aralingpanlipunan III<br />ANG  SINAUNANG KABIHASNAN  SA EHIPTO<br />
Noong 3200 BCE, angEhipto ay nahatisadalawangkaharian:<br />MababangKaharian<br />Mataasnakaharian<br />
MAPA NG SINAUNANG EGYPT<br />
PHARAOH – angtawagsapinunongmgaEhipsiyano. Sa katunayan ay hindi raw itotalagaangtawagnila. NanggalingangsalitangitosaBibl...
Magkontrolsaekonomiya at kalakalan<br />Mamahalasakanyangmganasasakupan<br />Magpatupadngmgabatas at patakaran<br />Mangun...
Ang mga dinastiya sa Ehipto<br />
Panahong Archaic<br />LumangKaharian<br />Unang Intermediate<br />GitnangKaharian<br />Ikalawang Intermediate<br />BagongK...
Bago pa ang 5000 BCE ay nanirahannaangmga Paleolithic hunters at gatherers sa Nile Valley.<br />Dahilsalupainglagingbinaba...
Sa panahongito ay nahilignarinangmgaEhipsiyanosapaggawangmga figurines at statuettes ngmgahayop at tao at mgapalayok.<br /...
Haring Narmer– pinunongMataasna Egypt <br />nasinasabing nag-unite ng Egypt. Tinawagsiyang “Menes” ngmgaGriyegonanangangah...
Anu-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit gumawa ng napakaraming Pyramids sa panahong ito?<br />Ito ay nagsisilbinglibinga...
Zoser – isasamganaging Pharaoh sapanahonnglumangkaharian. Nagpatayosiyang pyramid nangayo’ytinatawagna “Step Pyramid”. It...
Noong2300 BCE, nagsimulanghuminaangkapangyarihanngmgaparaon. Naginglaganapangdigmaangsibilbungangpag-aagawansakapangyariha...
PinapalagaynanagsimulaangGitnangKahariannoong 2040 BCE .<br />Nakilalaang Thebes bilangkabiseranito.<br />Hindi katuladngL...
Amenemhet I – siyaangnagtayosaThebes bilangbagongkabiserangEhipto. Nasugponiyaangmgamapanggulongmaharlika.<br />Amenemhet ...
Sa hulingbahagingGitnangKaharian ay sinakopngmgaAmorites mulasa Fertile Crescent angEhiptonoong1730 BCE.<br />Tinawagsilan...
Sa panahongito ay hindinagingkuntentoangmgapinunong Egyptian sateritoryongsakopngkanilangkaharian kung kaya’tnagsimulanang...
Thutmose II – naging pharaoh noong1512 BCE. IdinagdagniyaangNubiasa Egypt at sinakopniyaangPalestine at Syria.<br />Hatshe...
Thutmose II I– isasadakilang pharaoh ng Egypt. Siyaangtinaguriang “Alexander the Great ng Egypt”. Pinagtuunanniyaangpakiki...
Rameses II – namahalasa Egypt ng halos 70 taon. Sa panahonngkanyangpamamahalanaganapangmahigit15 taonpakikidigmasamgaHitt...
Paggawangpapel (papyrus), stylus<br />Sinaunangkalendaryo<br />Pyramids<br />Geometry<br />Laranganng Surgery at Anatomy<b...
