀ ¸ÀªiÁdzÀ ¥Àw¤¢U¼Ä gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ ÉÜAiÀÄ ¸Àº ÁAiÀĪÀ£Éßà À À À æ ü À À d£ÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉà ºÉÆÃzÀAvÁVzÉ. LªÀgÄ ªÀÄvÄÛ ¸ÀPÁðgÀª£Äß ¥æw¤¢¹ LªÀgÄ ¥À q É A iÀ Ä ¨É à PÁ¬ÄvÀ Ä . CªÀ g À Ä £É Ê wPÀ À À À À À ü À gÁdQÃAiÄ UÀtågÄ ªÄvÀÄÛ C¢üPÁgÀ±Á»UÀ¼Ä À À À À PÉ Ã Az À æ z À ¸À a ª À g À Ä E z Á Ý gÉ . F ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ gÉ, ªÁå¥ÀPÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ qÁ. PÉ.J£ï. ¥ÀtÂPÀÌgï ¨É¼ Àª Àt  UÉ A iÀ Ä£ÀÄ ß ¸Áé UÀ w ¹zÀ ¥À æ z s Á £À ¨s Àæ µÁÖ Z ÁgÀP ÉÌ PÁgÀt ªÁzÀ ¸ÁªÀi ÁfPÀ F ¸ÀAzÀ¨ðzÀ°è ¨sÁªÀ£ÁvÀäPªÁzÀ ºÁUÀÆ sÀ À ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ `¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ À j ¹ Ü wA i À Ä PÀ Ä j vÀ Ä AiÉÆÃa¸À®Æ ¸ÁzsåÀªÁUÀzÀ jÃwAiÀÄ°è CuÁÚ¨ÁgÀvª£ÄÀß ¸ÀªðªÁå¦AiiÀÁV PÁqÄÀwÛgÄÀªÀ s ÀÀ À £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁd MAzÁUÀÄwÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÝÀ gÄ. DzÀgÆ, À À º À e Á g É Ai À Ä ª À g À Ä ¥ À q É zÀ ¨ É A § ®¨sµÁÖZÁgÀª£Äß JzÀÄj¸À®Ä, 42 ªÀµÀðUÀ¼À Àæ À À gÀ Ä ªÀ Å zÀ Ä ¥À æ e Á¥À æ ¨ s À Ä vÀ é P É Ì PÉ®ªÀÅ £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ CxÀðªÁUÀĪÀAxÀzÝÉ .»AdjPÉ ªÀÄvÀÄÛ C¤²ÑvÀvÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ FUÀ ±ÀĨsÀ¸ÀÆZÀ£ JAzÀgÄ. DzÀgÉ É À PÁAiÀ Ä ðPÀ v À ðgÀ ¨ÉA §® K£Éà DUÀ°, D ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ £ÉÊwPÀMAzÄ ¸ÁA¹ÜPÀ gÀÆ¥À ¥ÀqAiÀÄÄwÛzAiÉÄãÉÆà À É É F ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÁUÀ ¢AzÁV ºÁUÀÆ MAzÀÄ wgÀ Ä ½VAvÀ ® Æ ¥Áæ g À A ¨s À ªÀ i ÁrzÀC¤ß¸ÀÄwÛzÉ.. §ºÀÄ¥Á®Ä zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ AiÀ i ÁªÀ Å zÉ Ã ¥À æ e Á¸À v ÁÛ v À ä PÀ «¨ÁUÀzÀ EAVèµï ªiÁzåÀsªÄ s À À ¸ÀªÀÄAiÀĪÉà CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ C¥ÁgÀªÁzÀ j¯ÉAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ d £ À ¨ É A § ® PÉ Ì ª À Ä Ä Rå P Á g À t .£ÀUÀgÀUÀ¼À°è ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀ ªÁå¥ÀPÀ ¨ÉA§® vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¹®è JA§ ¢AzÀ zÉñÆÃzÁÞgPÀ JAzÄ É s À À¥ÀqÉzÀ CuÁÚ ºÀeÁgÉAiÀĪÀgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ D¹Û ¥ÀæªÀiÁt 1980 ©A©¸À®àlÖ CuÁÚ vÀªÀÄä £ÀªÀÄä£Áß¼ÀÄwÛgÀĪÀ UtågÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgĪÀ À À CA±À JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. CuÁÚ¢ÃWÀð¤zÉæAiÀÄ°èzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß J©â¹zÉ ºÀ e ÁgÉ A iÀ Ä ªÀ g À Ä £ÁUÀ j PÀ gÀ°è 166.33 ¤dªÁzÀ ªåÀQvéQÌAvÀ JvÀgPÌÉ Û À Û À £ÀªÀ GzÁjÃPÀgÀt ¤ÃwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀJAzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÁtÄwÛzÉ. zɺÀ°AiÀÄ ¸ÀªiÁdzÀ ¥Àw¤¢U¼£Äß vÀªÄä PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ -1989-90 ¨É ¼ É z À z À Ä Ý À æ ü À À À À ¸À P ÁðgÀ z À C¥ÁgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹ÛUÀ¼ÀdAvgï ªÄAvÀgï£À°è CuÁÚ ºÀeÁgÉAiĪÀgÄ À À À À ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ Dj¹zÀÝgÉ gÀ°è 3600.27 PÉÆÃn. DvÀ䫱Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ª À U Á ðª À u É ª À Ä v À Ä Û g Á d Q à A i À Ä`¸ÁAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ G¥ÀªÁ¸À PÀÆvÀ LzÉà C vÀ Û ¸ À PÁ ðg À ¢ A z À 2010 gÀ°è ªÀÄÄSÉãÀ ¨UßÀ Uƽ¹zÀAvÉ PÁtÄvÀz.É Às É Û ¥ÉÆõÀu¬ÄAzÁV SÁ¸ÀVà »vÁ¸ÀQÛUÀ½UÉ É¢£ÀUÀ¼ ÉƼÀUÉ PÉà AzÀæzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¥ Á¯ï £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¸ÀA¸ÀwÛ£À CA¨Á±ï CA¨Á¤, 1.6 JgÀqÀ£Éà ¸ÁévÀAvÀæ å ¤ÃqÀÄ wÛ gÀ Ä ªÀ GvÉ Ûà d£À ¨sÀ æ µÁÖ Z ÁgÀz À¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV MAzÀÄ «©ü£ßÀ gÁdQÃAiÄ C©ü¥ÁæAiÄ ®PÀë PÉÆÃn, C¤¯ï À À ZÀ¼ÀĪÀ½? !! ¸ÁzÀås vAiÀÄ£Äß vÉg¢nÖz.É ¨ÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ É À É sªÀĸÀÆzÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä UÀ¼£Äß ¥æw©A©¸ÀĪÀªgÁV®.è CA¨Á¤ 1.4 ®PÀë À À À À PÉ®ªÀgÄ CªgÀ ZÀ¼Äª½ À À À À ¥ÀPÀëzÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ J£ï.r.J ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæ¸ï¸À«ÄwAiÉÆAzÀ£ÀÄß gÀa¸À¨ÉÃPÉA§ ¨ÉÃrPÉ gÁdQÃAiÀÄ¢AzÀ zÀÆgÀ?!! PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ¸ÁévÀAvÀæå £ÃvÀÈvÀzÀ AiÀÄÄ.¦.J F JgÀqÆ UÄA¦£ÀªgÄ É é À À À ÀAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ M¦àPÉÆArvÀÄ. ªÄºÁgÁµÀÖçzÀ gÁ¯UÁAªï À É ZÀ¼ÀĪÀ½ JA z À Ä ¥ÀÄl 11 PÉÌ 2
