LOGO         Virus Computerง 30201 เทคโนโลยีสารสนเทศพืนฐานและคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น                ...
http://www.ppk.ac.th  LOGO
อย่ าสั บสน! ระหว่ างคําว่ าคอมพิวเตอร์ ไวรัสกับไวรัสที4เป็ นเชือโรค คอมพิวเตอร์ ไวรัสนันเป็ นแค่ ชื4อเรียกสํ าหรับโปรแกรม...
คําแนะนําและการป้ องกันไวรัส                  แบบทดสอบ  ไวรัสคืออะไร                 ...
ไวรัสคืออะไร        ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหนึงทีมีความสามารถในการสําเนาตัวเองเข้า       ่ ไปติดอยูในระบบคอมพิว...
ประเภทของไวรัส                   บูตเซกเตอร์ ไวรัส       Boot Sector Viruses หรื อ Boot Infector V...
โปรแกรมไวรัส       Program Viruses หรื อ File Intector Viruses เป็ นไวรัสอีกประเภทหนึงที       ่ ั      ...
ม้ าโทรจัน       เป็ นโปรแกรมทีถูกเขียนขึ3นมาให้ทาตัวเหมือนว่าเป็ น โปรแกรมธรรมดา                  ...
โพลีมอร์ ฟิกไวรัส      Polymorphic Viruses เป็ นชือทีใช้ในการเรี ยกไวรัสทีมีความสามารถใน  การแปรเปลียนตัวเอง ได้เมือ...
สทีลต์ ไวรัส      Stealth Viruses เป็ นชือเรี ยกไวรัสทีมีความสามารถในการพรางตัวต่อการ  ตรวจจับได้ เช่น ไฟล์อินเฟกเต...
อาการของเครื4องทีตดไวรัส              4 ิ    1    ใช้ เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึนมาทํางาน   ...
การตรวจหาไวรัส    การสแกน     การตรวจการ   การเฝ้ าดู            เปลียนแปลงเมนู          ...
การสแกน  โปรแกรมตรวจหาไวรัสทีใช้ วธีการสแกน (Scanning) เรียกว่ า                  ิ  สแกนเนอร์ (Scanne...
การสแกน o  ฐานข้ อมูลทีเก็บไวรัสซิกเนเจอร์ จะต้ องทันสมัยอยู่เสมอ แลครอบคลุมไวรัสทุกตัว มากทีสุ ดเท่ าทีจะทําได้ o  ...
การตรวจการเปลียนแปลง           4 การตรวจการเปลียนแปลง คือ การหาค่ าพิเศษอย่ างหนึงทีเรียกว่ า เช็คซัม (Checksum...
การเฝ้ าดู    เพือทีจะให้ โปรแกรมตรวจจับไวรัสสามารถเฝ้ าดูการทํางานของเครืองได้    ตลอดเวลานั8น จึงได้ มีโปรแกรมตรวจ...
การเฝ้ าดู    ข้ อดีของวิธีนีคอ เมือมีการเรียกโปรแกรมใดขึนมา โปรแกรมนั8นจะถูก           8ื         ...
คําแนะนําและการป้ องกันไวรัส    สํารองไฟล์ขอมูลทีสําคัญ           ้    สําหรับเครื องทีมีฮาร์ดดิสก์ อย่...
การกําจัดไวรัส        เมือแน่ใจว่าเครื องติดไวรัสแล้ว ให้ทาการแก้ไขด้วย                      ...
บูตเครืองใหม่ ทนทีททราบว่ าเครืองติดไวรัส           ั ี        เมือทราบว่ าเครืองติดไวรัส ให้ ทาการบูตเ...
เรียกโปรแกรมจัดการไวรัสขั8นมาตรวจหาและทําลาย        ให้ เรียกโปรแกรมตรวจจับไวรัส เพือตรวจสอบดูว่ามี     โปรแกร...