EGYPT<br />
AKO AY SI NARMER YOU CAN ALSO CALL ME MENES. ASTIG NO?<br />
HEY WAZZUP? BY THE WAY I’M ZOSER, ADD NIYO KO SA FRIENDSTER HA?<br />
Great Pyramid<br />
HYKSOS<br />
Hieroglyphics<br />
Amenemhet III<br />
Amenhotep IV<br />
Hatshepsut<br />
Nefertiti<br />
Thutmose I<br />Thutmose III<br />
Tutankhamen<br />
Rameses II<br />
UFC Ketchup Lotion for my body<br />555 Sardines for my hair<br />Microsoft Corporation for my teeth<br />Belo shoes<br />...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01

1,988 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Angsinaunangkabihasnansaehipto 091014061500-phpapp01

 1. 1. aralingpanlipunan III<br />ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA EHIPTO<br />
 2. 2. Noong 3200 BCE, angEhipto ay nahatisadalawangkaharian:<br />MababangKaharian<br />Mataasnakaharian<br />
 3. 3. MAPA NG SINAUNANG EGYPT<br />
 4. 4. PHARAOH – angtawagsapinunongmgaEhipsiyano. Sa katunayan ay hindi raw itotalagaangtawagnila. NanggalingangsalitangitosaBibliyakayatinanggapna. Ito ay galingsasalitang “Pero” nanangangahulugang “DakilangTahanan” o “DakilangTirahan” (Great House sa Ingles).<br />
 5. 5. Magkontrolsaekonomiya at kalakalan<br />Mamahalasakanyangmganasasakupan<br />Magpatupadngmgabatas at patakaran<br />Mangunasahukbongsandatahanng Egypt<br />Magpanatilingmaayosnasistemang pang-irigasyon<br />Mangalagasamgataosapanahonngkalamidad at tag-gutom<br />Mangunasamgaseremonya at panrelihiyongritwal<br />Magpanatilingkatahimikan at kaayusansakaharian<br />Mga Kapangyarihan at Gawain ng Pharaoh<br />
 6. 6. Ang mga dinastiya sa Ehipto<br />
 7. 7.
 8. 8. Panahong Archaic<br />LumangKaharian<br />Unang Intermediate<br />GitnangKaharian<br />Ikalawang Intermediate<br />BagongKaharian<br />Mga Yugto sa Kasaysayan ng Ehipto<br />
 9. 9. Bago pa ang 5000 BCE ay nanirahannaangmga Paleolithic hunters at gatherers sa Nile Valley.<br />Dahilsalupainglagingbinabaha ay tumabaanglupadahilsabanlik at natutongmamuhayangmgataosapermanentenglugarkaya nag-evolve sapagigingMesolitikohanggangsaNeolitikoangpamumuhayngmgaEhipsiyano.<br />Panahong Archaic<br />
 10. 10. Sa panahongito ay nahilignarinangmgaEhipsiyanosapaggawangmga figurines at statuettes ngmgahayop at tao at mgapalayok.<br />Ilansamgagamitgayangkutsilyona may hawakanggaring at mga palettes ay nagpapakitamgaseremonyanakanilangginagawa.<br />Angmgadigmaan, pangangaso at mgaseremonyaangpaboritonilangililok.<br />
 11. 11. Haring Narmer– pinunongMataasna Egypt <br />nasinasabing nag-unite ng Egypt. Tinawagsiyang “Menes” ngmgaGriyegonanangangahulugang “founder”.<br />Sa panahongito ay nagingabalaangmgapinunong Egypt sapagpapagawangmga pyramid. Mahigit80angnagawang pyramids sapanahongito. <br />
 12. 12. Anu-ano nga ba ang mga dahilan kung bakit gumawa ng napakaraming Pyramids sa panahong ito?<br />Ito ay nagsisilbinglibinganngmga Pharaoh<br />Ito ay nagsisilbingtandapagkataposbumahaangIlog Nile.<br />Ito ay nagsisilbingparangalsadiyosngaraw<br />Ito ay sumisimbolongpagkalalaki (fertility)<br />Ito ay nagpapakitangkadakilaanngisang Pharaoh<br />Ito ay sumisimbolosakalakasan at kapangyarihanngestadongEhipto.<br />
 13. 13. Zoser – isasamganaging Pharaoh sapanahonnglumangkaharian. Nagpatayosiyang pyramid nangayo’ytinatawagna “Step Pyramid”. Ito’ypinagawanoong 2650 BCE. Ito ay may taasna62 metro(190 ft).<br />Khufu (Cheops) – ipinagawaniyaangpinakatanyagna pyramid saGizanaitinuturingnapinakamalakisalahatna may volume na2.59milyonmetrongkubiko. Ito ay ipinatayonoong2600 BCE.<br />