  2. 2. Í0xl , 1 É2 08 1 ¸ÀjzÀ ¨Á¨Á ¸ÀjAiÀÄzÀ vÉgÉ©Ãd ¥ÀÆgÉʸÀzÀ C ¸ÀAUÀvg¤ß. DvÀä ¥gªiÁvÀ䣰è Û À É À À À À ®PÀëzÀ 30 ¸Á«gÀ PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ! CzÀgÀ ¸ÉÃjvÀÄ JAzÁzÀgÀÆ ºÉý CzÉäzÀÝgÀÆ Cwà D¥ÀÛ ªÀ®AiÀÄzÀ°zÀݪÀgÉà C°£À L±ÀéAiÀÄðªÀ£ÀÄß è èºÉÆuÉUÉÃr ¸ÀPÁðgÀ J®ègAvÉ MzÀUĪÀ ¸Á«UÉ DzÁåväÀzÀ ¯ÉÃ¥ÀªµÖ.É vÁ¬Ä À À UÀ¨ð¢AzÀ, F ¨sÆ«ÄAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀ J®gÆ, J®èªÇ Às À è À À À ªÀÄ£À§AzÀAvÉ JwÛ NrzÀgÀAvÉ! FUÀ®Æ D±ÀæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå ªÁgÀ¸ÄzÁjPÉAiÀÄ ¥À±ßÉ wêÀæ «ªÁzs, WÀµðuÉUÉ À æ À À MAzÀÄ ¢£À ¸ÁAiÀįÉèÉÃPÀÄ. ZÉÃvÀ£À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀ t ªÁVzÉ . §ºÀ Ä ±À : E°è £ À CvÀ A vÀ æ ¹ÜwºÀwÛ ©ÃdªÀ£ÀÄß ¸ÀªÄÀ¥ÀðPÀªÁV ¥ÀÆgÉʸÀzÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ©ÃdPÁÌV zÀæªÀågÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄtÚ°è ªÀÄuÁÚV gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ºÀÆrPÉzÁgÀjUÉ DvÀAPÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÉÆÃDUÀ»¹zÀ gÉÊvgÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÁpZÁdÄð ªÀiÁrzÄÝ RAqÀ¤ÃAiÄ. UÉƧâgÀ æ À À À ºÉÆAzÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. `zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀ `¥ÀªÁqÀ¥ÀÄgÀĵÀ, D±ÀªÄzÀ §UÉV£À UËgÀªÀ ºÁ¼ÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÉà K£ÉÆà æ À©ÃdzÀ C¨sÁªÀ ¸Àȶֹ CzÀPÁÌV ¤vÀåªÀÇ gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀgÀzÁqÀĪÀÅzÀÄ, `£ÀqÉzÁqÀĪÀ zÉêÀgÀÄ »ÃUɯÁè PÀgɹ PÉÆArzÀÝ ªÀ iÁzs Àå ªÀ ÄUÀ ¼ À Ä vÉ gɺ ÁQ©nÖ ª É. ¤d ¸ÀÆ vÀ PÀ z ÀDUÀ滹zÀgÉ UÉÆð¨Ágï, ¯ÁpZÁdÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ gÁdå ©eɦ ¥ÀÄlÖ¥ÀwðAiÀÄ ¸ÀvÀå¸Á¬Ä ¨Á¨Á ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ¨É¼ÀQUÁV¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Àæw ªÀµðzÀ ¥Àj¥ÁoÀªÁVzÉ. PÀ¼zgqÀÄ ªÀgÀĵÀªÀÇ Ezà À É É À É ¸ÁªÀ£ÀÄß d¬Ä¸À¯ÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ PÁAiĨÃQz.É À ɹÜw JzÀÄj¹zÁÝU®Æ FV£À ¹Üw ¸ÀÄzsÁj¸À°®è JA§ÄzÀÄ UÀº£ªÁzÀ À À À À ¸ÁzåÀs? ºÀ®ªÀÅ ¢£U¼À ªÉÊzåÀQÃAiÄ À À À PÀ¼ÀaPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀĸÀAUÀw. gÉÊvÀgÀ ºÉ¸Àj£À°, ºÀ¹gÀÄ ±Á®Ä ºÉÆzÀÄÝ ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À è vÁAwæ P À £É g À « £À ªÀ Ä Æ®PÀ , 1980 gÀ zÀ±ÀPÀ JqÀ¥ÀAyÃAiÀÄ,¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ gÉÊvÀ§eÉmï£ÀÄß ªÀÄAr¹zÉ£ÉAzÀÄ £ÁlQÃAiÀÄ ¥ÉÆÃdÄ §zÀ Ä PÀ Ä ½AiÀ Ä ®Ä ºÉ Æ ÃgÁl ¥Uw¥gÀ d£ÀZ¼ÄªÀ½ CzÀgÆA¢UÉ æÀ À À À À ɤÃqÀĪÀ ªÀÄÄRåªÄAwæ AiÀÄqÀÆåg¥à£ªgÀ ¸ÀPÁðgÀPÌÉ vÀ£ßÀ ºÉÆuÉUÃrvÀ£, À À À À À É À £À q É ¹ zÀ Ä Ý J¯Áè ¸ÁªÀ i Á£À å ¨É¼ÉzÀÄ ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¸Á»vÀåPÁ¥ÉÆðgÉÃmï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÉÃªÉ §UÉÎ £ÁaPÉAiÀiÁUÀ°Ã, ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀģĵÀågÀAvÉAiÄÃ. `vÀ£ßÀ ªÀÄUÀ££Äß À É À À ZÀ¼ ÀĪÀ½ ªÉÊZÁjPÀvÉ, ªÉÊ eÁÕ ¤PÀC¼ÀÄPÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀiÁUÀ°Ã E®èªÁVzÉ. §zÀÄQ¹PÆqÀÄ CAvÁ §ÄzÀÞ£°UÉ É À è ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ `¥ÀªÁqÀ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆj£À gÉÊvÀgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ®Æ ©ÃdPÁÌV ¥ÀgÀzÁqÀĪÀ°è §AzÀ vÁ¬ÄUÉ §ÄzÀÞ ºÉýzÀÄÝ «±ÁæAw ¥ÀqAiÄĪÀAvÉ DzÀzÄÝ ¤d. É À ÀPÁ¼À¸ÀAvÉ ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ £ÀqÀÄ«£À M¼À M¥ÀàAzÀªÀÇ CzÉà vÁ£É? `¸Á«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁè£ÀªÁVzÀÝ ¨Á¨Á 90gÀMAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÁVzÉ. ºÀw©Ãd 450 UÁæAUÉ gÀÆ.600 Û ¸Á¹ªÉ vÁ JAzÀÄ. ºÀA§°¹ zÀ±ÀPÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÀÄÝEzÀÝzÄÝ PÁ¼À¸AvÉAiÀÄ°è gÆ.1500 PÉÌ PuzÄgÉà ªiÁgÁlªÁUÄwzÝÀ gÆ À À À À ÚÉ À À À Û À C¯ÉzÀ D PÀgÀĽUÉ ¸Á«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸Á¹ªÉ GavÀ D¸ÀàvÉæ, ²PÀët, DAzÀæzÁzÀåAvÀ PÀÄrªÀ ¤ÃgÀÄPÀæªÀĪÀ£Éßà PÉÊUÉƼÀîzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ GzÉÝñÀ PÁ¼ÀzÀAzsÉUÁgÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛ ¹QÌvÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? ¥ÀÆgÉÊ PÉA iÀÄAvÀº À ¨sËwPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¯ÁåtzÀCªÀPÁ±À ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ PÉʫįÁªuÉAiÀÄ£Éßà ¸ÁgÀÄvÀzÉ. PÁ¼À¸AvÉAiÀÄ°è À Û À ¥ÀªÁqÀ V/s «ZÁgÀªÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨Á¨ÁgÀªÀgÀ F PÉ®¸À¹UÀĪÀ ©Ãd ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è ¹UÀÄwÛ®èªÉÃPÉ? 