Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Photoshop bangla tutorial

1,557 views

Published on

Photoshop Tutorial in Bangla.

Published in: Design
 • Be the first to comment

Photoshop bangla tutorial

 1. 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আ঩নায ই‚ফুক ফা pdf রযডারযয Menu Bar এয View অ঩঱নরি তে রিক করয Auto /Automatically Scroll অ঩঱নরি র঳ররক্ট করুন (অথফা ঳যা঳রয তমরে  Ctrl + Shift + H )। এফায ↑ up Arrow ফা ↓ down Arrow তে রিক করয আ঩নায ঩ড়ায ঳ুরফধা অনু঳ারয স্ক্রর স্পীড রিক করয রনন। পরিা঳঩ চারু কযরর এয ফাভরিরক তিখরে ঩ারফন িু রফক্স। তকান মন্ত্র খাযা঩ ঴র৞ তগরর তমভন একরি তছাি িু র ফরক্সয ভরধে ত঳রাই তযঞ্জ, প্লা঳, স্ক্রু ইেোরি থারক তেভরন পরিা঳র঩ ছরফয কাজ কযায ঳ভ৞ িু রফক্স অেোন্ত জরুযী একরি রফল৞। রচত্র-১ িু র ফক্স
 2. 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আ঳ুন এক এক করয ঳ফ িু র ফরক্সয কাজ তজরন তনই। এখারন প্রা৞ ৩০ যকভ িু র আরছ। আররাচনায ঳ুরফধারেে আভযা এরিযরক ৬ রি গ্রুর঩ বাগ কযরছ। প্ররেরি িু রর আফায িু তথরক রেনরি করয ঳াফ িু র আরছ। িু ররয উ঩য যাইি রিক কযররই এগুররা ঩া঑৞া মা৞। আ঳ুন তজরন তনই প্রথভ বাগ- Marquee Tool চায প্রকায ক. Rectangular Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন চায তকানা আকারয ইরভরজ র঳ররক্ট কযরে ঩ারযন। নযভারর ড্র্োগ করয র঳ররক্ট কযা মারফ। আয মরি আ঩রন র঱পি ধরয ড্র্োগ করযন ো঴রর ফগোকারয র঳ররক্ট ঴রফ। খ. Elliptical Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন ফৃত্তাকারয ইরভরজ র঳ররক্ট কযরে ঩ারযন। নযভারর ড্র্োগ করয র঳ররক্ট কযা মারফ। আয মরি আ঩রন র঱পি ধরয ড্র্োগ করযন ো঴রর ফগোকারয র঳ররক্ট ঴রফ। গ. Single Row Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন ইরভরজ Row আকারয িাগ বারফ র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন। ঘ. Single Column Marquee Tool: এরি রির৞ আ঩রন ইরভরজ Column আকারয িাগ বারফ র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন। Marquee Tool এয তম তকান একরি র঳ররক্ট কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয রনরচয রচরত্রয ভে আ঳রফ। এখান তথরক আ঩রন অ঩঱ন ঩রযফেেন করয রফরবন্ন কাজ কযরে ঩ারযন। তমভন আরভ মরি Feather 10 Px করয Rectangular Marquee Tool রির৞ র঳ররক্ট করয Alt+Backspace রিই ো঴রর এভন ঴রফ
 3. 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com এই িু ররিয নাভ Move Tool এরি রির৞ আ঩রন আ঩নায ইরভরজয তকান তর৞াযরক ভুব কযারে ঩ারয। (তর৞ায ঳ম্পরকে একিু ঩রয মারি) । আ঩রন এখারন রিক কযররই িুই ফা েরোরধক তর৞ায থাকরর এোকরিব তর৞াযরি র঳ররক্ট ঴রফ এফং আ঩রন ড্র্োগ করয Move কযারে ঩ারযন। ইরভরজয রফরবন্ন স্থারন র঳ররক্ট কযরে এয জুরড় তনই। Lasso Tool রেন প্রকায। ক. Lasso Tool: এরিরক একরি ত঩নর঳র বাফুন। ত঩নর঳ররয ভে চা঩ রির৞ মেিু কু আঁকারফন োয঩য তছরড় রিররই ঐ অং঱িু কু র঳ররক্ট ঴রফ। খ. Polygonal Lasso Tool: ধরুন আ঩নায ঴ারে খুরি ঑ োয ঳ারথ ফাঁধা ঳ুো তি঑৞া ঴ররা। এরিরক োই ভরন করুন। প্রথরভ এক মা৞গা৞ রিক করয রনন খুরি ঩ুরে মারফ। োয঩য আফায আরযক জা৞গা৞ রিক করুন। ো঴রর আরযকরি খুরি ঩ুেরফ। এবারফ ইরভরজয রফরবন্ন জা৞গা র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন। গ. Magnetic Lasso Tool: মাযা আভায ভে অর঳ োযা এরি ফেফ঴ায কযরে ঩ারযন। এরিরে তেভন তকান ঩রযশ্রভ ঴রফ না। শুধু ইরভরজয তমখারন তমখারন মারফন ত঳খারন এরি যং ঩াথেকে তিরখ র঳ররক্ট করয মারফ। েরফ এরে বার পরাপর না আ঱াকযাই বার। ধরুন ঩া঳র঩ািে ঳াইরজয তকান ইরভরজ ফোকগ্রাউন্ড র঴র঳রফ আরছ নীর