Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1tablet jamrat

347 views

Published on

ชุดนิเทศการเรียนรู้ด้วยตนเองการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน โดย ดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1tablet jamrat

 1. 1. โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet นายจารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 2. 2. โดยจำรัส สอนกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน Tablet เป็นเครื่องมือยุคใหม่ในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ทำให้ผู้เรียนมี โอกำสศึกษำหำควำมรู้ ฝึกปฏิบัติ และสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ในเล่มนี้จะกล่ำวถึง ควำมหมำย ของ Tablet ประโยชน์ของ Tablet ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Tablet กับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ ของ Tablet กำรเปิด/กำรปิด Tablet กำรควบคุมหน้ำจอ Tablet ข้อควรระวังและกำรดูแลรักษำ Tablet และกำรใช้ Application ใน Tablet รำยละเอียดมีดังนี้ ความหมายของ Tablet Tablet เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งมีขนำดเล็กกว่ำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพำง่ำย น้ำหนักเบำ มีคีย์บอร์ดในตัว หน้ำจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้โดยอัตโนมัติ แบตเตอรีใช้งำนได้ นำนกว่ำคอมพิวเตอร์พกพำทั่วไป ระบบปฏิบัติกำรมีทั้งที่เป็น Android, IOS, และ Windows ระบบ กำรเชื่อมต่อสัญญำณเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เป็นแบบ WiFi ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับแท็บเล็ต นิยมเรียกว่ำ แอปพลิเคชัน (Applications หรือ Apps) ประโยชน์ของ Tablet Tablet มีประโยชน์มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ ทั้งกำรอ่ำนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กำรสร้ำงงำนเอกสำรต่ำงๆ กำรดูสื่อต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงๆ และอีกหลำยๆ ด้ำน นอกจำกนั้นประโยชน์ทำงด้ำนบันเทิงก็มี เช่น กำรดูหนัง ฟังเพลง กำรเล่นเกมส์ และกำรท่องอินเทอร์เน็ต หรือประโยชน์ทำงด้ำนอื่นๆ เช่น กำรถ่ำยรูป กำรถ่ำยวิดีโอ กำรตัดต่อวิดีโอ และประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น มีนำฬิกำบอกเวลำ มีปฏิทิน มีกำร บอกอุณหภูมิหรือสภำพ ดิน ฟ้ำ อำกำศ มีสมุดจดบันทึก มีแผนที่ให้ดูเวลำเดินทำงไปยังที่ต่ำงๆ และ อื่นๆ อีกมำกมำย เป็นต้น เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet
 3. 3. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …2 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ความแตกต่างระหว่าง Tablet กับคอมพิวเตอร์ Tablet นั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่ย่อส่วนมำจำกคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ซึ่งเมื่อย่อขนำดลง มำแล้ว สัดส่วนของควำมสำมำรถก็จะถูกย่อตำมลงมำด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนำดใหญ่ ทั้งเครื่อง ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คมีพื้นที่มำกพอที่จะใส่ชิ้นส่วนเครื่องและช่องต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงได้มำกกว่ำ แต่แท็บ เล็ตนั้นมีขนำดที่จำกัดจึงต้องลดชิ้นส่วนอุปกรณ์และช่องต่อพ่วงให้เหลือน้อยที่สุด รายการ Tablet คอมพิวเตอร์ รูปร่ำงลักษณะ เล็ก กะทัดรัด ใหญ่ น้ำหนัก เบำ หนัก กำรควบคุม ใช้มือสัมผัส ใช้เมำส์ หน้ำจอ อยู่กับเครื่อง แยกจำกเครื่อง แป้นพิมพ์ ไม่มีแป้นพิมพ์ มีแป้นพิมพ์ ระบบปฏิบัติกำร Android Windows กำรเรียกชื่อโปรแกรม แอพ โปรแกรม ระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต WiFi WiFi / LAN หน่วยเก็บข้อมูล ควำมจุน้อย ควำมจุมำก กล้องถ่ำยรูป มี ไม่มี นำฬิกำปลุก มี ไม่มี กำรพิมพ์เอกสำร ไม่ได้ ได้ กำรใช้อินเตอร์เน็ต ได้ ได้ http://www.youtube.com/watch?v=vsuNIQK2N0o
 4. 4. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …3 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1  สวนประกอบของ Tablet 1. ภำยในกล่อง Tablet ประกอบด้วย Tablet แท่นชำร์ท หูฟัง สำยเชื่อมต่อแบบ USB 2. ลักษณะส่วนประกอบของ Tablet 1. กลองถ่ำยรูป 2. สวิทช์ปิด/เปิด 3. ปุ่มปรับระดับเสียง 4. ปุ่มย้อนกลับ 5. ช่องเสียบกำร์ Micro SD 6. แจ็คหูฟง 7. ลำโพงมินิโซแนนซ์ 8. แจ็คเสียบแท่นชำร์ท 9. แจ็ค Mini USB Tablet หูฟัง แท่นชำร์ท สำย USB สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร. (2555,28) จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 5. 5. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …4 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. รำยละเอียดคุณลักษณะของแท็บเล็ต (Specification) หนวยประมวลผล Cortex A8 1.0 GHz ระบบปฏิบัติกำร Android 4.0 (Ice Cream sandwich) จอแสดงผล 7 นิ้ว /16.9/TFT/1024x600 Pixel หนวยเก็บขอมูลภำยใน NAND Flash 8 GB กำร์ดหน่วยควำมจำ สนับสนุน 32 GB Micro SD เครือขำยและกำรเชื่อมตอไรสำย WiFi 802.11b/g/n แบตเตอรี Lithium Polymer 3600 mAh กลอง ควำมละเอียด 2 ลำน Pixel น้ำหนัก 350 กรัม การเปิด / การปิด Tablet 1. กำรเปิด Tablet ให้กดปุ่มสวิทช์เปิด/ปิด ซึ่งอยู่ด้ำนข้ำง Tablet กดค้ำงไว้ 5 วินำที แล้ว ปล่อยมือ จำกนั้นรอให้ระบบเครื่อง Tablet เริ่มทำงำนจนหยุดนิ่งอยู่ที่กำรล๊อคหน้ำจอซึ่งเป็นรูป กุญแจล๊อค ให้ปลดล๊อคโดยใช้นิ้วแตะที่รูปกุญแจล๊อคค้ำงไว้ แล้วลำกไปทำงขวำมือจนถึงรูปกุญแจ คลำยล๊อคแล้วปล่อยมือ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 6. 6. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …5 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. จะปรำกฏหน้ำจอหลัก มีรูปโลโก้ OTPC ตรงกลำงหน้ำจอ มีสัญลักษณ์ต่ำงๆ ทุกมุมของ หน้ำจอ ซึ่งอยู่ในสถำนะพร้อมทำงำนเมื่อใช้นิ้วสัมผัส 3. กำรปิด Tablet ให้กดปุ่มสวิทช์เปิด/ปิด ซึ่งอยู่ด้ำนข้ำง Tablet กดค้ำงไว้ 2 วินำที จะมี ข้อควำม ปิดเครื่อง คุณต้องกำรปิดกำรทำงำนหรือไม่ ให้แตะ ตกลง รอสักครู่เครื่องจะปิดระบบ หน้ำจอจะดับ จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 7. 7. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …6 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 การควบคุมหน้าจอ Tablet กำรควบคุมหน้ำจอ Tablet จะใช้นิ้วสัมผัสที่หน้ำจอ ซึ่งแตกต่ำงกับกำรควบคุมหน้ำจอ คอมพิวเตอร์โดยกำรใช้เมำส์ ในกำรใช้นิ้วสัมผัสหน้ำจอเพื่อควบคุมหน้ำจอ Tablet นั้น มีหลำย รูปแบบแตกต่ำงกันไปตำมจุดประสงค์กำรใช้งำน ดังนี้ 1. กำรใชนิ้วแตะหนำจอเบำๆ บนหนำจอ จะเปรียบเสมือนกับกำรคลิกซำยดวยเมำส และกำร แตะแบบถี่ๆ สองครั้งตรงหนำจอ เปรียบเสมือน กับกำรใชเมำสดับเบิ้ลคลิก 2. กำรเลื่อนหน้ำจอขึ้น - ลง ทำได้โดยใช้ นิ้วแตะหน้ำจอค้ำงไว้แล้วลำกขึ้นหรือลงตำม ต้องกำรเหมือนกำรดูหน้ำหนังสือ ส่วนกำรเลื่อน หน้ำจอซ้ำย – ขวำ ทำได้โดยใช้นิ้วแตะหน้ำจอค้ำง ไว้แล้วลำกไปทำงซ้ำยหรือทำงขวำตำมต้องกำร 3. กำรย้ำยวัตถุ ทำได้โดยใช้นิ้วแตะวัตถุ นั้นค้ำงไว้แล้วลำกไปปล่อยในตำแหน่งที่ต้องกำร 4. กำรย่อภำพ ทำได้โดยใช้นิ้วสองนิ้วกำง ออกห่ำงกัน แตะหน้ำจอค้ำงไว้ แล้วรวบนิ้วเข้ำหำ กัน จะทำให้ภำพนั้นย่อลง มีขนำดเล็กลงตำม ต้องกำร 5. กำรขยำยภำพ ทำได้โดยใช้นิ้วสองนิ้ว กำงออกใกล้กัน แตะหน้ำจอค้ำงไว้ แล้วกำงนิ้วออก จำกกัน จะทำให้ภำพนั้นขยำยใหญ่ขึ้น ตำม ต้องกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร. (2555,33)
 8. 8. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …7 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1  ข้อควรระวังและการดูแลรักษา Tablet 1. การใชงาน Tablet อยางถูกสุขลักษณะ กำรใชงำนแท็บเล็ต เปนเวลำนำน ๆ อำจทำใหเกิดผลเสียตอสุขภำพรำงกำยได เพื่อเปนกำร ถนอมรักษำสุขภำพและควำมปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้ 1.1 ตำแหนงของแท็บเล็ต ไมควรวำงไวในที่มีแสงสะทอนมำกเนื่องจำกแสงสะทอนเขำตำ ทำให้เสียสำยตำได 1.2 ระดับของจอภำพ ควรปรับระดับจอภำพใหอยูในแนวต่ำกวำระดับสำยตำเล็กนอยจะได มองหนำจอไดอยำงสบำยตำ 1.3 กำรนั่ง ควรนั่งหำงจำกตัวเครื่องประมำณ 2-2.5 ฟุต นั่งลำตัวใหตรงในทำที่สบำยให แผนหลังพอดีกับพนักพิงเกำอี้ 1.4 กำรวำงเทำ ควรวำงเทำใหพอดีกับพื้นรำบ 1.5 ปรับหนำจอใหมีควำมสวำงเทำกับควำมสวำงของหอง หำกหนำจอมีควำมสวำงเกินไป และในกำรใชสำยตำนำน ๆ จะทำใหรูมำนตำหดตัวจะสงผลใหเมื่อยตำมำกกวำปกติ รวมไปถึงจะทำใหตำแหง ระคำยเคืองกระจกตำไดงำย ควรพักสำยตำเวนระยะกำรใชงำนหรือทำกิจกรรมอื่น 1.6 ไมควรใหเด็กใชสำยตำเพงหนำจอแท็บเล็ตเปนเวลำนำน (เกิน 1 ชั่วโมง) จะสงผลใหเกิด อำกำรสำยตำสั้นเทียม (เด็กจะมีอำกำรเหมือนคนสำยตำสั้น มองเห็นอะไรไมชัด) แตอำกำรเหลำนี้ จะหำยไปเองหำกไดพัก สำยตำ 1 วัน ก็จะหำยเปนปกติ ถำอำกำรยังไมหำยใหรีบไปพบจักษุแพทยทันที 1.7 กำรใชนิ้วมือสัมผัสแท็บเล็ตหนำจอเปนเวลำนำน อำจทำใหปวดเมื่อยขอ นิ้วมือ แตไมมี อันตรำยมำกนัก 1.8 ควรทำควำมสะอำดหนำจอแท็บเล็ตเปนประจำ เนื่องจำกมีกำรสัมผัสหนำจอตลอดเวลำ ทำให้สกปรก