 14. 14. Noong2300 BCE, nagsimulanghuminaangkapangyarihanngmgaparaon. Naginglaganapangdigmaangsibilbungangpag-aagawansakapangyarihanngmgalokalnagobernador. BunganitosumailalimangEhiptosa200 taongpanahonngkaguluhan.<br />“ANARCHY”<br />
 15. 15. PinapalagaynanagsimulaangGitnangKahariannoong 2040 BCE .<br />Nakilalaang Thebes bilangkabiseranito.<br />Hindi katuladngLumangKaharian, masbinigyangtuonngmgaparaonangmgabagaynakapaki-pakinabangkaysasapagpapagawangmgapiramide. Masbinigyangimportansyaangpagpapagawangmgakalsada, dike at sistemangirigasyon.<br />
 16. 16. Amenemhet I – siyaangnagtayosaThebes bilangbagongkabiserangEhipto. Nasugponiyaangmgamapanggulongmaharlika.<br />Amenemhet III – anakni AI nasinasabingnagpagawangkanalnanagdurugtongsaIlog Nile at Red Sea. Dahildito ay umunladangEhiptosalaranganngkalakalan.<br />Sa panahongito ay naitayoangimbakanngtubignatinawagnaFaiyum.<br />
 17. 17. Sa hulingbahagingGitnangKaharian ay sinakopngmgaAmorites mulasa Fertile Crescent angEhiptonoong1730 BCE.<br />Tinawagsilangmga “Hyksos” ngmgaEhipsiyanonanangangahulugang “Rulers of Foreign Land”.<br />Mahigitsa150 taonnilangpinamunuanangEhipto.<br />
 18. 18. Sa panahongito ay hindinagingkuntentoangmgapinunong Egyptian sateritoryongsakopngkanilangkaharian kung kaya’tnagsimulanangmanakopnglupain. Pinagbayadnilangbuwis (sapilitan) angkanilangmganasakop.<br />
 19. 19. Thutmose II – naging pharaoh noong1512 BCE. IdinagdagniyaangNubiasa Egypt at sinakopniyaangPalestine at Syria.<br />Hatshepsut – tinaguriang “kauna-unahangbabaengpinunosakasaysayan”. Napalagoniyaangkalakalan. Nagingtanyagang Egypt dahilsamgaekspedisyongkanyangipinadala.<br />
 20. 20. Thutmose II I– isasadakilang pharaoh ng Egypt. Siyaangtinaguriang “Alexander the Great ng Egypt”. Pinagtuunanniyaangpakikipaglaban at pagpapalakasngkanyanghukbongmilitar.<br />Amenhotep IV - nagingtanyagdahilsapagtatatagniyangiisangrelihiyonnasumasambasaiisangdiyosnasiAton. PinalitanniyaangkanyangpangalansaAkhenaton. Namataysiyanoong 1362BCE.<br />
 21. 21. Rameses II – namahalasa Egypt ng halos 70 taon. Sa panahonngkanyangpamamahalanaganapangmahigit15 taonpakikidigmasamgaHittites nanasa Asia Minor. Siyaangisasahulingdakilang pharaoh ng Egypt. Pinalitansiyangmgamahihinangpinunonanagingdahilanngpagkakawatak-watakngmganasasakupanngimperyo.<br />
 22. 22. Paggawangpapel (papyrus), stylus<br />Sinaunangkalendaryo<br />Pyramids<br />Geometry<br />Laranganng Surgery at Anatomy<br />Shadoof at Loom<br />Mummification<br />Hieroglyphics<br />
 23. 23. EGYPT<br />
 24. 24. AKO AY SI NARMER YOU CAN ALSO CALL ME MENES. ASTIG NO?<br />
 25. 25. HEY WAZZUP? BY THE WAY I’M ZOSER, ADD NIYO KO SA FRIENDSTER HA?<br />
 26. 26. Great Pyramid<br />
 27. 27. HYKSOS<br />
 28. 28. Hieroglyphics<br />
 29. 29.
 30. 30. Amenemhet III<br />
 31. 31. Amenhotep IV<br />
 32. 32. Hatshepsut<br />
 33. 33. Nefertiti<br />
 34. 34. Thutmose I<br />Thutmose III<br />
 35. 35. Tutankhamen<br />
 36. 36. Rameses II<br />
 37. 37.
 38. 38. UFC Ketchup Lotion for my body<br />555 Sardines for my hair<br />Microsoft Corporation for my teeth<br />Belo shoes<br />McDonald’s Innerwear<br />Philippine Hairlines<br />Pond’s Bagoong<br />SunsilkPatis<br />ALL RIGHTS RESERVED <br />July, 2008<br />We would like to thank our sponsors:<br />

×