আ঩রন ঴ারকা নীর কযরে চারিন। ো঴রর োড়াোরড় করয Magic Wand Tool ফেফ঴ায করয নীর এয উ঩য রিক করুন। ো঴রর নীর অং঱িু কু র঳ররক্ট ঴রফ। ো঴রর আ঩রন ঳঴রজই তম তকান কারায র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন। ঴ো বাই, ফুঝরে ত঩রযরছন ো঴রর এরি রির৞ আ঩রন তম তকান এক যং এয উ঩য রিক করযই ত঳ অং঱িু কু র঳ররক্ট ঴র৞ মারফ। এরি ফেফ঴ায করয আ঩রন ইরভজরক তম তকান ঳াইরজ Crop ফা রয঳াইজ কযরে ঩াযরফন। এরিরে রিক কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয রনরচয ভে আ঳রফ। এখারন আ঩রন ঳াইজ রির৞ ক্র঩ কযরে ঩ারযন। (তফানা঳ রি঩঳- ফেেভান ইরভরজয ঳াইজ তিখায জনে Front Image এ রিক করুন। পরিা঳঩ চারু কযরর এয ফাভরিরক তিখরে ঩ারফন িু রফক্স। তকান মন্ত্র খাযা঩ ঴র৞ তগরর তমভন একরি তছাি িু র ফরক্সয ভরধে ত঳রাই তযঞ্জ, প্লা঳, স্ক্রু ইেোরি থারক তেভরন পরিা঳র঩ ছরফয কাজ কযায ঳ভ৞ িু রফক্স অেোন্ত জরুযী একরি রফল৞।
 4. 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com চকৎকায একরি িু র। এরে রেনরি ঩ািে আরছ। ক. Healing Brugh Tool: একস্থান তথরক কর঩ করয আরযকস্থারন আনায জনে উ঩মুক্ত ব্রা঱। এই িু ররি ঳রক্র৞ করয তমখান তথরক কর঩ করয আনরফন শুধুভাত্র রকরফাডে তথরক Alt চা঩ রির৞ রিক করুন। ো঴ররই ঴রফ। োয঩য তমখারন ড্র্োগ কযরফন ত঳খারনই কর঩ ঴র৞ মারফ। খ. Patch Tools: এিা তরর঳ািু ররয ভেই েরফ ঴৞ে একিু রফর঱লত্ব আরছ। এিা রিক করয ঳রক্র৞ করুন। ো঴রর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয এভন রচত্র তিখরে ঩ারফন। োয঩য তরর঳ািু ররয ভেই আকান োয঩য Use Pattern এ রিক করুন। ঳ুন্দয একিা ঩োিার্ে ঴র৞ মারফ। গ. Color Replacement Tool: এক কারারযয ঩রযফরেে আরযক কারায তি঑৞ায জনে এরি ফেফ঴ায ঴৞। কারায ঩োরররি শুধুভাত্র কারায র঳ররক্ট করয ড্র্োগ করুন। পরিা঳র঩য ঳ফরচর৞ কামেকযী িু র ঴র এইরি। ব্রা঱ ঳ম্পরকে এয আরগ ত঩াষ্ট্ রির৞রছ। ব্রা঱ িু র র঳ররক্ট কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয এভন তিখরে ঩ারফন।
 5. 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com এখান তথরক রফরবন্ন ব্রা঱ র঳ররক্ট কযরে ঩াযরফন ব্রার঱য ষ্ট্াইর ঑ ঳াইজ রনধোযর্ কযরে ঩াযরফন রফরবন্ন প্রকায ভুড রিরে ঩াযরফন এফং আয঑ অরনক রকছুই কযরে ঩াযরফন।
 6. 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com এখানকায ব্রা঱ িু রর িুইরি িু র আরছ। একরি ব্রা঱ আরযকরি ত঩নর঳র। এখারন িুরি িু র আরছ। ক. Clone Stamp Tool: এরিয ফেফ঴ায Healing Brugh Tool এয ভেই। একস্থান তথরক কর঩ করয আরযকস্থারন আনায জনে উ঩মুক্ত ব্রা঱। এই িু ররি ঳রক্র৞ করয তমখান তথরক কর঩ করয আনরফন শুধুভাত্র রকরফাডে তথরক Alt চা঩ রির৞ রিক করুন। ো঴ররই ঴রফ। োয঩য তমখারন ড্র্োগ কযরফন ত঳খারনই কর঩ ঴র৞ মারফ। খ. Pattern Stamp Tool: ঩োিানে ঳ম্পরকে এয আরগ আররাচনা ঴র৞রছ। োয঩য঑ ফররছ রফরবন্ন ঩োিানে তি঑৞ায জনে এরিয ফেফ঴ায।
 7. 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com এরি ঳রক্র৞ কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফায তথরক আ঩রন রফরবন্ন ঩োিানে ঩ছন্দ করয ছরফরে প্রর৞াগ কযরে ঩ারযন। আ঩নাযা ঴৞ে ইরভজরক রফরবন্ন ইরপক্ট রির৞ বরয তপরররছন। ইরপক্ট রিরে রিরে নাক, ভুখ তচারখয অফস্থা এরকফারয কার঴র ঴র৞ তগরছ। (ব৞ ঩ারফন না আ঩নায না আ঩নায ছরফয) তো এফায প্রাথরভক অফস্থা৞ রপরযর৞ আনরে ফেফ঴ায করুন এই িু ররি। এখারন িুরিা িু র ঩ারফন। ফেফ঴ায করয তিখুন তকানরি তকভন। নাভ শুরনই ফুরঝ তগরছন!! ঴ো ভ঱াই এরি রির৞ ভুছরে ফা রডররি কযরে ঴৞। এরে রেনরি িু র আরছ। ক. Eraser Tool: এিা র঳ররক্ট করয ড্র্োগ করয আ঩রন অপ্রর৞াজনী৞ অং঱ ভুছরে ঩াযরফন। খ. Background Eraser Tool: ধরুন, আ঩নায তকান ছরফরে শুধুভাত্র নীর অং঱িু কু রডররি কযরে ঴রফ। ো঴রর এরি র঳ররক্ট করয ভাঝখারন প্লা঳ অং঱ নীররয উ঩য তযরখ রিক করুন। নীর অং঱িু কু রডররি ঴র৞ মারফ। আ঱াকরয ফুঝরে ত঩রযরছন। গ. Magic Eraser Tool: ফোকগ্রাউন্ড ইরযজায িু র আয এইরিয কাজ একই শুধুভাত্র একিু প্রাথেকে ঴র ফোকগ্রাউন্ড ইরযজায িু র রির৞ ইরযজ কযরর িু ররিয আকারযয স্থারনয অং঱িু কু ইরযজ ঴রফ। আয এরি রির৞ ইরযজ কযরর মেিু কু এক কারায আরছ োয ঳ফিু কু ই ইরযজ/রডররি ঴রফ।
