Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kabihasnang sumer, indus at shang

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 4 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Kabihasnang sumer, indus at shang (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Kabihasnang sumer, indus at shang

  1. 1. I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalasngmag-aaral angpag-unawasa mga kaisipangAsyano, pilosopiyaatrelihiyonnanagbigaydaansapaghubogng sinaunangkabihasnan sa Asyaat sa pagbuong pagkakakilanlangAsyano. B. Pamantayan sa Pagganap Angmga mag-aaral ay kritikal nanakapagsusuri samga kaisipangAsyano, pilosopiyaatrelihiyonnanagbigaydaansapaghubogng sinaunangkabihasnan sa Asyasa pagbuo ngpagkakakilanlangAsyano. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto NapaghahambingangmgasinaunangkabihasnansaAsya(Sumer,Indus, Tsina) AP7KSA-IIc-1.4 II. NILALAMAN Paghubog ng Sinaunang kabihasnan sa Asya. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian ASYA:Pagkakaisasa Gitnang Pagkakaiba, 1. Mga pahina sa Gabay sa Guro 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral Asya:Pagkakaisasa Gitnang Pagkakaiba; Pahina:112 - 114 3. Mga pahina sa Teksbuk Asyasa Pag-usbongngKabihasnanII; Pahina: 130 – 140 Grace EstellaC.Mateo PhD., Vibal PublishingHouse,Inc. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources www.google.com B. Iba pang Kagamitang Panturo Video clip mula sa YouTube, pantulong na visuals III. PAMAMARAAN BALITAAN Magpapakinig ng isang balita na inihanda ng mag-aaral A. Balik-aral sanakaraang aralinat/o Pagsisimulang bagongaralin. Ang bawat pangkat ay tatangap ng sobre na naglalaman ng mga letra. Ito ay ang tatlong sinaunang kabihasnan ng Asya. 1. Kabihasnang Sumer 2. Kabihasnang Indus 3. Kabihasnang Shang Paaralan: LIPA CITY NATIONAL HIGH SCHOOL Baitang: PITO Guro: JAIMELYNV. SUBOL Asignatura: ARALING PANLIPUNAN Petsa: AGOSTO 30, 2019 Markahan: IKALAWA Oras at Seksyon: 7:00-8:00 CATTLEYA 210 OB
  2. 2. B. Paghahabi salayunin PagpapanuodngMaiklingVideoPresentation ukol samga naiwangkagamitan ng sinaunangkabihasnan saPilipinas. C. Pag-uugnayngmga halimbawasabagongaralin Paglalarawanngmga mag-aaral ukol sa nakitangkatangianngmga kagamitan ng sinaunangkabihasnan saPilipinas. D. Pagtalakayngbagong konseptoatpaglalahadng bagongkasanayan 1. Anu-anoangmga sinaunangkabihasnanngAsya? 2. Bakit kailanganalaminatsuriinangmga kabihasnanngAsya? E. Pagtalakayng bagong konseptoatpaglalahadng bagongkasanayan Pangkatang Gawain:(Paggamit ng Rubrics) Panuto: Bawat pangkatay inaasahangmakapagtatalaat makapa-uulatsaklase ng mga ambag ng mga sinaunangkabihasnansapamamagitanngpagguhit, pagbabalitaattula. Pangkat 1: Mga Ambagat katayuangpanlipunan ngkabihasnangSumer Pangkat 2: Mga Ambagat katayuangpanlipunan ngkabihasnangIndus Pangkat 3: Mga Ambagat katayuangpanlipunan gngkabihasnangShang RUBRIKS PARA SA PAGGUHIT PamamahalangOras 3 puntos Organisasyon 4 puntos Pagkamalikhain 3 puntos Kaangkupansa Paksa 5 puntos KABUUAN 15 PUNTOS RUBRIKS PARA SA PAGBABALITA PamamahalangOras 3 puntos Organisasyon 4 puntos Nilalaman 3 puntos Kaangkupansa Paksa 5 puntos KABUUAN 15 PUNTOS RUBRIKS PARA SA TULA PamamahalangOras 3 puntos Organisasyon 4 puntos Nilalaman 3 puntos Kaangkupansa Paksa 5 puntos KABUUAN 15 PUNTOS F. PaglinangsaKabihasaan (Tungosa Formative Asessment) Pagbuo ng EpisodicOrganizer Panuto: Kumpletuhinangmgaorgaizersa pamamagitanngpaglalagayng mga larawanna makikitasabawat kabihasnangumusbongsaAsya. Sinaunang Kabihasnan Sumer Indus Shang G. Paglalapatngaralinsa pang- araw- araw na buhay Bilang isang mag-aaral, masasabi mo bang ang kaunlarang tinatamasa ngayon ay bunga ng pagtuklas ng tao upang matugunan ang kaniyang pangangailangan?
  3. 3. H. PaglalahatngAralin Sa iyong palagay naging sapat ba ang kakayahan ng mga sinaunang Asyano upang mapaunlad ang kanilang kabihasnan? Ipaliwanag. I. Pagtatayang Aralin Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Piliinat isulatang salita ng tamang sagot. 1.Templong itinatag ng mga Sumerian 2.Sistema ng pagsulat ng mga Sumerian 3. Lugar na pinagmulan ng kabihasnang Sumer 4.May dalawang importanteng lungsod ang umusbong sa kabihasnang Indus, ito ang _________ 5. Pinalagay na binuo ang kabihasnang Indus ng mga pangkat ng tao na tinatawag na ___________ Sagot: 1.) Ziggurat 2.)Cuneiform 3.) Mesopotamia 4.) Harrapa at Mohenjo- Daro 5.) Dravidian INDEX OF MASTERY SCORE NO. OF STUDENTS 5 4 3 2 1 TOTAL: J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation 1. BigyangkahuluganangDivine Origin,SinocentrismoatDeveraja. 2. Magdala ng longband paper. AsyaPagkakaisasa gitnang Pagkakaiba: Pahina:134 - 135 IV. MGATALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sapagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gaw ain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunaw a sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation? E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan sa solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang pangturo Ang aking nabuo na nais kong Ibahagi sa mga kapw a guro? Pangalan ng Guro JAIMELYN V. SUBOL Pangalan ng Ulong-guro ALMA G. MARQUEZ Pangalan ng Punongguro MANUEL B. SARMIENTO Ziggurat Cuneiform Dravidian Harrapa at Mohenjo- Daro Mesopotamia

×