Zaverecny ukol jana novotna

305 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol jana novotna

  1. 1. Argumentace Toto téma jsem si vybrala především proto, že na podobné téma píšu svou bakalářskou práci.Studuji pedagogickou fakultu a jako budoucí učitel si myslím, že i volný čas patří do témat, okterých by se měli učitelé zajímat. Volný čas dětí a mládeže je důležitý pro utváření osobnostičlověka a je důležité jakým způsobem děti tráví svůj čas. Volný čas a střediska volnočasových aktivit dětí a mládeže • Definice volného času Volný čas se ve smyslu sociologických kritérií považuje za čas, ve kterém si jednotlivec nazákladě svých postojů, zájmů a potřeb volí určitou činnost. Je to ta část soukromým, mimoškolníhočasu, která zůstává po naplnění individuálních fyziologických a sociálních potřeb.(http://www.halolevice.cz/archives/42021) • Význam a funkce volného času Proč je ale volný čas dětí tak důležitý? Je to proto, že žijeme v době plných negativních vjemů,které na děti působí a ovlivňují je. To je hlavní důvod, proč je důležité děti plnohodnotně využívatsvůj volný čas. Hlavní také je, aby to vše bylo nenásilnou a pro děti příjemnou formou trávenívolného času. Děti v jejich věku ještě nevědí, jakým směrem se mají ubírat a proto potřebují určitýdohled, jakési výchovné vedení, aby pak nepřilnuli k nebezpečným skupinám či jedincům.Společnost by měla mít zájem na tom, aby děti měly možnost svůj volný čas trávit smysluplně aproto kroky, kdy stát ruší a nijak nenahrazuje centra či různé jiné instituce pro trávení volného časudětí, jsou považovány za velice špatné, nelogické a hlavně nedomyšlené. Volný čas je totiž jedním znejdůležitějších faktorů pro rozvoj dítěte a pro jeho pozdější začlenění do společnosti. (Pávková,2002) Co se týče funkcí volného času, tak obecně lze říci, že základní funkce volného časujsou: ,,odpočinek (regenerace pracovní síly), zábava (regenerace pracovních sil) a rozvoj osobnosti(spoluúčast na vytváření kultury).“ (Hofbauer, 2004, str.13) • Střediska volného času Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a proširokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:
  2. 2. a) pravidelnou zájmovou (výchovnou a vzdělávací) činnost (kroužky a kurzy), které jsou zaměřenyrůznými směry (od sportovních kroužků přes výuku na hudební nástroj až po kroužky určenémládeži – kroužky deskových a karetních her). Nabídka kroužku reaguje na aktuální potřeby cílovéskupiny střediska, nové kroužky jsou otevírány také v průběhu školního roku. Činnost začínázpravidla na přelomu září a října a je ukončena v květnu či červnu daného školního roku.b) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. Střediska pořádají a zvou na akcerozmanitého charakteru pro všechny věkové skupiny. Velkou tradici mají např. Čarodějnice, Denzemě, Karnevaly a jiné akce.c) táborovou a jinou pobytovou činnost. Dětem a jejich rodičům jsou nabízeny pobytové apříměstské tábory, které se těší čím dál tím větší oblibě. V posledních letech počet pobytovýchtáborů výrazně klesá, a to především z důvodu nárůstu cen. Cena příměstských táborů rostepomaleji, poptávka po nich se výrazně zvyšuje (cena jednoho dne na příměstském táboře v Praze sepohybuje okolo 150 Kč včetně oběda). (http://clanky.rvp.cz/clanek/o/n/12455/STREDISKA-VOLNEHO-CASU-AKTUALNE.html/) Výchovou mimo vyučování se zabývají většinou některé speciální pedagogické instituce, jakojsou: • Školní družiny- „Tato výchovná zařízení jsou základní formou výchovy mimo vyučování a péče o děti zaměstnaných rodičů v průběhu školního roku. Školní družiny jsou určeny žákům 1. až 5. ročníků základní školy.“ (Pávková, 2002, str. 112) • Školní kluby- pracují na principu dobrovolnosti. Školní klub je určen pro žáky druhého stupně ZŠ. Školní klub organizuje nejrůznější kroužky, příležitostné akce (besídky, karnevaly, sportovní dny aj.) nebo spontánní akce (hry, hřiště, parky aj.) (Hájek, B., Pedagogické ovlivňování volného času, s. 144 - 147 ) • Střediska pro volný čas dětí a mládeže- jsou „nejrozšířenějším vnitřně strukturovaným zařízením volného času dětí a mládeže, jejichž základní pojetí se vykrystalizovalo ve druhé polovině 20. století. Vyznačuje se zásadně dobrovolnou účastí v členité paletě zájmových činností, všestranností obsahu a různorodostí metod, značným a trvale rostoucím dosahem působení, rozšiřujícím se okruhem účastnických skupin, rozvojem celostátních sítí zařízení a aktivit.“ (Hofbauer, 2004, str. 82) Organizují většinou specializovanou zájmovou činnost v pravidelných kroužcích, různé soutěže, prázdninové tábory apod. Činnost je provozována většinou pod odborným pedagogickým vedením. • Domovy mládeže- nabízejí celou škálu kroužků a kurzů. Od sportovních po umělecké. Mají charakter spontánní, ale i dlouhodobý a také zabezpečují vyplnění volného času nejen ve
