Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
портфолио на татяна иванова
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

презентация физика

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

презентация физика

 1. 1. Приложение на рентгеновите лъчи .. <br />
 2. 2.
 3. 3. Скоростта на развитие на науката в наше време е поразителна. Буквално в продължение на един-двачовешки живота протекоха гигантски изменения въвфизиката, астрономията, биологията, пък и в много други областиТрудно се осъзнава, чеелектронът, рентгеновителъчи и радиоактивносттасаоткрити само предималкоповече от сто години, а квантовата теория е родена едва през 1900 г. Каквоса сто години в сравнение не само с 3-те милиардагодини от момента, в който се зараждаживотът на Земята, а и с възрастта на съвременния вид човек (Homosapiens), която е от порядъка на 50 хилядигодини! Заслужава да се спомене, чепървите велики физици - Аристотел (384 - 322 г. пр.н.е.) и Архимед (около 287 - 212 г. пр.н.е.) саживелиповече от две хилядолетияпреди нас.<br />
 4. 4. Вилхелм Конрад Рьонтгенeроден на 27 Март 1845г. в Ленеп, Прусия (сегаРемщед, Германия). Той е първият физик който е получил Нобелова награда. Тяму е присъденапрез 1901 за откритието на рентгеновителъчи, което поставило началото на нова ера в развитието на модерната физика и открило нови хоризонти в медицината. Рьонтген е изучавал политехника в Цюрих, а след това е бил професор по физика. Той е изследвалеластичността на телата,капилярните свойства на някойтечности, специфична топлина на газовете, пренасяненатоплина в кристали, поглъщане на топлина от газове и пиезоелектричество.<br />
 5. 5.
 6. 6. Първата рентгенова снимкаОткриването на рентгеновителъчидава мощен тласък в развитието на физиката и разкрива широки възможности за практическо приложение на тезилъчения.Вилхелм Конрад Рьонтген направил своетооткритие случайно докатоизследвалускорени от високонапрежениеелектрони при нисконалягане. Въпреки, че те били изследванипредитова и от другиучени, Рьонтгеноткрилнещокоето е убягвало на по-раннитеизследователи. А именно – бариевиятплатино-цианидоставен случайно близо до евакуиранататръбазапочвал да свети (флуоресценция) дори и да е поставен зад преграда не пропускаща светлина и ултравиолетовилъчи. Рьонтген заключил, ченякаква невидима радиация образувана в евакуиранататръбапреминавалапрезвъздуха и преградите и, когатосрещалабариевиятплатино-цианидпричинявалафлуоресценцията. Той нарекълтезистраннилъчиX-лъчи за да означинеизвестният им характер<br />
 7. 7.
 8. 8. Рентгеновотоизлъчване се получава, когатометалнамишенасе бомбардира от електрони с голямакинетичнаенергия. За тази цел се използват устройства, нареченирентгеновитръби. Въввакуумнатръба се разполагат един срещу друг два електродонагреваемажичка (Катод) и метална пластина (Анод), между които се подавависоконапрежение (няколкодесетки или стотицикиловолта). От нагрятатажичка, която е свързанакъмотрицателния полюс на източниканависоконапрежение, чрез термоелектроннаемисия се отделят електрони. Те се ускоряват от електричното поле и се насочваткъмметалната пластина, служеща за мишена. При взаимодействието на електронния сноп с мишенатавъзникват два вида рентгеново лъчение.<br />
 9. 9.
 10. 10. ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТАРентгеновителъчи се използват в медицината от 1895 и сапървият вид радиация, с помощта на която е наблюдаванавътрешността на човешкототяло. Рентгеновителъчипреминаватпрезтъканите на тялото и същопритежаватсвойството да потъмняватфотографскифилм, когатопреминатпрезтях.Различнитеоргани и тъкани на човешкототялопоглъщатрентгеновителъчи в различна степен: например костите и други образования, съдържащикалций, гипоглъщатпо-силно от мекитетъкани, на което се основаваизползването на рентгеновителъчи в медицината за наблюдение на вътрешнитеорганиначовека – кости, бели дробове и др. Изследваната част от тялото се осветява с рентгеновителъчи, които частично се поглъщат от нея, преминалителъчипопадатвърхуфотографскифилм.<br />
 11. 11. На практика всяка част от човешкототяломоже да бъдезаснета и изследвана.Подобно на радиоактивнителъчения, рентгеновителъчииматйонизиращаспособност. Те йонизирататомите и молекулите,влизащи в състава на живите клетки, на което се основавабиологичното им действие. Погълнатотолъчение води до физичнипромени в клетките, каторазрушаване на молекулите, спиранедействиетонаензимите, разкъсваненахромозомите и другиувреждания.<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛЪЧИ В ДРУГИ НАУКИОсвен за медицински цели рентгеновителъчинамират приложение и в други науки и дисциплини, примерно в космонавтиката и астрономията (за откриване на нови небесни тела отвъдслънчевата система, неутроннизвезди и черни дупки), при дефектоскопията на металите, структурния анализ на растенията в биологията, генетиката и пр.С приложение на рентгеновителъчи в медицинатакачеството на диагностиката и лечението се издигна на значителнопо-високониво. В тозисмисълделото на Рьонтгеноказа огромна полза, за опазванездравето на човечеството. <br />
 15. 15.
 16. 16. Изготвил : Жаклин Танева 11 ‘’б ‘’ клас <br />
 • Natebe3mogadapRostqInePprostimiteNe3shta

  Nov. 12, 2014
 • tarikata

  Apr. 1, 2013

Views

Total views

14,352

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

394

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×