Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Raport Roczny
Nowego Przemysłu 2013
Serdecznie zapraszamy do współpracy przy kolejnej
edycji Raportu Specjalnego Nowego Pr...
Raport Roczny
Nowego Przemysłu 2013
Dział otwierający:
Gospodarka:
Dokąd zmierza polska gospodarka?
Polska gospodarka na t...
Źródło: PMR, 2011
wartość dynamika
* prognoza
Wartość (mld zł) i dynamika (w proc.) rynku IT w Polsce, 2005-2011
2005
18,1...
wydawca
portali biznesowych
wiodący portal gospodarczy kierowany do kadry
zarządzającej najważniejszych branż polskiego pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport 2013

2,423 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raport 2013

  1. 1. Raport Roczny Nowego Przemysłu 2013 Serdecznie zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji Raportu Specjalnego Nowego Przemysłu. Raport Specjalny Nowego Przemysłu – Rocznik, któ- ry od lat towarzyszy kadrze zarządzającej polskich firm przemysłowych oraz współpracujących z prze- mysłem, zmienia się dynamicznie wraz z otaczającą nas rzeczywistością. W tym roku proponujemy Raport Specjalny w nowej, rozszerzonej formule. Zachowujemy sprawdzony, uporządkowany układ, wzbogacając zawartość o nowe treści i formy przekazu. Nowością Raportu będą szcze- gółowe dane blisko 1000 największych firm przemy- słowych. Dane opracowujemy we współpracy z jedną z największych wywiadowni gospodarczych co w spo- sób znaczący zwiększy ich ilość oraz jakość. Jesteśmy przekonani, że tak rozbudowana część informacyjna będzie dla Czytelników niezastąpionym narzędziem pracy, pomocnym w ocenie otoczenia rynkowego. Raport w tej formule – łączącej solidną tradycję i prestiż z nowoczesnością – zadowoli zarówno stałych, jak i naszych nowych Czytelników. Kolejną zmianą, którą proponujemy, jest elektroniczna wersja przygotowana na urządzenia mobilne. Nowoczesne technologie po- zwalają na innowacyjne formy dostępu do informacji. Chcemy aby i nasi Czytelnicy mogli korzystać z Raportu w każdym miejscu i czasie. Raport przez wiele miesięcy stanowi użyteczne kom- pendium wiedzy dla menedżera, dlatego szczególny nacisk kładziemy na selekcję i dobór informacji oraz opracowanie i sposób prezentacji danych. W efekcie Czytelnik otrzyma – poza niezbędnymi danymi podsta- wowymi, nasz autorski wybór tego, co najważniejsze dla danej branży, co decyduje o jej perspektywach. Zwiększamy udział treści poglądowych, prezentowa- nych graficznie po to, by skrócić drogę Czytelnika do najważniejszych danych i informacji. Analiza poszczególnych sektorów polskiego przemysłu, dokonana w Raporcie przez doświadczonych publi- cystów i ekspertów, pozwoli wyrobić sobie pogląd na perspektywy danej branży także osobom o innych specjalnościach. Znajdziecie w nim Państwo szczegółową analizę takich sektorów jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, nafta, chemia. Jak co roku, w Raporcie opublikujemy dane finansowe wybranych przedsiębiorstw poszczególnych branż. Ważnym uzupełnieniem raportu będzie dział Infor- matyka dla przedsiębiorstw, a w nim między innymi: zestawienie wiodących dostawców rozwiązań IT dla przemysłu i branż energii oraz materiały prezentujące inteligentne przedsiębiorstwo, czyli nowoczesną firmę wykorzystującą na co dzień najnowsze technologie teleinformatyczne. Ostatnie trudne lata przypomniały bowiem dobitnie, że żadna branża czy sektor gospodarki nie jest samotną wyspą, a sieć współczesnych powiązań ekonomicznych jest tak gęsta, że skutki zdarzeń – nawet tych odległych w czasie, przestrzeni, o obcej nam specyfice – możemy odczuć w naszych firmach. W odpowiedzi na niestabilną sytuację w europejskiej gospodarce i perturbacje