Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exposició powerpoint

214 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exposició powerpoint

  1. 1. Exposició Powerpoint Què és el software?  El software, és el conjunt de programes que tenen una tasca en l’ordinador.  El diccionari de la RAE, l’anomena com el conjunt de programes, instruccions, que serveixen per executar diverses tasques en un ordinador. Principals softwares Sistema operatiu: És un programa que s’inicia al encendre l’ordinador, i s’encarrega de gestionar els recursos del sistema i que li permet la comunicació amb l’ordinador. Sistemes operatius més utilitzats  Telèfon mòbil: Els sistemes operatius més utilitzats són el Symbian, Windows Mobile, Linux i Java.  Ordinadors d’empresa: els sistemes operatius més utilitzats són: l’Unix i evolucions de Windows server.  Ordinadors personals: en l’actualitat en destaquen tres: el Windows, el Macintosh (mac) i el Linux. Principals funcions del sistema operatiu  Gestiona els recursos: controla el funcionament dels discs durs i unitats de CD-ROM , administra la quantitat de memòria assignada a cada treball, envia ordres de funcionament als perifèrics, etc.  Administra arxius: s’encarrega d’emmagatzemar les dades de memòria en unitats d'emmagatzemat i a demés té un registre que permet conèixer on es troba ubicat cada arxiu.  Administra les tasques: els sistemes operatius actuals, poden fer diverses tasques alhora, es a dir que podem navegar per internet mentre que estem editant un text, etc. PRIMERA GENERACIÓ Àbac Va aparèixer l’any 2500 aC. És una eina de càlcul manual que s’utilitza per a fer operacions aritmètiques com la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Funciona movent unes boles que llisquen per un filferro.
  2. 2. Màquina diferencial i la Màquina analítica Van aparèixer totes dues a l’any 1832. • La màquina diferencial, la seva funció principal era la del càlcul de polinomis. • La màquina analítica, tenia la funció de poder executar un repertori d’ordres o instruccions en l’ordre desitjat. Mark I Va ser creada l’any 1944. Feia servir impulsos electromagnètics per a fer funcionar les seves parts mecàniques. Podia executar des d’operacions matemàtiques bàsiques fins de mes complexes com el moviment parabòlic de projectils. La Mark I es programava rebent les seves seqüències d'instruccions a través d'una cinta de paper en la qual anaven perforades les instruccions i números que es transferien d'un registre a un altre per mitjà de senyals elèctrics. ENIAC Va ser creada l’any 1947. Aquest ordinador, podia calcular les trajectòries de projectils, aquesta va ser la seva primera funció. L’Eniac, podia fer un total de 5000 sumes i 300 multiplicacions en un segon. Aquesta màquina funcionava mitjançant ordres en codi binari és a dir en 0 i 1. Transistor Va ser creat l’any 1948. Va ser inventat per Brattain, Bardeen i Shockley. En l’actualitat, el transistor, és una peça fonamental en molts aparells utilitzats en l’actualitat com: ordinadors, radio i telefonia. Aparició de nous ordinadors comercials  UNIVAC I: Aquest ordinador, podia ser utilitzat per a diverses utilitats: Fer sumes, podia fer unes 100000 per segon, aquest ordinador també, la cadena de televisió nord-americana el va utilitzar per a fer una predicció sobre el resultat de les eleccions americanes de l’any 1953. Funcionava amb un rellotge intern i amb memòries de mercuri, que eren més segures que els tubs catòdics utilitzats normalment.  IBM 701: Va ser el primer ordinador científic d’ús comercial d’IBM. Aquest ordinador s’utilitzava per a calcular. Podia calcular una columna de números com l’Empire State de llarg, es a dir uns 440 m, en un segon.
  3. 3. SEGONA GENERACIÓ 305 RAMAC d’IBM Va ser creat l’any 1956 Va ser el primer ordinador amb un disc dur que tenia una capacitat d’emmagatzematge similar a la de dos arxius MP3 actuals. Emmagatzemava l’informació de forma magnètica al disc dur. Ús del Transistor IBM Va ser creat l’any 1959. Aquesta innovació per part d’IBM, va permetre que és reduís les dimensions dels ordinadors i augmentar la seva velocitat de procés. La comunicació amb aquests ordinadors es feia mitjançant llenguatges informàtics complexos que van facilitar la programació del ordinador. TERCERA GENERACIÓ Circuit Integrat Va ser creat l’any 1958 Va ser una creació de Texas Instruments, que va permetre reduïr el tamany dels ordinadors ja que amb una petita pastilla de silici es podien obtenir grans quantitats de transistors. IBM S360 Va ser creat l’any 1964. L’IBM S360, va ser un dels pocs ordinadors comercials