 8. 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com রগ্ররডন্ট ঴র রফরবন্ন কারারযয ঳ভন্ব৞। এখারন িুইরি িু র আরছ। ক. Gradient Tool: রনরচয রচত্ররি তিখুন। এরি ঴র একরি রগ্ররডন্ট। রগ্ররডন্ট িু র ঳রক্র৞ কযরর ষ্ট্োন্ডাডে িু রফারয এযকভ তিখরে ঩ারফন। এখারন রফরবন্ন রগ্ররডন্ট রনফোচন, ঳াইজ ঑ রফরবন্ন ঩রযফেেন কযরে ঩াযরফন। খ. Paint Bucket Tool: এই িু র রির৞ রফরবন্ন যকভ ঩োিানে রিরে ঩ারযন। েরফ এজনে অফ঱েই Fill তথরক ঩োিানে র঳ররক্ট করুন।
 9. 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অ঩ারযরিং র঳রষ্ট্ভ র঴র঳রফ উইরন্ডাজ ইউজ করযন অথচ পরিা এরডরিং এয কারজ ভাষ্ট্ায ঳পি঑৞োয এরডাফ তকাম্পারনয পরিা঱঩ ইউজ করযন না এভন ফোরক্ত খুরজ ঩া঑৞া িা৞। রিক ত঳ই ভভে উ঩ররি করযই আজ তথরক পরিা঱র঩য উ঩য রন৞রভে তরখায তচষ্ট্া থাকরফ। পরিা঱র঩ কাজ কযরে তগরর এফং ত঳ই কারজ গরে আনরে তম ঳ফ কভন কভান্ড ফা ঱িেকাি যর৞রছ এখারন োয রকছু কভান্ড ঱িেকািে েুরর ধযা ঴র৞রছ ঳ংরিপ্ত ফনেনা ঳঴। পরিা঱র঩য তফর঳ক রকছু কভান্ড: — ছরফয রফরবন্ন অং঱ মখন রফফরধেে করয তিখা ঴৞, এই কভান্ডরি েখন ঴োন্ড িু ররক রনর৞ আর঳ ঑ দ্রুে কামে-঳ভাধা৞ ঳া঴ামে করয. এভনরক এই ঴োন্ড িু র রক্র৞াযে অফস্থা৞ আ঩রন CTRL ফািন তচর঩, রফফধেন কযরে ঩াযরফন, রফফধেন িূ র঳ এ না রগর৞ই। একইবারফ আ঩রন ALT রক ধরয, িু র঳ ঩রযফেেন ছাড়াই রফফধেন করভর৞ আনরে ঩ারযন। — এই কভান্ডরি আ঩নারক রফফধেক িু র঳ র঴র঳রফ রফফধেন কযরে রিরফ। ঴োন্ড িু রর঳য ভে ALT ফািরন তচর঩ ধরয যাখরর েেিন এিা রফফধেন করভর৞ আনরে ঳া঴ামে কযরফ। — ঩ুরযা ছরফিারক আ঩নায তচারখয ঳াভরন েু রর ধযরে এিা ঳ফরচর৞ দ্রুেেয কভান্ড। এিা কররার এয ঳ারথ ঱ূনে(০) তচর঩ ধযরে ঴রফ, ইংরযজী ―঑‖ ন৞। — অরনক কামেকরয একিা িু র঳ ঴র ব্রা঱ িু র, ভাস্ক রনর৞ কাজ কযায ঳ভ৞। এভনরক আরভ রনরজ঑ ঴োন্ড িু র ঑ জুভ িু র এয ঩া঱া঩ার঱ ব্রা঱ িু র ইউজ কযরছ। — কভ-তফর঱ ঳ফাই বু র করয, ঳ংর঱াধরনয উ঩া৞ আনডু িু ররি। — এিা আ঩নারক কারজয জনে অরনক জা৞গা করয রিরফ, রফরবন্ন ঩োররি ঴াইড করয, মা আ঩নায কাজ কযায ঳ভ৞ জুভ কযায তথরক রফযে যাখরফ।
 10. 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com [ (Decrease Brush Size/ব্রা঱ ঳াইজ তছাি কযন) -- দ্রুে ব্রা঱ ঳াইজ তছাি কযা৞ ফেফহৃে ] (Increase Brush Size/ ব্রা঱ ঳াইজ ফড় কযন) — ফড় অঞ্চররয জনে ব্রা঱ ঳াইজ রফফধেরন ফেফহৃে Shift + [ (Decrease Brush Softness/ব্রার঱য তকাভরো কভারনা) -- ২৫% করয ব্রার঱য তকাভরো কভারনায তিরত্র ফেফহৃে Shift + ] (Increase Brush Softness/ব্রার঱য তকাভরো ফাড়ারনা) —২৫% করয ব্রার঱য তকাভরো ফাড়ারনায তিরত্র ফেফহৃে 1->0 (Tool Opacity)স্বিো িু র — আরভ ঳াধাযনে ব্রার঱য স্বিো ৫-১০% ফাড়াই ফা কভাই রকন্তু রকছু তিরত্র অরনক তফর঱ স্বি কযায প্রর৞াজন ঩রড়। শুধু ১ তথরক ০ ঩মেন্ত ১০ রি অরেয তমরকান একিা চা঩ রিন, এিা ১০%-১০০% ঩মেন্ত স্বি ঴রফ।