Dsw 2014 folder z programem

1,092 views

Published on

Dni Stomatologii Współczesnej 2014, Warszawa

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
489
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dsw 2014 folder z programem

  1. 1. G³ówny Patron Medialny:Patronat Honorowy: (wejscie od ul. Marsza³kowskiej) llKONFERENCJA llWYSTAWA
  2. 2. prof. dr hab. n. med. Renata Górska, Przewodnicz¹ca Komitetu Naukowego Jest absolwentk¹ I Wydzia³u Lekarskiego Oddzia³u Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Po ukoñczeniu studiów jako stypendystka Fundacji Koœciuszkowskiej odby³a dwukrotnie sta¿ naukowy w Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Specjalista II stopnia w dziedzinie periodontologii. W 1998 r. uzyska³a stopieñ doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2003 r. tytu³ naukowy profesora, w 2007 r. tytu³ naukowy profesora zwyczajnego. Kierownik Zak³adu Chorób B³ony Œluzowej i Przyzêbia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii. W latach 2005-2012 by³a prodziekanem ds. Oddzia³u Stomatologii Wydzia³u Lekarskiego WUM, a od 2012 r. jest prorektorem ds. kadr WUM. Jest cz³onkiem Amerykañskiego Towarzystwa Periodontologicznego (AAP) oraz prezydentem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, cz³onkiem w³adz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dorobek naukowy prof. Renaty Górskiej obejmuje 380 prac wydrukowanych w kraju i za granic¹. Jest równie¿ autorem lub wspó³autorem podrêczników akademickich i monografii naukowych oraz licznych artyku³ów i prac naukowych, które ukaza³y siê m.in. na ³amach "Journal of Periodontology", "Journal of Clinical Periodontology", "Clinical Dental Research", "Clinical Experimental Immunology", "European Journal of Immunology", "American Journal of Hypertension" oraz "Kardiologii Polskiej", "Czasopisma Stomatologicznego", "Immunologii Polskiej", "Polskiego Tygodnika Lekarskiego", "Przegl¹du Epidemiologicznego", "Stomatologii Wspó³czesnej", a tak¿e "Dental Medical Problems". Prof. Renata Górska jest promotorem 12 prac doktorskich i opiekunem pracy habilitacyjnej. KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek Jest absolwentk¹ Wydzia³u Lekarskiego Oddzia³u Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM).Od 1991 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zak³adzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii WUM, obecnie adiunktem. Posiada stopnie i tytu³y naukowe: doktora nauk medycznych (2002 r.) oraz doktora habilitowanego nauk medycznych (2013 r.). Specjalista stomatologii ogólnej - I stopnia, specjalista stomatologii zachowawczej - II stopnia. Autorka b¹dŸ wspó³autorka wielu publikacji naukowych (oko³o 80) zamieszczonych w czasopismach specjalistycznych w kraju i za granic¹, m.in. z dziedziny wczesnej diagnostyki próchnicy i nieinwazyjnego jej leczenia. Dr. hab. n. med. Agnieszka Mielczarek w pracy naukowej i badawczej zajmuje siê g³ównie problematyk¹ etiologii próchnicy, biofilmu bakteryjnego i analiz¹ struktur twardych tkanek zêba w przebiegu ró¿nych procesów pato- logicznych. Jest cz³onkiem towarzystw naukowych lekarskich krajowych i miêdzynarodowych. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk Wieloletni kierownik Zak³adu Patologii Jamy Ustnej w Instytucie Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, obecnie kierownik Zak³adu Stomatologii Dzieciêcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), prodziekan ds. dydaktyczno-wycho- wawczych Wydzia³u Lekarsko-Dentystycznego, konsultant w dziedzinie stomatologii dzieciêcej w województwie mazowieckim. Dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk jest laureatk¹ nagród naukowych, w tym Nagrody Rektora WUM za osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w 2013 r. oraz nagrody naukowej III stopnia. Autorka b¹dŸ wspó³autorka wielu publikacji i prac badawczych z dziedziny stomatologii dzieciêcej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma "Nowa Stomatologia", cz³onkiem rad naukowych przy innych specjalistycznych czasopismach stomatologicznych, redaktorem dzia³u w "Journal of Stomatology", cz³onkiem krajowych i miêdzynarodowych towarzystw naukowych lekarskich, w tym PTS (sekretarz oddzia³u warszawskiego). dr hab. n. med. Ma³gorzata Zadurska Jest absolwentk¹ Wydzia³u Lekarskiego Oddzia³u Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM). Ukoñczy³a tak¿e studia podyplomowe prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej w Uniwersytecie Warszawskim, a w latach akademickich 2005-2006 studia pedagogiczne z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki i psychologii nauczycieli akademickich. Stopnia naukowe i tytu³y: doktor nauk medycznych (1990 r.), doktor habilitowany nauk medycznych (2012 r.). Specjalizacje: stomatologia dzieciêca I i II stopnia, ortodoncja - II stopnia. Jest wyk³adowc¹ w WUM i innych warszawskich uczelniach. Autorka b¹dŸ wspó³autorka wielu referatów i prezentacji wyg³oszonych w czasie konferencji i kongresów miêdzynarodowych, licznych publikacji i prac naukowych zamieszczanych w czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych, rozdzia³ów w podrêcznikach akademickich oraz dwóch monografii. Dr hab. n. med. Ma³gorzata Zadurska jest cz³onkiem polskich i miêdzynarodowych towarzystw lekarskich, m.in. European Orthodontic Society, European Federation of Orthodontic Specialist Associations, redaktorem naczelnym czasopisma "Forum Ortodontyczne", cz³onkiem komisji egzaminacyjnej w dziedzinie ortodoncji.
  3. 3. W trakcie szkolenia omówione zostan¹: Profil uczestników l wa¿ne dla lekarzy dentystów praktyków wybrane zagadnienia dotycz¹ce niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia pacjentów z chorobami przyzêbia, ewolucji i leczenia zmian przednowotworowych w jamie ustnej, leczenia ortodontycznego u pacjentów z chorobami przyzêbia w stanach koniecznoœci jego podjêcia i zwi¹zanego z tym ryzyka; l wybrane problemy wspó³czesnej ortodoncji - jej cele, metody i ograniczenia, przyczyny i postaci obturacyjnego bezdechu w czasie snu, metody leczenia ortodontycznego i chirurgiczno-ortodontycznego pacjentów z bezdechem obturacyjnym, prezentacja przypadków, skojarzone postêpowanie protetyczno-ortodontyczne u pacjentów z zaburzeniami czynnoœciowymi uk³adu ruchowego narz¹du ¿ucia; l wspó³czesne zasady stosowania antybiotyków u dzieci, zgodnie z aktualnymi zaleceniami miêdzynarodowych towarzystw naukowych, standardy postêpowania w chorobie próchnicowej dotycz¹ce obni¿enia poziomu ryzyka próchnicy - metody, œrodki profilaktyczne, ich stosowanie w oparciu o doœwiadczenia w³asne i dowody naukowe, zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazowego uszkodzenia zêbów, metody postêpowania przy powik³aniach urazowych zêbów o charakterze pulpopatii zilustrowane przypadkami w³asnymi; l mo¿liwoœci i ograniczenia w diagnostyce i leczeniu próchnicy, erozje zêbów - problem XXI wieku, klasyfikacje i procedury kliniczne, kompozyty w nowoczesnej stomatologii oraz nowe trendy w endodoncji - granice skutecznoœci stosowanych technik i œrodków. Konferencja DNI STOMATOLOGII WSPÓ£CZESNEJ 2014 rekomendowana jest przede wszystkim lekarzom dentystom prowadz¹cym prywatn¹ praktykê, lekarzom dentystom pracuj¹cym w zak³adach publicznej s³u¿by zdrowia, klinikach i zak³adach instytutów oraz uczelni medycznych, a tak¿e studentom stomatologii i technikom dentystycznym. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA WYSTAWA Zakres tematyczny wystawy: l Wyposa¿enie i sprzêt do gabinetu stomatologicznego i pracowni dentystycznej l Materia³y i produkty do gabinetu stomatologicznego i pracowni dentystycznej l Implantologia l Ortodoncja l Radiologia l Meble i oœwietlenie l Systemy informatyczne l Leki stomatologiczne l Sterylizacja l Odzie¿ ochronna l Wydawnictwa fachowe Formy udzia³u w wystawie: l wystawca - stoisko l prezentacja w³asna firmy l kurs, warsztat w³asny przygotowany przez firmê l pakiet partnerski l inne formy udzia³u (reklama w materia³ach katalogu, mo¿liwoœæ umieszczenia roll-up'u, dystrybucja ulotek w recepcji Konferencji) Udzia³ w wystawie to doskona³a okazja do skutecznej promocji firmy oraz jej marki a tak¿e mo¿liwoœæ dotarcia do szerokiego grona stomatologów, techników dentystycznych, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz kadry mened¿erskiej klinik i przychodni stomatologicznych. Ró¿ne propozycje udzia³u u³atwiaj¹ wybranie optymalnej formy promocji dostosowanej do potrzeb wystawcy.
  4. 4. PROGRAM NAUKOWO - SZKOLENIOWY godz. 8.00 - 8.55 - rejestracja uczestników godz. 8.55 - 9.00 - otwarcie Konferencji DNI STOMATOLOGII WSPÓ£CZESNEJ 2014 SESJA NR I - PLANOWANE 4 PUNKTY EDUKACYJNE GODZ. 9.00 - 13.15, SALA A PERIODONTOLOGIA WCZORAJ I DZIŒ Przewodnicz¹ca sesji: prof. dr hab. n. med. Renata Górska godz. 9.00 - 10.00 Blaski i cienie leczenia niechirurgicznego chorób przyzêbia prof. dr hab. n. med. Renata Górska godz. 10.00 - 11.00 Wybrane zagadnienia z chirurgii periodontologicznej dr hab. n. med. El¿bieta Dembowska Przerwa kawowa 15 minut godz. 11.15 - 12.15 Leczenie ortodontyczne - ryzyko czy koniecznoœæ dr hab. n. med. Ewa Czochrowska godz. 12.15 - 13.15 Ewolucja zmian przednowotworowych w jamie ustnej i ich leczenie prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka godz. 13.15 - 14.00 - lunch SESJA NR II - PLANOWANE 4 PUNKTY EDUKACYJNE GODZ. 14.00 - 18.15, SALA A ORTODONCJA WSPÓ£CZESNA Przewodnicz¹ca sesji: dr hab. n. med. Ma³gorzata Zadurska godz. 14.00 - 15.00 Obturacyjny bezdech podczas snu - przyczyny, postaci, metody leczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem ortodontycznych aparatów protruzyjnych lek. dent. Marta Krasny, lek. dent. Anna Wasiewicz, dr hab. n. med. Ma³gorzata Zadurska godz. 15.00 - 16.00 Ortodontyczno-chirurgiczne leczenie pacjentów z bezdechem obturacyjnym dr n. med. Konrad Walerzak, lek. dent. Monika Walerzak, dr hab. n. med. Danuta Samolczyk-Wanyura Przerwa kawowa 15 minut godz. 16.15 - 17.15 Skojarzone postêpowanie protetyczno-ortodontyczne w przypadkach zaburzeñ czynnoœciowych w obrêbie uk³adu ruchowego narz¹du ¿ucia dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka, lek. dent. Milena Magdziak, dr hab. n. med. Ma³gorzata Zadurska, prof. dr hab. n. med. El¿bieta Mierzwiñska-Nastalska godz. 17.15 - 18.15 Cele, mo¿liwoœci i ograniczenia wspó³czesnej ortodoncji dr hab. n. med. Ma³gorzata Zadurska, dr n. med. Barbara Pietrzak-Biliñska, lek. dent. Agnieszka Jurek SESJA DOSKONAL¥CA SESJA A - PLANOWANE 3 PUNKTY EDUKACYJNE GODZ. 9.00 - 12.30, SALA B Materia³y termoplastyczne - najnowsze rozwi¹zania w stomatologii i protetyce lek. dent. Krzysztof Polanowski Perla Ben Simon CDT - Izrael l najnowsze tworzywa elastyczne, ich charakterystyka i wykorzystywane w implantologii i protezach ca³kowitych l odpowiednie procedury laboratoryjne gwarantuj¹ce sukces kliniczny l alternatywne wykorzystanie tworzyw termoplastycznych: korony, mosty l wskazania i zalecenia kliniczne Przerwa 10.15 - 10.45 PI¥TEK 6 czerwca 2014 r.