LOGO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Virus

1,097 views

Published on

ความรู้เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
222
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virus

 1. 1. LOGO Virus Computerง 30201 เทคโนโลยีสารสนเทศพืนฐานและคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น ผู้สอน นายยศ กันทายวง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาพะเยา เขต 1 4
 2. 2. http://www.ppk.ac.th LOGO
 3. 3. อย่ าสั บสน! ระหว่ างคําว่ าคอมพิวเตอร์ ไวรัสกับไวรัสที4เป็ นเชือโรค คอมพิวเตอร์ ไวรัสนันเป็ นแค่ ชื4อเรียกสํ าหรับโปรแกรมประเภทหนึ4งทีมี พฤติกรรมคล้ าย ๆ กับไวรัสที4เป็ น 4เชือโรคทีสามารถแพร่ เชือได้ และมักทําอันตรายต่ อสิ4 งมีชีวตที4 4 ิมันอาศัยอยู่ แต่ ต่างกันตรงทีว่าคอมพิวเตอร์ ไวรัสเป็ นแค่ เพียง 4โปรแกรมเท่ านัน ไม่ ใช่ สิ4งมีชีวต เราลองมาดูรายละเอียดกัน ิหน่ อยดีไหม เกียวกับตัวไวรัสคอมพิวเตอร์ นี ลองติดตามดู 4 http://www.ppk.ac.th LOGO
 4. 4. คําแนะนําและการป้ องกันไวรัส แบบทดสอบ ไวรัสคืออะไร การตรวจหาไวรัส Virusอาการของเครืองทีติดไวรัส คําแนะนํา การปองกันไวรัส ้ Computer ประเภทของไวรัส การกําจัดไวรัส สวัสดี ใบงานเรือง Virus http://www.ppk.ac.th LOGO
 5. 5. ไวรัสคืออะไร ไวรัส คือโปรแกรมชนิดหนึงทีมีความสามารถในการสําเนาตัวเองเข้า ่ ไปติดอยูในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดใน ระบบคอมพิวเตอร์อืน ๆ ซึ งอาจเกิดจากการนําเอาดิสก์ทีติดไวรัสจากเครื องหนึง ไปใช้อีกเครื องหนึง หรื ออาจผ่านระบบเครื อข่ายหรื อระบบสื อสารข้อมูลไวรัสก็ อาจแพร่ ระบาดได้เช่นกัน การทีคอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้า ่ ไปผังตัวอยูในหน่วยความจํา คอมพิวเตอร์ เรี ยบร้อยแล้ว เนืองจากไวรัสก็เป็ นแค่ โปรแกรม ๆ หนึงการทีไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วยความจําได้น. นจะต้องมีการถูก ั ํ ั ่ ั เรี ยกให้ทางานได้น. นยังขึ.นอยูกบประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผใช้มกจะไม่ ู้ ั รู ้ตวว่าได้ทาการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ.นมาทํางานแล้ว จุดประสงค์ของการ ั ํ ่ ั ทํางานของไวรัสแต่ละตัวขึ.นอยูกบตัวผูเ้ ขียนโปรแกรมไวรัสนั.น เช่น อาจสร้าง ่ ไวรัสให้ไปทําลายโปรแกรมหรื อข้อมูลอืน ๆ ทีอยูในเครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้นเมนู http://www.ppk.ac.th LOGO