আ঩রন আরযা রন৞ন্ত্রন চাইরর, প্রথভ অরেয ঩য ঩যই রিেী৞ অেরি চা঩ুন এফং আ঩রন ত঳ই অরেযই ঱েকযা স্বিো ঩ারফন। তমভন ৪ চা঩রর ঩ারফন ৪০% স্বিো, তমখারন ৪ এফং ৩ ঳ারথ ঳ারথ চা঩রর ঩ারফন ৪৩%। Ctrl + Shift + N (New Layer)নেুন তর৞ায — এিা আ঩নায জনে ডা৞ারগফক্স রনর৞ আ঳রফ মা ফেেভান তর৞ায উ঩য নেুন তর৞ায স্থা঩ন কযরফ। Ctrl + Alt + Shift + N (New Layer No Dialog)ডা৞ারগফক্স঴ীন তর৞ায — এই িু ররি আ঩নায জনে তকান ডা৞ারগ ফক্সরফ঴ীন নেুন তর৞ায তেযী কযরফ। Ctrl + Alt + Shift + K (Show Keyboard Commands/রক-তফাডে কভান্ড তিখান) — মরি আ঩রন এগুররায তকান কভান্ড বু রর মান অথফা অনে কভান্ড তচক কযরে চান ো঴রর এই কভান্ডরি ফেফ঴ায কযরে ঴রফ। এখারন শুধু ভাত্র প্রর৞াজনী৞ রকছু কভারন্ডয উল্লরখ কযা আরছ । এছাড়া঑ কাজরক আরযা গরে঱ীর কযরে আরযা অরনক ঱িেকাি কভান্ড আরছ মা এডবান্স তররবররয জনে প্ররমাজে, আ঱া করয ফারক আরযা রকছু কভান্ড রনর৞ ঩যফেেীরে ঴ারজয ঴র৞ মারফা।
 11. 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com পরিা঱র঩য জনে আরযা রকছু কভান্ড ঱িেকাি রনর৞ ঴ারজয ঴রাভ আফারযা। আজরক িু র঳ তভনুয ঱িেকাি গুররা জানরফা ঩া঱া঩র঱ আভায ঩ছরন্দয রকছু তিকরনক ত঱৞ায কযরফা। এছাড়া঑ রকবারফ ভাউর঳য ভাধেরভ দ্রুে িু র঳ আ৞ত্ব কযা মা৞ ো঑ তিখরফা। আ঱া করয কারজ রাগরফ।  Eraser Tool এয জনে আ঩নারক ঱িেকাি চা঩রে ঴রফ E  Cycle Screen Modes ঩িো জুরড় পরিা঱঩রক তিখরে চা঩ুন F  Gradient / Paint Bucket Tool এয জনে আ঩নারক চা঩রে ঴রফ G  Hand Tool ত঩রে আ঩রন চা঩রফন H  Eyedropper / Sampler / Measure Tool এয জনে রক-তফাডে তথরক I চা঩ুন।  Spot Healing / Healing / Patch / Red Eye এয তিরত্র J  Slice Tool এয জনে K  Lasso Tool ত঩রে L  Marquee Tool ঩াফায জনে M  Notes / Audio Annotation Tool ফেফ঴ারয N  Dodge / Burn / Sponge Tool এয তিরত্র O  Pen / Freeform Pen Tool এয জনে P  Standard / Quick Mask Mode ত঩রে Q  Blur / Sharpen / Smudge Tool ত঩রে চা঩ুন R  Clone / Pattern Stamp Tool এয তিরত্র S  Type Tool (Vertical / Horizontal) ত঩রে T  Shape Tool এয জনে U
 12. 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  Move Tool এয িরত্র V  Magic Wand Tool ফেফ঴ারয W চা঩ুন  Switch Colors ত঩রে ঴রর X  History / Art History Brush Tool ফেফ঴ারয Y  Zoom Tool এয জনে Z  Hand Tool (toggle) এয তিরত্র Space পাইর ঑র঩ন কযরে PC এয িরত্র – CTRL + O Mac এয জনে- CMD + O পাইর ত঳ইব কযরে PC এয তিরত্র – CTRL + S Mac এয জনে – CMD + S পাইর তিাজ কযরে PC তে – CTRL + W Mac এ – CMD + W র঳ররক঱ান কর঩ কযরে PC তে – CTRL + C Mac এ – CMD + C র঳ররক঱ান ত঩ষ্ট্ কযরে Pc তে - CTRL + V Macএ – CMD + V রপরযর৞ আনরে PC তে – CTRL + ALT + Z Mac এ – CMD + ALT + Z Invert selection PC – CTRL + I Mac – CMD + I র঳ররক঱ান ফন্ধ কযরে PC তে – CTRL + D Mac এ – CMD + D ঳ফে রকছু র঳ররক্ট কযরে PC তে – CTRL + A Mac এ – CMD + A স্বাধীনবারফ রু঩ান্তয কযরে PC তে – CTRL + T Mac এ – CMD + T
 13. 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com Unlock canvas: ‗F‘ রক িুইফায চা঩ুন, অফরজক্টরক ঩ুরযা স্ক্রীন জুরড় তিখরে Sub-Tools দ্রুে ত঩রে : ঳াধাযনে তকান িু রর঳য ঳াফ িু র঳ খুররে ভাউ঳ তচর঩ ধরয যাখায তকান প্রর৞াজন ঩রড়,রকন্তু শুধু ALT তচর঩ ভাউ঳ রিককযায ভাধেরভ ঳ারথ ঳ারথই ত঩র৞ মারফন ঩রযফরেেে ঳াফ িু র঳। প্রথভে আভায ফাভ ঴াে ঳ফ ঳ভ৞ রক-তফারডেয উ঩য থারক আয ডান ঴াে ভাউর঳ ঩ুরযা ঩িো৞ রনর৞ আ঳ায জনে ‗F‘ িুইফায চার঩ Space + click অফরজক্টরক নড়ারনায তিরত্র ALT + Scroll রফফধেন ফাড়ারনা ফা কভারনায জনে CTRL + T তমভন তেভন বারফ ঘুযারনায জনে এফায একরি ভজায েথে রিরি, ত঳িা ঴র আ঩রন রকবারফ অরেস্বত্তয িু র঳রক ভাউর঳য ভাধেরভ দ্রুে ফেফ঴ায কযরফন। ঴া এিা ১ ঳প্তাইর঴ই ঳ম্ভফ!! রক রফশ্বা঳ ঴রিনা? আ঳রর ো঴রর তজরন রনন অদ্ভুে রি঩঳রি। ত঳িা ঴র আ঩রন কাজ কযায ঳ভ৞ তম িু র঳ই ফেফ঴ায কযরফন োয উ঩য ভাউ঳ রনন, িাউরর঳য নাভিা একফায ঩ড়ু ন, রচরেয রিরক োকান, এফায রিক করুন। এবারফ ভাত্র ১ ঳প্তা঴ কাজ করুন। তিখরফন আজফ রন৞ভরি কাজ কযরছ, এফং অরনক দ্রুে আ঩রন িু র঳ গুররা রনর৞ কাজ কযরে ঩াযরছন।