1980 gÀ zÀ ± À P À ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÁ½AiÀ Ä °è ªÉÄZÀÑzÀª Àj®è. DzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ ÀĪÁUÀ¯Éà gÁdåzÀ°è ¨sÀvÀÛ, ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀw, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw F Û PÉÊAiÀiÁår¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §Æ¢, ªÁZï, GAUÀÄgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀ®è. CzÉAzÀgÉ©vÀÛ£ÉAiÀÄ ©ÃdUÀ½UÉ Cwà ºÉaÑ£À ¨ÉÃrPɬÄzÉ. F ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß EvÁå¢ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀPÀÛjUÉ GzÀÄj¸ÀÄvÁÛ `¥ÀªÁqÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ ¤ÃgÀÄ, ²PÀët, DgÉÆÃUÀå ¤ÃqÀ¨ÉÃQzÀݸÀjAiÀiÁV CAzÁf¸ÀĪÀ°è CxÀªÁ CzÀgÀAvÉ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀÄgÀĵÀgÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV d£À¦æAiÀĪÁzÁUÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄļÀî ¸ÀPÁðgÀ PÉÊ gÀhiÁr¹PÉÆAqÀÄ«¥sÀ®ªÁVzÉ, ¤®ðQë¹zÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀðQÌAvÀ `±Éà 25 gÀµÀÄÖ ºÉaÑ£À ¥ÉÆæ.PÉƪÀÇgÀÄ, qÁ|| ºÉZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ªÀÄÄAvÁzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¢PÉÌÃrUÀ¼À£ÁßV¹zÀÄÝ ªÀĺÁ C¥ÀgÁzsÀ. F¨ÉÃrPÉ §gÀ§ºÀÄzÁV ¤jÃQë¸À¯ÁVvÀÄÛ JAzÀÄ f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj «ZÁgÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀªÁ®Ä J¸ÉzÀzÀÄÝ, ºÁUÉ gÀAUU¼À dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀ¨ÃPÉA§ÄzÀÄ ¸Á® À À ɸÀaªÀ gÁªÀÄzÁ¸ïgÀªÀgÀÄ 1 ®PÀë 32 ¸Á«gÀ ¥ÁPÉmïUÀ½UÉ ¨ÉÃrPÉ ¥Àæ²ß¹zÀ qÁ. ºÉZï £Àg¹AºÀAiÀÄå£ÀªgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À®Ä À À PÉÆlÖ «±Àé ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜÃUÀ¼À Dtw. d£gÀ Rað£¯Ã À À èɸÀ°¹zÀÝgÆ, ªiÁgÄPÀmUÉ ©qÄUÀqAiiÁzÀzÄÝ 29 ¸Á«gÀ ªiÁv檣ÄߪÅÀzÄ è À À À ÖÉ À É À À À À É À À UÆAqÁ¥ÀqÉ AiÄwß¹zÄÝ, DzgÆ ¥Uw¥ÀggÄ CzÀ£Äß À À À À À æÀ À À À À CªÀ Å UÀ ¼ À £ À Ä ß Rjâ¸À ¨ É Ã PÉ A § GzÁjÃPÀ g À tE¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÊ¥sÀ®åPÉÌ »rzÀ PÀ£Àßr. PÉÃAzÀæzÀvÀÛ ¨ÉlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀ zsÉÊAiÀÄðªÁV JzÀÄj¹zÀÄÝ, F CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ«zÀÄ. EAvÀºÀ ¹ÜwAiÀÄ°èCªÀgÄ vÀ£ßÀ ªÉÊ¥s®åª£Äß E£ÉÆߧâgÀ ºÉU°UÉ À À À À À ¸À¤ßªÉñÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨Á¨ÁUÀ½UÆ MAzÄ `ªÄºÀvézÀ PÉ®¸À! ¸ÁAiÀÄĪÀª¤UÉ À À À À ÀªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀÅ zÀÄ ¨Éà dªÁ¨ÁÝjvÀ£ÀzÀ «¸ÀÛj¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¹zÀÄÝ MAzÀÄ UÀÄlÄPÀÄ UÀAf ©lÖAvÉ.¥ÀgªiÁªÀ¢AiiÁVzÉ. gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¨ÃrPÉ À À ü À É FUÀ EwºÁ¸À. ¸ÀAWÀµÀð ¸ÀzÁªÄAr¹, ¸ÀPÁ®zÀ°è ¥ÀqzÄ, ¸ÀªÄ¥ÀðPÀªÁV À É À À¥ÀÆgÉʸÀĪÀ°è ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀ ¤®ðPÀë å §AqÀªÁ¼ÀzÀ £ÀAlÄ EAzÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á E®èªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉvÉÆÃjzÉ. §zÄQ£À°è §¼À°zÀ, PÀ£°z, À À À EAzÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ `¨Á¨ÁUÀ¼ÀÄ £ÀªÉÄäzÀÄjzÁÝgÉ. gÁdåzÀ°è C¢üPÁgÀzÀ PÀÄaðUÁV J¯Áè D±Á»Ã£ÀgÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ zÀAqÉà ¸À ¤ ßªÉ Ã ±À ªÀ Ç § zÀ ¯ ÁVz É . Gz ÁjÃPÀ g À t ,C£ÉÊwPÀ CPÀæªÀÄ ªÀiÁUÀð »rzÀÄ ¸ÀzÁ ¨ Á ¨ Á g À ° èU É ¨sÀPÀÛgÁV PÉÆêÀÄĪÁzÀzÀ ¨É¼ªtUÉ ºÉa¹zÀ ªÀiËqåÀv, ªÉÊZÁjPÀ À À Â Ñ É©ü£ßÀ ªÀÄvÀ ©Ã¢ dUÀ¼z°è ¤gÀvªÁV zɺ° À À À À C t  £É g É z À g À Ä . CªÀgÀÄ zÀ t  ª À Å CAzs À ± À æ z É Þ UÀ ¼ À £ À Ä ß GQ̸À Ä wÛ z É . EzÀ ÄAiiÁvæÉ £Àq¸ÄªÀ ªÄÄRåªÄAwæU½UÉ DqÀ½vÀ À É À À À À EºÀ¯ÆÃPÀzÀ PÀµÖU½UÉ ¥ÀjºÁgÀ É À À «ZÁgÀªAvÀjUÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀªÁ®Ä. ¥ÀUw¥ÀgjUÉ C¥ÁgÀ À æ À À£ÀqɸÀĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀÄgÀĸÉÆvÉÛà E®èªÁVzÉ. §AiÀĹ §AzÀªÀgÀÄ, C¯ÉèãÀÄ PÉ®¸À. F C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ EgÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¤vÀå«ÃgÀ±ÉʪÀ eÁw ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ¹QÌvÀÄ? ¹QÌvÀÄ? DzÀgÉ CªÀjUÉ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAWÀµÀð.¢£U¼À PÁ® PÀ¼zÀ ªÀÄÄRåªÄAwæ ªÄƪÀvÄÛ À À É À À À ¥ À g À ¯ É Æ Ã PÀ z À ¸ÀÄR CAzÀºÁUÉ, ªÀÄvÉÛ `¨Á¨Á PÁªÉÃj £À¢ wÃgÀzÀ°è¤«ÄµÀ U À ¼ À £ À Ä ß gÉ Ê vÀ g À «µÀ A iÀ Ä UÀ ½ UÉ vÉÆÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀªÀgÀ ºÀÄnÖ§gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ J¯ÉèqÉUÀ¼À°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄU À ª À Ä £ À º À j ¹ z À Ý g É ¹ Ü w J µÉ Æ Ö Ã eÉÆvÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ Áj¹gÀĪÀÅzÀÄ «avÀæ, ªÀåAUÀå. ºÀÄlÄÖ § gÀ® ĸÀÄzsÁj¸ÀÄwÛvÄ.Û EAvÀºÄzÉà ¥Àj¥ÁoÀªÀ£ÀÄß À À GzÀ å «ÄUÀ ¼ À Ä , C¢ü P ÁjUÀ ¼ À Ä ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉãÀÄ ºÀÄ®Äè ©ÃdªÀ®è. CAvÀºÀ ¥ÀæZÁgÀUÀ¼ÀPÀÈ ¶ªÀÄAwæA iÀÄÆ ¥Á°¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸Àa ªÀ E vÁ å ¢ U À ¼ À `vÉ Æ Ã g À Ä A ¨ s À »AzÉ UÀÄ¥ÀÛ CeÉAqÁUÀ¼ÀÄ E®è¢®è.GªÉ Ä Ã±ï PÀ w Û A iÀ Ä ªÀ j UÉ ¨É ¼ À U Á« ¯Á¨sSÆÃgÀgÄ EzÀÝgÄ. ¨Á¨Á À É À À ¸Á¬Ä¨Á¨ÁUÉ «zÁAiÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ¯Éà CªÀgÀÄgÁdQÃAiĪà ¥ÀzÁ£À ºÉÆgÀvÄ E¯ÁSÉAiÄ À É æ s À À C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ºÁ¹UÉ »rzÁUÀ ¸ÀªðzsªÀÄðUÀ¼À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ, ¸ËºÁzÀð §AiÀĹzgÀÄ, À À À¥Àæ±ÉßUÀ¼À®è. »ÃVgÀĪÁUÀ PÉêÀ® f¯Áè ªÀÄÄUÀÞ ¨sÀPÀÛjVAvÀ Cwà ºÉZÀÄÑ F CA±¢AzÁV PÉ Æ ÃªÀ Ä ÄªÁ¢UÀ ¼ É Æ A¢UÉDqÀ½vÀªÀ£Éßà ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ DvÀ A QvÀ g ÁzÀ ª À g À Ä CªÀ g É Ã ! °Ã£ÀªÁUÀ°®è JA§ÄzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ鴃 : ¥ÀæeÁªÁt ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼Éà ªÀgÀ¢ ¥ÀÄl 14PÉÌ ªÀiÁrgÀĪÀAvÉ D±ÀæªÀÄzÀ D¹Û 1 3
  3. 3. Í0 xl , 1 É2 08 1 DgÀA¨sªÁUÀĪÅÀ¢®è. ªÀÄÄZѨÃPÁzÀ UÄAr, À À É À ©©JA¦ AiÀÄ ¨sÀæµÀÖvÉ ¢ªÀå ZÀ g À A r zÁé g À U À¼ À £ À Ä ß ªÀ Ä ÄZÀ Ä Ñ ª ÀÅ ¢®è . ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÁV K£ÁzÀgÆ MAzÀÄ zÉÆqÀØ C£ÁºÄvÀªÁzÁUÀ À À UÀq§r¹ JzÉÝüĪÀÅzÀÄ...d£ÀgÀ nÃPÉ, MvÀqÀ À À Û ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀÄ¼É eÁ¹ÛA iÀiÁzÁUÀ vÉÆÃjPÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ©zÁÝUÀ¯É¯Áè MAzÀµÀÄÖ d£ÀgÀ ªÀ i ÁrzÀ A vÉ MAzÉ g À q À Ä ¥À æ z À ± À ð £À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. D ª É Ä Ã ¯ É ª À Ä vÉ Û ¥ÁætºÁ¤ DUÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀæµÀÖvÉ,ºÀUÀgÀtUÀ¼À ZÀgÀArAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®V CAvÁzÀgÉ ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄvÁÛ ªÄÊ vÀA¥Ä ªiÁrPÉƼĪÅÀzÄ É À À Àî À EzÄ ©©JA¦AiÄ SÁAiÀÄA ¥æªÈÀ wÛAiiÁVz.É À À À À E°è ªÀÄ£ÀĵÀå fêÀPÉÌ EgÀĪÀ EzÉà CzÀgÀ PÁAiÀÄð ±ÉÊ°AiÀiÁVzÉ. ¨É¯É K£ÀÄ? ªÀÄ¼É DgÀA ¨sÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ «zÀÄåvï E¯ÁSÉAiÀÄÄ ©Ã¼À§ºÀÄzÁzÀ PÀA§, QvÀÄÛ §A¢gÀĪÀ vÀAw ªÄÄAvÁzÀªÅÀ UÀ¼£Äß £ÉÆÃr À À À CUÀvÀå PÀæªÀÄ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. F J®èPÀÆÌ D z s Á g À ª Á V E A z s À £À E ¯ Á SÉ , ©©JA¦AiÀÄ PÉƯɥÁvÀPÀ zÀÄ®ðPÀëå £ÀUÀgÁqÀ½vÀ..... EvÀgÉ E¯ÁSÉU¼À ZÀÄPÁÌt »rzÀ ª À g À Ä ¸À a ªÀ ªÀ Ä ºÁ±À A iÀ Ä gÀ Ä ªÀÄÄAzÁ¯ÉÆÃZÀ£É, d£À¥ÀgÀ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ À ªÄÄUÞÀ fêÀU¼À §° À À n Dgï.PÉ. DqÀ½vÀPÉÌ ZÀÄgÀÄPÀÄ ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÀÄ. EªÉ¯Áè DUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÉ EªÀgÉ®ègÀ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀE°è £Àq É¢ gÀĪÀ F zÀÄgÀA vÀª ÀÄAiÀÄ JµÉÆÖà PÀqÉ vÁ£É vÁ£ÁV D UÉÆqÉ ¢£Éà ªÉÆ£Éß ±ÀÄPÀæªÁgÀ K¦æ¯ï 22 gÀAzÀÄ ªÄÄRåªÄAwUÉ ºUgtUÀ¼£Äß ªÀÄÄaѺÁPĪÀ À À æ À À À À À vÀAvÀUÁjPÉAiÀÄ PÉ®¸ÀU½AzÀ, ©ü£ßÀ ªÀÄwÃAiÀÄgÀ æ À ÀWÀl£ÁªÀ½UÀ¼Ä ¸ÁªÅÀ £ÆêÅÀU¼£Äß £ÆÃr. À É À À À É ¢£Éà ¸Àé®à ¸Àé®àªÁV PÀgÀUÀÄvÁÛ PÀĹzÀÄ ¸ÀÄjzÀ ªÀļÉUÉ EzÉà UÉÆqÉAiÀÄ MAzÀÄ PÁl, ºÉÆêÀÄ ºÀªÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀÆeÁEzÀ£ÀÄß ¤®ðPÀë å, vÁvÁìgÀ, CzÀPÀëvÉ...CAvÀ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÀqÉzÉà EvÀÄÛ. D UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ¨sÁ UÀ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÉ. CzÀȵÀÖ ªÀ±Ávï PÉÊ APÀA iÀÄðUÀ½AzÀ, ©qÀĪÀÅ ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ.ºÉý CµÀÖPÌÉ ©q¯ÁUÄvÀzAiÉÄÃ? EzÆAzÄ À À Û É É À eÉÊ°£À UÉÆÃqÉAiÉÆAzÀPÌÉ EgÀ¨ÃPÁzÀ zÀÈqÀv, É É AiÀiÁjUÀÆ ºÁ¤ DUÀ°®è. DUÀ¯ÁzÀgÀÆ ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ PÀÄaðAiÀÄ PÁ®ÄPƯɥÁvÀPÀ zÄ®ðPÀë å..»Ã£ÁAiÄ C¥ÀgÁz.