 6. 6. ประเภทของไวรัส บูตเซกเตอร์ ไวรัส Boot Sector Viruses หรื อ Boot Infector Viruses คือไวรัสทีเก็บตัวเองอยู่ ในบูตเซกเตอร์ ของดิสก์ การใช้งานของบูตเซกเตอร์คือ เมือเครื องคอมพิวเตอร์ เริ มทํางานขึ3นมาตอนแรก เครื อง จะเข้าไปอ่านบูตเซกเตอร์ โดยในบูตเซกเตอร์จะ มีโปรแกรมเล็ก ๆ ไว้ใช้ในการเรี ยกระบบ ปฎิบติการขึ3นมาทํางานอีกทีหนึง บู ั ตเซกเตอร์ไวรัสจะเข้าไปแทนทีโปรแกรมดังกล่าว และไวรัส ประเภทนี3ถาไปติด ้ ่ ่ อยูในฮาร์ดดิสก์ โดยทัวไป จะเข้าไปอยูบริ เวณทีเรี ยกว่า Master Boot Sector หรื อ Partition Table ของฮาร์ดดิสก์น3 น ถ้าบูตเซกเตอร์ของดิสก์ใดมีไวรัสประเภทนี3ติด ั อยู่ ทุก ๆ ครั3งทีบูตเครื องขึ3นมาโดย พยายามเรี ยก ดอสจากดิสก์น3 ี ตัวโปรแกรม ่ ไวรัสจะทํางานก่อนและจะเข้าไปฝังตัวอยูใน หน่วยความจําเพือเตรี ยมพร้อมที จะ ทํางานตามทีได้ถูกโปรแกรมมา แล้วตัวไวรัสจึงค่อยไป เรี ยกดอสให้ข3 ึนมาทํางาน ต่อไป ทําให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ3นเมนู http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 7. 7. โปรแกรมไวรัส Program Viruses หรื อ File Intector Viruses เป็ นไวรัสอีกประเภทหนึงที ่ ั ็ จะติดอยูกบโปรแกรม ซึงปกติกคือ ไฟล์ทีมีนามสกุลเป็ น COM หรื อ EXE และ ่ บางไวรัสสามารถเข้า ไปติดอยูในโปรแกรมทีมีนามสกุลเป็ น sys และโปรแกรม ประเภท Overlay Programsได้ดวย โปรแกรมโอเวอร์เลย์ปกติจะเป็ นไฟล์ทีมี ้ นามสกุลทีขึ3นต้นด้วย OV วิธีการทีไวรัสใช้เพือทีจะ เข้าไปติดโปรแกรมมีอยูสอง ่ ่ วิธี คือ การแทรกตัวเองเข้าไปอยูในโปรแกรมผลก็คือหลังจากทีโปรแกรมนั3นติด ไวรัสไปแล้ว ขนาดของโปรแกรมจะใหญ่ข3 ึน หรื ออาจมีการสําเนาตัวเองเข้าไปทับ ส่ วนของโปรแกรมทีมีอยูเ่ ดิมดังนั3นขนาดของโปรแกรมจะไม่เปลียนและยากที จะ ซ่อมให้กลับเป็ นดังเดิมเมนู http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 8. 8. ม้ าโทรจัน เป็ นโปรแกรมทีถูกเขียนขึ3นมาให้ทาตัวเหมือนว่าเป็ น โปรแกรมธรรมดา ํ ทัว ๆ ไป เพือหลอกล่อผูใช้ให้ทาการเรี ยกขึ3นมาทํางาน แต่เมือ ถูกเรี ยกขึ3นมาแล้ว ้ ํ ก็จะเริ มทําลายตามทีโปรแกรมมาทันที ม้าโทรจันบางตัวถูกเขียนขึ3นมาใหม่ท3 ง ชุด ั โดยคนเขียนจะทําการตั3งชือโปรแกรมพร้อมชือรุ่ นและคําอธิบายการใช้งานทีดู สมจริ ง เพือหลอกให้คนทีจะเรี ยกใช้ตายใจ จุดประสงค์ของคนเขียนม้าโทรจัน ่ อาจจะเช่นเดียวกับคนเขียนไวรัส คือ เข้าไปทํา อันตรายต่อข้อมูลทีมีอยูในเครื อง หรื ออาจมีจุดประสงค์เพือทีจะล้วงเอาความลับของระบบคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจันนี3อาจจะถือว่าไม่ใช่ไวรัส เพราะเป็ นโปรแกรมทีถูกเขียนขึ3นมา โดด ๆ และจะไม่มีการเข้าไปติดในโปรแกรมอืนเพือสําเนาตัวเองเมนู http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 9. 