Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5tablet jamrat

251 views

Published on

ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5tablet jamrat

 1. 1. จำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน เล่ม 5 แนวทางการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน นายจารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 2. 2. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…1 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน ก่อนที่จะนำ Tablet ไปใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอนนั้น ทำงโรงเรียนเตรียมควำมพร้อมในแต่ละ ด้ำนก่อน เพื่อให้กำรใช้งำน Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งสิ่งที่ต้อง เตรียมเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ ประกอบด้วย กำรเตรียมห้องเรียน กำรเตรียมอุปกรณ์นำเสนอ กำรเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (WiFi) กำรเตรียมตัวของครู กำรวิเครำะห์เนื้อหำใน Tablet และกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรใช้ Tablet รำยละเอียดแต่ละรำยกำรมีดังนี้ การเตรียมห้องเรียน เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของห้องเรียนที่จะใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้กำรจัด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควรเตรียมห้องเรียน ดังนี้ 1. ห้องเรียนควรสะอำด เป็นระเบียบ แข็งแรง 2. ควรมีแสงสว่ำงเพียงพอ 3. ควรมีปลั๊กไฟพร้อมใช้งำน 4. ควรมีป้ำยนิเทศให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำน Tablet 5. ควรมีอุปกรณ์เสริมสำหรับนำเสนอภำพหน้ำจอ Tablet 6. ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย การเตรียมอุปกรณ์นาเสนอ เป็นกำรเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้งำนร่วมกับ Tablet ในกำรนำเสนอภำพหน้ำจอ Tablet ให้มี ขนำดใหญ่ ชัดเจน นักเรียนสำมำรถมองเห็นได้พร้อมกันทั้งห้องเรียน อุปกรณ์ที่จำเป็น มีดังนี้ เล่ม 5 แนวทางการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 3. 3. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…2 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 1. Tablet เป็นอุปกรณ์หลักเพรำะเป็นสื่อที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 2. คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญเพรำะสำมำรถใช้แทน Tablet ได้ โดยกำรนำเนื้อหำมำใส่ในคอมพิวเตอร์ นอกจำกนี้ยังใช้เป็นอุปกรณ์นำเสนอหน้ำจอภำพ tablet เพื่อให้เห็นภำพขนำดใหญ่ ชัดเจนยิ่งขึ้น 3. จอ LCD เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงจำกคอมพิวเตอร์ ในกำรนำเสนอหน้ำจอภำพ tablet เพื่อให้เห็น ภำพขนำดใหญ่ ชัดเจนยิ่งขึ้นแทนเครื่องฉำยภำพ Projector ซึ่งมีรำคำแพง จึงเหมำะกับทุกห้องเรียน จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 4. 4. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…3 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. กล้องวงจรปิด (Webcam) เป็นอุปกรณ์สำหรับจับภำพหน้ำจอ Tablet ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์รำคำถูกที่ สำมำรถประยุกต์ใช้งำนแทนเครื่องฉำยภำพทึบแสง (Visualizer) ได้เป็นอย่ำงดี เหมำะกับทุก ห้องเรียน 5. เครื่องฉำยภำพทึบแสง (Visualizer) เป็นอุปกรณ์สำหรับจับภำพวัตถุส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือโปรเจคเตอร์ ซึ่งเรำสำมำรถนำมำใช้ ในกำรจับภำพหน้ำจอ Tablet ได้ แต่อุปกรณ์นี้มีรำคำแพง 6. Projector เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงจำกคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉำยภำพทึบแสง เพื่อนำเสนอภำพให้มีขนำด ใหญ่ ชัดเจน มองเห็นได้ทุกคนพร้อมกัน แต่ Projector มีรำคำแพง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 5. 5. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…4 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 การเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) Tablet เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (WiFi) ได้ เช่นกำร สืบค้นข้อมูล กำรติดต่อสื่อสำรทำงe-mail เป็นต้น ดังนั้นจึงควรเตรียมควำมพร้อมด้ำนระบบ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (WiFi) เพื่อให้กำรใช้งำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ซึ่งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย (WiFi) ปรำกฏดังภำพด้ำนล่ำงนี้ การเตรียมตัวของครู ครูผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย Tablet เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 1. แจ้งผู้บริหำรจัดหำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและระบบ WiFi เพื่อสนับสนุนกำรใช้ Tablet 2. เตรียมห้องเรียนให้มีควำมพร้อมรองรับกำรใช้ Tablet 3. ศึกษำหำควำมรู้ ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในกำรใช้ Tablet 4. ศึกษำเนื้อหำใน Tablet ทุกรำยกำร เพื่อวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้ เหมำะสม 5. จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน 6. จัดเตรียมใบงำนสำหรับนักเรียนฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจำกกำรเรียนด้วย Tablet 7. ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้สำมำรถใช้ Tablet เป็นสื่อกำรเรียนที่ดี 8. ดูแลรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 6. 6. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…5 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 การวิเคราะห์เนื้อหาใน Tablet ครูผู้สอนจำเป็นต้องวิเครำะห์เนื้อหำบทเรียนใน Tablet ทั้ง 5 วิชำ ทั้ง 2 ภำคเรียน ประกอบด้วย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ เพื่อ เตรียมกำรออกแบบเลือกใช้แต่ละเนื้อหำให้เหมำะสมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย Tablet ในแต่ละครั้งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื้อหำสำระแต่ละวิชำใน Tablet ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 รวม 367 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ภำษำไทย 100 เรื่อง 2. คณิตศำสตร์ 81 เรื่อง 3. วิทยำศำสตร์ 47 เรื่อง 4. สังคมศึกษำ 70 เรื่อง 5. ภำษำอังกฤษ 69 เรื่อง เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 7. 7. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…6 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 หน่วยกำรเรียนรู้ หน่วยเตรียมควำมพร้อม 1. ทักษะภำษำด้ำนกำรฟัง กำรดู และกำรพูด (กำรอ่ำน) พยัญชนะไทย 2. ทักษะภำษำด้ำนกำรฟัง กำรพูด (กำรอ่ำน) สระไทย 3. ทักษะภำษำด้ำนกำรฟัง กำรพูด (กำรอ่ำน) วรรณยุกต์ไทย 4. เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเขียน 5. ทักษะกำรเขียนพยัญชนะไทย 6. ทักษะกำรเขียนสระไทย 7. ทักษะกำรเขียนวรรณยุกต์และเลขไทย หน่วยกำรเรียนรู้ ใบโบก ใบบัว 8. ใบโบก ใบบัว (รู้จักคำนำเรื่อง) 9. ใบโบก ใบบัว 10. เรียนรู้พยัญชนะและสระ 11. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระอำ 12. ทบทวนกำรอ่ำนแจกลูก/กำรสะกดคำ สระอำ 13. โยกมำ โยกไป หน่วยกำรเรียนรู้ ภูผำ 14. ภูผำ (รู้จักคำนำเรื่อง) 15. ภูผำ 16. พยัญชนะและเลขไทย 17. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระอี 18. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระอู 19. เพื่อนภูผำ หน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อนกัน 20. เพื่อนกัน (รู้จักคำนำเรื่อง) 21. เพื่อนกัน 22. เรียนรู้พยัญชนะ สระ และเลขไทย 23. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระเอ 24. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระแอ 25. เพื่อนลูกช้ำง หน่วยกำรเรียนรู้ ตำมหำ 26. ตำมหำ (รู้จักคำนำเรื่อง) 27. ตำมหำ 28. เรียนรู้พยัญชนะ สระ และทบทวนเลขไทย 29. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระโอ 30. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระไอ ไม้มลำย 31. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระไอไม้ม้วน