związane z ewentualną drugą falą kryzysu, więcej miejsca poświęcamy zagadnieniom makroekonomicznym we wstępnej części Raportu. Skupiamy się na prognozach, wskazujemy warunki, w których przyjdzie nam biznesowo funkcjonować, omawiamy trendy, które trzeba wziąć pod uwagę, planując strategie. Jesteśmy przekonani, że tak skomponowany Raport stanie się praktycznym narzędziem w warsztacie mene- dżera. Edycja: sierpień/wrzesień 2013 r. Dystrybucja wrzesień- -grudzień 2013 r. Największe firmy: kadra zarządzająca i menedżerska. Dystrybucja podczas najważniejszych konferencji i imprez targowych. Specjalny kolportaż adresowany do uczestników rynku finansowego – banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy i zarzą- dzający, analitycy, działy inwestycji. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Szanowni Państwo,
  2. 2. Raport Roczny Nowego Przemysłu 2013 Dział otwierający: Gospodarka: Dokąd zmierza polska gospodarka? Polska gospodarka na tle Europy. • Kondycja sektora publicznego i gospodarcze skutki braku reform. • Perspektywy dla branż przemysłowych. Czeka nas trudny okres czy rozwój? • Współpraca gospodarcza i inwestycje zagraniczne w Polsce jako dźwignia rozwojowa. • Scenariusze dla Polski. Prognozy ekonomistów. • Rynek pracy w Polsce. • Efektywność energetyczna – rewolucja czy ewolucja? • Trend dla całej gospodarki. Impuls do rozwoju czy hamulec i bariera? • Potencjał do oszczędności wynikające z tego korzyści. • W jakim stopniu polskie firmy są przygotowane na sprostanie wymaganiom Unii Europejskiej? Górnictwo: • Prywatyzacja: zakres, cele i metody prywatyzacji w polskim górnictwie. • Technika górnicza: Technologie i konkurencyjność na globalnym rynku. Polskie firmy na światowym rynku techniki górniczej. Efektywność i bezpieczeństwo. • Węgiel na świecie. Perspektywy dla polskiego węgla. • Czyste Technologie Węglowe: polskie inicjatywy, technologie, zakres działań. Hutnictwo: • Polskie hutnictwo na tle Europy i świata. Czy jesteśmy europejskim potentatem? Mocne i słabe strony polskiego rynku. • Perspektywy sektora, strategie, fuzje, inwestycje. Analiza poszczególnych segmentów produktowych rynku. • Rynek dystrybucji stali. Nowe rynki zbytu, zmiany profili działalności, nowe usługi. Konkurencja z producentami. • Surowce dla hutnictwa. Ceny surowców, tendencje, dostęp. Energetyka: • Energetyka 2012 – jak zmienia się struktura polskiej energetyki? Alternatywy dla węgla, rosnąca rola gazu, przyszłość energetyki atomowej. • Nowe moce. Realne zaawansowanie inwestycji. Realizowane projekty. Finansowanie inwestycji. • Rynek energii. Zmiana sprzedawcy energii, szanse dla odbiorców – wyzwania dla energetyki. • Ceny energii – czynniki kształtujące ceny energii. Wpływ na polską gospodarkę. Prognozy. • Mapa drogowa emisji 2050 – co dalej? Ewolucja dokumentu i stanowisk poszczególnych krajów. Polskie stanowisko – jaką mamy propozycję zamiast III weta. Konsolidacja krajów„węglowych” wokół wspólnego stanowiska. Nafta/Chemia: • Ropa, bezpieczeństwo, infrastruktura. Globalne, europejskie i polskie trendy rozwoju rynku naftowego. • Nowe regulacje prawne dotyczące wydobycia węglowodorów. Konsekwencje dla branży naftowo-gazowej. • Przyszłość polskiej chemii. Strategiczne zmiany – prywatyzacja, konsolidacja, sojusze. • Polityka surowcowa – szanse na dywersyfikację dostaw gazu. Dostępność, ceny surowców. • Inwestycje w sektorze chemicznym. Planowane projekty, realizacje, stan obecny. • Chemia w Europie, chemia na świecie. Czy ucieczka chemii z Europy staje się faktem? • Badania i rozwój, innowacje w chemii. Jak dogonić światową czołówkę? Ile to kosztuje? Polska