Às É À À UÀnÖvÀ£À«®èzÉ §jà vÀÄAqÀÄPÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÉÃ¥ÉUÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV vÀvïPÀët E®è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀĪÀÅzÀPÉÆÌà E®èJµÀÄÖ CªÀiÁAiÀÄPÀ fêÀUÀ¼ÀÄ C£ÁåAiÀĪÁV PÀÆrzÀ ªÀÄtÚ£À ªÀÄÄzÉÝAiÀÄAvÉ PÁtÄvÁÛ F  PÉqÀ« ºÁPÀ®Ä PÀæªÀĪÀ»¸À ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. D §®¥Àr¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌà ¤AwzÀÝgÉ EzÀ®èzɧ°AiÀiÁV ºÉÆÃzÀªÀÅ. §UÉUÉ PÀvÀƺÀ®ªÀ» ¹ £ÉÆÃqÀĪÀª ÀjUÉ PÉ®¸À DUÀ¯Ã E®è. ±À¤ªÁgÀ gÁwæ CªiÁAiÀÄPÀ É À E£ÉßãÁUÀ®Ä ¸ÁzsÀå. PÀ¼ÉzÀ ªÁgÀzÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è D ±À Ñ A i À Ä ð ª À £À Æ ß v À g À Ä wÛ vÀ Ä Û . ¥ÀPÁ±ï ªÀÄvÉÆAzÉqÉ PÀĹzÀ CzÉà UÉÆÃqÉ æ Û ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀiÁvÀĸÀ Ä jzÀ ªÀ Ä ¼É U É 5 d£À g À Ä ¥Áæ t §Ä¢ÝªÀiÁAzÀågÀ®èzÉà §Ä¢Ý £ÉlÖVgÀĪÀ PÉ ¼ À U É ¹QÌ ¸À w Û z ÁÝgÉ . F eÁUÀ z À ° è K¦æ¯ï 23 ±À¤ªÁgÀ ªÀÄzsÁå£Àß 3.00PÀ¼zÄPÆArzÁÝg.É Eª¯Áè C¤jÃQvÀ DPÀ¹äPÀ É À É É ë AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ D UÉÆÃqÉ FUÀ¯ÉÆà ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¥Àæw¨sÀl£É, ªÀÄĵÀÌ gÀUÀ¼ ÀÄ, UÀAmÉUÉà n.«.UÀ¼À°è ºÀ¼Éà eÉʯï UÉÆÃqÉC¥ÀWÁvU¼ÁzgÉ CzÄ ¨ÃgÉ «µÀAiÄ. F À À À À É À DUÀ ¯É Æà PÀÄ ¹zÀÄ ©Ã¼ÀÄ vÀ Ûz É JAzÀ Ä ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀ §»gÀAUÀ ¸À¨sÉUÀ¼ ÀÄ PÀĹzÀÄ ©zÀÝ §UÉÎ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß d£ÀMAzÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr. ºÉüÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀtÚ PÁªÀÄ£ï ¸É£ïì CµÉÖà ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ®Ä. MAzƪÉÄä UÉÆÃqÉÉ £ÉÆÃrzÁÝgÉ. d£À±ÀQÛAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ gÁwæ©zÀÝzÀÄÝ ¸ÁévÀAvÀæ å GzÁå£ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ®è ¸ Á PÁ V v À Ä Û. (¸ÁägÀPÀ JA z À Ä CAxÁ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀĹ¢zÀÝgÉ E£ÀÄß 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÆ C°è ©zÀݺÀ¼É eÉÊ°£À ¯ÉÆqÉzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÝ UÉÆÃqÉ G½¹PÉƼÀî¯ÁVgÀĪÀ ºÀ¼ÉUÉÆÃqÉ ¨sÁUÀ JµÉÆà CªÀiÁAiÀÄPÀ fêÀU¼À §° DUÀÄwÛvÄ.Û Ö À À PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ ºÁQ®è. DA§Ä¯É£ïì ªÀiÁzåÀsªÄUÀ¼°è ¸ÁévAvÀåæ ¥ÁPïð UÉÆÃqÉ À À À FUÀ®Æ ¸ÁPÀµÀÄÖ zÉÆqÀØzÉà EzÉ. F ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É ¸É à jzÀ A vÉ , C¥À W ÁvÀ ¤ªÀ ð ºÀ u É U ÉPÀĹzÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ ªÀÄÆ®zÀ 38 ªÀµÀð PÀÆqÀ¯Éà vÀdÕgÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¹ÜwUÀw §UÉUÉ ªÀ ÄvÉ ÆÛ § â ¸ÁµïÖ ª Éà gï PÀA ¥À ¤AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀÄvÀÄð ¸ÉêÉAiÀÄ AiÀiÁªÀEAf¤AiÀ Ä gï M§â g À Ä ¥Áæ t PÀ ¼ É z À Ä ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃPÀÄ. E°è£À GzÉÆåÃV ¹n ªÀiÁPÉðmï §½ «zÀÄåvï ¹§âA¢AiÀÄÆ C°èUÉ E£Æß vÀ®Ä¦®è. ©zÝÀ ÀPÉÆArgÀĪÀÅzÁV ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. EzÀÄ ¤®ðPÀë å, ¸Á«UÉ PÁgÀtªÁzÀªÀjUÉ ²PÉë ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ ¹®ÄQ ¸ÀwzÁÝgÉ. EAxÀªÀÅ ¥Àæw Û UÉÆÃqÉ PÉ ¼ À U É AiÀiÁgÁzÀgÀƨsÁUÀ±ÀB ªÀiÁvÀæ. DUÀ¨ÉÃPÀÄ.) ªÀµÀðzÀ zÀÄgÀAvÀUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁZïð, K¦æ¯ï ¹QÌPÉÆArzÁÝgÉAiÉÄà E®èªÉà ¥ÉÆð¸ÀjUÉ ¤ d . F ¸ Á é vÀ A v À æ å ¥ Á Pï ð 120 ªÀµÀð zÁngÀĪÀ F UÉÆÃqÉAiÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¥ÀƪÀð ªÀÄ¼É ªÀiÁ»w E®è. (D ¥ÀæzÉñÀzÀ°zÀÝ d£ÀjUÉ èGzÁÏl£ÉAiÀiÁVzÉÝà ªÉÆ£Éß ªÉÆ£Éß. D §UÉ Î d£À ¸ ÁªÀ i Á£À å gÀ ¨s Á µÉ A iÀ Ä °è CzÀ Æ ¨sÀ d ðj ªÀÄ¼É drAiÀ ÄĪÀÅ zÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀ¤µÀÖ M§âgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝgÀĪÀ §UÉÎUÉÆÃqÉ CzÀÄ ºÉÃUÉ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ©zÀÄÝ ºÉüÀĪÅÀzÁzÀgÉ CzÄ ¯ÉÆqÉzÀÄÝ ºÉÆÃVvÀÄ.Û À Ø ºÉƸÀvÉãÀ®è, C¤jQëvÀªÀÇ C®è. CzÀPÉÌ AiÀ i ÁªÀ C£À Ä ªÀ i Á£À ª À Ç EgÀ ° ®è )ºÉÆÃUÀÄvÀz.É ªÁ¸ÀªªÁV ©¢ÝgĪÀ UÆÃqÉ Û Û À À É CAxÁ UÉÆÃqÉUà ºÁUÉà vÉÃ¥É ºÁQ PÀĹzÄ É À ©©JA¦ ¹zÀÝvÉ K£ÀÄ ? ZÀgArUÀ¼À ºÆ¼Ä À À À ¥ÉÆð¸ÀgÉãÉÆà F ¨sÁUÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀºÀ¼É ¸ÉAlæ¯ï eÉÊ°£À ¯ÉÆqÉØzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÝ ©zÀÝ PÉ®ªÀÅ PÀqÉ ªÀiÁvÀæ ºÉƸÀ UÉÆÃqÉ PÀnÖ vÉUɸÀĪÀÅzÀÄ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄð£À ¤Ãj£À ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. UÉÆÃqÉ ©Ã¼ÀĪÀUÉÆÃqÉ. CzÀ£ÀÄß ºÁUÉà G½¹PÉÆArzÉÝà MAzÀÄ ºÀj«UÉ CrØAiÀiÁVgĪÀ PÀ¸PrØ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ À À À C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÀ ¨ÉÆÃqïðC£ÀÄß C°è ºÀ¼É eÉÊ®£Éß FUÀ F ¥ÁPïð DV C¥ÀgÁzsÀ. ¥ÁPïð GzÁÏl£ÉAiÀiÁzÁUÀ¯Éà vÉ U É ¸ À Ä ªÀ Å zÀ Ä , MtVgÀ Ä ªÀ CxÀ ª Á ºÁQzÀÝgAv.