 8. 8. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…7 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 32. โป๊ก เป๊ก 33. เจ้ำเนื้ออ่อน หน่วยกำรเรียนรู้ ไปโรงเรียน 34. ไปโรงเรียน (รู้จักคำนำเรื่อง) 35. ไปโรงเรียน 36. เรียนรู้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 37. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระอือ 38. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำที่มำกกว่ำ 1 พยำงค์ 39. ลำกันไปโรงเรียน 40. กุ๊ก กุ๊ก ไก่ 41. แม่งูเอ๋ย หน่วยกำรเรียนรู้ โรงเรียนลูกช้ำง 42. โรงเรียนลูกช้ำง (รู้จักคำนำเรื่อง) 43. โรงเรียนลูกช้ำง 44. เรียนรู้อักษรต่ำ สระเอีย และสระอัว 45. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระเอีย 46. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ สระอัว 47. กำรสะกดคำ 2 พยำงค์ 48. ฝึกจูงหำง 49. ของเธอของฉัน ตอนที่ 1 50. ของเธอของฉัน ตอนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 9. 9. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…8 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 หน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น 51. เพื่อนรัก เพื่อนเล่น (รู้จักคำนำเรื่อง) 52. เพื่อนรัก เพื่อนเล่น 53. เรียนรู้พยัญชนะอักษรต่ำ สระ และวรรณยุกต์ 54. กำรอ่ำนแจกลูก กำรสะกดคำ สระอะ สระอิ 55. กำรอ่ำนแจกลูก กำรสะกดคำ สระอึและสระอุ 56. กำรสะกดคำที่มำกกว่ำ 1 พยำงค์ 57. ประโยค 58. ช้ำงอำบน้ำ 59. ฝนตกแดดออก หน่วยกำรเรียนรู้ พูดเพรำะ 60. พูดเพรำะ (รู้จักคำนำเรื่อง) 61. พูดเพรำะ 62. อักษรต่ำ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมำย ไม้ยมก 63. กำรอ่ำนแจกลูกและกำรสะกดคำ 64. กำรสะกดคำที่มำกกว่ำ 1 พยำงค์ 65. ประโยค 66. ช้ำงก็มีหัวใจ 67. รักเมืองไทย หน่วยกำรเรียนรู้ เกือบไป 68. เกือบไป (รู้จักคำนำเรื่อง) 69. เกือบไป 70. เรียนรู้พยัญชนะ สระ และเครื่องหมำยอัศเจรีย์ 71. กำรอ่ำนแจกลูก กำรสะกดคำ สระโอะ โอ เอำะ ออ 72. กำรแจกลูก กำรสะกดคำ สระเออะ เออ เอือ 73. กำรสะกดคำที่มำกกว่ำ 1 พยำงค์ 74. คำคล้องจอง และประโยค 75. กำรผันวรรณยุกต์อักษรกลำง 76. จ้องตำกัน 77. ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ หน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อนรู้ใจ 78. เพื่อนรู้ใจ (รู้จักคำนำเรื่อง) 79. เพื่อนรู้ใจ 80. ทบทวนกำรสะกดคำ 81. กำรผันวรรณยุกต์อักษรสูง 82. คำที่มีตัวสะกดในมำตรำตัวสะกดแม่ ก กำ แม่กง และแม่กน
 10. 10. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…9 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 83. ดินโป่ง 84. แมวเหมียว 85. แมว เอ๋ย แมวเหมียว หน่วยกำรเรียนรู้ ช้ำงน้อยน่ำรัก 86. ช้ำงน้อยน่ำรัก (รู้จักคำนำเรื่อง) 87. ช้ำงน้อยน่ำรัก 88. ทบทวนกำรสะกดคำ 89. กำรผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ 90. คำที่มีตัวสะกดในมำตรำตัวสะกดแม่ กม แม่เกย และแม่เกอว 91. ประโยค สัญลักษณ์ เครื่องหมำย และสัญญำณ 92. อำยจัง อำยจัง 93. กระต่ำย กับ เต่ำ หน่วยกำรเรียนรู้ วันสงกรำนต์ 94. วันสงกรำนต์ (รู้จักคำนำเรื่อง) 95. วันสงกรำนต์ 96. ทบทวนกำรสะกดคำ 97. ทบทวนกำรผันวรรณยุกต์ 98. กำรสะกดคำมำตรำแม่กก และมำตรำแม่กด 99. กำรสะกดคำมำตรำแม่กบ 100. ปีใหม่ไทย เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 11. 11. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…10 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 หน่วยกำรเรียนรู้ กำรเตรียมควำมพร้อมทำงคณิตศำสตร์ 1. รูปร่ำงและขนำด ตอนที่ 1 2. รูปร่ำงและขนำด ตอนที่ 2 (ใหญ่-เล็ก) 3. รูปร่ำงและขนำด ตอนที่ 3 (ใหญ่-เล็ก เท่ำกัน อ้วน-ผอม) 4. รูปร่ำงและขนำด ตอนที่ 4 (สูงเตี้ยต่ำ) 5. รูปร่ำงและขนำด ตอนที่ 5 (ยำว-สั้น หนำ-บำง ) 6. บอกตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ตอนที่ 1 (ใกล้-ไกล) 7. บอกตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ตอนที่ 2 (ซ้ำยมือ-ขวำมือ) 8. บอกตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ตอนที่ 3 (ข้ำงหน้ำ-ข้ำงหลัง-ภำยใน-ภำยนอก) 9. กำรบอกตำแหน่งของสิ่งต่ำง ๆ ตอนที่ 4 (ใกล้ ไกล ซ้ำยมือ ขวำมือ ข้ำงหน้ำ ข้ำงหนัง ภำยใน ภำยนอก ใต้ บน) 10. กำรลำกเส้น ลีลำมือ หน่วยกำรเรียนรู้ จำนวนนับ 1-5 และ 0 11. จำนวน 1 และจำนวน 2 12. จำนวน 3 และจำนวน 4 13. จำนวน 5 จำนวน 0 และทบทวนจำนวน 0-5 14. ควำมเท่ำกัน-ไม่เท่ำกัน และมำกกว่ำ-น้อยกว่ำ 15. กำรเรียงลำดับจำนวน หน่วยกำรเรียนรู้ จำนวนนับ 6-9 16. จำนวน 6 และจำนวน 7 17. จำนวน 8 และจำนวน 9 18. ทบทวนจำนวน 0-9 19. เท่ำกัน-ไม่เท่ำกัน มำกกว่ำ-น้อยกว่ำ 20. กำรเรียงลำดับจำนวน หน่วยกำรเรียนรู้ กำรบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 21. กำรบวก 22. กำรบวกจำนวน 2 จำนวนที่ไม่เกิน 9 23. ศูนย์กับกำรบวก และกำรสลับที่กำรบวก 24. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำ ตอนที่ 1 25. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำ ตอนที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ กำรลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 26. กำรลบ 27. ประโยคสัญลักษณ์ และศูนย์กับกำรลบ 28. กำรลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 1 29. กำรลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 2 30. กำรลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ตอนที่ 3
 12. 12. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…11 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 31. มำกกว่ำ-น้อยกว่ำ 32. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำ ตอนที่ 1 33. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำ ตอนที่ 2 34. ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ หน่วยกำรเรียนรู้จำนวนนับ 11-20 35. จำนวนนับ 10 36. จำนวนนับ 11-20 37. กำรเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมำยที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบจำนวน 38. กำรเรียงลำดับจำนวน หน่วยกำรเรียนรู้ กำรบวกและกำรลบจำนวนที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 20 39. กำรบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน 40. กำรสลับที่สำหรับกำรบวก 41. กำรบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก 42. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำกำรบวก ตอนที่ 1 43. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำกำรบวก ตอนที่ 2 44. กำรลบจำนวนที่มีสองหลัก กับกำรลบจำนวนที่มีหนึ่งหลัก 45. กำรแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหำกำรลบ 46. ทบทวนกำรบวกและกำรลบ 47. ควำมสัมพันธ์ของกำรบวกและกำรลบ 48. โจทย์ปัญหำกำรบวกและกำรลบ 49. สนุกกับเกม ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ กำรวัดควำมยำว 50. กำรเปรียบเทียบควำมยำว 51. กำรวัดควำมยำวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 13. 13. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…12 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 52. กำรวัดระยะทำง 53. สนุกกับเกมท้ำยบท หน่วยกำรเรียนรู้ กำรชั่ง 54. กำรเปรียบเทียบน้ำหนัก 55. กำรชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมำตรฐำน 56. สนุกกับเกมท้ำยบท หน่วยกำรเรียนรู้ จำนวนนับ 21-100 57. จำนวนนับ 1-100 58. กำรเรียงลำดับจำนวน 59. กำรนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 60. รูปแบบของจำนวน 61. สนุกกับเกมท้ำยบท หน่วยกำรเรียนรู้ กำรเตรียมควำมพร้อมทำงเรขำคณิต 62. รูปสี่เหลี่ยม รูปสำมเหลี่ยม 63. รูปวงกลม รูปวงรี 64. แบบรูปของรูปเรขำคณิต ตอนที่ 1 65. แบบรูปของรูปเรขำคณิต ตอนที่ 2 66. แบบรูปของรูปเรขำคณิต ตอนที่ 3 หน่วยกำรเรียนรู้ เวลำ 67. ช่วงเวลำในแต่ละวัน (กลำงวัน กลำงคืน) เช้ำ สำย เที่ยง บ่ำย เย็น 68. ชื่อวันในสัปดำห์ หนึ่งปีมี 12 เดือน 69. สนุกกับเกมท้ำยบท หน่วยกำรเรียนรู้ กำรบวกและกำรลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 70. กำรบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก(ไม่มีกำรทด) 71. โจทย์ปัญหำกำรบวก ตอนที่ 1 72. โจทย์ปัญหำกำรบวก ตอนที่ 2 73. โจทย์ปัญหำกำรลบ หน่วยกำรเรียนรู้ กำรบวก ลบระคน 74. กำรบวก ลบระคน ตอนที่ 1 75. กำรบวก ลบระคน ตอนที่ 2 76. โจทย์ปัญหำกำรบวกลบระคน ตอนที่ 1 77. โจทย์ปัญหำกำรบวกลบระคน ตอนที่ 2 78. โจทย์ปัญหำกำรบวกลบระคน ตอนที่ 3 79. กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำจำกภำพ ตอนที่ 1 80. กำรสร้ำงโจทย์ปัญหำจำกภำพ ตอนที่ 2 81. สนุกกับเกมท้ำยบท
 14. 14. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…13 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำ 1. มำเรียนรู้วิทยำศำสตร์กันเถอะ 2. สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรำ 3. สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ 4. ทบทวนเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำ 5. รวมเกมหรรษำ เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรำ หน่วยกำรเรียนรู้ พืชในท้องถิ่น 6. พืชในท้องถิ่น 7. ใบ 8. ดอก 9. อันตรำยจำกพืชบำงชนิด 10. รวมเกมหรรษำ เรื่อง พืช หน่วยกำรเรียนรู้ สัตว์ในท้องถิ่น 11. รู้จักสัตว์ 12. โครงสร้ำงภำยนอกของสัตว์ 13. กำรจำแนกสัตว์ตำมโครงสร้ำง 14. สัตว์ที่ไม่มีขำ มีขำ มีปีก มีครีบ 15. กิจกรรมจัดกลุ่มสัตว์ 16. กำรจำแนกสัตว์ตำมที่อยู่อำศัย 17. ประโยชน์ของสัตว์ 18. กำรดูแลเกี่ยวกับสัตว์ 19. ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์ 20. ประสบกำรณ์เกี่ยวกับสัตว์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 15. 15. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…14 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 21. ทบทวนเรื่องสัตว์ 22. รวมเกมหรรษำ เรื่องสัตว์ หน่วยกำรเรียนรู้ ตัวเรำ 23. ตำ 24. ทบทวนเรื่องตัวเรำ 25. รวมเกมหรรษำ เรื่องตัวเรำ ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ ของเล่นของใช้ 26. รู้จักของเล่นของใช้ 27. วัสดุที่นำมำทำของเล่นของใช้ 28. เกณฑ์ในกำรจัดกลุ่มของเล่นของใช้ 29. รวมเกมหรรษำ เรื่องของเล่นของใช้ หน่วยกำรเรียนรู้ แรง 30. แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนสภำพกำรเคลื่อนที่ 31. แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่ำง 32. รวมเกมหรรษำ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่ หน่วยกำรเรียนรู้ ดิน 33. ในดินมีอะไรบ้ำง 1 34. ในดินมีอะไรบ้ำง 2 35. องค์ประกอบของดิน 36. ดินมีลักษณะอย่ำงไร 1 37. ดินมีลักษณะอย่ำงไร 2 38. ดินมีลักษณะอย่ำงไร 3 39. ประโยชน์และกำรอนุรักษ์ดิน จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 16. 16. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…15 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 40. รวมเกมหรรษำ เรื่อง ดิน หน่วยกำรเรียนรู้ ท้องฟ้ำ 41. คุณหนูรู้จักท้องฟ้ำ 42. ท้องฟ้ำในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 43. ดวงอำทิตย์ 44. ดวงจันทร์ 45. ดวงดำว 46. กิจกรรมสำรวจท้องฟ้ำ 47. นักวิทยำศำสตร์ที่สำคัญของโลกและของไทย เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวของฉันมีสุข 1. ครอบครัวของฉัน 2. สมำชิกในครอบครัวของฉัน 3. หน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว 4. สิทธิของสมำชิกในครอบครัว 5. บทบำทของสมำชิกในครอบครัว 6. ประชำธิปไตยในครอบครัว 7. สมำชิกที่ดีของครอบครัว 8. เด็กดีของครอบครัว 9. ควำมดีทำได้ง่ำย ๆ 10. ควำมดีทำได้ทุกวัน หน่วยกำรเรียนรู้ ฉันเป็นใคร 11. เจ็ดวันในหนึ่งสัปดำห์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 17. 17. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…16 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 12. หนึ่งปีมี 12 เดือน 13. กำรนับเวลำแบบสุริยคติและจันทรคติ 14. ปฏิทินของฉัน 15. ช่วงเวลำในชีวิตประจำวัน 16. ประวัติตัวฉัน 17. ประวัติครอบครัว 18. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม 19. เหตุกำรณ์สำคัญของครอบครัว 20. แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 21. ควำมภูมิใจในชุมชน 22. ภำษำถิ่นของเรำ หน่วยกำรเรียนรู้ โรงเรียนของฉัน 23. สัญลักษณ์สำมสี 24. มำร้องเพลงชำติกันเถอะ 25. เพลงสรรเสริญพระบำรมี 26. เอกลักษณ์ไทย 27. บุคลำกรและหน้ำที่ในโรงเรียนของฉัน 28. สิทธิและหน้ำที่ของนักเรียนในโรงเรียน 29. หัวหน้ำห้องของเรำ 30. ประโยชน์ของสมำชิกที่ดี 31. กีฬำสำมัคคี 32. ประเพณีไหว้ครู ภาคเรียนที่ 2 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 18. 18. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…17 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ ฉลาดออมฉลาดใช้ 33. สิ่งของเครื่องใช้และกำรบริกำร 34. สินค้ำและบริกำรในชีวิตประจำวัน 35. เงินซื้ออะไรได้บ้ำง 36. กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวัน 37. กำรใช้เงินอย่ำงรู้คุณค่ำ 38. กำรออม 39. ประโยชน์ของกำรกำรออม 40. ทรัพยำกรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 41. กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด 42. กำรทำงำนอย่ำงสุจริต 43. ควำมสำคัญของกำรทำงำน หน่วยกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว 44. สิ่งแวดล้อมของฉัน 45. บอกได้ไหม ใกล้ ไกลเพียงใด 46. ทิศทั้งสี่ 47. แผนผังห้องเรียนของฉัน 48. อำกำศในรอบวัน 49. สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ 50. กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม หน่วยกำรเรียนรู้ ฉันเป็นเด็กดี 51. พุทธประวัติ 52. สำมเณรบัณฑิต 53. วัณณุปถชำดก 54. สุวรรณสำมชำดก 55. ศำสนิกชนตัวอย่ำง 1 56. ศำสนิกชนตัวอย่ำง 2 57. พระรัตนตรัย 58. โอวำท 3 เบญจศีล 59. เบญจธรรม สังคหวัตถุ 4 60. มงคล 38 61. พุทธศำสนสุภำษิต 1 62. พุทธศำสนสุภำษิต 2 63. กำรทำจิตใจบริสุทธิ์ 64. กำรสวดมนต์และแผ่เมตตำ 65. สติ
 19. 19. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…18 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 66. ร้องเพลงกำรฝึกสติ 67. กำรฝึกสติ ยืนเดิน นั่ง 68. กำรบำเพ็ญประโยชน์ 69. พุทธมำมะกะ 70. วันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกำรเรียนรู้ Prepare 1. ABC’s Song 2. The Alphabet หน่วยกำรเรียนรู้ Greeting and Taking-Leave 3. Hello 4. How are you? 5. Good Morning หน่วยกำรเรียนรู้ My Body 6. This is my body. 7. I have two hands. 8. Clap your hands. หน่วยกำรเรียนรู้ My Family 9. Who’s this? 10. I am Ploy. 11. I have a sister. จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 20. 20. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…19 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 12. Revision : Unit 3 หน่วยกำรเรียนรู้ My Work 13. What are you? 14. Are you a teacher? หน่วยกำรเรียนรู้ Revision Term 1 15. Revision All 1 16. Revision All 2 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกำรเรียนรู้ Food 17. Fruits 18. Vegetables 19. Birthday Party 1 20. Birthday Party 2 หน่วยกำรเรียนรู้ Things 21. In My Classroom 22. My Christmas Card 23. My Clothes 24. Christmas Gifts 25. My Toys 1 26. My Toys 2 27. Revision : Unit 2 หน่วยกำรเรียนรู้ Animals 28. Pets 29. Farm Animals 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 21. 21. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…20 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 30. Farm Animals 2 31. In the Zoo 32. Revision : Unit 3 หน่วยกำรเรียนรู้ Days and time 33. Days 34. It’s my birthday. 35. What time is it? 36. Daily Activity หน่วยกำรเรียนรู้ Revision Term 2 37. Revision All 1 38. Revision All 2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้ Tablet แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใช้ Tablet ทุกชั่วโมง หรือทุกวิชำ และในแต่ละแผนกำร จัดกำรเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตเพียงอย่ำงเดียว ควรใช้สื่ออื่น ๆ ที่หลำกหลำย เช่น ใบงำน แบบฝึก รูปภำพ เป็นต้น ครูสำมำรถเลือกใช้ Tablet ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับเนื้อหำกำรเรียนรู้แต่ละครั้งด้วยวิธีใช้ในหลำยรูปแบบ เช่น ใช้เป็นสื่อนำเข้ำสู่เนื้อหำกำรเรียนรู้ หลัก ใช้เป็นสื่อในกำรค้นคว้ำเพิ่มเติมระหว่ำงเรียนรู้ และใช้ทบทวน ฝึกฝนเพิ่มเติมหลังกำรเรียน ในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ควรกำหนด โครงสร้ำงในกำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยกำหนดองค์ประกอบในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วยประเด็น ที่สำคัญในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ดังนี้ 1) ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เวลำ วันที่สอน 2) สำระสำคัญ (ควำมคิดรวบยอด) 3) จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 4) สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 5) ชิ้นงำนหรือภำระงำน (หลักฐำนร่องรอยแสดงควำมรู้) 6) กิจกรรมกำรเรียนรู้ 7) สื่อ แหล่งกำรเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ 8) กำรวัดผลและประเมินผล ทั้งนี้กำรนำสื่อกำรเรียนรู้จำกคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) แทรกไปในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ พิจำรณำในส่วนของกิจกรรมกำรเรียนรู้ จะเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ โดยจะ ให้ควำมสำคัญ ในกำรบูรณำกำรใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) เป็นสื่อหลักในแต่ละแผนกำรจัดกำร เรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีลำดับขั้นตอนคือ ขั้นนำเข้ำสู่บทเรียน ขั้นดำเนินกำรสอน ขั้นสรุป บทเรียน และขั้นประเมินผล
 22. 22. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…21 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 (ตัวอย่าง) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น เวลำ ๑๐ ชั่วโมง แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรอ่ำนคำนำเรื่อง เวลำ ๑ ชั่วโมง ............................................................................................................................................................. ๑. สำระสำคัญ กำรอ่ำนออกเสียงคำนำเรื่อง อย่ำงตั้งใจจะช่วยให้อ่ำนคำและบอกควำมหมำยคำได้ถูกต้อง ๒. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ๑. นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียงคำนำเรื่อง ได้ถูกต้อง ๒. นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำยคำนำเรื่อง ได้ถูกต้อง ๓. นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตนให้มีมำรยำทในกำรอ่ำน มีวินัย และใฝ่เรียนรู้ได้เหมำะสม ๓. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ควำมสำมำรถในกำรคิด (ทักษะกำรคิดพื้นฐำน:สังเกต จำแนกเสียง) ๔. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ๕. สำระกำรเรียนรู้ ๑. กำรอ่ำนคำนำเรื่อง ๒. ควำมหมำยของคำนำเรื่อง ๓. มำรยำทในกำรอ่ำน ๖. กิจกรรมกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อแท็บเล็ต ขั้นนำ ๑. ครูสนทนำร่วมกับนักเรียนเรื่อง คำนำเรื่อง ในหน่วยที่ 7 เพื่อนรัก เพื่อนเล่น และมำรยำท ในกำรอ่ำน ๒. ครูนำเรื่อง มำรยำทในกำรอ่ำน พร้อมทั้ง ยกตัวอย่ำงนักเรียนที่มีกำรปฏิบัติตนอย่ำงมีมำรยำท ในกำรอ่ำนในแท็บเล็ต ขั้นสอน ๒.