และสะสมเชื้อโรคอยูเปนจำนวนมำก 2. การดูแลรักษา Tablet 2.1 วิธีกำรดูแลหนำจอสัมผัส Tablet หนำจอสัมผัสมักจะมีขนำดของหนำจอที่กวำง ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ยงตอควำมเสียหำยไดงำย ดังนั้นจึงจำเปนตองดูแลรักษำหนำจอโดยกำรติดแผน ฟลมกันรอยที่ผลิตขึ้นมำสำหรับใชกับหนำจอของ Tablet โดยเฉพำะเทำนั้น เพื่อปองกันรอยขีดขวน แรงกดจำกสิ่งที่มำสัมผัส สิ่งสกปรก หรือควำมชื้น และไมควรใชแผนพลำสติกสูญญำกำศที่ผลิตขึ้นมำ สำหรับติดแผนปำยทะเบียนของรถยนต เนื่องจำกมีคุณภำพไมดีพอสำหรับ กำรนำมำติดหนำจอ 2.2 กำรทำควำมสะอำดหนำจอ Tablet ควรใชผำที่ไมมีขน เชน ผำเช็ดแวน หรือผำที่ติด มำกับตัวเครื่อง หำกตองกำรใชน้ำยำเพื่อใหมีควำมสะอำดยิ่งขึ้น ก็ควรใชน้ำยำที่ใชสำหรับเช็ดหนำ จอ Touch Screen เทำนั้น ไมควรใชน้ำยำประเภทอื่น เชน น้ำยำทำควำมสะอำดเครื่องคอมพิวเตอร หรือแอลกอฮอล และหำกหนำจอโดนน้ำ ควรนำผำดังกลำว ขำงตนมำซับน้ำเบำ ๆ โดยทันที ไมควร ถูแรง ๆ เนื่องจำกอำจจะทำใหหนำจอเปนรอยขีดขวนได และไมควรเอำไดรเปำผมมำเปำใหแหงโดย เด็ดขำด เนื่องจำก เสี่ยงตออำกำรหนำจอบวม
 9. 9. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …8 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2.3 กำรเก็บรักษำ และกำรพกพำ Tablet ใหเหมำะสม ไมควรนำเครื่องวำงไวใน สถำนที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน ในรถยนตที่จอดทิ้งไวกลำงแดด เปนตน และถำเปนไปไดไมควรนำเครื่อง ไปอยูในสถำนกำรณที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอยำงรวดเร็ว เชน จำกที่อยู ในที่กลำงแดดรอน ๆ แลว นำเขำไปยังหองแอรเย็นเฉียบโดยทันที เนื่องจำกหนำจออำจจะปรับสภำพไมทัน จนทำใหเกิดรอยรำว หรือแตกได นอกจำกนี้ ควรหลีกเลี่ยงกำรทำตกหรือกำรกระแทกแรง ๆ ซึ่งถำจะใหดี ก็ควรจะนำ เครื่องใสซอง หรือใสกระเปำที่ออกแบบมำเพื่อ Tablet เพื่อบรรเทำควำมเสียหำย หำกเกิดเหตุกำรณ ที่ไมคำดคิด 2.4 กำรใชอุปกรณเชื่อมตอและชองตอของ Tablet ควรสำรวจอุปกรณเชื่อมตอและชอง ตอทุกครั้งวำเขำคูกันหรือไม กอนที่จะทำกำรเสียบหรือเชื่อมตออุปกรณ ถำเสียบหรือเชื่อมตอไมไดก็ ไมควรฝนเพรำะจะกอใหเกิดควำมเสียหำยกับชองตออุปกรณนั้นได 2.5 ถ้ำหนำจอสัมผัสตอบสนองอยำงไมสมบูรณ ใหลองใชวิธีตอไปนี้ 2.5.1 ยกเลิกกำรใชหรือเปลี่ยนวัสดุกันรอย เชน แผนฟลมกันรอย เพรำะอำจจะ เปนสำเหตุใหอุปกรณ์ ไมสำมำรถรับคำสั่งที่คุณปอนได 2.5.2 ตรวจสอบวำมือของคุณแหงและสะอำดดีแลวเมื่อสัมผัสหนำจอสัมผัส 2.5.3 เริ่ม Tablet ใหมเพื่อลบจุดบกพรองของซอฟตแวรชั่วครำว 2.5.4 ตรวจสอบวำซอฟตแวรใน Tablet ไดรับกำรอัพเกรดเปนเวอรชั่นลำสุดแลว 2.6 Tablet แสดงขอควำมแจงขอผิดพลำดของเครือขำยใหดำเนินกำรดังนี้ 2.6.1 ในบริเวณที่มีสัญญำณออนหรือรับสัญญำณไดไมคอยดี Tablet อำจรับ สัญญำณไมไดเลย ใหยำยไปยังบริเวณอื่นแลวลองอีกครั้ง 2.6.2 คุณไมสำมำรถเขำใชทำงเลือกบำงอยำงหำกยังไมไดสมัครรับบริกำรนั้น ๆ หำกตองกำรทรำบ รำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริกำร 2.7 ถำ Tablet คำงและไมตอบสนอง