É D PÁ½zÁ¸À gÀ¸ÛÉ J£ÀÄߪÀ D À¥ÀjªÀwð¸À¯ÁVzÉ. LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀ F UÉÆÃqÉ PÀĹzÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ C¥ÁAiÀÄzÀ zÀħð®UÉÆArgÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §ºÀıÀB PÁ½zÁ¸À£À PÁ®zÀJ£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À°è eÉÊ°£À ªÀÄÄRåzÁégÀ §UÉUÉ `d£À±Q JZÀj¹ §gÉ¢vÀÄ.Û ¥Æð¸ï À Û Ñ É UÉÆÃqÉUÀ¼ À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀÅUÀ¼ À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ°zÀÝAvÉAiÉÄà UË J£ÀÄߪÀ PÀvÀÛ¯ÉÆà èºÁUÀÆ M¼ÀUqÉ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁUÀU¼°è ºÀ¼ÉAiÄ À À À À E¯ÁSɬÄAzÀ®Æ F UÉÆÃqÉ ©Ã¼ÀĪÀ vÉUAiÀÄĪÀÅzÀÄ, EAvÀºÀ JµÉÆÖà PÀæªÀÄUÀ¼£Äß É À À PÀvÛ®Ä. ¥æPÁ±ï CªÀjUÉ ¥s®PÀ PÁt¹vÉÆà À À ÀUÉÆÃqÉUÀ¼À£Éßà G½¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. DzÀgÉ C¥ÁAiÀÄ EgĪÀ §UÉUÉ ©©JA¦UÉ ºÀ®ªÅÀ À ªÀ»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. dÆ£ï dįÉÊ §AzÀÄUÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉVzÀÝ eÉÊ°£À JvÀÛgÀzÀ ¸Áj ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ªÀ Ä ÄAUÁgÀ Ä ªÀ Ä ¼É DgÀ A ¨s À ª ÁzÀ g À ÆvÀqÉUÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ JAzÉÆà ²y®ªÁVzÀݪÀÅ. MvÁ۬ĸÀ¯ÁVvÀÛAv.É ZÀgÀArAiÀÄ ºÀƼÀÄ, PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¥ÀÄl 11 PÉÌ 4
  4. 4. Í0xl , 1 É2 08 1 ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¯Á¨sÀ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¤nÖ£À°è gÀƦ¸ÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ¨sÀæµÀÖ ¤ÃwUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÆ ZÀPÁgÀª£Éßà JvÀÄÛªÅÀ ¢®è. GzÁºÀgÀuUÉ J.gÁeÁ £ÀqɹzÀ À É §gɹzɵÄÀ ? ªÀÄgɹzɵÄ? Ý Ö Ý ÀÖ CªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀð PÉëÃvÀæzÀ°è ªÀ»ªÁlÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÀA¥À¤UÀ½UÉ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ©J¸ïJ£ïJ¯ï zñÀzÀ ªÄƯɪÄƯU½UÉ ¸ÀA¥ÀPð PÀ°¹vÄ.Û É À À É À À à À ªÀiÁvæÀ JAzÀÆ EzgÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqzÀ PÁ¥ÆðgÉÃmï PÀA¥À¤UÀ¼À À É É J¸ïnr ¨sÀÆvïUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹vÀÄÛ. DzÀgÉ ªÉƨÉʯï PÉëÃvÀæ ¸ÀÄvÀÛ ªg¢UÀ¼£Äß ªÀiÁqĪÅÀ¢®è. CAwªÀĪÁV ¨sµÁÖZÁgÀzÀ À À À À À æÀ ¥ÀæªÉò¸À® Ä ©J¸ïJ£ïJ¯ïUÉ ¨sÁ j CqÉvÀqÉUÀ¼ À£ÀÄß ¯Á¨sÀ ¥ÀqzªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£Äß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ºÀAvÀPÌÉ É À À¨sÀæ µÁÖZÁgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£À±ÉÊ°AiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀ MqÀدÁ¬ÄvÀÄ. SÁ¸ÀV PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÉà E®è.JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºËzÀÄ. F ¸ÀvÀå¢AzÀ AiÀiÁgÀÆ MzV¸ÀĪÀ ªÄlÖPÌÉ ¹zÀÞvÉ ªiÁrPÉƼÀĪÀ vÀ£PÀ CqÉvqU¼£Äß À À À î À À É À À À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ»ÃgÁvÀÄUÀ½UÁV zÉÆqÀØ zÉÆqÀغÉÆgÀvÁV®è. vÁQðPÀªÁV ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ zÉñÀzÀ°è£À MqÀ¯Á¬ÄvÄ. ªÀiÁzÀås ªÄUÀ¼Ä ¸ÀPÁðj ¸ÁéªÄåzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß Ø À À À À PÀA ¥À ¤UÀ¼ À£ÀÄ ß CªÀ® A©¹ªÉ JA§µÉÖ Ã PÁgÀ t PÁÌ V¥ÀwAiÉƧâg£Æß ¨sµÖg£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzÀås «®è JA§ÄzÆ ¤®ðQë¹zÄÝ, ¨ÁgÀwÃAiÄ ªiÁzsåÀªÄzÀ°è LwºÁ¹PÀ zÄgÀAvÀªÃ æ À À æÀ À À À À s À À À À É ªiÁzåÀsªÄUÀ¼À zÆÃguÉ »ÃVzÉ J£À߯ÁUĪÀÅ¢®è. ªÁ¸ÀªªÁV À À És À À Û ÀCµÉÖà ¸ÀvÀå. KPÉAzÀgÉ C¢üPÁgÀ E®è¢gÀĪÀªÀgÀÄ, D¹Û- ¸j. ªiÁzåÀsªÄUÀ¼À F zÉÆÃgÀuÉ ©J¸ïJ£ïJ¯ï£Äß SÁ¸V À À À s À À ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÊzÁÞAwPÀªÁV §ÈºÀvï¸ÀA¥ÀvÄÛ CxÀªÁ EvgÀ ¸ÀA¥À£Æä® UÀ¼Ä E®è¢gÀĪÀªÀg£ÀÄß PÀA¥À¤UÀ½UÉ CUÀÎzÀ zÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨Éà PÉA§ À À À À À §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ¼À ¥ÀgÀªÁVªÉ.¨sÀæµÀÖ gÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAvÀ¯Éà ºÉüÀ ºÀAvÀzÀªÀgÉUÀÆ vÀ®Ä¥ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀPÉÌ PÉÆAqÉƬÄÝvÀÄÛ. ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ°è ¥ÀPÀë¥ÁvÀ:§ºÀÄzÀÄ. E°è £ÁªÀÅ ZÀað¸ÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÆPÀ̸PÌÉ JµÉà £ÀµªÁUÀ°, ªiÁzsåÀ ªÄUÀ¼À zÀȶAiÀÄ°è À Ö ÖÀ À À Ö ¨sµÁÖZÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁzsåÀ ªÀÄUÀ¼À ¤®Ä«£À°è Àæ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À SÁ¸ÀVPÀgÀt ¸ÀªÀÄxÀð¤ÃAiÀĪÁzÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. F ªÀÄÆgÀ£É CwªÀÄÄRå CA±À JAzÀgÉ, ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À PÀÄjvÀÄ¥ÁvÀæ K£ÀÄ, JvÀÛ, ºÉÃUÉ, ¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁVzÉAiÉÄà »£É߯ÉAiÀÄ°è aAw¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À DAiÉÄÌ. §qÀªÀgÀÄ §zÀÄPÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥Àæw¢£ÀªÀǸÃjzÀAvÉ EAvÀºÀ E¤ßvgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼Ä. ¨æµÁZÁgÀzÀ É À À Às Ö ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ®AZÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ J®èjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ. ©Ã¢«gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è CuÁÚ ºÀeÁgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ©A©¹®è JA§ÄzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀgÀÆ CxÀ𠧢 ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÆ ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ªÀiÁªÀÄÆ°zÀ È µÁÖ g À £ À £ ÁßV ¨s Á gÀ wÃAiÀ Ä ªÀ iÁzs À å ªÀ ÄUÀ ¼ À Ä ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. jÃwAiÀÄ°è ºÀt ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. §qÀªÀgÀÄ gÉõÀ£ï PÁqïð©A©¸À ÄwÛ gÀ Ä ªÀÅ zÀÄ ¥À P À ë¥ ÁvÀ ¢ AzÀ PÀ Æ rzÉ . EzÉà jÃw SÁ¸VÃPgÀtªÀ£Äß Cw ªÃUÀªÁV À À À É ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÀtªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ ²æÃzsÀgÀ ªÀ Ä vÀ Ä Û CvÀ Ä åvÁì º À ¢ AzÀ eÁjUÉ Æ ½¸À Ä ªÀ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀð«¢üvÀ. DzÀgÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉ«gÀÄzÀÞzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArªÉ. DzÀgÉ F ¸ÀAzÀ¨ðzÀ°è ©eɦ £ÉÃvÀÈvÀézÀ J£ïrJ ¸ÀPÁðgÀzÀ Às EªÉ®è «µÀAiÀÄUÀ¼Éà C®è. »ÃVgÀĪÁUÀ CuÁÚ ºÀeÁgÉ §UÉÎPÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ £ÉÆÃl ºÀj¸ÀĪÀ CUÀvåÀ «zÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀæZ ÁgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¨æµÁÖZÁgÀzÀ PÄjvÄ ¨ÁgÀwÃAiÄ ªiÁzåÀsªÄUÀ¼Ä ªiÁrzÀ Às À À s À À À À À ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¤®ÄªÉãÀÄ JA§ÄzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. CuÁÚªÀ g À ¢ UÀ ¼ À Ä ¥À P À ë ¥ ÁvÀ ¢ AzÀ PÀÆ rªÉ . ¸ÁA¹ÜÃPÀ g À t ºÀeÁgÉ ºÉÆÃgÁl¢AzÁV 1990jAzÀ eÁjUÉ §A¢gÀĪÀ(E£ïìlÆåµÀ£À¯Éʸï) DUÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ D¼ÀPÉÌ SÁ¸ÀVÃPÀgt ªÀÄvÄÛ GzÁjÃPgtzÀ ¯Á¨Às ¥ÀqAiÀÄĪÀªjUÉ À À À À É ÀE½AiÀÄĪÀ°è ¸ÉÊzÁÞAwPÀ «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀUÀ¼À£Äß ºÉÆA¢ªÉ. À AiiÁªÅÀzà vÆAzgÉ E®è JA§ÄzÄ ªiÁzåÀsªÄUÀ½UÉ UÉÆvÄ.Û À É É À À À À ÀPÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁdPÁgÀtzÀ°è ºÁUÁVAiÉÄà CuÁÚ ºÀeÁgÉ ªÀiÁzsÀåªÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¦æÃwAiÀÄ À¨sÁj C¯ÉÆî P¯ÉÆîUÀ¼£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÝ 2f ¸ÉàPÖçÀA ºÀAaPÉ è À è À ªÀÄÆwðAiÀiÁzÀgÄ. ÀºÀUÀgtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢ À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀiÁgÁl:EzÀPÉÌ vÁeÁ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥À£Æä®zÀ°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ À2f ¸ÉàPÀÖçA PÀÄjvÀ ªÀgÀ¢: ¨sÀÆ«Ä. EAvÀºÀ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪À£ÀÄß PÁ¥ÉÆðgÉÃmïUÀ½UÉ 2f ¥ÀgÀªÁ£ÀV ºÀAaPÉAiÀÄ°è UÀA©üÃgÀªÁzÀ vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÆgÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÄ CvåÀAvÀ ¥ÀªÄÄR «µÀAiÀĪÁVz.É À À æ À£À q É A iÀ Ä ÄwÛ ª É JA§ÄzÀ Ä 2000 E¸À « ¬ÄAzÀ ® Æ CªÀ¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÁå¥ÀPÀ ¨sæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ü À DzÀgÉ ªÀiÁzsåÀ ªÄUÀ¼Ä F PÀÄjvÀÄ PÁ¼ÀfAiÀÄ£Éßà ªÀ»¸ÀĪÀÅ¢®.