 14. 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ভাযরকউ িু র রির৞ আ৞োকায,তগারাকায,ফগোকায রফরবন্ন আকৃ রে তেযী কযা মা৞।Elliptical or Rectangular িু র র঳ররক্ট করয রিক ঑ ড্র্াগ করয আ৞োকায ফা উ঩ফৃত্তাকায আকৃ রে তেযী কযা মা৞।রকরফাডে ঱িেকাি=M or Shift M র঳ররক঱ন কযা
 15. 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঳ািাকাররা ডো঱গুররা রনরিে঱ করয কেিু কু র঳ররক্ট কযা ঴র৞রছ।এয ফাইরয রিক করয অনে আরযকরি র঳ররক঱ন কযরে ঩ারযন। ভাযরকউ অ঩঱ন উ঩রয ফাভ রিরক অফরস্থে।প্রথভ ৪রি আইকন রির৞ ভুর র঳ররক঱ন তথরক র঳ররক্টকৃ ে আরযা রকছু অং঱ ফাি ফা তমাগ কযরে ঩ারযন।আইকনগুররায উ঩য ভাউ঳ যাখররই তিখা৞ তকানরি তকান্ কাজ করয। আইরকানগুররায ঳ারথ ঳ভ৞ রিন।঩রয কারজ আ঳রফ অরবজ্ঞো ফাড়ারে। একিা র঳ররক঱ন তেযী কযা। র঳ররক্টকৃ ে আরযকরি র঳ররক঱ন ভূর র঳ররক঱রনয ঳ারথ তমাগ কযা।
 16. 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com র঳ররক্টকৃ ে তকান অং঱ ফাি তি৞া। িুরি র঳ররক঱ন আড়াআরড় বারফ স্থা঩ন। এয঩য feather অ঩঱ন ঑ Anti Alias ফক্স অফরস্থে। feather র঳ররক্টকৃ ে অংর঱য তকানাগুরর ভ঳ৃন করয। Anti Alias তচকফরক্স রিকভাকে থাকরর তগারাকায র঳ররক঱রনয ঳ভ৞ র঳ররক঱নরক rough ঴঑৞া তথরক যিা করয। ঩যফেেী তঘালনা না তি৞া প্রমেন্ত রিকভাকে রির৞ই যাখুন। োয঩রযই ৩রি অ঩঱ন রনর৞ Style box অফরস্থে।Normal র঳ররক্ট কযা থাকরর ইিাভে র঳রক঱ন তেযী কযরে ঩াযরফন।Fixed ratio র঳ররক্ট কযা থাকরর ডান রিরকয ফরক্স Height Weight মা রিক কযরফন র঳ররক঱ন঑ তেভন ঴রফ।
 17. 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com Elliptical ভাযরকউ িু র এই িু ররি োয নাভ অনুমা৞ী উ঩ফৃত্ত তেযী করয।Shift তচর঩ ধরয রিক করয Perfect উ঩ফৃত্ত তেযী কযরে ঩াযরফন। Rectangular ভাযরকউ িু র এ িু ররি ফেফ঴ায করয আ৞েরিত্র ফা ফগে তেযী কযরে ঩ারযন।Shift তচর঩ ধরয রিক করয perfect ফগেরিত্র তেযী কযরে ঩ারযন। রি঩঳: Ctrl+D তপ্র঳ করয র঳ররক঱ন ফারের কযরে ঩ারযন।
 18. 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com গ্রারড৞োন্ট িু ররি পরিা঱র঩ খুফই গুযত্ব঩ূনে ঑ উ঩কাযী িু র রফর঱ল করয ঑র৞ফ রডজাইনাযরিয জনে।এ িু ররি ত঩ইন্ট ফারকি িু ররয ঳ারথই থারক।িু ররি তফয কযরে G এফং োয঩য Shift+G তপ্র঳ করুন ো঴রর ঩ারাক্ররভ গ্রারড৞োন্ট িু র ঑ ত঩ইন্ট ফারকি িু র আ঳রে থাকরফ। এ িু ররিয ফেফ঴ায ঳঴জ রকন্তু ফুঝরে রকছুিা ঳ভ৞ রাগরে ঩ারয।র঳ররক্টকৃ ে তকান অং঱ ফা তকান কোনবার঳য উ঩য রির৞ ভাউ঳ ঩র৞ন্টাযরি রিক করয তচর঩ ধরয ড্র্াগ করুন )িানুন(।ড্র্াগ)িান(মে রতা ঴রফ গ্রারড৞োন্ট এয গ্রারু঑ েে রতা ঴রফ।এ িু ররয ঳ভস্ত রন৞ন্ত্রন ঩র৞ন্টারযয ড্র্ারগং )িারনয(এয উ঩য রনবেয করয।Shift key তচর঩ ধরয িানরর তিখুন রকবারফ গ্রারড৞োন্ট িা তেযী ঴৞। গ্রারড৞োন্ট িু র র঳ররক্ট করয ড্র্াগ করয Fill কযা। এ িু ররিরে িিো আনরে ঴রর অরনক ঳ভ৞ ঑ অনু঱ীররনয প্রর৞াজন।এয উ঩রযবারগয যং এয ঳ারথ ঳ভ৞ ফো৞ করুন এফং রফরবন্ন বারফ গ্রারড৞োন্ট তি৞ায তচষ্ট্া করুন,িু ররিয রবেরযয অনোনে তফর঱রষ্ট্য ঳ারথ ঩রযচ৞ ঴঑৞ায আরগ।
