Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4tablet jamrat

268 views

Published on

ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4tablet jamrat

 1. 1. จำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน เล่ม 4 การนาเสนอเนื้อหาใน Tablet ผ่านคอมพิวเตอร์ นายจารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 2. 2. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…1 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน เป็นกำรนำเนื้อหำใน Tablet มำบรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใช้งำนแทน Tablet จริง ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำเนื่องจำกไม่มี Tablet ใช้สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 รวมทั้งเป็นกำร ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวแสดงภำพจำก Tablet ด้วย ทั้งนี้อำจใช้อุปกรณ์อื่นนำเสนอภำพต่อจำก คอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้เพื่อให้เห็นภำพขนำดใหญ่ นักเรียนสำมำรถมองเห็นภำพได้ชัดเจนทุกคนพร้อม กัน เช่น จอภำพ LCD หรือเครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์ ซึ่งผู้เขียนขอแนะนำวิธีกำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์ 3 รูปแบบ เป็นกำรลงทุนน้อย ประหยัด แต่ได้ผลคุ้มค่ำ ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 กำรใช้คอมพิวเตอร์แทน Tablet รูปแบบที่ 2 กำรนำเสนอหน้ำจอTablet ด้วยโปรแกรม Moborobo รูปแบบที่ 3 กำรนำเสนอหน้ำจอTablet ด้วยกล้องวงจรปิด แต่ละรูปแบบมีรำยละเอียด ขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้ รูปแบบที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์แทน Tablet เป็นกำรนำเนื้อหำใน Tablet มำบรรจุไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใช้งำนแทน Tablet จริง ซึ่งเป็นกำรแก้ปัญหำเนื่องจำกไม่มี Tablet ใช้สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เนื้อหำ OTPC ชั้น ป. 1 (Lsystem) เล่ม 4 การนาเสนอเนื้อหาใน Tablet ผ่านคอมพิวเตอร์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 3. 3. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…2 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ขั้นตอนดาเนินงาน 1. คัดลอกเนื้อหำ OTPC จำก Tablet ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินกำรตำมคู่มือ เล่ม 3 เรื่องกำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์ 2. กำรเปิดใช้งำนเนื้อหำ OTPC ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเปิดไดร์ฟ D : ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์ Lsystem จะปรำกฏดังรูป ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ main 3. จะปรำกฏหน้ำต่ำงเนื้อหำ OTPC ดังรูป ประกอบด้วย บทเรียน หนังสือ มัลติมีเดีย และ แอพพลิเคชัน แบบเดียวกันกับใน Tablet ของนักเรียน กำรใช้งำน ให้ใช้เมำส์คลิกเลือกตำมต้องกำร แทนกำรใช้นิ้วสัมผัส ในเบื้องต้นให้คลิกคำว่ำ Allow blocked content ที่แถบสีเหลืองมุมล่ำงขวำ ของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เนื้อหำจำก Tablet นี้ สำมำรถแสดงผลได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อ คลิกแล้วแถบสีเหลืองดังกล่ำวจะหำยไป พร้อมที่จะใช้งำนได้ปกติ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 4. 4. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…3 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. กำรใช้งำนบทเรียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้คลิก บทเรียน 4.1 จะปรำกฏหน้ำต่ำง บทเรียนออฟไลน์และบทเรียนออนไลน์ เหมือนกับใน Tablet ทุกประกำร ให้คลิกบทเรียนออฟไลน์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 5. 5. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…4 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4.2 จะปรำกฏหน้ำต่ำงเนื้อหำบทเรียน 5 วิชำ ประกอบด้วย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ สังคมศึกษำ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ แต่ละวิชำมี 2 ภำคเรียน ให้คลิกวิชำภำษำไทย ภำคเรียนที่ 2 4.3 จะปรำกฏหน้ำต่ำงวิชำภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เทอม 2 ให้คลิก 51. เพื่อนรักเพื่อนเล่น (รู้จักคำนำเรื่อง) จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 6. 6. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…5 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4.4 จะปรำกฏหน้ำต่ำงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเล่น (รู้จักคำ นำเรื่อง) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ให้คลิกปุ่มเดินหน้ำ 4.5 จะปรำกฏคำ ในบทเรียนเรื่องเพื่อนรัก เพื่อนเล่น พร้อมเสียงคำอ่ำนและ คำอธิบำยภำพ ซึ่งถ้ำคลิกเดินหน้ำต่อไป ก็จะปรำกฏคำอื่นๆ อีกจนครบทุกคำ ในที่นี้ให้คลิกปิดที่ ปุ่มกำกบำท (X) มุมบนขวำ กลับหน้ำหลัก เพื่อเรียนรู้ในรำยกำรอื่นต่อไป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 7. 7. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…6 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5. กำรใช้งำนหนังสือ ให้คลิกหนังสือ 5.1 จะปรำกฏหนังสือเรียน 8 เล่ม ในที่นี้คลิกเล่มที่ 2 ภำษำ พำที จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 8. 8. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…7 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5.2 จะปรำกฏหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นหนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ใช้งำนโดยกำรเลื่อนหน้ำขึ้นลง อ่ำน เสร็จแล้ว ให้คลิกกับหน้ำหลัก เพื่อศึกษำรำยกำรอื่นต่อไป 6. กำรใช้งำนมัลติมีเดีย ให้คลิกรำยกำร มัลติมีเดีย จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 9. 9. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…8 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6.1 จะปรำกฏรำยกำรย่อย 2 รำยกำรคือในหลวงของเรำ และฟังเพลงทั่วไป ให้คลิก ในหลวงของเรำ 6.2 จะปรำกฏวีดิทัศน์เกี่ยวกับในหลวงของเรำ ให้เลือกคลิกชมตำมต้องกำร ในที่นี้ คลิก ลำดับที่ 1 คือในหลวง ของปวงชน จะปรำกฏวีดิทัศน์เกี่ยวกับในหลวงของเรำ เมื่อชมเสร็จแล้ว ให้คลิกกลับหน้ำหลัก จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 10. 10. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…9 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6.3 ให้คลิกฟังเพลงทั่วไป 6.4 จะปรำกฏรำยชื่อเพลง 18 เพลง ต้องกำรฟังเพลงใดให้คลิกเพลงนั้น จะปรำกฏ คล้ำยเพลงคำรำโอเกะคือมีเนื้อเพลงพร้อมเสียงร้องเพลงด้วย สำมำรถฟังซ้ำได้ เสร็จแล้วคลิกกลับ หน้ำหลัก จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 11. 11. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…10 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 รูปแบบที่ 2 การนาเสนอหน้าจอ Tablet ด้วยโปรแกรม Moborobo เป็นกำรนำภำพหน้ำจอ Tablet ให้แสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moborobo ช่วยนำเสนองำน ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี สำมำรถดำวน์โหลดนำมำติดตั้งเองได้ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. Tablet 2. โปรแกรม Moborobo 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 12. 12. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…11 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ขั้นตอนดาเนินงาน 1. ดำวน์โหลดโปรแกรม Moborobo ได้ที่เว็บไซต์ http://www.moborobo.com มำไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ติดตั้งโปรแกรม Moborobo โดยดับเบิ้ลคลิกไฟล์ Moborobo (Moborobo_En_official) จะเริ่มขั้นตอน 1 Enable USB Debugging ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Next จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 13. 13. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…12 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2.1 เข้ำสู่ขั้นที่ 2 Install driver ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Next 2.2 เข้ำสู่ขั้นที่ 3 Get connected ดังรูป แล้วคลิกปุ่ม Complete เป็นอันเสร็จสิ้น กำรติดตั้งโปรแกรม Moborobo จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 14. 14. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…13 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. เชื่อมต่อ Tablet กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสำย USB หรืออำจต่อจอ LCD หรือ โปรเจคเตอร์จำกเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงภำพให้ใหญ่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ได้ ดังภำพ 4. เมื่อเชื่อมต่อ Tablet กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยสำย USB แล้ว จะปรำกฏหน้ำจอดัง ภำพ ให้คลิกปุ่ม Refresh 2. 3. 4. จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 15. 15. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…14 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5. ถ้ำเชื่อมต่อกันสำเร็จ จะได้หน้ำต่ำงดังรูปด้ำนล่ำง ให้คลิกที่ปุ่ม Full Screen เพื่อให้แสดงผลเต็มหน้ำจอ 6. จะปรำกฏภำพหน้ำจอของ tablet ที่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Moborobo จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 16. 16. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…15 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 รูปแบบที่ 3 การนาเสนอหน้าจอTablet ด้วยกล้องวงจรปิด เป็นกำรประยุกต์ใช้กล้องวงจรปิด (Webcam) ซึ่งรำคำถูกกว่ำเครื่องฉำยภำพทึบแสง (Visualizer) นำมำเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจับภำพหน้ำจอ Tablet ไปแสดงผลที่ จอคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม CyberLink Youcam เป็นตัวช่วย อุปกรณ์ ประกอบด้วย 1. Tablet 2. WebCam 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. โปรแกรม CyberLink Youcam ขั้นตอนดาเนินงาน จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 17. 17. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…16 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 1. ดำวน์โหลดโปรแกรม CyberLink Youcam จำกเว็บไซต์ www.google.co.th มำไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ติดตั้งโปรแกรม CyberLink Youcam ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. นำสำย USB ของกล้องวงจรปิด (Webcam) มำเสียบที่ Port USB ของคอมพิวเตอร์ 4. ดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม CyberLink Youcam ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงำน จะ ปรำกฏหน้ำจอโปรแกรม CyberLink Youcam ที่จอคอมพิวเตอร์ โดยเป็นภำพจำกกล้อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ซึ่งเรำสำมำรถปรับเลือกให้แสดงภำพจำกกล้องวงจรปิด (camara) ได้โดยคลิก เลือก USB2.0 Camera > แล้วคลิกตกลง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 18. 18. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 4 กำรนำเสนอเนื้อหำใน Tablet ผ่ำนคอมพิวเตอร์…17 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5. เปิด Tablet แล้วนำมำวำงไว้ใกล้กล้องวงจรปิด (Webcam) กล้องวงจรปิดจะจับภำพ จำกหน้ำจอ Tablet แล้วส่งไปแสดงผลที่หน้ำจอเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีภำพที่ได้ยังไม่คมชัด ให้ปรับ ขยับ Tablet และกล้องวงจรปิด เข้ำใกล้ – ห่ำง จนได้ภำพคมชัดตำมต้องกำร เป็นอันเสร็จสิ้นกำร ปรับแต่ง เมื่อมีกำรใช้งำนเปลี่ยนหน้ำจอ Tablet ที่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนตำมไปด้วย 6. ถ้ำต้องกำรให้เห็นภำพหน้ำจอ Tablet ขนำดใหญ่ ชัดเจน ก็สำมำรถนำจอ LCD หรือเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์มำเชื่อมต่อออกจำกคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลได้ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1

×