Kaprálová_KPI_zaverecny ukol

295 views

Published on

Pakt stability a růstu evropskými státy

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kaprálová_KPI_zaverecny ukol

  1. 1. Plnění paktu stability a růstu (SGP) evropskými státyArgumentace výběru tématuTéma plnění paktu stability a růstu (SGP) evropskými státy jsem si vybrala z důvodu důležitostidodržování paktu a zajímavosti této problematiky. V průběhu mého studia jsem zpracovávala na tototéma i seminární práci a zaujalo mě natolik, že jsem se rozhodla jej využít i zde. Název jsem vytvořilatak, aby byl výstižný a jasně vysvětloval, čím se budu v tomto úkolu zabývat.Klíčová slovaSchodek, veřejný dluh, HDP, Maastrichtská kritéria, SGP, PIGS, eurozóna.AnotaceTéma práce se vztahuje k jedné z aktuálně nejzajímavějších problematik současné Evropy, jížjsou problémy s rozpočty a stále větší zadlužeností jednotlivých členských zemí EU. V úvodupráce popíši základní charakteristiky Paktu stability a růstu s důrazem na jeho problémy auskutečněné reformy. Nadále se blíže podívám na současnou pozici ČR a dalších vybranýchstátů EU. Na závěr objasním současné problémy skupiny států „PIGS“, shrneme průběhfinanční krize v Evropě a zmíním možné budoucí scénáře řešení této krize.
  2. 2. PAKT STABILITY A RŮSTUPakt stability a růstu byl přijat členskými zeměmi EU v roce 1997 a jeho hlavním cílem jesnaha zamezit vzniku vysokých schodků veřejných rozpočtů. Konkrétně se snaží udržetschodek veřejných financí pod hranicí 3% HDP a veřejný dluh musí být menší než 60% HDPnebo se musí snižovat. Členské státy EU každoročně zpracovávají stabilizační programy (jsou-li členy eurozóny), nebo konvergenční programy (nejsou-li členy eurozóny). V těchtoprogramech si stanovují střednědobé cíle a způsob jejich dosažení. Stabilizačnía konvergenční programy jsou následně vyhodnocovány Evropskou komisí, což je v podstatěpreventivní složka paktu. Se zemí, která poruší pravidla Paktu, je zahájena proceduranadměrného schodku. 1PROBLÉMY SGPZde se objevuje mnoho kritik z několika různých zdrojů. Mezi ty nejvýraznější patří: 2 SGP funguje asymetricky, protože nepožaduje po členských zemích EU, aby se snažily šetřit své rozpočty v dobách konjunktury snižuje veřejné investice, což zahrnuje praktickou nemožnost deficitního financování rozpočtů soustředí se na krátkodobá opatření, čímž umožňuje usměrňovat výslednou hodnotu veřejných rozpočtů jednorázovými opatřeními nízká rozpočtová disciplína jednotlivých zemí a malá vynutitelnost dodržování pravidel, z čehož pramení neaplikovatelnost na schodky velkých zemíREFORMA SGPOd přijetí dokumentu o SGP v roce 1997 proběhlo mnoho návrhů na jeho modifikaci areformu. K první reformě došlo v roce 2005, kdy byl SGP na popud Francie a Německa,1 Pakt stability a růstu. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z:http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/cr_eu_integrace/eu_integrace_07.html2 Pakt stability a růstu: problém stabilizačního pravidla nebo fiskálních politik. *online+. *cit. 2012-04-27].Dostupné z: http://www.euractiv.cz/index?a=show&cid=123&sid=24&pid=24
