Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SW203 Lab10

2,049 views

Published on

Lab10

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SW203 Lab10

  1. 1. Объект хандлагат програмчлалын хэл Java Хичээл : CS203 Улирал : 2010 хавар Бэлтгэсэн багш : Д.Энхжаргал Mongolia University of Science & Technology Лабораторийн ажил № 10 Лабораторийн ажлуудын нэгдсэн хамгаалалт Оноо: 5
  2. 2. Лабораторийн нэгдсэн хамгаалалт <ul><li>Програмын шаардлага: </li></ul><ul><ul><li>Энэ ажлаар өмнөх лабораториор хэрэгжүүлсэн ойлголтуудаа нэгтгэж төгөлдөржүүлэхийн зэрэгцээ дараах 3 шаардлагыг хангасан байна. </li></ul></ul><ul><ul><li>Бодит амьдралтай уялдаатайгаар ажлаа програмчлан, өмнө үзсэн бүх сэдвийг хэрэгжүүлж боловсруулна. Багшид шалгуулахдаа гарах үр дүн дээр маш сайн анхаарсан байх шаардлагатай. </li></ul></ul><ul><ul><li>Файлын оролт/ гаралтын зүй зохистой хэрэглээг тусгах. Үүсгэсэн обьектуудаа файлд хадгалах, шаардлагатай үед нь файлаас авч унших </li></ul></ul>
  3. 3. Лабораторийн нэгдсэн хамгаалалт <ul><li>3. Програмын үр дүнг төгөлдөржүүлэх. Үүнд: </li></ul><ul><ul><li>Файлд хадгалагдсан мэдээллүүдийг уншин </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Текстэн </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>html эсвэл хүснэгтэн тайланг тус тус гаргадаг байх. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Програмын үр дүн нь агуулгын хувьд хэрэглэгчийн шаардлагад бүрэн нийцэх мэдээллүүдийг агуулсан байх.  </li></ul></ul><ul><li>Шаардлагатай гэж үзвэл багш ОХТехнологийн онолын ойлголтуудаас асуух тул хичээлээр үзсэн онолын ойлголтуудын хэрэглээний ач холбогдол болон бусад онцлогуудыг тайлбарлаж, тэдгээр ойлголтуудыг бодит амьдралын жишээн дээр холбон тайлбарлаж чаддаг байх шаардлагатай. </li></ul>

×