9. โพลีมอร์ ฟิกไวรัส Polymorphic Viruses เป็ นชือทีใช้ในการเรี ยกไวรัสทีมีความสามารถใน การแปรเปลียนตัวเอง ได้เมือมีสร้างสําเนาตัวเองเกิดขึ3น ซึ งอาจได้หถึงหลายร้อย รู ปแบบ ผลก็คือ ทําให้ไวรัสเหล่านี3ยากต่อการถูกตรวจจับ โดยโปรแกรมตรวจหา ไวรัสทีใช้วิธีการสแกนอย่างเดียว ไวรัสใหม่ ๆ ในปัจจุบนทีมีความสามารถนี3เริ มมี ั จํานวนเพิมมากขึ3นเรื อย ๆเมนู http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 10. 10. สทีลต์ ไวรัส Stealth Viruses เป็ นชือเรี ยกไวรัสทีมีความสามารถในการพรางตัวต่อการ ตรวจจับได้ เช่น ไฟล์อินเฟกเตอร์ ไวรัสประเภททีไปติดโปรแกรมใดแล้วจะทําให้ ขนาดของ โปรแกรมนั3นใหญ่ข3 ึน ถ้าโปรแกรมไวรัสนั3นเป็ นแบบสทีลต์ไวรัส จะ ไม่สามารถตรวจดูขนาดทีแท้จริ ง ของโปรแกรมทีเพิมขึ3นได้ เนืองจากตัว ไวรัสจะ เข้าไปควบคุมดอส เมือมีการใช้คาสัง DIR หรื อโปรแกรมใดก็ตามเพือตรวจดู ํ ขนาดของโปรแกรม ดอสก็จะแสดงขนาดเหมือนเดิม ทุกอย่างราวกับว่าไม่มีอะไร เกิดขึ3นเมนู http://www.ppk.ac.th LOGO
 11. 11. อาการของเครื4องทีตดไวรัส 4 ิ 1 ใช้ เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึนมาทํางาน 8 2 ขนาดของโปรแกรมใหญ่ ขึน 8 3 วันเวลาของโปรแกรมเปลียนไป 4 ข้ อความทีปกติไม่ ค่อยได้ เห็นกลับถูกแสดงขึนมาบ่ อย ๆ 8 5 เกิดอักษรหรือข้ อความประหลาดบนหน้ าจอ 6 แป้ นพิมพ์ ทํางานผิดปกติหรือไม่ ทางานเลย ํ 7 ขนาดของหน่ วยความจําทีเหลือลดน้ อยกว่ าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ ได้ 8 เครืองทํางานช้ าลงเมนู http://www.ppk.ac.th LOGO
 12. 12. การตรวจหาไวรัส การสแกน การตรวจการ การเฝ้ าดู เปลียนแปลงเมนู http://www.ppk.ac.th LOGO
 13. 13. การสแกน โปรแกรมตรวจหาไวรัสทีใช้ วธีการสแกน (Scanning) เรียกว่ า ิ สแกนเนอร์ (Scanner) โดยจะมีการดึงเอาโปรแกรมบางส่ วนของตัว ไวรัสมาเก็บไว้ เป็ นฐานข้ อมูล ส่ วนทีดึงมานั8นเราเรียกว่ า ไวรัสซิกเน เจอร์ (VirusSignature)และเมือสแกนเนอร์ ถูกเรียกขึนมาทํางานก็จะ 8 เข้ าตรวจหาไวรัสในหน่ วยความจํา บูตเซกเตอร์ และไฟล์ โดยใช้ ไวรัสซิกเนเจอร์ ทมีอยู่ ข้ อดีของวิธีการนีกคอ เราสามารถตรวจสอบ ี 8็ ื ซอฟแวร์ ทมาใหม่ ได้ ทนทีเลยว่ าติดไวรัสหรือไม่ เพือปองกันไม่ ให้ ี ั ้ ไวรัสถูกเรียกขึนมาทํางานตั8งแต่ เริมแรก แต่ วธีนีมจุดอ่ อนอยู่หลาย 8 ิ 8 ี ข้ อ คือกลับ http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 14. 