  5. 5. PROGRAM NAUKOWO - SZKOLENIOWY SESJA NR III - PLANOWANE 4 PUNKTY EDUKACYJN GODZ. 9.00 - 13.15, SALA A STOMATOLOGIA DZIECIÊCA Przewodnicz¹ca sesji: dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk godz. 9.00 - 10.00 Wspó³czesne zasady stosowania antybiotyków u dzieci. Leczenie zmian infekcyjnych oraz stanów wymagaj¹cych profilaktyki antybiotykowej lek. dent. Ewa Krasuska-S³awiñska, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk godz. 10.00 - 11.00 "Bacterial control" w chorobie próchnicowej u dzieci; metody, œrodki profilaktyczne, dowody naukowe i doœwiadczenia w³asne dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, dr n. med. Anna Turska-Szybka, lek. dent. Micha³ Gefrerer Przerwa kawowa 15 minut godz. 11.15 - 12.15 Pierwsza pomoc w urazach zêbów. Rodzaje urazów, zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy lek. dent. Emil Korporowicz, dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk godz. 12.15 - 13.15 Pulpopatie pourazowe, metody postêpowania i œrodki lecznicze - doœwiadczenia w³asne lek. dent. Piotr Sobiech, dr n. med. Jadwiga Janicha, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk godz. 13.15 - 14.00 - lunch SESJA NR IV - PLANOWANE 4 PUNKTY EDUKACYJNE GODZ. 14.00 - 18.15, SALA A STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJ¥ Przewodnicz¹ca sesji: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek godz. 14.00 - 15.00 Trudna sztuka walki z próchnic¹. Nowe mo¿liwoœci i ograniczenia w diagnostyce i terapii dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Ewa Rusyan, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr n. med. Marcin Aluchna godz. 15.00 - 16.00 Erozja zêbów w XXI wieku: styl ¿ycia i nawyki ¿ywieniowe - modyfikatory zmian obrazu naszego uzêbienia; klasyfikacje i odrêbnoœci w procedurach klinicznych dr n. med. Ewa Rusyan, dr n. med. Marcin Aluchna, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek Przerwa kawowa 15 minut godz. 16.15 - 17.15 Kompozyty w nowoczesnej stomatologii: od infiltracji do mostów dr n. med. Marcin Aluchna, dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Ewa Rusyan godz. 17.15 - 18.15 Nowe trendy w endodoncji: anatomia i dezynfekcja, granice skuteczno- œci stosowanych technik i œrodków dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr n. med. Marcin Aluchna, dr n. med. Ewa Rusyan SESJA DOSKONAL¥CA I WARSZTAT PRAKTYCZNY (DLA LEKARZY DENTYSTÓW I TECHNIKÓW) SESJA B - PLANOWANE 2,5 PUNKTU EDUKACYJNEGO GODZ. 9.00 - 11.45, SALA B Rekonstrukcje zachowawcze i protetyczne z zastosowaniem zaawansowanych technik adhezyjnych. Praktyczne wykonywanie wysokoestetycznych licówek, koron, mostów technik¹ bezpoœredni¹ i poœredni¹. lek. dent. Krzysztof Polanowski l adhezja - dobór systemów, zastosowanie, ró¿nice technologiczne l prawid³owe u¿ycie systemów adhezyjnych w zale¿noœci