  3. 3. jakožto států, které dlouhodobě porušovaly tříprocentní pravidlo, pozměněn. Došlo krozšíření o situace, za kterých je možné 3% hranici deficitu veřejných financí překročit azároveň byla prodloužena doba pro možnost nápravy. 3Poslední úpravou SGP bylo zpřísnění rozpočtových pravidel ze září roku 2011, kdy Evropskýparlament schválil balíček šesti legislativních opatření, které budou znamenat zpřísněnírozpočtových pravidel. Druhou podstatnou změnou by měla být zvýšená efektivnostfungování Evropské komise, která rozhoduje o sankcích a vydává varování, a s tím spojenézmenšení ignorace ze strany států, které tato pravidla porušují.4ČR a maastrichtská kritériaZ níže uvedené tabulky můžeme vyčíst, že ČR aktuálně plní téměř všechna kritéria potřebnák přijetí eura jako měny. Jedinou nesplněnou hodnotou je saldo veřejného sektoru, kterésice ČR dříve splňovala, ale následkem ekonomické krize se aktuální hodnota pohybuje nadpožadovanou 3% hranicí. V podstatě by se dalo říci, že ČR je připravena na přijetí eura,přičemž vše záleží na rozhodnutí politické sféry.Tabulka č.1: Plnění Maastrichtských kritérií Českou republikou (v %)Zdroj: VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU. *online+. *cit. 2012-04-27].Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/maastricht_vyhodnoceni_2011.pd3 Pakt stability a růstu. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z:http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_pakt_stabil_rust.html4 Reforma Paktu stability a růstu prošla Evropským parlamentem. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z:http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/reforma-paktu-stability-a-rustu-prosla-evropskym-parlamentem-009188
  4. 4. Skupina PIGSJedná se o nelichotivé anglické označení států dlouhodobě neschopných splácet své dluhy.Patří sem Portugalsko, Řecko, Španělsko, Irsko a za písmeno I se často dosazuje i Itálie. Jejichveřejné dluhy se pohybují v některých případech vysoko nad hranicí 100% HDP. V současnédobě už není vysoké zadlužení problémem pouze států skupiny PIGS, ale dotýká se téměřcelé Evropy. To dokazuje fakt, že v roce 2000 činila zadluženost všech 27 států EU 61,9%HDP, ale v roce 2010 již byla 80,2%.DLUHOVÁ KRIZE V ČASEPrvotní náznaky krize jsme mohli identifikovat v roce 2004, kdy řecká vláda i EU potvrdily, žese Řecko do eurozóny dostalo díky statistickým podvodům předchozích vlád.V roce 2010 Řecko oficiálně požádalo u MMF a institucí EU o finanční pomoc v hodnotě až 45mld. eur, načež už v květnu byla Řecku schválena tříletá pomoc ve výši 110 mld. eur.Podmínkou byl tříletý plán rozpočtových škrtů, zvyšování daní a strukturálních reforem.Rok 2011 pokračoval v trendu půjčování, a tak byl v květnu Portugalsku schválen 3letýfinanční plán ve výši 78 mld. eur, což představovalo 45% portugalského HDP. 5Na začátku března letošního roku, pak proběhla zatím poslední významná událost vztahujícíse k veřejnému zadlužení. 25 států EU, s výjimkou ČR a Velké Británie, podepsalo nový paktrozpočtové kázně, který zavazuje státy k maximálnímu přípustnému schodku 0,5% HDP,jehož překročení vyústí v sankce. 65 Dluhová krize v eurozóně se i přes záchranné balíky zhoršuje. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z:http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/dluhova-krize-v-eurozone-se-i-pres-zachranne-baliky-zhorsuje/6621476 Evropa má rozpočtový pakt. Česko a Británie ne, šetřit budou po svém. [online]. [cit. 2012-04-27]. Dostupné z:http://ekonomika.idnes.cz/evropa-ma-rozpoctovy-pakt-cesko-a-britanie-ne-setrit-budou-po-svem-10m-/eko_euro.aspx?c=A120302_093922_eko_euro_spi