perspektywa. NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE: • IT dla przedsiębiorstw. Zestawienie wiodących dostawców rozwiązań i usług IT dla przemysłu i branż energii. • Innowacyjna gospodarka w biznesowych realiach. Środki UE a faktyczne możliwości. • Mobilność w nowoczesnej firmie. Zastosowania i praktyki w firmach przemysłowych i usługach dla przemysłu, rozwiązania, korzyści. • Cyfryzacja przedsiębiorstwa przemysłowego (cyfrowa fabryka, monitoring infrastruktury i zasobów przedsiębiorstwa przemysłowego, przetwarzanie, interpretacja i analiza danych -big data). Wstępny zakres tematyczny:
  3. 3. Źródło: PMR, 2011 wartość dynamika * prognoza Wartość (mld zł) i dynamika (w proc.) rynku IT w Polsce, 2005-2011 2005 18,1 20,6 24,0 26,9 13,0 13,8 16,5 12,2 -10,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 5,6 7,9 24,2 25,6 27,6 N E T E L E A D R E S O W E I W Y N I K I F I N A N S O W E W Y B R A N Y C H P R Z E D S I Ę B I O R S Nazwa firmy StroNa www adreS aKCJoNariUSze/wŁaŚCiCieLe oSoBa zarzĄdzaJĄCa ProfiL dziaŁaLNoŚCi 2010 zatrUd. 2010 PrzyCHÓd 2010 zySK Netto 2010 KaPitaŁ wŁaSNy 2009 zatrUd. 2009 PrzyCHÓd 2009 zySK Netto K StaHL SP. z o.o. enigstahl.pl 02-676Warszawa, Postępu 2; tel. 22 5496110, fax 22 5496111 KONIG STAHL HOLDING B.V. Holandia udział: 75,6%; zagraniczne i krajowe osoby prawne i fizyczne udział: 24,4% Andrzej Radecki – prezes Handel stalą oraz dystrybucja systemów stalowych b.d. b.d. b.d. b.d. 107 136 345 000 b.d. rCJUm StaLi Sa (GrUPa) nsorcjumstali.com.pl Janusz Koclęga udział: 14,97%; Krystyna Borysiewicz udział: 13,85%; Barbara Dembowska udział: 13,85%; TFI Allianz Polska SA udział: 9,27%; Konsorcjum Stali udział: 7,45%; RobertWojdyna udział: 6,78%; Marek Skwarski udział: 6,78%; Aviva OFE udział: 5,93% RobertWojdyna – prezes Handel hurtowy wyrobami hutniczymi, produkcja zbrojeń budowlanych i innych konstrukcji ze stali 358 1 132 874 000 25 452 000 270 860 000 291 724 689 000 -863 000 rCJUm StaLi Sa nsorcjumstali.com.pl 02-462Warszawa, Stężycka 11; tel. 22 8791131, fax 22 8791131 Janusz Koclęga udział: 14,97%; Krystyna Borysiewicz udział: 13,85%; Barbara Dembowska udział: 13,85%; TFI Allianz Polska SA udział: 9,27%; Konsorcjum Stali udział: 7,45%; RobertWojdyna udział: 6,78%; Marek Skwarski udział: 6,78%; Aviva OFE udział: 5,93% RobertWojdyna – prezes Handel hurtowy wyrobami hutniczymi, produkcja zbrojeń budowlanych i innych konstrukcji ze stali 358 1 124 608 000 25 352 000 268 767 000 355 720 203 000 31 000 Sz GrzeLCzaK, dariUSz zUBer JawNa PrzedSiĘBiorStwo owe dar-PoL-StaL r-pol-stal.com.pl 42-680Tarnowskie Góry, Zagórska 83a; tel. 32 3939200, fax 32 3939211 Dariusz Zuber udział: 50%; Mariusz Grzelczak udział: 50% Dariusz Zuber, Mariusz Grzelczak – współwłaściciele Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 26 23 866 334 2 384 084 3 502 000 26 14 761 158 1 103 423 aL SP. z o.o. axstal.com.pl 30-731 Kraków, Kosiarzy 8; tel. 12 6841070, fax 12 6534209 Sławomir Boligłowa – prezes Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, centrum serwisowe stali 54 148 500 000 6 000 000 12 517 364 37 118 600 000 3 263 000 et SP. z o.o. egaset.pl 41-948 Piekary Śląskie, Stalowa 3; tel. 32 3903570, fax 32 3903571 Andrzej Rymarczyk udział: 75%; Waldemar Stronk udział: 25% Andrzej Rymarczyk – prezes Handel hurtowy i detaliczny wyrobami hutniczymi 24 36 185 153 344 386 3 067 324 24 28 181 456 61 528 Ca PaŃStwowa Sa (GrUPa) ennica.com.pl Zbigniew Jakubas z Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. udział: 45,63%; Mennica Polska SA udział: 7,98%; ING OFE udział: 6,47%; Amplico OFE udział: 6,19%; OFE PZU Złota Jesień udział: 5,98% Tadeusz Steckiewicz – prezes