è À ÀzÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀð GzÀåªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©A©¸À¯É à E®è. C®Æ«Ä¤AiÀÄ A PÀ A ¥À¤ ¨Á¯ÉÆÌ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀA¥À¤UÀ½UÁV PÀȶPÀgÀ ¨sÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Áé¢Ã£À À üªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ¥Àæw¤¢üUÀ½UÉ ZÉ£ÁßV UÉÆvÀÄÛ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV SÁ¸ÀVÃPÀgÀt, ¸ÉAmÁgï ºÉÆÃmɯï SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ zÉÆqÀØ «µÀAiÀĪÁVzÀÝgÀÆºÉ Ã ¼À Ä ªÀ Å zÁzÀ g É 1990gÀ ° è ªÉ Æ ¨É Ê ¯ï ¸É à ªÉ U À ¼ À Ä EArAiÀÄ£ï D¬Ä¯ï SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä £ÀqɹzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¨sµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ ÀæDgÀA¨sÀªÁzÀA¢¤AzÀ®Æ F GzÀåªÀÄ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ ºÀÄ£ÁßgÀUÀ¼ À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ ÀÄ ¥Àæª ÀiÁtÂPÀª ÁV dUÀwUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÉà E®è. £ÀªÀÄä ¥Àæw¢£ÀzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ÛºÀUÀgÀtUÀ¼À°è ¹®ÄPÀÄvÁÛ §A¢zÉ. ªÉÆlÖ ªÉÆzÀ°UÉ ªÀg¢AiÀÄ£Éßà ªÀiÁr®è. F J®è ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ À £ÁªÀÅ ¨ÀµÁÖZÁgÀª£Äß JzÀÄgÀÄUÁtÄvÉêÉ. DzÀgÉ M¨ÉÆâ§gÄ æs À À Û â ÀºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ 2f ¥ÀgÀªÁ£ÀV «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¨æµÁÖZÁgÀzÀ «gÄzÀÞzÀ ºÆÃgÁlzÀ°è CuÁÚ ºÀeÁgÉAiĪgÄÀs À É À À À MAzÉÆAzÄ jÃwAiÄ°è EzÀPÌÉ vÄvÁÛVgÄvÁg.É GzåÀ«ÄAiƧâ À À À À Û ÉjÃwAiÀÄ°è QæPÉmï ªÀiÁåZï¦üQìAUï£ÀAvÉ £ÀqɬÄvÀÄ. F zÀȵÁÖgÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ©A©¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°è 2f ¸Éà P ÀÖ çA ¥ÀgÀª Á£ÀV ¥Àq É A iÀÄ ÄªÀ°è JzÀÄ gÁUÀ ĪÀCªÀ¢üAiÀÄ°è PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄVµÀÖ §AzÀºÁUÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ zsÉÆÃgÀuÉ. C¢üPÁgÀ±Á»AiÀÄ CqÉvÀqU¼Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÉƧâ É À À©qïUÉ ¯Éʸɣïì¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀ½¸ÀĪÀ DzÁAiÀĪÀ£Äß À ªiÁzåÀsªÄUÀ¼Ä EzĪgUÆ ¨æµÁZÁgÀª£Äß ©A©¸ÄwÛgĪÀ À À À À À É À Às Ö À À À À gÉõÀ£ï PÁqïð ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è JzÀÄgÁUÀĪÀ C¢üPÁgÀ±Á»¸ÀPÁðgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß jÃwAiÀÄ£Äß MªÄä UÀªÄ¤¹. EzÄ MAzÆ M§â ªåÀQÛ CxÀªÁ À É À À É CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ MAzÉà jÃwAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. M§â ¸ÁªÀiÁ£ÀågƦ¸¯Á¬ÄvÄ. F »£É߯ÉAiÄ°è AiÆÃa¹ zÆgÀ¸A¥ÀPð PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÞªÁVzÉ. CªÀgÉƧâ gÁdPÁgÀtÂ, À À À À É À À À ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ gÉà µÀ£ï PÁqïð ¥ÀqÉA iÀÄĪÀÅ zÀÄ CªÀ£À¸ÀaªÀ gÁeÁ CªÀgÄ £Àq¹zÀ ¨ÀµÁÖZÁgÀª£Äß ªÀiÁzsåÀªÄUÀ¼Ä ¥Éưøï C¢üPÁj CxÀªÁ M§â G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ C¢üPÁj À É æs À À À À ºÉÆmÉÖ¥Ár£À «µÀAiÀĪÁzÀgÉ, GzÀå«ÄAiÉƧâ¤UÉ EzÀÄ¥Àæ ª À iÁt PÀ ª ÁV ©A©¹ªÉA iÉ Äà eÁÕ ¦ ¹PÉ Æ ½î . J®è E®èªÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°ègÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÞ P É Ã ª À ® G z À å ª À Ä ¨ É ¼ É ¸ À Ä ª À ° è Jz À Ä g Á U À Ä ª ÀªiÁzåÀsªÄUÀ¼Ä EzÀ£Äß ¥æªiÁtPªÁV PÀªgï ªÀiÁrªÉAiÄÃ? ªÀiÁvÀæ ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. CzÀÆ ¸ÀºÀ MAzÀÄ À À À À À À  À À É ¤¨sÁ¬Ä¸À§ºÄzÁzÀ ¸tÚ CrØ ªiÁvÀ.æ EAvÀºÀ ¨æµÁÖZÁgÀzÀ À À À ÀsEzÀPÉÌ §zÀ¯ÁV ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ EµÀÄÖ zÉÆqÀØ ºÀUÀgÀtzÀ CªåÀªºÁgÀ CxÀªÁ ¨æµÁZÁgÀzÀ MAzÄ WÀm£É ¸ÄvÀÛ EgÄvÀz.É À Às Ö À À À Û «gÀÄzÀÞ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ©A©¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¨sÀæµÁÖZÁgÀ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæeÁÕ¥ÀƪÀðPÀªÁV §aÑnÖªÉ. §AqÀªÁ¼À±Á»UÀ½UÉ £ÉgÀªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw. J®ègÀ£ÀÆß MAzÉà jÃw PÁqÀÄwÛzÉ JAvÀ¯ÉÃ. »ÃUÉ DUÀ ªÄvÀÄÛ FUÀ®Æ ¨sÁgÀwÃAiÄ ªÀiÁzÀås ªÄUÀ¼Ä ¸ÀPÁðj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß J.gÁeÁ CxÀªÁ ¸ÀÄSïgÁAgÀAvÀºÀ M§â À À À À ©A©¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀUÀð ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ¸ÁéªÄåzÀ PÀA¥À¤ ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÄjvÀAvÉ ¥ÀP¥ÁvÀzÀ ¤®ÄªÅÀ À À ëÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄvÀÄÛªÀjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. EªÀgÀµÉÖ D¼ÀªÁzÀ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀUÀ½ªÉ.ºÉÆA¢ªÉ. ©J¸ïJ£ïJ¯ï ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀÆgÀ¸ÀA¥ÀPÀð ¨sæµÁÖZÁgÀ £Àq¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ©A©¸ÀÄvÀªÉ. À É ÛPÉë à vÀæ z À °è ¦vÁªÀ ĺÀ¤ zÀ Ý AvÉ . 1980gÀ ªÉà ¼É UÁUÀ ¯É à ªÀÄvÉÆAzÄ UÀªÄ¤¸À¨ÃPÁzÀ CA±À JAzÀgÉ PÁ¥ÉÆðgÉÃmï Û À À É 5

×