  5. 5. Důsledky dluhové krizeMěnová expanze – „Evropská centrální banka dostává zelenou, aby poskytla významnoulikviditu oslabeným ekonomikám.“Řízené bankroty – „Pro nejvíce zadlužené země je sjednán program dobrovolného bankrotu,který spustí dluhovou spirálu a prodlouží recesi trvající dva až tři roky.“Vystoupení Řecka - „Řecko následně trpí výrazným zhoršením své ekonomiky, rychloudevalvací vlastní nové měny a prudkým nárůstem inflace.“Nový měnový blok – „Francouzsko-německá shoda na tom, že stávající eurozóna je neudržitelná,dláždí cestu pro nový, menší a pevněji regulovaný měnový blok.“
  6. 6. Zdroje: Pakt stability a růstu. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/cr_eu_integrace/eu_integrace_07.html  Text je důvěryhodný a odborně kvalitní  Text obsahuje odbornou terminologii  Text je strukturován do odstavců  Hloubka a šířka obsažené tématiky je dostatečná  Informace v textu jsou přesné a objektivní Pakt stability a růstu: problém stabilizačního pravidla nebo fiskálních politik. [online]. [cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/index?a=show&cid=123&sid=24&pid=24  je zde uveden autor textu  autor je erudovaný v textu  text obsahuje odbornou terminologii  text je strukturován pomocí odstavců  hloubka a šířka obsažené tématiky je dostatečná Pakt stability a růstu. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_pakt_stabil_rust.html  Text obsahuje odbornou terminologii  Text je odborně kvalitní  Text je strukturován do odstavců  Hloubka a šířka obsažené tématiky je dostatečná  Informace v textu jsou přesné VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dok umenty/download/maastricht_vyhodnoceni_2011.pdf  Je zde uveden autor textu  Autor je erudovaný v textu  Text obsahuje odbornou terminologii  Hloubka a šířka obsažené tématiky je na velmi dobré úrovni  Text je strukturován do odstavců Reforma Paktu stability a růstu prošla Evropským parlamentem. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/reforma-paktu-stability-a- rustu-prosla-evropskym-parlamentem-009188  Článek o šesti legislativních opatřeních  Text obsahuje odbornou terminologii  Hloubka a šířka odborné tématiky je dostačující  Text je strukturován do odstavců  Text je odborně kvalitní  Informace v textu jsou přesné a objektivní Evropští lídři podepsali rozpočtovou smlouvu. Česko a Británie se nepřipojily. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/evropsti-lidri- podepsali-rozpoctovou-smlouvu-cesko-a-britanie-se-nepripojily--1026255  Hloubka a šířka odborné tématiky je dostačující  Text je strukturován do odstavců  Text obsahuje aktuální informace  Informace v textu jsou přesné  Text je odborně kvalitní
  7. 7. Evropa má rozpočtový pakt. Česko a Británie ne, šetřit budou po svém. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/evropa-ma-rozpoctovy-pakt-cesko-a-britanie-ne-setrit-budou-po-svem-10m-/eko_euro.aspx?c=A120302_093922_eko_euro_spi  Novinový článek  Text je odborně kvalitní  Text je strukturovaný pomocí odstavců  Autor textu je známý  Text je důvěryhodný a odborně kvalitní  Informace v textu jsou přesnéČtyři potenciální scénáře vývoje eurozóny nastíněny. *online+. *cit. 2012-04-27]. Dostupné z:http://cfoworld.cz/evropa-a-svet/ctyri-potencialni-scenare-vyvoje-eurozony-nastineny-1446  Text je strukturovaný pomocí odstavců  Autor textu je známý  Text je důvěryhodný  Informace v textu jsou přesné  Text je odborně kvalitníŠREIN, Zdeněk. Pakt stability a růstu - vymoženost nebo přítěž eurozóny? Praha:Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0531-2.  Text je odborně kvalitní  Text je strukturovaný do odstavců  Autor textu je známý  Autor je erudovaný v textu  Informace v textu jsou přesné a objektivní

×