Zaverecny ukol

452 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol

 1. 1. ARGUMENTACEToto téma jsem si vybrala proto, že matematika mi byla vždy blízká. Jedná se o upravený textna základě mé diplomové práce. Učila jsem matematiku na druhém stupni ZŠ. Některé úkolyz předchozích let mi přišly velice zajímavé a použitelné ve vyučovacích hodinách(k ozvláštnění hodiny). Do grafu jsem využila výsledky z dotazníku k mé diplomové práci,které vyplňovali učitelé matematiky ze základních škol.Klíčová slova: matematická soutěž, Matematický klokan, Pythagoriáda, MatematickáolympiádaANOTACEPro učitele (nejen) základních škol je těžké žáky v hodinách něčím zaujmout. Matematickésoutěže pomáhají učiteli k rozvoji žáka – jeho logické myšlení, schopnost nacházet novépostupy, smysl pro soutěživost a vůbec zlepšení jeho vztahu k matematice. V této práci jsemse zaměřila na tři nejrozšířenější matematické soutěže v České republice. Do grafů jsemzpracovala výsledky odpovědí učitelů základních škol.
 2. 2. MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 1.1 Matematický klokan Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž, která jejednorázová a individuální (účastníci pracují samostatně pod dozorem zabezpečujícímregulérnost soutěže). Soutěž je určena širokému okruhu zájemců od žáků 1.stupně ažpo studenty vysokých škol. V České republice se soutěží v pěti kategoriích podle věku žáků:Klokánek (4.–5. ročník), Benjamín (6.–7. ročník), Kadet (8.–9. ročník),Junior (1.–2. ročník SŠ), Student (3.–4. ročník SŠ). Úlohy k soutěži jsou připravovány na mezinárodních pracovních seminářích. Skupinaprofesorů vybírá konkrétní příklady z množství navržených příkladů z různých evropskýchstátů. Každá země má právo změnit maximálně 5 úloh ze společně vybraných. V České republice je “centrum“ této soutěže v Olomouci. V olomouckém centru sevyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každékategorii jsou odměněni věcnou cenou. Vlastní soutěž probíhá ve všech pořadatelských zemích zpravidla koncem měsícebřezna ve stejný den a hodinu. Úkolem žáků je vypracovat test. Na vypracování mají časovýlimit 60 minut. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správně zodpovězenouúlohu získává účastník 3, 4 nebo 5 bodů, pokud otázku neodpoví, nezískává žádný bod.Odpoví-li však chybně, 1 bod ztrácí. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků,dostávají již na začátku soutěže 24 bodů, takže lze tedy získat maximálně 120 bodů. Žácivybírají odpověď z nabídnutých 5 odpovědí a svou volbu vyznačují na tzv. kartu odpovědí.V kategoriích Klokánek, Benjamin a Kadet je na řešení vymezeno 60 minut čistého času,v kategoriích Junior a Student je doba řešení 75 minut.
 3. 3. 1.2 Pythagoriáda Organizačně je tato soutěž v posledních letech zajištěna tak, že materiály jsouorganizátory zasílány na školské odbory jednotlivých krajských úřadů, které zajišťujírozesílání těchto materiálů do škol (pro školní kolo) a organizátorům okresních kol(pro okresní kolo). Úlohy jsou pouze doporučené. V případě, že některé úlohy nevyhovují, je možno jenahradit libovolnými jinými úlohami. Pravidla soutěže:1. Účast v soutěži je dobrovolná, zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku základní školy, resp. odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia.2. Soutěžící řeší 15 úloh. Na jejich vyřešení má k dispozici 60 minut čistého času.3. Za každou správně vyřešenou úlohu získá soutěžící 1 bod.4. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 9 a více bodů.5. Minimální počet bodů pro postup do okresního kola a minimální počet bodů pro úspěšnost v okresním kole stanoví organizátoři okresního kola. 1.3 Matematická OlympiádaMatematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základnícha středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žákůa systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. Matematická olympiáda nabízízájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněžsoustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatikya všestranné péči o talentované žáky. Matematická olympiáda je jednotná pro celé územíČeské republiky a pořádá se každoročně. Vyhlašovatelem Matematické olympiády jeMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Zodpovědnou za uskutečněnísoutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva Jednota Českých matematiků a fyziků(dále JČMF). Na odborném a informačním zajištění soutěže se podílí Matematický ústavAkademie věd ČR. Matematická olympiáda je organizována v následujících kategoriícha soutěžních kolech:
 4. 4. 1. Kategorie A, B, C jsou určeny pro žáky středních škol a gymnázií, soutěž probíhá v okresním i krajském kole 2. Kategorie Z9, Z8, Z7, Z6 jsou určeny pro žáky základních škol a pro žáky nižšího stupně gymnázií, soutěž probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole 3. Kategorie Z5 – určená pro žáky 5. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním soutěžním kole 4. Kategorie P – zaměřená na informatiku a určené pro žáky 1. až 4. ročníků středních škol, 5. až 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. až 6. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, krajském a ústředním soutěžním kole Tematické zaměření jednotlivých kategorií Matematické olympiády dané úlohamidomácí části školního kola, pravidla soutěže a další informace upřesňující organizacipříslušného ročníku Matematické olympiády jsou zveřejňovány Ústřední komisí Matematickéolympiády a JČMF v letácích, ve vybraných časopisech a na internetových stránkáchMatematické olympiády. Účast žáků v Matematické olympiádě je dobrovolná. Žák soutěží v kategoriiMatematické olympiády, která odpovídá jeho studijnímu ročníku, popřípadě může soutěžiti v kategoriích určených pro vyšší ročníky. Žáka není možné zařadit přímo do vyššíhosoutěžního kola Matematické olympiády. Účast žáků ve všech kolech soutěže,na soustředěních a v mezinárodních soutěžích se považuje za činnost, která přímo souvisís vyučováním. Úkolem soutěžících je samostatně vyřešit úlohy daného soutěžního kola. Řešení úlohmusí soutěžící zapsat tak, aby bylo možné sledovat jejich myšlenkový postup.Utajení textůúloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže. Se zněním úloh (s výjimkou úloh domácíčásti školního kola) se soutěžící seznamují bezprostředně při zahájení vlastního soutěžníhokola.
 5. 5. Graf č. 1: Účast škol v jednotlivých matematických soutěžích (odpovídalo celkem 56 učitelů z různých základních škol) v roce 2008 Matematický klokan (56) Matematická olympiáda (52) Pythagoriáda (56) Ostatní* (20)* PIKOMAT, Genius Logicus, Mezinárodní matematický projekt v rámci eTwinning,matematická soutěž pro žáky 8. ročníku (pořádaná místním gymnáziem), vlastní soutěž prožáky jednoho ročníku, Matematický šampionát – Wichterlovo gymnázium, Blokus,Piškvorky, Matematika hrou, Sudoku , Kokos, šachyGraf č. 2 Myslíte si, že je zadání úloh v dané soutěži pro žáky dostatečně srozumitelné? (odpovídalo celkem 56 učitelů z různých základních škol) v roce 2008 Matematický klokan Matematická olympiáda Pythagoriáda 50 40 30 20 10 0 rozhodně spíše ano nevím spíše ne rozhodně ne ano
 6. 6. Seznam použité literatury 1. NOVÁK, Bohumil, MOLNÁR, Josef, KUBÁTOVÁ, Eva a NAVRÁTILOVÁ, Dita. Deset let s Matematickým klokanem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1179-2.(text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. - působí Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře matematiky, vyučuje didaktiku matematiky 2. Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. - působí Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře algebry a geometrie, vyučuje didaktiku matematiky a elementární matematiku 3. Mgr. Eva Kubátová, Ph.D. - vedla na katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci didaktický seminář s názvem Aktivizující činnosti v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ (rok 2006) 4. Mgr. Dita Navrátilová - tajemnice soutěže Matematický klokan 5. pořadatelem Matematického klokana je Olomoucká pobočka JČMF, předsedou výboru je doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc., místopředsedou a zástupcem ČR je J. Molnár. 6. text není komerčně zaměřen) 2. BRANT, Jiří. Experimentální ověřování pojetí matematické soutěže Pythagoriáda. Praha: Výzkumný ústav Pedagogický, 1984. ISBN 80-7015-061-0(text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. Jiří Brant - odborný recenzent Pythagoriády 2. není to komerčně zaměřený text 3. text zaměřen na historii soutěže 4. text zaměřen na pravidla a organizaci soutěže 5. text je na stránkách Výzkumného ústavu Pedagogického) 3. MORAVČÍK, Jozef a VYŠÍN, Jan. Dvacet pět let Matematické olympiády v Československu: sborník. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1976.(text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. text není komerčně zaměřen 2. Jan Vyšín – působil na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity, kde se stal vedoucím Kabinetu pro modernizaci vyučování matematiky v Matematickém ústavu
 7. 7. 3. text zaměřen na historii a pravidla soutěže 4. Jozef Moravčík - profesorem matematiky na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě 5. informace v textu jsou přesné a objektivní) 4. Matematický klokan. Matematický klokan [online]. 2004. [cit. 14. 12. 2008]. Dostupné z http://www.matematickyklokan.net.(text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. text není komerčně zaměřen 2. text zaměřen na organizaci soutěže 3. text zaměřen na pravidla soutěže 4. text je přímo na stránkách Matematického klokana 5. informace v textu jsou přesné a objektivní) 5. Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Zlín. Matematický Klokan [online]. [cit. 22. 12. 2008]. http://www.sophics.cz/jcmf/klokan.html.(text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. text není komerčně zaměřen 2. text zaměřen na organizaci soutěže 3. text zaměřen na pravidla soutěže 4. text je přímo na stránkách Jednoty českých matematiků a fyziků 5. informace v textu jsou přesné a objektivní) 6. Matematická olympiáda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online]. 30. 1. 2004. [cit. 19. 2. 2009] http://www.math.muni.cz/~rvmo/(text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. text není komerčně zaměřen 2. text zaměřen na organizaci soutěže 3. text zaměřen na pravidla soutěže 4. text je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 5. informace v textu jsou přesné a objektivní) 7. Pythagoriáda, Výzkumný ústav pedagogický v Praze. [online]. 2005 [cit. 18. 3. 2009] http://www.vuppraha.cz/clanek/556
 8. 8. (text považuji za kvalitní z těchto důvodů: 1. text není komerčně zaměřen 2. text zaměřen na organizaci soutěže 3. text zaměřen na pravidla soutěže 4. text je na stránkách výzkumného ústavu pedagogického 5. informace v textu jsou přesné a objektivní)
 9. 9. Seznam použitých zkratekMŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyJČMF Jednota Českých matematiků a fyziků

×