Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3tablet jamrat

161 views

Published on

ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3tablet jamrat

 1. 1. จำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน เล่ม 3 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Tablet กับคอมพิวเตอร์ นายจารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 2. 2. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…1 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์ เป็นกำรนำข้อมูลจำก Tablet ส่งไปยัง คอมพิวเตอร์ หรือนำข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ส่งไปยัง Tablet ก็ได้ ซึ่งจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ส่วน นี้เข้ำด้วยกันโดยใช้สำยเชื่อมต่อ USB ซึ่งในที่นี้จะกล่ำวถึง กำรเชื่อมต่อ Tablet กับคอมพิวเตอร์ กำรถ่ำยโอนข้อมูลจำก Tablet ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ กำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยัง Tablet กำรติดตั้งแอพพลิเคชั่น (Application) และกำรถอนแอพพลิเคชั่น (Application) รำยละเอียดดังนี้ การเชื่อมต่อ Tablet กับคอมพิวเตอร์ เป็นกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ชิ้นเข้ำด้วยกัน โดยใช้สำย USB เป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยโอน ข้อมูลถึงกัน มีขั้นตอนดำเนินกำรดังนี้ 1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และ Tablet แล้วนำสำย USB มำเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองตัวเข้ำ ด้วยกัน เล่ม 3 การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Tablet กับคอมพิวเตอร์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 3. 3. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…2 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. ที่ Tablet หน้ำหลัก จะปรำกฏสัญลักษณ์รูปกำรเชื่อมต่อด้วยสำย USB เป็นรูปง่ำมสำมแฉก อยู่ที่มุมล่ำงขวำของจอภำพ ให้แตะที่สัญลักษณ์นี้ 3. จะปรำกฏข้อควำมขึ้นดังรูป ให้แตะที่ข้อควำม เชื่อมต่อ USB แล้ว จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 4. 4. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…3 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. จะปรำกฏรูปหุ่นยนต์ Android เป็นสีเขียวดังรูป ให้แตะที่ปุ่มเปิดที่เก็บข้อมูล USB 5. จะปรำกฏกล่องข้อควำมแจ้งกำรเปิดที่เก็บข้อมูล USB ดังรูป ให้แตะคำว่ำ ตกลง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 5. 5. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…4 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6. จะปรำกฏรูปหุ่นยนต์ Android เป็นสีส้ม แสดงว่ำ Tablet และคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกันได้ แล้ว และพร้อมที่จะถ่ำยโอนข้อมูลถึงกันได้ การถ่ายโอนข้อมูลจาก Tablet ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นกำรนำไฟล์ข้อมูลจำก Tablet ไปไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ในที่นี้จะคัดลอกเนื้อหำ บทเรียนใน tablet ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิด My Computer จะพบไดร์ฟของ Tablet ชื่อ ROCKCHIPS ให้ดับเบิ้ลคลิกเปิดไดร์ฟ ROCKCHIPS จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 6. 6. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…5 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. จะปรำกฏข้อมูลรำยละเอียดภำยในไดร์ฟ ROCKCHIPS จำนวนมำก ในที่นี้ต้องกำรคัดลอก เนื้อหำของ Tablet ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ชื่อ LSystem นำไปไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวำที่โฟลเดอร์ LSystem > คลิก Copy 3. เลือกไดรฟ์ D ของคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกขวำบริเวณที่ว่ำง คลิกคำสั่ง Paste โฟลเดอร์ LSystem ที่คัดลอกมำจำก Tablet จะเก็บไว้ที่ไดรฟ์ D ของคอมพิวเตอร์ทันที โดยใช้เวลำในกำร คัดลอกประมำณ 10 นำที ซึ่งในระหว่ำงถ่ำยโอนข้อมูลนี้ห้ำมถอดสำย USB ออก จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 7. 7. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…6 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. เมื่อถ่ำยโอนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ปิดกำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงคอมพิวเตอร์ กับ Tablet โดยไปที่ Tablet แตะที่ปุ่ม ปิดที่เก็บข้อมูล USB 5. รูปหุ่นยนต์ Android จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่ำหยุดกำรเชื่อมต่อแล้ว สำมำรถถอด สำย USB ที่เชื่อมต่อกันเอำออกได้ เป็นอันเสร็จสิ้นกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำก Tablet ไปยังคอมพิวเตอร์ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 8. 8. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…7 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยัง Tablet เป็นกำรนำไฟล์ข้อมูลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปไว้ใน Tablet ในที่นี้จะนำแอพพลิเคชั่น ดิกชันนำรี (Dictionary) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแปลภำษำอังกฤษเป็นไทย ที่สำมำรถใช้งำนใน Tablet ได้ โดยจะนำไฟล์นี้จำกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ใน Tablet มีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมไฟล์แอพพลิเคชั่น Dictionary ชื่อ thaidict_5 ซึ่งเป็นไฟล์นำมสกุล .apk โดยดำวน์ โหลดจำกเว็บไซต์ google มำเก็บเตรียมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในไดร์ฟ D: 2. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ tablet ให้สำมำรถมองเห็นกันได้ โดยปฏิบัติตำมตำมขั้นตอน หัวข้อกำรเชื่อมต่อ Tablet กับคอมพิวเตอร์ ข้อ 1 – 6 3. ดับเบิ้ลคลิกเปิด My Computer ถ้ำพบไดร์ฟของ Tablet ชื่อ ROCKCHIPS แสดงว่ำ เชื่อมต่อกันได้แล้ว 3. มำที่ Notebook ดับเบิ้ลคลิกเปิดโฟล์เดอร์ LSystem ที่ไดร์ฟ D จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 9. 9. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…8 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. ที่ไดร์ฟ D: ให้คลิกขวำที่ไฟล์ thaidict_5 แล้วคลิก Copy 5. คลิกที่ Rockchips หรือ Removable Disk ซึ่งเป็นไดร์ฟของ Tablet > คลิกบริเวณที่ว่ำง > คลิกขวำ > คลิก Paste ไฟล์ thaidict_5 จะถูกคัดลอกวำงลงใน Tablet จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 10. 10. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…9 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6. เมื่อถ่ำยโอนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ปิดกำรเชื่อมต่อกันระหว่ำงคอมพิวเตอร์ กับ Tablet โดย ไปที่ Tablet แตะที่ปุ่ม ปิดที่เก็บข้อมูล USB 7. รูปหุ่นยนต์ Android จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่ำหยุดกำรเชื่อมต่อแล้ว สำมำรถถอด สำย USB ที่เชื่อมต่อกันเอำออกได้ เป็นอันเสร็จสิ้นกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำก คอมพิวเตอร์ ไปยังTablet จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 11. 11. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…10 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (Application) เป็นกำรติดตั้งแอพพลิเคชั่นใน Tablet ในที่นี้จะติดตั้งแอพดิกชันนำรี ชื่อ thaidict_5 ซึ่งเป็นไฟล์นำมสกุล .apk ที่ถ่ำยโอนมำจำกคอมพิวเตอร์เก็บไว้ใน Tablet แล้ว มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดหน้ำหลักของ Tablet ที่มีไฟล์ thaidict_5 ในเครื่องแล้ว แตะเปิดแอพพลิเคชั่น 2. เปิดหำแอพชื่อ เครื่องกำรติดตั้ง แล้วแตะแอพเครื่องกำรติดตั้ง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 12. 12. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…11 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. แตะปุ่ม ติดตั้ง 4. แตะหน่วยควำมจำภำยใน 5. แตะไฟล์ thaidict_5.apk จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 13. 13. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…12 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6. ให้ใส่รหัสผ่ำน คือ 9superviseotpc0 แล้วแตะตกลง 7. จะปรำกฏข้อควำม คุณต้องกำรติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่ แตะติดตั้ง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 14. 14. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…13 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 8. จะปรำกฏข้อควำม ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้ว แตะเสร็จสิ้น 9. จะปรำกฏหน้ำต่ำงติดตั้ง ให้แตะลูกศรกลับหน้ำหลักที่มุมล่ำงซ้ำย จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 15. 15. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…14 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 10. ให้แตะแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบแอปที่ติดตั้งใหม่ 11. เลื่อนหำแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหม่ จะพบแอปพลิเคชันชื่อ Thai Dict ทดลองใช้งำนโดย แตะที่แอป Thai Dict จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 16. 16. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…15 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 12. จะปรำกฏหน้ำต่ำงสำหรับสืบค้นข้อมูลของแอป Thai Dict 13. ให้พิมพ์ข้อควำมภำษำอังกฤษในช่องสืบค้น เพื่อให้แปลควำมหมำย ในที่นี้พิมพ์คำว่ำ book จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 17. 17. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…16 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 14. จะปรำกฏหน้ำต่ำงกำรแปลควำมหมำย เช่น book หมำยถึง หนังสือ ซึ่งแอพนี้จะสำมำรถใช้งำน ได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต การถอนแอพพลิเคชั่น (Application) เป็นกำรนำแอพพลิเคชั่นออกจำก Tablet ในที่นี้จะนำเสนอกำรถอนแอพดิกชันนำรี ชื่อ thaidict_5 ออกจำก Tablet มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดหน้ำหลักของ Tablet ที่ติดตั้งแอพ Thai Dict แล้ว แตะเปิดแอพพลิเคชั่น จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 18. 18. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…17 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. เลื่อนหำแอพ เครื่องกำรติดตั้ง > แตะแอพ เครื่องกำรติดตั้ง 3. แตะปุ่ม ควบคุม จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 19. 19. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…18 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. จะปรำกฏหน้ำต่ำง ควบคุม ให้เลื่อนหำแอพที่ต้องกำรถอน ในที่นี้คือแอพ Thai Dict 5. จะปรำกฏหน้ำต่ำง กำรกระทำ ให้แตะ ถอนกำรติดตั้ง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 20. 20. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…19 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6. จะปรำกฏหน้ำต่ำง แอปพลิเคชันจะถูกถอนกำรติดตั้ง ให้แตะ ตกลง 7. จะปรำกฏหน้ำต่ำง ถอนกำรติดตั้งเสร็จแล้ว ให้แตะ ตกลง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 21. 21. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 3 กำรถ่ำยโอนข้อมูลระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์…20 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 8. จะพบว่ำ แอพ Thai Dict หำยไป เนื่องจำกถูกถอนกำรติดตั้งแล้ว ให้แตะกลับหน้ำหลัก 9. จะไม่พบว่ำ แอพ Thai Dict เนื่องจำกถูกถอนกำรติดตั้งแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้น จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1

×