Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Neene namagella kannada

588 views

Published on

In Kannada language, inspired from the Holy Koran

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Neene namagella kannada

  1. 1. 1 1 D¢ ªÀAzÀ£É ¤Ã£É £ÀªÀÄUɯÁè ¸À£ÀäAUÀ¼ÀzÁAiÀÄPÀ PÀgÀÄuÁPÀgÀ zÉêÁ ¤£ÀߣÉà £ÀA©zɪÀÅ, D±Àæ¬Ä¹zɪÀÅ, ¤Ã£Éà £ÀªÀÄUɯÁè ªÀÄ£ÀÄd fêÀ£ÀzÀ £ÁåAiÀÄ ¤tðAiÀÄ ¢£ÀzÉÆqÉAiÀiÁ ¤£ÉÆ߮ĪÉÄ d¬Ä¹zÀªÀgÀ, ¸À£ÁäUÀðªÉªÀÄUÉ vÉÆÃgÉAiÀiÁ ¤£Àß ªÀÄĤ¹UÉ ¥ÁvÀægÀ, zÁj vÀ¦àzÀ DvÀðgÀ, vÉÆgÉzÀªÀgÀ £ÀªÀÄVgÀ¢gÀ° D ¥ÀxÀUÀ¼ÉAzÀÄ ¤ÃqÀÄ gÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀgÀ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀzÁAiÀÄPÀ PÀgÀÄuÁPÀgÀ zÉêÁ ¤£ÀߣÉà £ÀA©zɪÀÅ, D±Àæ¬Ä¹zɪÀÅ, ¤Ã£Éà £ÀªÀÄUɯÁè 96 CjªÀÅ §gÀºÀªÀ¤vÀÄÛ eÁߣÀªÀ£ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ ªÀgÀzÀ£À ªÀÄ»ªÉÄAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄtzÀ° ¤Ã ¤gÀÄvÀ£ÁUÀÄ! gÉÃtÄ«¤AzÀ ¨sÀÆætUÀ½AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀªÀ¤vÀÄÛ eÉä£ÀAvÀ ¹» ªÀÄAUÀ¼À fêÀ£ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¥Áæt¦æAiÀÄ zÉêÀ£À£ÁªÀÄzÀ ¥ÁgÁAiÀÄtzÀ° ¤Ã ¤gÀÄvÀ£ÁUÀÄ ªÀÄ£ÀÄdgɯÁè zÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄUÀ¼À £É£ÉzÀÄ ¥ÉæêÀÄ¢ fë¹gÉAzÀÄ JZÀÑj¸ÀÄ. ªÀiÁ£ÀåvÉ ¸ÀA¥ÀzÀÄUÀ½gÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄzÀ¢AzÀ ¸ÀvÀåªÀ ªÀÄgÉvÀÄ ¤£ÁßgÁzsÀ£ÉAiÀÄ° ¤gÀÄvÀjUÉ PÉÃqÀÄ §UÉzÀgÉ ¥ÀqɪÀgÀÄ zÉêÀ ¤£Àß ªÀÄĤ¸ÀÄ. 93 £ÀqÀÄ ºÀUÀ® ¨É¼ÀQ£ÉƼÀÄ, ¸ÀAeÉAiÀÄ EgÀĽ£À®Ä CªÀ£ÀÄ, ©qÀ£ÀÄ £ÀA©zÀªÀgÀ zÉêÀ£ÀÄ, ¥ÀqÀ£ÀÄ ¨ÉøÀgÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¢£Á ¨Á¼ÉéAiÀÄÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄAiÀĪÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ°gÀĪɣÀÄ CAzÀÄ vÀ§â°UÉ ªÀÄ£ÉAiÀĤvÀÄÛ, ªÀÄ£ÀªÀ w¢ÝzÉ, zÉêÀ, ¨sÁUÀåªÀ¤vÉÛ JAzÉA¢UÀÆ ¸Àäj¹ £Á, ¢Ã£ÀjUÉ ¤ÃqÀÄªÉ D¸ÀgÉ,£ÉªÀÄä¢, ¸ÀºÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄ 94 ¤£Àß ºÀÈzÀAiÀĪÀ vÉgÉzÀÄ ¨sÁªÀ-¨sÀQÛAiÀĪÀÄÆr¹ ¨É£Àß §VθÀĪÀ ¨sÁgÀªÀ zÀÆgÀ UɬÄÝgÀĪɪÀÅ ¤£Àß £ÁªÀÄPÉ G£Àßw PÉÆnÖ®èªÉà £ÁªÀÅ? ¸ÀAPÀlUÀ¼À §½PÀ §gÀĪÀÅzÀÄ AiÀıÀ¹ì£À ©qÀĪÀÅ ©qÀÄUÀqÉAiÀÄÄ §A¢zÉ, E£ÀÄß vÉÆqÀVgÀ° zÀÄrªÉÄAiÀÄÄ ¤£Àß zÉêÀ£À ¸ÉêÉAiÀÄ° vÀÄA§Ä ¨sÁªÀ¢ vÀvÀàgÀ£ÁUÀÄ LPÀåvÉ, 112, ªÀÄPÁÌ.-4 ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ¸Áj ºÉüÀÄ! zÉêÀ£À£ÀÄ, ¥ÉæêÀÄ zÀAiÉÄUÀ¼À DUÀgÀ£À£ÀÄ ¸Àäj¹, ¸ÀPÀ®gÀ° C¢éwÃAiÀÄ PÁ¯ÁwÃvÀ CªÀ£ÉAzÀÄ w½¬Äj JAzÀÄ ¸ÁgÀÄ, Cd£É¤vÀÄ £ÁªÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ½UÉƼÀUÁUÀ£ÀÄ CªÀ¤AiÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ£ÀÄ ¸ÀªÉÇðvÀÛªÀÄ£ÉAzÀÄ ¸Áj ºÉüÀÄ!. §gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±À ±À¤ªÁgÀ, K¦æ¯ï 25, 2009
  2. 2. 2 66 ªÁvÀì®å zÀAiÉÄUÀ¼À DUÀgÀ£À £ÁªÀĪÀ £É£ÉzÀÄ ¥Àp¸ÀÄ ¤Ã ¤£Àß ¥ÀqÉzÀ ¥Àæ¨sÀÄ«£À £ÁªÀĪÀ, d¦¸ÀÄ E¤vÀÄ gÀPÀÄvÀ PÀtUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÀÄd¤UÉ fêÀ£À«vÀÛªÀ£À £É£ÉzÀÄ ¥Àp¸ÀÄ ¤£Àß MqÉAiÀÄ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀzÁAiÀÄPÀ£ÉAzÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÆ ¯ÉÃR¤AiÀÄ §gÀºÀªÀ£ÀÆ ¤ªÀÄUÉ w½¹ ªÀÄ£ÀÄd£Á CjªÀÅ w½ªÀÅUÀ½AzÀ ¨É¼ÀV¸ÀĪÀ£ÉAzÀÄ 16-4D PÀvÀðªÀå ²Ã®gÀ PÉÃ¼É ¤ªÀÄä zÉêÀ£ÉãÀ PÀ¼ÀÄ»¥Àð£ÉAzÀÄ, DxÀð¥ÀÇtðgÁV ¥ÉüÀégÀAiÀÄå CvÀÄåvÀÛªÀĪÁzÀÄzÀ£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¥Àð£ÉAzÀÄ F dUÀ¢ ¦æÃw zÀAiÉÄ vÉÆj¥ÀðªÀgÀÄ EºÀ ¥ÀgÀ zÀ°è GvÀÛªÀÄ ¹Üw ºÉÆAzÀĪÀgÉAzÀÄ ¸ÀdÓ£À ¸ÀvÀ̪ÀÄð²Ã®gÀ D®AiÀĪÀÅ ¸ÀÄd®, ¸ÀÄ¥sÀ® ¸ÀªÀÄæ¢Þ ºÉÆAzÀĪÀÅzÉAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¥Á®£ÉUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀgÀUÀ¼À PÁAiÉÄéªÉAzÀÄ ªÀÄgÉvÀªÀgÀ zÉêÀ zÀAr¸À¯ÁgÀ PÉÃqÀÄ §UÉzÀªÀgÀ£ÀÄ CªÀgÀ »A¨Á°¹ PÉÃqÀÄ vÁ zÀAr¥ÀÅzÀÄ M½vÀÄ ªÀÄgÉvÀªÀgÀ §gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±À ±À¤ªÁgÀ, K¦æ¯ï 25, 2009

×