Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2tablet jamrat

197 views

Published on

ชุุดนิเทศการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2tablet jamrat

 1. 1. จำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน เล่ม 2 การตั้งค่าระบบปฏิบัติการใน Tablet นายจารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 2. 2. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…1 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน ระบบปฏิบัติกำรใน Tablet มีควำมแตกต่ำงกันกับระบบปฏิบัติกำรในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้ำเรำมี ควำมรู้ มีทักษะในกำรจัดกำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรดังกล่ำว จะทำให้เรำสำมำรถใช้ tablet ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ การเข้าสู่เมนูการตั้งค่า มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่สัญลักษณ์แอปลิเคชั่น 2. แตะที่แอพ กำรตั้งค่ำ เล่ม 2 การตั้งค่าระบบปฏิบัติการใน Tablet จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 3. 3. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…2 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. จะปรำกฏหน้ำต่ำง กำรตั้งค่ำ พร้อมที่จะดำเนินกำรตั้งค่ำต่ำงๆใน Tablet ได้ การตั้งค่าแต่ละรายการ 1. การตั้งคา เสียง เป็นกำรตั้งค่ำระดับเสียงใน Tablet ประกอบด้วย เสียงเพลง วิดีโอ เสียงกำรแจ้งเตือน และเสียงกำรปลุก มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่รำยกำร เสียง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 4. 4. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…3 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. จะปรำกฏรำยกำรด้ำนขวำมือ ให้แตะ ระดับเสียง 3. จะปรำกฏรำยกำรเสียง 3 รำยกำร ให้ตั้งค่ำระดับเสียงแต่ละรำยกำรโดยแตะที่ปุ่มสีน้ำเงิน ค้ำงไว้ แล้วลำกออกไปทำงด้ำนซ้ำยมือเพื่อลดเสียงและด้ำนขวำมือเพื่อเพิ่มเสียง เมื่อได้ระดับตำม ต้องกำรแล้ว ให้แตะตกลง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 5. 5. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…4 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. การตั้งคา ความสว่าง เป็นกำรตั้งค่ำระดับควำมสว่ำงของ Tablet ให้เหมำะกับสำยตำ ไม่ให้มืดหรือสว่ำงจ้ำเกินไป มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่รำยกำร กำรแสดงผล แล้วแตะที่ ควำมสว่ำง ซึ่งอยู่ทำงด้ำนขวำมือ 2. จะปรำกฏระดับควำมสว่ำง ให้ปรับระดับโดยแตะที่ปุ่มสีน้ำเงินค้ำงไว้ แล้วลำกออกไป ทำงด้ำนซ้ำยมือหรือด้ำนขวำมือเพื่อปรับระดับควำมสว่ำงตำมต้องกำร แล้วแตะตกลง จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 6. 6. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…5 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. การตั้งคา พักหน้าจอ เป็นกำรตั้งเวลำให้ Tablet แสดงผลหน้ำจอตำมเวลำที่กำหนด แล้วจึงปิดพักหน้ำจอเพื่อ ประหยัดพลังงำน มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่รำยกำร กำรแสดงผล แล้วแตะที่ สลีป ซึ่งอยู่ทำงด้ำนขวำมือ 2. จะปรำกฏเวลำในกำรแสดงผลหน้ำจอตั้งแต่ 15 วินำที ถึง 30 นำที (ซึ่งค่ำปกติที่ตั้งมำนั้น จะเป็นเวลำ 2 นำที) ให้เลือกเวลำตำมต้องกำร โดยแตะที่เวลำนั้นๆ ก็จะได้เวลำกำรแสดงผลหน้ำจอ ตำมต้องกำร จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 7. 7. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…6 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. การตั้งคา เวลาและวันที่ เป็นกำรตั้งเวลำและวันที่ใน Tablet ให้แสดงผลถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่รำยกำร เวลำและวันที่ ส่วนทำงด้ำนขวำมือให้แตะที่ วันที่และเวลำอัตโนมัติ เพื่อ เอำเครื่องหมำยถูกออก จำกนั้นแตะที่คำว่ำ ตั้งวันที่ เพื่อตั้งวันที่ 2. จะปรำกฏหน้ำต่ำงตั้งวันที่ ให้ตั้งค่ำวันที่ เดือน ปี โดยแตะที่ลูกศรชี้ขึ้น –ลง ในช่องวันที่ เดือน ปี ตำมต้องกำร แล้วแตะตั้งค่ำ เพื่อบันทึก จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 8. 8. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…7 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. ถ้ำต้องกำรตั้งเวลำ ให้แตะที่ ตั้งเวลำ ทำงขวำมือ 4. จะปรำกฏหน้ำต่ำงตั้งเวลำ ให้ตั้งเวลำ โดยแตะที่ลูกศรชี้ขึ้น –ลง ในช่องชั่วโมง นำที ตำม ต้องกำร แล้วแตะตั้งค่ำ เพื่อบันทึก จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 9. 9. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…8 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5. การตั้งคา แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นกำรตั้งค่ำแป้นพิมพ์ (Keyboard) ให้มีขนำดเล็ก – ใหญ่ ตำมต้องกำร เพื่อควำมสะดวก ในกำรใช้แป้นพิมพ์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่รำยกำร ภำษำและกำรป้อนข้อมูล ส่วนทำงด้ำนขวำมือให้แตะที่ สัญลักษณ์กำรตั้ง ค่ำทำงขวำมือข้อควำม Arch Thai Keyboard
 10. 10. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…9 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Arch Thai Keyboard settings ให้แตะหน้ำจอค้ำงไว้แล้วเลื่อนขึ้น ด้ำนบน จนพบข้อควำม Keyboard height ให้แตะข้อควำมนี้ 1 ครั้ง 3. จะปรำกฏหน้ำต่ำง Select Keyboard height ให้แตะเลือกขนำด +50% เป็นขนำดพอดี จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 11. 11. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…10 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 4. หน้ำต่ำง Select Keyboard height จะหำยไป เป็นอันเสร็จสิ้นกำรตั้งค่ำแป้นพิมพ์ 6. การตั้งคา แสดงภาพไว้หน้าจอ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 12. 12. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…11 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 เป็นกำรแสดงภำพเจ้ำของให้ปรำกฏที่หน้ำจอ Tablet ของตนเอง เพื่อป้องกันกำรสับสน ของเครื่อง Tablet เนื่องจำกทุกเครื่องของนักเรียนเป็นแบบเดียวกัน ซึ่งภำพนี้จะปรำกฏอยู่หน้ำจอ หลัก ทั้งนี้ต้องถ่ำยรูปด้วย Tablet ให้เห็นใบหน้ำตนเองเก็บไว้ก่อน ขั้นตอนกำรตั้งค่ำมีดังนี้ 1. ที่หน้ำจอหลัก ให้แตะที่แอปลิเคชั่น ซึ่งอยู่ทำงขวำมือ มุมบน 2. ให้แตะที่แอปลิเคชั่น แกลเลอรี่ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 13. 13. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…12 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. ให้แตะรูปถ่ำยของเรำที่ถ่ำยไว้แล้ว ซึ่งจะเก็บไว้ในแกลเลอรี่นี้ 4. ให้แตะรูปถ่ำยที่ต้องกำรแสดงไว้หน้ำจอ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 14. 14. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…13 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5. จะปรำกฏรูปถ่ำยที่ต้องกำร 1 รูป ให้แตะสัญลักษณ์ปุ่มควบคุม ซึ่งอยู่ทำงด้ำนขวำมือมุม บน แล้วแตะคำว่ำ ตั้งค่ำภำพเป็น 6. จะปรำกฏกรอบสี่เหลี่ยม ให้แตะปุ่มข้ำงกรอบสี่เหลี่ยมค้ำงไว้ ลำกเข้ำออกเพื่อปรับขนำด ใหญ่-เล็ก แล้วแตะลำกรูปกรอบวงในให้คลุมใบหน้ำ จำกนั้นให้แตะ ครอบตัด จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 15. 15. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…14 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 7. โปรแกรมจะดำเนินกำรตัดภำพตำมกรอบ โดยปรำกฏข้อควำม กำลังตั้งค่ำวอลเปเปอร์.. ให้รอสักครู่จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 8. เมื่อเสร็จแล้วกรอบรอบรูปจะหำยไป ให้กดปุ่มย้อนกลับซึ่งอยู่ด้ำนข้ำง tablet กดหลำยๆ ครั้งจนปรำกฏหน้ำจอหลัก ก็จะพบภำพใบหน้ำของเรำที่หน้ำจอหลักตำมต้องกำร จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 16. 16. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…15 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 7. การตั้งคา แสดงชื่อไว้หน้าจอ เป็นกำรแสดงชื่อเจ้ำของให้ปรำกฏที่หน้ำจอ Tablet ของตนเอง เพื่อป้องกันกำรสับสนของ เครื่อง Tablet เนื่องจำกทุกเครื่องของนักเรียนเป็นแบบเดียวกัน ซึ่งชื่อนี้จะปรำกฏเมื่อหน้ำ จอแสดงผลก่อนเปิดเข้ำใช้งำน มีขั้นตอนดังนี้ 1. แตะที่รำยกำร ควำมปลอดภัย แล้วแตะที่ ข้อมูลเจ้ำของ ซึ่งอยู่ทำงด้ำนขวำมือ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 17. 17. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…16 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. จะปรำกฏหน้ำต่ำง แสดงข้อมูลเจ้ำของเมื่อล๊อกหน้ำจอ ให้แตะ พิมพ์ข้อควำมที่ต้องกำรให้ แสดงบนหน้ำจอล๊อก 3. ให้พิมพ์ข้อควำมเป็นชื่อของเรำ (ตัวอย่ำงเป็นชื่อของผู้เขียน) จำกนั้น ให้แตะสัญลักษณ์ กลับหน้ำหลัก เป็นรูปลูกศรชี้ขึ้น ที่อยู่ตรงกลำงมุมล่ำงซ้ำยมือ 4. จะปรำกฏหน้ำหลักจอTablet ให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่มสวิทช์ทำงขวำมือบนสุดค้ำง 5 วินำที จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 18. 18. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…17 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5. จะปรำกฏหน้ำต่ำง ต้องกำรปิดกำรทำงำนหรือไม่ ให้แตะ ตกลง 6. หลังจำกปิดเครื่องTablet 5 นำที ให้เปิดเครื่อง tablet ใหม่อีกครั้ง รอจนถึงขั้นล๊อก หน้ำจอ จะพบข้อควำมชื่อที่เรำพิมพ์ไว้ (ในที่นี้คือ จำรัส สอนกล้ำ) ปรำกฏที่หน้ำจอ ซึ่งชื่อจะปรำกฏ อย่ำงนี้ทุกครั้งที่อยู่ในสภำวะล๊อกหน้ำจอ และเมื่อปลดหน้ำจอ เพื่อเข้ำใช้งำน ก็จะเป็นหน้ำจอปกติ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 19. 19. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…18 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 8. การตั้งคา ระบบไรสายและเครือขาย (WiFi) เป็นกำรตั้งค่ำให้ Tablet เชื่อมต่อระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย เพื่อใช้ในกำร ติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เช่นกำรสืบค้นข้อมูล หรือกำรรับส่งอีเมล์ เป็นต้น มี ขั้นตอนดังนี้ 1. แตะด้ำนขวำมือคำว่ำ WiFi จำกสถำนะปิด ให้เป็น เปิด จะพบว่ำมีสัญญำณ WiFi ปรำกฏ ขึ้นทำงด้ำนขวำมือ 2. ให้แตะสัญญำณ WiFi จะปรำกฏหน้ำต่ำงให้กรอกรหัสผ่ำน(กรณีมีรหัสผ่ำน) เมื่อกรอกแล้ว ให้แตะ เชื่อมต่อ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 20. 20. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…19 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. ถ้ำเชื่อมต่อ WiFi ได้ จะปรำกฏข้อควำม เชื่อมต่อแล้ว 4. หรือให้สังเกตดูที่มุมล่ำงขวำ จะพบสัญญำณ WiFi เป็นลักษณะเหมือนพัดปรำกฏอยู่ แสดงว่ำพร้อมที่จะใช้งำนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตได้แล้ว 5. ให้ทดลองใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตโดยกำรสืบค้นข้อมูลด้วยข้อควำม ดังนี้ 5.1 ใช้นิ้วเลือกแตะ ที่หน้ำหลัก ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 21. 21. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…20 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5.2 ใช้นิ้วเลือกแตะตัวอักษรจำกแป้นเพื่อพิมพ์คำสืบค้นลงในช่องคำสืบค้น และสำมำรถ เปลี่ยนแป้นภำษำในกำรสืบค้น โดยเปลี่ยนจำกภำษำไทยเป็นอังกฤษ หรือเปลี่ยนจำกอังกฤษ เป็นไทยได้ ดังรูป 5.3 เมื่อพิมพ์ข้อควำมสืบค้นแล้วให้ใช้นิ้วแตะที่จุด เพื่อเข้ำสู่กำรสืบค้น ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 22. 22. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…21 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 5.4 ใช้นิ้วแตะรำยกำรข้อควำมที่แสดง ที่ต้องกำรสืบค้น ดังรูป 5.5 เข้ำสู่กำรสืบค้น สำมำรถเลือกกำรสืบค้นได้ตำมต้องกำร ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 23. 23. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…22 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6. ให้ทดลองใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตโดยกำรสืบค้นข้อมูลด้วยเสียง ดังนี้ 6.1 ใช้นิ้วเลือกแตะ ที่หน้ำหลัก ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 24. 24. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…23 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6.2 ใช้นิ้วแตะ เพื่อสืบค้นด้วยเสียง ดังรูป 6.3 พูดออกเสียงเข้ำแท็บเล็ต ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 25. 25. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…24 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6.4 เครื่องแท็บเล็ตจะประมวลผล ดังรูป 6.5 เมื่อเครื่องประมวลเสียงเสร็จจะแสดงข้อควำมดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 26. 26. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 2 กำรตั้งค่ำระบบปฏิบัติกำรใน Tablet…25 โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6.6 ใช้นิ้วเลือกแตะข้อควำมที่ต้องกำรค้นหำดังรูป 6.7 เข้ำสู่กำรสืบค้น เลือกสืบค้นตำมต้องกำร ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1

×