 19. 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com গ্রারড৞োন্ট িু র অ঩঱ন ফায এ অ঩঱ন ফাযরি )খন্ড(গ্রারড৞োন্টরক ঩রযফেেন কযায ভে অরনক তফর঱ষ্ট্ে ফ঴ন করয।গ্রারড৞োন্ট িু ররি র঳ররক্ট কযররই উ঩রয Preset(=঩ূরফেই রিক করয যাখা মন্ত্ররি রকবারফ কাজ কযরফ (঳঴ আইকন গুররা তিখারফ। এখারন ইিাভে তফর঱ষ্ট্ে রিক কযরে ঩া তযন। উ঩রযই ফরররছ তম গ্রারড৞োন্ট ঩রযফেেনরমাগে।গ্রারড৞োন্ট এরডিরয ইিাভে তফর঱ষ্ট্ে রিক করয তি৞া মা৞।গ্রারড৞োন্ট িু র অ঩঱ন ফারয অফরস্থে গ্রারড৞োন্ট িু র আইকনরিয ডারন ড্র্঩ডাউন রররে রিক করুন। এই এরডিযরি পরিা঱র঩য রফল্ট ইন Preset এয ররে ঳঴ ঴ারজয করয ঑ প্ররেরি Preset এয রফস্তারযে ররে আর঳।এই Preset গুররা ঩রযফেেনরমাগে। প্রথভ িুরি রপল্ড আ঩নারক গ্রারড৞োন্ট এয নাভ এফং ধযন ঩রযফেেরনয ঳ুরমাগ তি৞।২ ধযরনয গ্রারড৞োন্ট আরছ Solid ঑ Noise. ঩যফেেী রপল্ডরি িুরি যং এয রভরনস্থর ভ঳ৃন কযরে ঩ারয।এরি ফেফ঴ায করয তিখুন রক ঘরি।
 20. 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com New ফািরন রিক করয নুেুন গ্রারড৞োন্ট তেযী করয Preset এয ইরিভে নাভ রির৞ ত঳ব কযরে ঩ারযন।এরডিরযয রনরচ ইরভজরি /ছরফরি রপ্ররবউ র঴র঳রফ কাজ করয।এই ছরফয উ঩রয ঑ রনরচ স্লাইডায /রনরিে঱ক থারক।উ঩রযয স্লাইডাযগুররায নাভ Opacity Stopper আয রনরচযগুররায নাভ Color Stopper .স্লাইডায গুররা রিক ফা ড্র্াগ ১ -১০০এয ভরধে বোরু ত঳ি কযা মা৞।এগুররা গ্রারড৞োন্ট এয রভরনস্থর ভ঳ৃন করয ঑ অনে তকান ইরভরজয উ঩য গ্রারড৞োন্ট তেযী করয।আ঩রন অরেরযক্ত স্লাইডায তমাগ কযরে ঩ারযন ইরভরজয (মায উ঩রয রনরচ স্লাইডায অফরস্থে (঳ীভানা৞ রিরকয ভাধেরভ। উ঩রযয এফং রনরচয স্লাইরডয ভরধে ঩াথেকে ঴রি উ঩রযয গুরর Opacity(=অনিো (ত঳ি করয আয রনরচয গুরর গ্রারড৞োন্ট এয তকান ঩র৞রন্ট যং ত঳ি কযরে ফেফহৃে ঴৞। প্ররেরি স্লাইডায এয ভাঝখারন অফরস্থে ঩র৞ন্টরি ইরিভে ঳রযর৞ গ্রারড৞োন্ট এয ভরধে ঩রযফেেন আনা মা৞।আফায ইরিভে স্লাইডায঑ তমাগ কযা মা৞।এিা তথরকই অনুভান কযা ঴৞ তম গ্রারড৞োন্ট এ অ঳ংখে ঩রযফেেন ঴রে ঩ারয।এজনেই এ িু ররি ঑র৞ফ রডজাইন ঑ তডরবরর঩য তিরত্র অেেন্ত গুযত্ব঩ূনে।
 21. 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com গ্রারড৞োন্ট এয ধযন/Type গ্রারড৞োন্ট এয অ঩঱ন ফারয অফরস্থে রফরবন্ন আইকনগুরররে রিক করয গ্রারড৞োন্ট এয ধযন ঩াল্টারনা তমরে ঩ারয।এখারন ৫ রি ধযন আরছ। Linear Radial Angle Reflected Diamond রডপল্ট র঴র঳রফ Linear র঳ররক্ট কযা থারক।অনোনে গুরর র঳ররক্ট কযরর তকভন ঴৞ চরুন একফায তচাখ ফুররর৞ তনই। তযরড৞ার গ্রারডর৞ন্ট )Radial Gradient) এনরজর গ্রারডর৞ন্ট )Angle Gradient)
 22. 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ডা৞ভন্ড গ্রারডর৞ন্ট )Diamond Gradient) Reverse check box এ রিক কযা থাকরর এখন তমভন তিখারি োয রফ঩যীে যকভ তিখাে।Opacity ঑ Blending Option ফেফ঴ায করয ঳ুন্দয ঳ুন্দয ইরপক্ট তেযী কযরে ঩ারযন। পরিা঱঩ ত঩ইন্ট ফারকি িু র রিউরিারয৞ার (Photoshop paint Bucket Tool) ত঩ইন্ট ফারকি িু ররি পরিা঱র঩ একরি গুযত্ব঩ূনে িু র আভযা ঳ফাই জারন।রকরফাডে তথরক G তফাোভ তচর঩ িু ররিরে একর঳঳ তন৞া মা৞।চরুন রথর৞িরয তিখা মাক রক রক ঩া঑৞া মা৞ িু ররি অ঩ারয঱ন করয।
 23. 23. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ত঩ইন্ট ফারকি িু র G এ িু ররি রির৞ র঳ররক্টকৃ ে অং঱ ঩ূযন/র঩ইন্ট কযা মা৞। কোনবা঳ ত঩ইন্ট কযা তমকান ঳াইরজয একরি নেুন ডকু রভন্ট খুরুন। ঳ািায কাছাকারছ তকান যং রির৞ তপাযগ্রাউন্ড রপর করয রিন। কোনবা঳রি নেুন যং রির৞ যাঙ্গারনায জনে এয তমরকান তকাথা঑ রিক করুন ফা Alt+Backspace চা঩ুন।
 24. 24. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ঩ুরযা কোনবা঳ তগ্ররক তপরায তচর৞ আ঩রন ইরি কযরর Rectangular Marque Tool রির৞ রনরিেষ্ট্ অং঱ র঳ররক্ট করয রপর(র঩ইন্ট) কযরে ঩ারযন। একিা র঳ররক঱ন রপর কযা