que va utilitzar circuits integrats, i podía realitzar tant anàlisis numèrics com administració o processament d’arxius. MULTICS Va ser creat l’any 1969 Es pot considerar com el primer sistema operatiu que té la funció de multitasca, es a dir que es poden executar diverses tasques a la vegada. La seva funció bàsica era la de administració de dades. Aquest sistema operatiu va ser més aviat un fracàs. Microprocessador Va ser creat l’any 1968. Primers microprocessadors, només incorporaven uns 18 o 20 transistors, molt pocs a comparació del actuals que incorporen uns 227 milions de transistors. Aquests primers tenien la mateixa funció que els actuals, el processament de l’informació per a dur a terme les diferents tasques.
  4. 4. Ratolí, Teclat i Pantalla Aquests tres perifèrics van ser creats l’any 1968.  Ratolí: aquest objecte, en el moment de la seva presentació, no va tenir gaire èxit, però poc després aquest perifèric, va permetre el desenvolupament de les interfícies gràfiques, i va millorar la comunicació entre el home i la màquina. El seu funcionament és de que al moure el ratolí movem una fletxa que la podem moure per la pantalla per seleccionar els diferents elements.  Teclat: és un perifèric utilitzat per la introducció d'ordres i dades en un ordinador, encara que teclats similars s'utilitzen també en màquines d'escriure. Actualment el teclat és un element indispensable per un ordinador i és juntament amb el ratolí el perifèric d'entrada més important.  Pantalla: és un perifèric de l'ordinador, consistent en una pantalla que mostra l'activitat que du a terme la computadora a la que està connectada. Habitualment, s'utilitza per visualitzar el procés d'introducció de dades a través del ratolí o del teclat i el processament que en fa l'ordinador, segons les pautes marcades pel sistema operatiu i els programes que hi hagi instal·lats. Arpanet Va ser creada l’any 1969. Es una xarxa d’ordinadors que va ser creada pel Departament de Defensa dels Estats Units. La seva funció era la de facilitar la comunicació entre els diferents organismes d’un país. UNIX Va ser creat l’any 1973. UNIX, és un sistema operatiu portable, multitasca i multiusuari, desenvolupada per Ritchie i Thomson. Té la funció de controlar els recursos de l’ordinador i permet als usuaris utilitzar diversos programes a la vegada de manera “ràpida”.
  5. 5. Microsoft Va ser creada l’any 1974. És una empresa que va ser creada per Bill Gates i Paul Allen. La seu oficial és a Washington. Aquesta empresa, actualment és una de les empreses més potents del món. Aquesta empresa està especialitzada en la fabricació de softwares i altres components d’ordinador. Microprocessador 8080 Va ser creat l’any 1974. Creat per l’empresa informàtica INTEL. Aquesta empresa en el 1974, va doblar el seu nombre de transistors, va passar de 20 a 40 transistors. Aquestes noves incorporacions van permetre la major rapidesa en quan al viatge de l’informació per l’ordinador. CUARTA GENERACIÓ Apple I i Apple II Van ser creats l’any 1976.  L’Apple I, va ser un dels primers ordinadors d’ús personal, i va ser un dels primers ordinadors en unir microprocessador, teclat i monitor, va ser construït de manera manual.  L’ Apple II, a diferencia de l’Apple I, va ser construït a gran escala. Era d’ús personal, però especialment dirigit per a homes de negocis, perquè permetia fer fulls de calcul amb l’aplicació VisiCalc, va ser l’ordinador més venut de l’època. IBM PC 5150 i el MS-DOS  L’IBM PC 5150, es va construir per fer la competència a Apple per part d’IBM. Les característiques, eren semblants a les de l’Apple II, era d’ús personal i també permetia fer fulls de càlcul.  MS-DOS, va ser el sistema operatiu que incorporava l’IBM PC 5150. Només permetia fer una tasca i només el podia utilitzar una persona en concret, el que va fer que anés desapareixent per d’altres sistemes operatius més pràctics. Va ser fabricat per Windows.
  6. 6. GNU Va ser creat l’any 1983. Va ser el primer software lliure, es a dir que era gratuït. Actualment aquest software es el que coneixem com a Linux. Sistema operatiu Windows Es va crear perquè els ordinadors IBM, poguessin competir amb la qualitat gràfica dels Apple. Aquesta empresa ha creat gran quantitat de sistemes operatius com: Windows 3.1, 95,98,Millenium, NT, 2000, XP, Vista, i actualment el comercialitza el windows 7. Sistema operatiu Linux  És el nom actual de l’antic sistema operatiu lliure anomenat GNU.  Linux, és un sistema operatiu que es permet utilitzar, modificar i redistribuïr sota les normes d’us de la GPL(Llicencia Pública General de GNU). FINAL

×