od sytuacji klinicznej l czynniki wp³ywaj¹ce na si³ê adhezji. Rola boosterów i silanu l technika cementowania adhezyjnego l reperacja kompozytów i porcelany l zastosowanie w³ókien szklanych oraz taœm polietylenowych w rozwi¹zaniach zachowawczych i protetycznych l materia³y kompozytowe i ich charakteryzacja Przerwa 10.15 - 10.30 WARSZTAT PRAKTYCZNY - PLANOWANE 3 PUNKTY EDUKACYJNE GODZ. 12.15 - 15.15, SALA B SZKOLENIE WG. PROGRAMU "THE CENTER FOR ESTHETIC EXCELLENCE" CHICAGO CZÊŒÆ PRAKTYCZNA - ÆWICZENIA NA FANTOMACH lek. dent. Krzysztof Polanowski l technika licowania powierzchni ciemnych, przebarwionych: fantom A4 na A1 - wykonanie licówki l u¿ycie kompozytów Mikrohybrydowych, NANO i Mikrofilnych, kiedy i dlaczego l zastosowanie Opakeru Pink l technika u¿ycia opakerów i podbarwiaczy l technika wykañczania i polerowania l prawid³owe u¿ycie œwiat³a lampy oraz akcesoriów pomocniczych UWAGA: warunkiem udzia³u w warsztacie praktycznym jest udzia³ w czêœci teoretycznej SESJI B SOBOTA 7 czerwca 2014 r.
  6. 6. IINNFFOORRMMAACCJJEE OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNEE Organizator: Zarz¹d Targów Warszawskich S.A. ul. Pu³awska 12a, 02-566 Warszawa, tel. 22 849 60 06, fax 22 849 35 84; e-mail: ztw@ztw.pl; www.dsw.ztw.pl Miejsce konferencji: Warszawa, Pa³ac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1 (wejœcie od ul. Marsza³kowskiej) Termin: 6 i 7 czerwca 2014 r. ZG£OSZENIA I WP£ATY: Zarz¹d Targów Warszawskich SA, ul. Pu³awska 12a, 02-566 Warszawa, tel. 22- 849 60 06 w. 103, 121, fax:22-849 35 84, e mail dentexpo@ztw.pl Zg³oszenie tak¿e mo¿liwe ze strony www.dsw.ztw.pl, W tytule wp³aty prosimy podaæ imiê i nazwisko uczestnika Bank PEKAO S.A. 45 1240 6218 1111 0000 4616 2409 WARUNKI UCZESTNICTWA WP£ATY DOKONANE PO 6 MAJA 2014 KOSZT UDZIA£U WY¯SZY O 10% l Zg³oszenie udzia³u oraz kopiê dowodu wp³aty prosimy przes³aæ e-mailem (mo¿liwe zg³oszenie ze strony www.dsw.ztw.pl), faxem (22-849 35 84) lub poczt¹ do Zarz¹du Targów Warszawskich S.A. nie póŸniej ni¿ do dnia 14 maja 2014 l Cena obejmuje: u udzia³ w konferencji naukowo-szkoleniowej u materia³y programowo-organizacyjne u periodyk "Stomatologia Wspó³czesna" u zaœwiadczenie z punktami edukacyjnymi u wstêp na wystawê produktów stomatologicznych u przerwê kawow¹ u lunch l Orygina³ dowodu wp³aty prosimy okazaæ przy wejœciu na salê l Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ odwo³ania konferencji z przyczyn niezale¿nych do dnia 30 maja 2014 - wówczas wp³aty zostan¹ zwrócone, bez prawa ¿¹dania dodatkowego odszkodowania l W przypadku pisemnej rezygnacji do dnia 6 maja 2014 - organizatorzy zwracaj¹ 70% wp³aty. Po tym terminie wp³aty nie bêd¹ zwracane l Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zmian w programie l Studenci stomatologii z aktualn¹ legitymacj¹ studenck¹ - 50% rabatu l Liczba miejsc ograniczona

×