14. การสแกน o ฐานข้ อมูลทีเก็บไวรัสซิกเนเจอร์ จะต้ องทันสมัยอยู่เสมอ แลครอบคลุมไวรัสทุกตัว มากทีสุ ดเท่ าทีจะทําได้ o เพราะสแกนเนอร์ จะไม่ สามารถตรวจจับไวรัสทียังไม่ มี ซิกเนเจอร์ ของไวรัสนั8นเก็บอยู่ในฐานข้ อมูลได้ o ยากทีจะตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอร์ ฟิก เนืองจากไวรัสประเภทนีเ8 ปลียนแปลง ตัวเองได้ o จึงทําให้ ไวรัสซิกเนเจอร์ ทีใช้ สามารถนํามาตรวจสอบได้ ก่อนทีไวรัส จะเปลียนตัวเองเท่ านั8น o ถ้ ามีไวรัสประเภทสทีลต์ ไวรัสติดอยู่ในเครืองตัวสแกนเนอร์ อาจจะไม่ สามารถ ตรวจหาไวรัสนีได้ 8 o ทั8งนีขึนอยู่กบความฉลาดและเทคนิคทีใช้ ของตัวไวรัสและ ของตัวสแกนเนอร์ เองว่ าใครเก่ งกว่ า 8 8 ั o เนืองจากไวรัสมีตวใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ ๆ ผู้ใช้ จึงจําเป็ นจะต้ องหาสแกนเนอร์ ตัวทีใหม่ ทีสุ ดมาใช้ ั o มีไวรัสบางตัวจะเข้ าไปติดในโปรแกรมทันทีทีโปรแกรมนั8นถูกอ่ าน และถ้ าสมมติ o ว่ าสแกนเนอร์ ทีใช้ ไม่ สามารถตรวจจับได้ และถ้ าเครืองมีไวรัสนีตดอยู่ เมือมีการ 8 ิ o เรียกสแกนเนอร์ ขึนมาทํางาน สแกนเนอร์ จะเข้ าไปอ่ านโปรแกรมทีละโปรแกรม เพือตรวจสอบ 8 o ผลก็คอจะทําให้ ไวรัสตัวนีเ8 ข้ าไปติดอยู่ในโปรแกรมทุกตัวทีถูก สแกนเนอร์ น8ันอ่ านได้ ื o สแกนเนอร์ รายงานผิดพลาดได้ คือ ไวรัสซิกเนเจอร์ ทีใช้ บังเอิญไปตรงกับทีมี o อยู่ในโปรแกรมธรรมดาทีไม่ ได้ ตดไวรัส ซึงมักจะเกิดขึนในกรณีทีไวรัสซิกเนเจอร์ ทีใช้ มีขนาดสั8 นไป ิ 8 o ก็จะทําให้ โปรแกรมดังกล่ าวใช้ งานไม่ ได้ อกต่ อไป ีกลับ http://www.ppk.ac.th LOGO
 15. 15. การตรวจการเปลียนแปลง 4 การตรวจการเปลียนแปลง คือ การหาค่ าพิเศษอย่ างหนึงทีเรียกว่ า เช็คซัม (Checksum) ซึง เกิดจากการนําเอาชุ ดคําสั งและ ข้ อมูลทีอยู่ในโปรแกรมมาคํานวณ หรืออาจใช้ ข้อมูลอืน ๆ ของ ไฟล์ ได้ แก่ แอตริบิวต์ วันและเวลา เข้ ามารวมในการคํานวณด้ วย เนืองจากทุกสิ งทุกอย่ าง ไม่ ว่ าจะเป็ นคําสั งหรือข้ อมูลทีอยู่ในโปรแกรม จะถูกแทนด้ วยรหัสเลขฐานสอง เราจึงสามารถ นําเอาตัวเลขเหล่ านีมาผ่ านขั8นตอนการคํานวณทางคณิตศาสตร์ ได้ ซึงวิธีการคํานวณเพือหา 8 ค่ าเช็คซัมนีมหลายแบบ และมีระดับการตรวจสอบแตกต่ างกันออกไป เมือตัวโปรแกรม 8 ี