 25. 25. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com িু রগুরররে তঘাযাঘুরয করয কাজ কযায তচর৞ Alt+Backspace তচর঩ ঳঴রজ তপাযগ্রাউন্ড কারায কযা মা৞। ত঩ইন্ট ফারকি িু র অ঩঱ন ত঩ইন্ট ফারকি িু রর রনরনাক্ত অ঩঱নগুররা ঩ারফন-  Tool Presets  Pattern Filling  Gradients  Blending Options and Modes  Opacity Setting ত঩ইন্ট ফারকি িু র অ঩঱ন ফায অ঩঱ন ফাযরি একরি তছাি ত঩ইন্ট ফারকি িু র এয আইকন কাররা অোরযা রচে ঳঴ শুরু ঴র৞রছ।এখারন রিক কযরর রপ্রর঳ি ঳঴ (঩ূরফেই রিককৃ ে) রকছু ত঩ইন্ট ফারকি িু র ঳঴ খুররফ।রবেরয ঳ম্ভফে িু র রপ্রর঳রিয ররে ঱ূনে তিখরে ঩ারফন।এয ডানরিরক অফরস্থে িুরি আইকরনয উ঩রযয অোরযা আইকরন রিক কযরর নেুন ড্র্঩ডাউন োররকা তথরক নেুন িু র রপ্রর঳ি তেযী কযরে ঩াযরফন। নেুন িু র রপ্রর঳ি তেযী কযা G তচর঩ ত঩ইন্ট ফারকি িু র Active করুন এফং Opacity 50% করুন।
 26. 26. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ত঩ইন্ট ফারকি িু র ঩োররি খুরর নেুন রপ্রর঳ি তেযীয জনে পাকা ত঩জরিরে রিক করুন। নেুনরিয রপ্রর঳রিয ইরিভে নাভ রিন নেুন ত঩ইন্ট ফারকি িু ররি ৫০% Opacity রির৞ রপর কযা ঴র৞রছ অথোৎ যংরি এখন স্বি ঴রফ।নেুন তম িু য রপ্রর঳িরি তেযী কযা ঴র এয Opacity ঑ ৫০% ঴রফ পরর এই িু র রপ্রর঳িরি রির৞ উক্ত ত঳রিং ফোফ঴ায কযা মারফ ফায ফায নেুন করয Opacity রিক কযায ঩রযফরেে। িু র রপ্রর঳রিয ভুর ধাযনা ঴রি তেযীকৃ ে এই রপ্রর঳ি ত঳রিং঳ ত঳ব করয পরিা঱র঩ ঩রয ফোফ঴ায কযরে ঩াযরফন। ঩োিানে রির৞ রপর কযা ত঩ইন্ট ফারকি আইকরনয একিু ডারন একিা ড্র্঩ডাউন তভনু আরছ তমখারন িুরি অ঩঱ন আরছ -foreground and pattern উ঩রয তপাযগ্রাউন্ড ত঳রিংর঳য উিা঴যন তি৞া ঴র৞রছ এফায রকবারফ ঩োিানে রির৞ রপর কযা মা৞ ো তিরখ। G তচর঩ ত঩ইন্ট ফারকি িু র Active করুন।রপর অ঩঱ন রিক করুন Pattern. এখান তথরক তমরকান ঩োিানে র঳ররক্ট করুন।
 27. 27. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com কোনবার঳য তমরকান জা৞গা৞ রিক করুন ঩োিানে রি রির৞ পর কযরে। পরিা঱র঩ রফল্ট ইন ঩োিানে ঩োিানে ঩োররি আফায খুরর উ঩রযয ডান রিরক অোরযা রচেরে রিক করুন এই োররকা তথরক রনরচয রিরক অফরস্থে ঩োিানে গ্রু঩ তথরক তমরকান গ্রু঩ র঳ররক্ট করুন।
 28. 28. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com Append Option রি র঳ররক্ট কযরর ঩োিানে ঩োরররি নেুন ঩োিানে মুক্ত ঴রফ।আয Ok কযরর ফেেভান ঩োররি রি নেুনরিয িাযা প্ররেস্থার঩ে ঴রফ।
 29. 29. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আ঳রর ষ্ট্াইর ঴র অরনকগুররা কারজয ঩োরকজ। এরে আ঩রন এক রিরকই আ঩নায তিক্সি রডজাইন কযরে ঩াযরফন। ষ্ট্াইর এফং রগ্ররডন্ট একইবারফ কাজ করয এখারন ষ্ট্াইর রনর৞ ফরা ঴র৞রছ। আ঩নাযা রগ্ররডন্ট ঑ একইবারফ ফেফ঴ায কযরে ঩াযরফন পরিা঳র঩য রগ্ররডন্ট িু ররয ঳া঴ারমে। ফেফ঴াযরফরধ শুধু ষ্ট্াইর ঳ম্পরকে জানরর তো ঴রফ না। ষ্ট্াইর ফেফ঴ায কযরে জানরে ঴রফ। প্রথরভই তজরন রনই ষ্ট্াইর এয অফস্থান। ষ্ট্াইর ফায রস্ক্ররন আনরে পরিা঳র঩য Window>Styles এ মান এযকভ একরি ফায চরর আ঳রফ এই ফারয আয঑ িুইরি িোফ আরছ রনরচ িুইরিয ফর্েনা তি঑৞া ঴র ১। Swatches এখারন রফরবন্ন কারায তছাি থাতনাইর আকারয থাকরফ মা ঳঴রজই ফেফ঴ায কযা মা৞ ২। Color আ঩নায ইরভজ আযরজরফ ভুরড থাকরর রেন রি কারায এয ঩োিানে, র঳এভ঑৞াইরক ভুরড থাকরর চাযরি কারায আয তগ্র ভুরড থাকরর তগ্র কারায থারক। এখান তথরক঑ কারায ফেফ঴ায কযা মা৞। ধরুন আ঩রন এখন একরি তিক্সি এ ষ্ট্াইর অোপ্লাই কযরে চারিন এয জনে আ঩নারক আ঴াভরয রকছুই কযা রাগরফ না। শুধু িাই঩ িু ররয ঳া঴ারমে আ঩নায তিক্সি ররখুন আরভ ররখরাভ ’’’