Produkcja monet i medali, usługi teleinformatyczne b.d. 850 915 000 41 460 000 417 295 000 581 1 040 073 000 99 278 000 Ca PaŃStwowa Sa ennica.com.pl 00-958Warszawa, Pereca 21; tel. 22 6564000, fax 22 6205222 Zbigniew Jakubas z Multico Sp. z o.o. i Multico Press Sp. z o.o. udział: 45,63%; Mennica Polska SA udział: 7,98%; ING OFE udział: 6,47%; Amplico OFE udział: 6,19%; OFE PZU Złota Jesień udział: 5,98% Tadeusz Steckiewicz – prezes Produkcja monet i medali, usługi teleinformatyczne b.d. 689 108 000 14 301 000 398 856 000 b.d. 949 448 000 95 817 000 rBet SP. z o.o. gmurbet.com 19-300 Ełk, Dojazdowa 2a; tel. 87 6209300, fax 87 6209329 Wiesław Mieczkowski Wiesław Mieczkowski – prezes Serwisowe centrum stalowe, dystrybucja stali 193 292 147 000 1 530 3038 39 487 542 165 189 167 737 6 080 157 N StaL SP. z o.o. ontanstal.pl 42-680Tarnowskie Góry, Zagórska 83; tel. 32 3818400, fax 32 3818401 MontanVoss GmbH udział: 90%; Janusz Specjał udział: 10% Janusz Specjał – prezes Sprzedaż wyrobów hutniczych b.d. 212 436 000 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. StaL eXPort Sa (GrUPa) ostostal-export.com.pl Paweł Narkiewicz udział: 5,44% Michał Skipietrow udział: 5,34%; Bonn Niels udział: 1,75% Agnieszka Jankowska – prezes Roboty budowlano-montażowe 196 57 217 000 -12 312 000 104 102 000 198 82 479 000 -16 077 000 StaL eXPort Sa ostostal-export.com.pl 02-691Warszawa, Obrzeżna 3; tel. 22 3291393, fax 22 3291300 Paweł Narkiewicz udział: 5,44% Michał Skipietrow udział: 5,34%; Bonn Niels udział: 1,75% Agnieszka Jankowska – prezes Roboty budowlano-montażowe 152 45 530 000 -12 131 000 82 213 000 140 78 229 000 -12 900 000 StaL KraKÓw Sa ostostal.com.pl 31-919 Kraków, Mrozowa 5; tel. 12 6802500, fax 12 6802600 Dionizy Boryczko – prezes Generalne wykonawstwo oraz wykonawstwo i montaż wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, montaż urządzeń głównie dla przemysłu: energetycznego, cementowo-wapienniczego 555 151 891 120 439 548 22 302 110 590 146 517 266 8 954 993 StaL PŁoCK Sa ostostal-plock.com.pl 09-400 Płock,Targowa 12; tel. 24 3671111, fax 24 3671250 MostostalWarszawa udział: 48,65%; ING OFE udział: 9,66%; INGTFI udział: 6,52% Wiktor Guzek – prezes Prace budowlano-montażowe dla branż petrochemicznej i chemicznej, wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, zbiorników b.d. 141 268 000 2 632 000 74 014 000 b.d. 161 075 000 20 506 000 2009 r. 2010 r. Chiny 573,6 Chiny 626,7 Japonia 87,5 Japonia 109,6 Indie 63,5 USA 80,5 Rosja 60,0 Indie 68,3 USA 58,2 Rosja 66,9 Źródło:World Steel Association Kraje produkujące najwięcej stali na świecie (w mln t) Zobowiązania finanso 328,2 kredytyip kredytku razem obligacjew 716, 2010 r. Wzrost w stosunku do 2009 r. (w proc.) Przychody (mld zł) 10,49 0,78 Zysk netto (mln zł) 30,9 25,34 10 2 Struktura asortymentowa eksportu wyrobów stalowych w 2010 r. (w proc.) 5029 9 Wyrobydługie Wyrobypłaskie Rury Pozostałe Wlewkiipółwyroby Źródło: MF, HIPH Cena węgla kamiennego według indeksu ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) w USD/t Źródło: GlobalCOAL 0 50 100 150 200 XII III VI IX XII III VI IX XII III VI III VIIIX XII 2011 r.2010 r.2009 r.2008 r.2007 r. 2009 r. 2010 r. ny 573,6 Chiny 626,7 ponia 87,5 Japonia 109,6 die 63,5 USA 80,5 sja 60,0 Indie 68,3 A 58,2 Rosja 66,9 y udział OZE w najważniejszych branżach do roku 2020 (w proc.) Źródło: Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych OZE–ciepłownictwo ichłodnictwo CałkowityudziałOZE OZE–elektroenergetyka OZE–transport 2020 r.2019 r.2018 r.2017 r.2016 r.2015 r.2014 r.2013 r.2 r. Źródło:World Steel Association -1,8 -0,3 -5,2 Francja Wlk. Brytania 4 2,3 8,1 12,3 3,9 12,2 15,6 5,9 UE Niemcy Włochy Hiszpania Belgia Polska Austria Holandia Czechy Dynamika wzrostu produkcji stali w UE w 2011 r.