ใหกดปุมเปด-ปดคำงไว 8-10 วินำที อุปกรณจะ รีบูทโดยอัตโนมัติ 2.8 ผูใชสำมำรถใชงำน Tablet ไดทันที โดยไมตองทำกำรชำรจ เนื่องจำกตัวเครื่องไดถูกชำรจ แบตเตอรีมำจนเต็มเรียบรอยแลว (Full Charge) ผูใชจะทำกำรชำรจอีกครั้งก็ตอเมื่อมีกำรเตือนวำ แบตเตอรีต่ำโดย กำรสงเสียงเตือน และปรำกฏสัญลักษณแบตเตอรีกระพริบ หรือแบตเตอรีเหลืออยู 5-6% เพื่อไมใหกระทบกับ กำรใชงำนของตัวเครื่อง กำรชำรจใชเวลำประมำณ 5-6 ชั่วโมง ขึ้นอยูกับ กำรใชงำนและปริมำณ แบตเตอรีที่เหลืออยูกอนชำรจ 2.9 เมื่อใช Apps ที่ตองใชกำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช Apps ในแท็บเล็ตเปนเวลำนำน Tablet จะรอน ซึ่งเปนเรื่องปกติและไมมีผลตออำยุกำรใชงำนหรือประสิทธิภำพของ Tablet แตอยำงใด 2.10 Tablet ตองมีหนวยควำมจำที่เพียงพอและระดับแบตเตอรีที่เพียงพอจะใชงำนกลอง หำกมีขอควำมแสดงขอผิดพลำดเมื่อเริ่มใชกลองใหลองใชวิธีชำรจแบตเตอรี่ หรือเพิ่มควำมจำบำงสวน โดยกำรถำยโอนไฟลไปยัง PC หรือลบไฟลออกจำก Tablet 2.11 กำรปองกัน Tablet ไมใหเกิดไฟช็อต ไฟไหมและกำรระเบิดใหดำเนินกำรดังนี้ 2.11.1 หำมใชสำยไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเตำเสียบไฟฟำที่หลวม ไมควรสัมผัส สำยไฟขณะมือเปยก หรือถอดเครื่องชำรจออกจำกเตำรับ
 10. 10. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …9 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2.11.2 อยำพับสำยไฟหรือทำใหสำยไฟเสียหำย 2.11.3 ไมควรใช Tablet ขณะชำรจหรือสัมผัสอุปกรณที่เปนไฟฟำขณะมือเปยก 2.11.4 อยำทำใหเครื่องชำรจหรือแบตเตอรีเกิดกำรลัดวงจร 2.11.5 ไมควรทำใหเกิดกำรกระแทกหรือทำเครื่องชำรจหรือแบตเตอรีหลน 2.11.6 ไมควรชำรจแบตเตอรีดวยเครื่องชำรจที่ไมไดรับอนุญำตจำกผูผลิต 2.11.7 ไมใชแท็บเล็ตในชวงฝนฟำคะนอง อำจจะทำใหทำงำนผิดพลำดและเสี่ยง ตอไฟฟำช็อตเพิ่มขึ้น การใช้แอปพลิเคชั่นใน Tablet 1. การใช้แอปพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป กำรถ่ำยภำพนิ่ง มีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกแหล่งรวม Apps จำกหน้ำหลักดังรูป 2. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 11. 11. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …10 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก เพื่อถ่ำยภำพนิ่ง 4. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลื่อนนิ้วตำมแนวโค้งเพื่อปรับระยะกำรถ่ำยภำพ 5. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก เพื่อถ่ำยรูปตำมต้องกำร ดังรูป 6. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกรูปภำพขนำดเล็กเพื่อเรียกดูหรือแก้ไขรูปภำพดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 12. 12. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …11 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 7. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก เพื่อปรับตั้งค่ำเกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพเพิ่มเติมดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 13. 13. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …12 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 การถ่ายวิดีโอ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกแหล่งรวม Apps จำกหน้ำหลักสัญลักษณ์ดังรูป 2. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก ดังรูป 3. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก เพื่อถ่ำยวิดีโอ 4. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลื่อนนิ้วตำมแนวโค้งเพื่อปรับระยะกำรถ่ำยวิดีโอ 5. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก เพื่อถ่ำยวิดีโอตำมต้องกำรและแตะอีกครั้งเพื่อหยุดกำรถ่ำย วิดีโอ ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 14. 14. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …13 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 6. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกภำพวิดีโอขนำดเล็กเพื่อชมวิดีโอหรือแก้ไขดังรูป 7. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือก เพื่อเล่นวิดีโอดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 15. 15. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …14 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 2. การใช้แอปพลิเคชันเครื่องคิดเลข กำรใช้แอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกแหล่งรวม Apps จำกหน้ำหลักดังรูป 2. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกAppคิดเลขดังรูป 3. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกตัวเลข เลือกเครื่องหมำยทำงคณิตศำสตร์ เพื่อคำนวณหำค่ำที่ ต้องกำรดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 16. 16. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …15 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ใบความรู้ที่ 3.3 การใช้แอปพลิเคชันคัดลายมือ 4. เมื่อต้องกำรคำนวณใหม่ให้ใช้นิ้วแตะหน้ำจอ เลือก เพื่อคำนวณข้อถัดไปดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 17. 17. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …16 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. การใช้แอปพลิเคชั่นคัดลายมือ กำรใช้แอปพลิเคชันคัดลำยมือสำมำรถทำได้ตำมขั้นตอนดังนี้ 1. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกแหล่งรวม Apps จำกหน้ำหลักดังรูป 2. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอเลือกApp คัดลำยมือ ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1
 18. 18. ชุดนิเทศแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องกำรใช้ Tablet เพื่อกำรเรียนกำรสอน เล่ม 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Tablet …17 โดยจำรัส สอนกล้ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 3. ใช้นิ้วแตะหน้ำจอลำกนิ้วมือตำมรอยดังรูป กำรใช้App คัดลำยมือ มีเครื่องมือใน App ดังรูป จำรัส สอนกล้ำ ศน.สพป.สุรินทร์ เขต 1

×