SlideShare a Scribd company logo

Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf

_

1 of 4
Download to read offline
Projekt z dnia 7.11.2022 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A K L I M AT U I Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia ……………………… 2022 r.
w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego
Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz
wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie
wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zwanej
dalej „ustawą”, które składa odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e
ustawy.
§ 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER KLIMATU I
ŚRODOWISKA
Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Piotr Kudelski
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
1)
Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
– 2 –
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia …... 2022 r. (poz. …)
WZÓR
OŚWIADCZENIE ODBIORCY UPRAWNIONEGO,
o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na
celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz.
2243)
Instrukcja wypełniania
1. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.
3. W informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo liczniku energii elektrycznej należy wpisać numer lub
numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury, a w przypadku braku PPE numer licznika energii elektrycznej.
Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego
NAZWA*
ADRES*
(ULICA I
NUMER BUDYNKU)
ADRES*
(KOD
POCZTOWY ORAZ MIEJSCOWOŚĆ)
NIP LUB
PESEL*
Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego
odbiorcy
IMIĘ*
NAZWISKO*
RODZAJ
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI* Wpisz „1” jeśli to dowód osobisty albo „2” jeśli to paszport
SERIA I NUMER
DOKUMENTU*
TELEFON LUB E-
MAIL
Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo numerze licznika energii elektrycznej*
– 3 –
Lp. NUMER PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
Data
zawarcia
umowy
dla PPE
Część
energii
elektrycznej
objęta ceną
maksymalną
(%, z
dokładnością
do dwóch
miejsc po
przecinku)
Część
energii
elektrycznej
nieobjęta
ceną
maksymalną
(%, z
dokładnością
do dwóch
miejsc po
przecinku)
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
W przypadku większej niż 20 liczby PPE należy dodać kolejną stronę załącznika do Oświadczenia.
Wartości procentowe objęte i nieobjęte ceną maksymalną dla jednego PPE muszą się sumować do 100%.
Oświadczenia:
– 4 –
Oświadczam, że wskazany wyżej odbiorca spełnienia warunki pozwalające na uznanie go za odbiorcę uprawnionego w
rozumieniu art. 2 pkt 2:2)
1) lit. b
;
2) lit. c
;
3) lit. d
;
4) lit. e
ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii
elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
.................................. …….................... ..............................................
Miejscowość Data Podpis 3)
2)
Należy zaznaczyć właściwe pole lub pola.
3)
Oświadczenie składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2020 r. poz. 344).
Ad

Recommended

Projekt rozporządzenia me ws. zmiany wielkości udziału ilościowego sumy ee ...
Projekt rozporządzenia me ws.   zmiany wielkości udziału ilościowego sumy ee ...Projekt rozporządzenia me ws.   zmiany wielkości udziału ilościowego sumy ee ...
Projekt rozporządzenia me ws. zmiany wielkości udziału ilościowego sumy ee ...Grupa PTWP S.A.
 
Informacja dotycząca zmian merytorycznych wprowadzonych do projektu ustawy o ...
Informacja dotycząca zmian merytorycznych wprowadzonych do projektu ustawy o ...Informacja dotycząca zmian merytorycznych wprowadzonych do projektu ustawy o ...
Informacja dotycząca zmian merytorycznych wprowadzonych do projektu ustawy o ...Grupa PTWP S.A.
 
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfRaport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdf
Raport-z-badania-stacji-zlewnych-skompresowany.pdfGrupa PTWP S.A.
 
inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa inFolen prezentacja produktowa
inFolen prezentacja produktowa Grupa PTWP S.A.
 

More Related Content

More from Grupa PTWP S.A.

Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfGrupa PTWP S.A.
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaGrupa PTWP S.A.
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Grupa PTWP S.A.
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Grupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfGrupa PTWP S.A.
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Grupa PTWP S.A.
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfGrupa PTWP S.A.
 

More from Grupa PTWP S.A. (20)

Prezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdfPrezentacja inwestorska-web.pdf
Prezentacja inwestorska-web.pdf
 
Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorskaPrezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
 
System Kverneland Pudama
System Kverneland PudamaSystem Kverneland Pudama
System Kverneland Pudama
 
Optima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMAOptima SX PUDAMA
Optima SX PUDAMA
 
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdfAneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_języka_polskiego_Formuła 2023.pdf
 
Rozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdfRozporządzenie.pdf
Rozporządzenie.pdf
 
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania eg...
 
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdfOFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
OFERTA-WAZNA-OD-23-01-DO-25-01-GAZETKA-OD-25-01-04.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
ranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdfranking firm_zajawka.pdf
ranking firm_zajawka.pdf
 
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022 Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
Raport Specjalny Nowego Przemysłu 2022
 
Pismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdfPismo do RPO.pdf
Pismo do RPO.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Projekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdfProjekt z uzasadnieniem.pdf
Projekt z uzasadnieniem.pdf
 
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdfPismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
Pismo Jastrzebie-Zdrój.pdf
 
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdfProjekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem.pdf
 
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdfLista odbiorców wrażliwych.pdf
Lista odbiorców wrażliwych.pdf
 
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
Stanowisko-ZNSSK-ws-projektu-finansowania-nauczania-j.-niemieckiego-na-rok-20...
 
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdfPismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
Pismo do NIK_Ruch Samorządowy_Jacek Karnowski.pdf
 
mieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdfmieso_zajawka.pdf
mieso_zajawka.pdf
 

Rozporządzenie wraz ze wzorem wniosku.pdf

  • 1. Projekt z dnia 7.11.2022 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K L I M AT U I Ś R O D O W I S K A 1) z dnia ……………………… 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 ) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zwanej dalej „ustawą”, które składa odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy. § 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym Piotr Kudelski Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwo Klimatu i Środowiska (-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
  • 2. – 2 – Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia …... 2022 r. (poz. …) WZÓR OŚWIADCZENIE ODBIORCY UPRAWNIONEGO, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243) Instrukcja wypełniania 1. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 2. Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe. 3. W informacji o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo liczniku energii elektrycznej należy wpisać numer lub numery PPE z ostatnio otrzymanej faktury, a w przypadku braku PPE numer licznika energii elektrycznej. Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego NAZWA* ADRES* (ULICA I NUMER BUDYNKU) ADRES* (KOD POCZTOWY ORAZ MIEJSCOWOŚĆ) NIP LUB PESEL* Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy IMIĘ* NAZWISKO* RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI* Wpisz „1” jeśli to dowód osobisty albo „2” jeśli to paszport SERIA I NUMER DOKUMENTU* TELEFON LUB E- MAIL Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE) albo numerze licznika energii elektrycznej*
  • 3. – 3 – Lp. NUMER PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) Data zawarcia umowy dla PPE Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) Część energii elektrycznej nieobjęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. W przypadku większej niż 20 liczby PPE należy dodać kolejną stronę załącznika do Oświadczenia. Wartości procentowe objęte i nieobjęte ceną maksymalną dla jednego PPE muszą się sumować do 100%. Oświadczenia:
  • 4. – 4 – Oświadczam, że wskazany wyżej odbiorca spełnienia warunki pozwalające na uznanie go za odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 2:2) 1) lit. b ; 2) lit. c ; 3) lit. d ; 4) lit. e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. .................................. …….................... .............................................. Miejscowość Data Podpis 3) 2) Należy zaznaczyć właściwe pole lub pola. 3) Oświadczenie składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).