ภายในเกิดการเปลียนแปลง ไม่ ว่าไวรัสนั8นจะใช้ วธีการแทรกหรือเขียนทับก็ตาม เลขทีได้ จาก ิ การคํานวณครั8งใหม่ จะเปลียนไปจากทีคํานวณได้ ก่อนหน้ านี8 ข้ อดีของการตรวจการ เปลียนแปลงก็คือ สามารถตรวจจับไวรัสใหม่ ๆ ได้ และยังมีความสามารถในการตรวจจับ ไวรัสประเภทโพลีมอร์ ฟิกไวรัสได้ อกด้ วย แต่ กยงยากสํ าหรับสทีลต์ ไวรัส ทั8งนีขึนอยู่กบความ ี ็ั 8 8 ั ฉลาดของโปรแกรมตรวจหาไวรัสเองด้ วยว่ าจะสามารถถูกหลอกโดยไวรัสประเภทนีได้ 8 หรือไม่ และมีวิธีการตรวจการเปลียนแปลงนีจะตรวจจับไวรัสได้ กต่อเมือไวรัสได้ เข้ าไปติดอยู่ 8 ็ ในเครืองแล้ วเท่ านั8น และค่ อนข้ างเสี ยงในกรณีทเริมมีการคํานวณหาค่ าเช็คซัมเป็ นครั8งแรก ีกลับ http://www.ppk.ac.th LOGO
 16. 16. การเฝ้ าดู เพือทีจะให้ โปรแกรมตรวจจับไวรัสสามารถเฝ้ าดูการทํางานของเครืองได้ ตลอดเวลานั8น จึงได้ มีโปรแกรมตรวจจับไวรัสทีถูกสร้ งขึนมาเป็ นโปรแกรมแบบ 8 เรซิเดนท์ หรือ ดีไวซ์ ไดรเวอร์ โดยเทคนิคของการเฝ้ าดูน8ันอาจใช้ วธีการสแกน ิ หรือตรวจการเปลียนแปลงหรือสองแบบรวมกันก็ได้ การทํางานโดยทัวไปก็คอ ื เมือซอฟแวร์ ตรวจจับไวรัสทีใช้ วธีนีถูกเรียกขึนมาทํางานก็จะเข้ าไปตรวจใน ิ 8 8 หน่ วยความจําของเครืองก่ อนว่ ามีไวรัสติดอยู่หรือไม่ โดยใช้ ไวรัสซิกเนเจอร์ ทีมี อยู่ในฐานข้ อมูล จากนั8นจึงค่ อยนําตัวเองเข้ าไปฝังอยู่ในหน่ วยความจํา และต่ อไป ถ้ ามีการเรียกโปรแกรมใดขึนมาใช้ งาน โปรแกรมเฝ้ าดูนีกจะเข้ าไปตรวจ 8 8็ โปรแกรมนั8นก่อน โดยใช้ เทคนิคการสแกนหรือตรวจการเปลียนแปลงเพือหา ไวรัส ถ้ าไม่ มีปัญหา ก็จะอนุญาตให้ โปรแกรมนั8นขึนมาทํางานได้ นอกจากนี8 8 โปรแกรมตรวจจับ ไวรัสบางตัวยังสามารถตรวจสอบขณะทีมีการคัดลอกไฟล์ ได้ อีกด้ วยกลับ http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 17. 17. การเฝ้ าดู ข้ อดีของวิธีนีคอ เมือมีการเรียกโปรแกรมใดขึนมา โปรแกรมนั8นจะถูก 8ื 8 ตรวจสอบก่ อนทุกครั8งโดยอัตโนมัติ ซึงถ้ าเป็ นการใช้ สแกนเนอร์ จะ สามารถทราบได้ ว่าโปรแกรมใดติดไวรัสอยู่ ก็ต่อเมือทําการเรียกสแกนเนอร์ นั8นขึนมาทํางานก่ อนเท่ านั8น ข้ อเสี ยของโปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝ้ าดูก็ 8 คือ จะมีเวลาทีเสี ยไปสํ าหรับการตรวจหาไวรัสก่ อนทุกครั8ง และเนืองจาก เป็ นโปรแกรมแบบเรซิเดนท์ หรือดีไวซ์ ไดรเวอร์ จึงจําเป็ นจะต้ องใช้ หน่ วยความจําส่ วนหนึงของเครืองตลอดเวลาเพือทํางาน ทําให้ หน่ วยความจําในเครืองเหลือน้ อยลง และเช่ นเดียวกับสแกนเนอร์ ก็คอ ื จําเป็ นจะต้ องมีการปรับปรุ ง ฐานข้ อมูลของไวรัสซิกเนเจอร์ ให้ ทนสมัยอยู่ ั เสมอกลับ http://www.ppk.ac.th LOGO