นักเรียนดูภำพจำกบทอ่ำนเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อน เล่น โดยเปิด แท็บเล็ต แอ๊บพลิเคชั่น หนังสือ บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน้ำที่ ๗๖-๗๗ แล้วร่วมสนทนำ ครูซักถำมนักเรียนในประเด็น ต่อไปนี้ - แท็บเล็ต แอ๊บพลิเคชั่น หนังสือ บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน้ำ ๗๖-๗๘
 23. 23. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…22 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ - นักเรียนเห็นอะไรในภำพบ้ำง - ภูผำทำอะไรให้ใบโบก - ถ้ำนักเรียนเป็นใบโบก ใบบัว จะพูดอะไรกับภูผำ ๓. นักเรียนฟังครูอ่ำนเชิงเล่ำเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อน เล่น โดยครูอ่ำนเชิงเล่ำเรื่อง โดยกำรอ่ำนออกสียงที่ มีลักษณะกำรอ่ำนคล้ำยเสียงพูดแสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึก ตำมเหตุกำรณ์ในเรื่อง ๔. นักเรียนอ่ำนคำและศึกษำควำมหมำยของคำนำ เรื่องจำกเรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเล่น นักเรียนฝึกอ่ำน คำนำเรื่อง ในแท็บเล็ต โดยจับคู่อ่ำน 2 คน นักเรียนช่วยกันเปิดแอ๊บพลิเคชั่น หนังสือ บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน้ำที่ ๗๘ จำนวน ๗ คำ ได้แก่คำว่ำ ถู วิ่ง พ่น หัวเรำะ คู้เข่ำ อำบน้ำ สับปะรด แล้วบอกควำมหมำยของคำ ๕. ครูซักถำมนักเรียนเป็นรำยบุคคลแล้วให้นักเรียน เล่นเกมถำมตอบ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ให้ แต่ละกลุ่มตั้งคำถำมและตอบคำถำม ให้คิดลำดับ เรื่อง ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยใช้บัตรคำถำมตอบ ขั้นสรุป ๕. นักเรียนและครูร่วมลำดับเรื่องรำวที่ฟัง โดยกำร ตั้งคำถำม ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวคิดที่ได้ จำกกำรอ่ำนเรื่อง ๖. นักเรียนทำแบบฝึกหัด รำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ทักษะภำษำ เล่มที่ ๒ แบบฝึกหัดที่ ๗ ข้อ ๑ - แท็บเล็ต แอ๊บพลิเคชั่น หนังสือ บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น หน้ำ ๗๘ - แบบฝึกหัด รำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ทักษะภำษำ เล่มที่ ๒ ๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ๗.๑ สื่อ/อุปกรณ์ (สำหรับครูจัดกิจกรรม) - Tablet ของครู - คู่มือครู รำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๑ เล่ม ๒ - บัตรคำ บัตรภำพ ๗.๒ สื่อ (สำหรับนักเรียน) - Tablet ของนักเรียน - แบบฝึกหัดทักษะภำษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เล่ม ๒ - บัตรคำ บัตรภำพ
 24. 24. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 5 แนวทำงกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน…23 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ๘. กำรวัดและประเมินผล จุดประสงค์กำรเรียนรู้ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ กำรประเมิน เกณฑ์ กำรประเมิน ๑. นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเสียง คำนำเรื่อง ได้ถูกต้อง ๒.นักเรียนสำมำรถบอกควำมหมำย คำนำเรื่อง ได้ถูกต้อง ๓. นักเรียนสำมำรถปฏิบัติตน ให้มีมำรยำทในกำรอ่ำน มีวินัย และใฝ่เรียนรู้ได้เหมำะสม ประเมินกำรอ่ำนออก เสียง ตรวจผลงำน แบบฝึกทักษะภำษำ เล่ม ๒ แบบฝึกหัด ที่ ๗ ข้อ ๑ สังเกต มำรยำทในกำรอ่ำน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ แบบประเมิน กำรอ่ำนออกเสียง แบบฝึกทักษะภำษำ เล่ม ๒ แบบฝึกหัด ที่ ๗ ข้อ ๑ แบบสังเกต มำรยำทในกำรอ่ำน ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำน เกณฑ์กำรประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำน เกณฑ์กำรประเมิน ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำน เกณฑ์กำรประเมิน

×