Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emerging tech in teaching and learning

Emerging Technologies in Teaching and Learning

รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและเทคโนโลยีเกิดใหม่

สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5
2. นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร รหัสนักศึกษา 575050183-3
3. นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ รหัสนักศึกษา 575050184-1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Emerging tech in teaching and learning

 1. 1. คุณลักษณะของ Emerging Technologies in Teaching and Learning รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและเทคโนโลยีเกิดใหม่
 2. 2. 3 คุณลักษณะที่ศึกษา 1. Cloud Computing 2. 3.
 3. 3. เครือข่ายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) เครือข่ายการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) เป็นลักษณะของการทา งานของ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการ ใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปัน ทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น โดยพัฒนาขึ้น มาจากความคิดและบริการของ Virtualization หรือ เทคโนโลยีสา หรับการจา ลองสภาพแวดล้อมให้ เสมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทา งานอยู่ภายใน คอมพิวเตอร์เครื่องหลัก และ การบริการบน เว็บไซต์ (Web Service)
 4. 4. คุณลักษณะเด่นของ cloud computing สามารถใชร้่วมกันได้ หลากหลายอุปกรณ์ ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได้ พร้อมๆ กัน มีความปลอดภัยในการเขา้ใช้ ระบบ สามารถเปิดใชง้านไดต้าม ตอ้งการ (on-demand self-service) เขา้ใชง้านไดใ้นทุกที่ (Broad network access) ใชแ้หล่งทรัพยากรขอ้มูล ร่วมกัน (resource pooling) มีความยืดหยุ่นของขอ้มูลสูง (rapid elasticity) มีผูใ้ห้บริการเป็นจา นวนมาก (measured service)
 5. 5. การนามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ Cloud computing Collaboration Storage Assignment Accessibility Resource and Time Conscious Back Up
 6. 6. Cloud computing
 7. 7. อ้างอิง ๐ Cloud Computing Benefits for Educational Institutions - http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1305/1305.2616.pdf ๐ Six Advantages of Cloud Computing in Education - http://www.pearsonschoolsystems.com/blog/?p=1507#sthash.XhcSyDQl.dpbs ๐ The Benefits of Cloud Computing in Education are Huge! - http://blogs.aspect.com/2013/06/27/the-benefits-of-cloud-computing-in-education-are-huge/ ๐ Cloud computing - http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
 8. 8. สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5 2. นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร รหัสนักศึกษา 575050183-3 3. นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ รหัสนักศึกษา 575050184-1

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Emerging Technologies in Teaching and Learning รายวิชา 201704 เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบและเทคโนโลยีเกิดใหม่ สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวพิธัญญา พิรุณสุนทร รหัสนักศึกษา 575050028-5 2. นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร รหัสนักศึกษา 575050183-3 3. นายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ รหัสนักศึกษา 575050184-1

Views

Total views

351

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×