 18. 18. คําแนะนําและการป้ องกันไวรัส สํารองไฟล์ขอมูลทีสําคัญ ้ สําหรับเครื องทีมีฮาร์ดดิสก์ อย่าเรี ยกดอสจากฟลอปปี ดิสก์ ั ป้ องกันการเขียนให้กบฟลอปปี ดิสก์ อย่าเรี ยกโปรแกรมทีติดมากับดิสก์อืน เสาะหาโปรแกรมตรวจหาไวรัสทีใหม่และมากกว่าหนึงโปรแกรม จากคนละบริ ษท ั เรี ยกใช้โปรแกรมตรวจหาไวรัสเป็ นช่วง ๆ เรี ยกใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝ้ าดูทุกครั3ง เลือกคัดลอกซอฟแวร์เฉพาะทีถูกตรวจสอบแล้วในบีบีเอส สํารองข้อมูลทีสําคัญของฮาร์ดดิสก์ไปเก็บในฟลอปปี ดิสก์ เตรี ยมฟลอปปี ดิสก์ทีไว้สาหรับให้เรี ยกดอสขึ3นมาทํางานได้ ํ เมือเครื องติดไวรัส ให้พยายามหาทีมาของไวรัสนั3นเมนู http://www.ppk.ac.th LOGO
 19. 19. การกําจัดไวรัส เมือแน่ใจว่าเครื องติดไวรัสแล้ว ให้ทาการแก้ไขด้วย ํ ความใคร่ ครวญและระมัดระวังอย่างมาก เพราะบางครั3งตัวคน แก้เองจะเป็ นตัวทําลายมากกว่าตัวไวรัสจริ ง ๆ เสี ยอีก การ ฟอร์ แมตฮาร์ ดดิสก์ใหม่อีกครั3งก็ไม่ใช่ วิธีทีดีทีสุ ดเสมอไป ยิง แย่ไปกว่านั3นถ้าทําไปโดยยังไม่ได้มีการสํารองข้อมูลขึ3นมา ก่อน การแก้ไขนั3นถ้าผูใช้มีความรู้เกียวกับไวรัสที กําลังติดอยู่ ้ ว่าเป็ นประเภทใดก็จะช่วยได้อย่างมาก และข้อเสนอแนะ ต่อไปนี3อาจจะมีประโยชน์ต่อนักเรี ยนเมนู http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 20. 20. บูตเครืองใหม่ ทนทีททราบว่ าเครืองติดไวรัส ั ี เมือทราบว่ าเครืองติดไวรัส ให้ ทาการบูตเครืองใหม่ ํ ทันที โดยเรียกดอสขึนมาทํางานจากฟลอปปี ดิสก์ ทได้ เตรียมไว้ 8 ี เพราะถ้ าไปเรียกดอสจากฮาร์ ดดิสก์ เป็ นไปได้ ว่า ตัวไวรัสอาจกลับ เข้ าไปในหน่ วยความจําได้ อก เมือเสร็จขั8นตอนการเรียกดอสแล้ ว ี ห้ ามเรียกโปรแกรมใด ๆ ก็ตามในดิสก์ ทติดไวรัส เพราะไม่ ทราบว่ า ี โปรแกรมใดบ้ างทีมีไวรัสติดอยู่เมนู http://www.ppk.ac.th ต่ อไป LOGO
 21. 21. เรียกโปรแกรมจัดการไวรัสขั8นมาตรวจหาและทําลาย ให้ เรียกโปรแกรมตรวจจับไวรัส เพือตรวจสอบดูว่ามี โปรแกรมใดบ้ างติดไวรัส ถ้ าโปรแกรมตรวจ หาไวรัสทีใช้ อยู่ สามารถกําจัดไวรัสตัวทีพบได้ ก็ให้ ลองทําดู แต่ ก่อนหน้ านีให้ ทา 8 ํ การคัดลอกเพือสํ ารองโปรแกรมทีติดไวรัสไปเสี ยก่ อน โดย โปรแกรมจัดการไวรัสบางโปรแกรมสามารถสั งให้ ทาสํ ารองํ โปรแกรมทีติดไวรัสไปเป็ นอีกชือหนึงก่ อนทีจะกําจัดไวรัสเมนู http://www.ppk.ac.th LOGO
 22. 22. LOGO

×