 30. 30. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com োয঩য র঳ম্পরর আ঩নায তরখা ব্লক করয ষ্ট্াইরফায এয ষ্ট্াইরর ১রি রিক করুন োয঩য তিখুন আ঩নায তিক্সি এয অফস্থা তিখররন তো কে ঳঴রজ ষ্ট্াইর রির৞ আ঩রন আ঩নায তিক্সি রডজাইন কযরে ঩াযরছন। এজনে আ঩নারক রকন্তু পরিা঳র঩ অরবজ্ঞ ঴঑৞া রাগরফ না। এখারন আরভ শুধু তিক্সি এ ষ্ট্াইর ফেফ঴ায কযা তিরখর৞রছ। ইিা কযরর আ঩রন তরর঳া িু র, ভাযরকউরযক িু র, ইর঩রিকার িু র ইেোরিয ঳া঴রমে প্রর৞াজনী৞ অং঱ ব্লক/র঳ররক্ট করয রফরবন্ন রডজাইন কযরে ঩ারযন। অরনরক ইন্টাযরনি তথরক ষ্ট্াইর ডাউনররাড করযন। আফায ফাজারয ষ্ট্াইর এয র঳রড঑ রকনরে ঩া঑৞া মা৞। ষ্ট্াইর রেনবারফ ফেফ঴ায কযা মা৞। রনরচ োয ফর্েনা তি঑৞া ঴র তম ষ্ট্াইর ডাউনররাড করযরছন োয এক্সরিন঱রন .asl থারক। এরিয উ঩য ডাফর রিক কযরর পরিা঳঩ ঑র঩ন ঴রফ। এখন আ঩রন ষ্ট্াইর ফায এ রগর৞ তিখুন আ঩নায ডাউনররাডকৃ ে ষ্ট্াইর অোকরিব ঴র৞রগরছ। এ ঩দ্ধরেরে ইনষ্ট্র/কর঩র঩ষ্ট্ কযাই বার। এ ঩দ্ধরেরে আ঩রন প্রথরভ পরিা঳র঩ প্ররফ঱ করুন। োয঩য ষ্ট্াইর ফায এয তভনুরে রগর৞ ষ্ট্াইররয তপাল্ডায রচরনর৞ রিন। ো঴রর ত঳ই ষ্ট্াইর অোকরিব ঴র৞ মারফ। ঳ফরচর৞ বার ঴৞ আ঩রন C:Program FilesAdobePhotoshop CSPresetsStyles এই তপাল্ডারয ষ্ট্াইররয .asl এক্সরিন঱রনয পাইরগুররা কর঩ করয ত঩ষ্ট্ কযরর। কাযন ো঴রর আ঩নারক ফায ফায ষ্ট্াইর অোকরিব কযরে ঴রফ না।
 31. 31. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ৩। প্রথরভ পরিা঳র঩ মান। োয঩য ষ্ট্াইর ফায এয তভনুরে মান ত঳খান তথরক Load Styels এ রিক করুন। আ঩নায ডাউনররাড কযা ষ্ট্াইর এয তরারক঱ন রচরনর৞ রিন। োয঩য ষ্ট্াইর এ রিক করয ঑র঩ন এ রিক করুন। অরনক নেুন ফেফ঴ায কাযীযা (র঳ররক্ট কযরে) ভোরজক ঑৞ান্ড ঑ভোগরনরিক তরর঳া িু র ফেফ঴ায করয । অথচ ত঩ন িু র ফেফ঴ায কযরর অরনক তিরত্রই এয তচর৞ তফর঱ ঳ুরফধা ঩া঑৞া ঳ম্ভফ ।
 32. 32. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অরনরকই Image র঴র঳রফ কর঩ করয ফা যাোয ইরভজ ফেফ঴ায করয মা জুভ কযরর তপরি মা৞ । আরভ রনরজ অরনকরকই তিরখরছ মাযা ঴রযক যকরভয যং রনর৞ গ্রারডর৞ন্ট ফারনর৞ রডজাইরন ফেফ঴ায করয মা তভারি঑ িৃরে-নন্দন ন৞ । প্রা৞ কাছা করছ যং এফং ঴ারকা তথরক গাঢ় করয ২-৩ রি যংরঙয গ্রারডর৞ন্ট রনর৞ কাজ কযররই ঳ুন্দয ঴৞। আরভ঑ এযকভ বু র কযোভ ঳ুন্দয ফেফ঴ারযয জনে C=90, M=60, Y=30, K=100, যাখুন । তিখুন তকভন ঴৞।
 33. 33. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অরনক ভাত্রারেরযত্ত রপল্টায ফেফ঴ায করয ছরফয তভৌররকত্ব ঴াযা৞। পরিা঱র঩ ররগা ফানারনায তচো ফাি তি৞া ঊরচে । ইরারেিয ফেফ঴ায করুন । অরনরকই 72 র঩িররয ছরফ রনর৞ র঩ন্ট কযায কাজকরয তিরখরছ । তমিা আ঩নারক বার ভারনয ছরফ রিরফ না।
 34. 34. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আ঩রন তম প্রগ্রারভই কাজ করুন না তকন আ঩নারক Shortcut গুররা জানরে ঴রফ ো না ঴রর অরনক ঳ভ৞ অ঩চ৞ ঴রফ। পরিা঱র঩য তিরত্র অরনক তফর঱ ঳ভ঳ো ঴রে ঩ারয । ঳ভ৞ অ঩চ৞ ঴৞ আয঑ তফর঱। নেুন ফেফ঴ায কারযযা Layer ঑ Folder ফেফ঴ায না কযা৞ অরনক ঳ভ঳ো৞ ঩রড়। ছরফ ঳ািা কাররা কযরে অরনক অরবজ্ঞ রডজাইনাযরক ঑রিরখ Image-Adjustment-Desaturate.ফেফ঴ায ঴রফ। ো না করয Image-Adjust>Channel Mixer ফেফ঴াযকরয Monochromeতচক করয বার ভারনয ছরফ ঩া঑৞ামায়্। Pmbossed.঑ dropshadow এযিুরি ফেফ঴ারযয তেরত্র ঳েেকোয ঳ারথ ঑ ঴ারকা বারফ ফেফ঴ায কযা উরচে । Guide ঑ Gridএয ভাধেরভ তর৞াযরক ঳঴রজই ঳ুরফধাজনক মা৞গা৞ ফা঳ারনা মা৞ অথচ অরনরকই এ কাজরি কযরে আর঳ো করয।
 35. 35. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ইন্টাযরনি ঴রে ঳ংগ্র঴ীে  http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox  http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox  http://somewhereinblog.net/tanbircox  http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox  http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox http://facebook.com/tanbir.cox http://facebook.com/tanbir.ebooks http://tanbircox.blogspot.com

×