(I-V, zmiana r./r. w proc.) Źródło:World Steel Association wzrostu produkcji stali w UE w 2011 r. (I-V, zmiana r./r. w proc.) 3 8,1 -1,8 -0,3 -5,2 12,3 3,9 12,2 15,6 5,9 Niemcy Włochy Hiszpania Francja Wlk.Brytania Belgia Polska Austria Holandia Czechy Zapraszamy do współpracy przy najważniejszym wydawnictwie dla przemysłu w roku! 33 RAPORTGÓRNICTWO Koniunktura to za mało 34. W stronę prywatyzacji 39. Węgiel tańszy od wiatru 40. Kopalnie i zamki z piasku 42. Inwestycje spółek węglowych 46. Bardzo solidne zaplecze 48. Fala opadająca 52. górnictwo RAPORT 91 RAPORTEnErgEtyka Dobre, trudne czasy 92. Przekuć plany w megawaty 100. Rynek częściowo wolny 104. Polska hamulcowa? 108. Atom, klimat, emocje 112. energetyka 125 RAPORTNAFTA/CHEMIA Co z tą ropą? 126. Paliwa stale regulowane 134. Lato z przełomem 138. Europa traci oddech 147. nafta chemia 63 specjalnyRAPORT hutnictwo Globalne problemy lokalnego hutnictwa 64. W hutach robią swoje 68. Surowce na huśtawce 72. Dystrybutorzy się nie boją 76. Strategia potentata 80. dane o największych firmach przemysłowych tematy kluczowe dla polskiego przemysłu amy się pomiędzy niewiarą w trwałość polskiej, zielonej wyspy uforią po sukcesie organizacyjnym Euro 2012. Dostrzegamy rozwojowy potencjał naszej gospodarki, ale i jej braki. Kursnawzrost Prywatyzacja może się stać źródłem niezbędnych śro na inwestycje w polskim górnictwie. Wstronę prywatyzacji Świat inwestuje w węgiel. Polskie kopalnie podnoszą wydajność i bezpieczeństwo. To dobrze rokuje branży maszyn i urządzeń dla górnictwa – pod warunkiem, że nadąży za rosnącymi wymaganiami rynku. Bardzosolidne zaplecze Firmy stalowe liczą na to, że po zakończeniu Euro 2012 nie dojdzie do stagnacji. Stawiają na dywersyfikację działalności. Poszerzają zakres produkowanych wyrobów i oferowanych usług. W hutach robiąswoje W ciągu ostatnich pięciu lat europejski rynek stali skurczył się o 22 proc. Mimo to polskie firmy dystrybucyjne radzą sobie całkiem dobrze. Choć nie jest im łatwo. Dystrybutorzy sięnieboją Rok 2012 zapisze się w historii jako początek r odbudowy mocy w polskiej energetyce. Czy energetycznych są zbyt optymisty Przekućpl w megawa Uwalnianie rynku energii to ewolucyjny proces. Wymaga przemyślanych politycznych decyzji, bo ich skutki odczuje cała gospodarka. Rozwiązania siłowe i przeszczepianie wzorców wydają się zbyt ryzykowne... Rynekczęściowo wolny Ropa naftowa traci na znaczeniu, ale zapotrzebowanie na surowiec będzie rosło, podobnie jak podaż. Paradoks? Bazujący na ropie sektor przemysłu ma jednak przed sobą trudny okres. Coztąropą? Lato z przełomem To był wyjątkowy rok dla krajowej chemii. Branża dokonała tego, co wielu uważało za niemożliwe – skonsolidowała się. Po fuzji ZAT i ZAP nic w polskiej chemii nie będzie takie jak dawniej. Nowoczesna, innowacyjna gospodarka ma podźwignąć przygniecione kryzysem kraje europejskie. Polska też chce być innowacyjna, ale szwankuje współpraca między biznesem a nauką. nnowacyjnośćnaafiszu Bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych nie można sobie wyobrazić funkcjonowania nowoczesnej firmy. Najwięksi inwestorzy wyznaczają trendy na najbliższe lata. Cyfrowafabryka Raport Roczny Nowego Przemysłu 2013 najważniejsze branże gospodarki
  4. 4. wydawca portali biznesowych wiodący portal gospodarczy kierowany do kadry zarządzającej najważniejszych branż polskiego przemysłu pozostałe portale: 1 867 961 10 075 711 194 134 łącznaliczbaodsłon łącznaliczbaużytkowników subskrybencinewsletterów Raport Roczny Nowego Przemysłu 2013

×