  3. 3. školním roce, ale i o prázdninách a to formou různých táborů a výletů. (Hofbauer, B., Kapitoly z pedagogiky volného času, s. 106 – 110) • Dětské domovy- jsou určeny především žákům středních škol nebo speciálních škol, kteří vzhledem k vzdálenosti školy od místa svého trvalého bydliště nemohou denně dojíŃdět. Nabízí žákům výchovnou péči, ubytování a stravu.nVolnočasové aktivity jsou i zde vedeny formou dobrovolnosti. Další specifickou skupinou organizací zabývajících se zájmovým vzděláváním jsou: • Jazykové školy- doplňují u dětí výuku jazyků. • Základní umělecké školy- nabízí široké spektrum oborů hudebních, hudebně-pohybových, výtvarných nebo literárně - dramatických. Pomáhají s přípravou dětí na střední nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením.1) Graf: organizovaný volný čas: Organizované pohyb. činnosti- 29%, ZUŠ- 20%, Kroužky veškole nebo zařízení pro volný čas- 18%, Taneční kroužky a soubory- 11%, Pěvecké sbory- 9%,Mládežnické organizace- 6%, Náboženství- 4%, Jazykové zkoušky- 3%
  4. 4. Klíčová slovavolný čas, pedagogika, střediska volného časuAnotaceV textu se pojednává o volném čase. Nejprve se můžeme dočíst, jaká je definice volného času, jakývýznam má volný čas pro děti a mládež a jaké jsou střediska volného času. Na konci textu najdemegraf, kde je vidět, jaké formy organizovaného volného času existují a v jakém poměru jsouvzhledem k dnešní době využívány.
  5. 5. Použitá literatura • HOFBAUER, Břetislav. HOFBAUER. Děti, mládež a volný čas. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-717-8927-5. ◦ text je přehledný ◦ text je odborný ◦ datum vydání je 2004, tudíž všechny informace k tématu jsou aktuální ◦ informace jsou objektivní ◦ šíře a hloubka pokrytí dané problematiky je dostatečná • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002, 231 s. ISBN 80- 717-8711-6. ◦ text je odborný ◦ text je přehledný ◦ informace v textu jsou objektivní ◦ šíře a hloubka pokrytí dané problematiky je dostatečná ◦ datum vydání je 2002 a podle mého vedoucího bakalářky jsou knihy staré 10 let přijatelné pro bakalářskou práci • HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 239 s. ISBN 978-807-3674-731. ◦ kniha je velmi dobře napsaná, přehledná ◦ šíře a hloubka textu je dostatečná ◦ text je odborný ◦ datum vydání je 2008, tudíž jsou informace aktuální ◦ informace v textu jsou objektivní • HOFBAUER, Břetislav. Kapitoly z pedagogiky volného času: soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010, 164 s. Opuscula (Jihočeská univerzita), sv. 6. ISBN 978-807-3942-403. ◦ šíře a hloubka textu je dostatečná
  6. 6. ◦ text je odborný ◦ informace v textu jsou objektivní ◦ kniha je přehledná ◦ datum vydání je 2010, proto jsou informace v knize aktuální a pro psaní odborného textu ideální• The Red News. The Red News [online]. 29.3.2012 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.halolevice.cz/archives/42021 ◦ k textu je dodáno datum vydání ◦ informace jsou přesné, objetivní a přiměřené ◦ styl jazyka je odpovídající odbornému textu ◦ web bývá často aktualizován, přibývají tam každý měsíc nové články ◦ stránka je obsahově srovnatelná s jinými stránkami zabývajícími se podobným tématem• STRAŠÁKOVÁ, Martina. Střediska volného času aktuálně. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2011, [cit. 2013-01-02]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/n/12455/STREDISKA-VOLNEHO-CASU- AKTUALNE.html>. ISSN 1802-4785. ◦ autor je uveden, proto se dá zdroj považovat za odborný ◦ k textu bylo uvedeno datum vydání ◦ web bývá často aktualizován, přibývají tam každý měsíc nové články ◦ informace jsou přesné, objetivní a přiměřené ◦ styl jazyka je odpovídající odbornému textu

×