แผน B slim

523 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผน B slim

 1. 1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารตามรู ปแบบ B-Slim Model กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ/วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4Unit: Weather Topic: Season Mentors ชื่อ – สกุล น.ส.ภัทรปภา พงษ์อุทธา 52010513012 น.ส.ตามตะวัน ตุมอญ 52010513013 น.ส.มิรันตี มีมา 52010513030 น.ส.อรวี มานะดี 52010513041 ครั้งที่ 1
 2. 2. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ B-Slim Modelกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ/วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4Unit: Weather Topic: Season เวลา 2 ชั่วโมงสอนวันที.่ ........................เดือน..............................................พ.ศ. 2553 1. จุดประสงค์ ’ 1.1ตอบคาศัพท์จากภาพได้ (Getting 1)1.2อ่านและวิเคราะห์ประโยคตามโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง (Getting 2)1.3ฟังและเติมคาศัพท์ลงในบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง (Getting 3)1.4ตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่านได้(Using 1)1.5แต่งประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้าง (Using 2) 1.6 สื่ อสาร และแสดงความคิดเกี่ยวกับฤดูกาลได้ (Using 3) 2. ตัวชี้วด ั ต.1.1.1.2 อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุมคา ประโยค ข้ อความง่ายๆ ่ และบทพูดเข้ าจังหวะถูกต้ องตามหลักการอ่าน (Getting 2) ต.1.1.1.3 เลือก/ระบุภาพหรื อสัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมาย ตรงตามความหมายของประโยคและข้ อความสันๆ ที่ฟังหรื ออ่าน( Getting 1, Getting 3)ต.1.1.1.4 ้ ตอบคาถามจากการฟั งและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ (Using 1)ต.1.1.3.1 พูด/เขียนให้ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ ตว (Using 2, Using 3)ต.1.1.3.3 ั พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆใกล้ ตว (Using 3)ต.4.4.1.1 ั ฟั งและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยน และสถานศึกษา (Getting 3, Using 1, Using 3)
 3. 3. 3. เนือหา ้ Vocabulary: Structure: weather, summer, winter, fall, spring,snow, hot, freezing cold Superlative adjectives Example: The best time is spring. That’s the worst thing about it. . 4. สื่ อการเรี ยนรู้ 4.1 VDO เกี่ยวกับ 4 seasons in a year 4.2PowerPoint รู ปภาพ, คาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์และเกม4.3 Text 1 (vocabulary) 4.3 Text 2 (structures) 4.4 Text 3 (conversation)4.4 Task 1(Getting 3) 4.5 Task 2(Using 1) 4.6 Task 3(Using 2) 4.7 Task 4(Using 3)
 4. 4. 5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ Teacher ขั้นทาความเข้ าใจ ตัวปอน(Comprehensible Input) 1.ครู เปิ ดวิดีโอเรื่ อง ้ season ให้นกเรี ยนดูและถามคาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่น-What ั did you see in the VDO - How many seasons in a year? 2.ครู แจก text 1 คาศัพท์ให้นกเรี ยน3.ครู เปิ ด power point เพื่ออธิบายคาศัพท์ ความหมาย ั และออกเสี ยง4.ครู แจก text 2 ให้นกเรี ยน5.ครู เปิ ดpower point ั เกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งอธิ บาย 6.ครู แจก text 37.ครู เปิ ดaudio text 3 ให้นกเรี ยนฟัง8.ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และ กลุ่ม B ั เพื่อฝึ กสนทนา โดยกลุ่ม A เป็ น Jesse, กลุ่ม B เป็ น Matt 9.ครู ถามคาถามเกี่ยวกับบทสนทนาเพื่อตรวจสอบเข้าใจเช่น – What is the conversation about ? – What is your favorite season? - What is the best thing in summer Student 1. นักเรี ยนดูวดีโอเรื่ อง season ิ แล้วตอบคาถามเช่นI saw............................................ There are………………………. 2.นักเรี ยนรับ text 1 จากครู 3.นักเรี ยนฟังคาศัพท์และอ อกเสี ยงตาม 4.นักเรี ยนรับ text 2 จากครู 5.นักเรี ยนฟังและทาความเ ข้าใจ ขั้นกิจกรรมเพือความเข้ าใจและฝึ ก(Intake – Getting It) ่ Getting 1(Activity 1) Seasons seeker1.ครู แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 5กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน คือกลุ่ม doraemon, iron man, ultraman, angry bird, และ snow white 6.นักเรี ยนรับ text 3 จากครู 7.นักเรี ยนฟัง audio text 38.นักเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และ B เพื่อฝึ กพูดสนทนา โดยกลุ่ม A เป็ น Jesse, กลุ่ม B เป็ น Mat 2.ครู อธิ บายขั้นตอนการเล่นเกม Seasons seekerให้นกเรี ยนฟังดังนี้ - ครู เปิ ด ั Power point แผ่นป้ ายให้นกเรี ยนดู ั 9.นักเรี ยนตอบคาถามครู เช่น –ครู ให้นกเรี ยนเลือกแผ่นป้ ายทีละกลุ่มโดยการสุ่ มเลือก ั – แต่ละแผ่นป้ ายจะมีรูปภาพ และคะแนนที่นกเรี ยนจะได้รับ ั กลุ่มใดที่ตอบคาศัพท์ตามภาพได้เร็ วที่สุดและตอบได้ถูกต้องจะได้รับคะแน นตามคะแนนที่เขียนไว้ในแผ่นป้ าย ถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนน - กลุ่มที่ได้คะแนนสู งสุ ดเป็ นผูชนะ ้ - กลุ่มไหนได้คะแนนสู งสุ ดกลุ่มนั้นก็จะเป็ นผูชนะ ้ 3.ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเพื่อทากิจกรรม4.ครู รวบรวมคะแนนและมอบรางวั – It’s about season – My favorite season is summer. – It’s hot 1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่มออกเป็ น
 5. 5. ลแก่กลุ่มที่ชนะ 5กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน Getting 2(Activity 2) True or False 1.ครู ให้นกเรี ยนจับคู่ ั 2.นักเรี ยนฟังครู อธิ บายขั้นตอนใ 2.ครู แจกป้ ายสัญลักษณ์ – T = true นการเล่นเกม Seasons seeker – F= false3.ครู อธิ บายวิธีการทากิจกรรมโดย – ครู เปิ ด power point เป็ นประโยค superlative ให้นกเรี ยนอ่านพร้อมกัน เช่น และทากิจกรรม ั Summer is the hottest season of the year – ครู ให้นกเรี ยนตอบว่าประโยคดังกล่าวถูกหรื อผิด โดย ั ถ้าประโยคนั้นถูกต้องให้นกเรี ยนยกป้ าย T ั และถ้าประโยคนั้นผิดให้นกเรี ยนยกป้ าย F – ั ครู เฉลยประโยคที่ถูกต้องให้นกเรี ยนฟัง ั 4.ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม 5.ครู เฉลยและให้คะแนน Getting 3 (Activity 3) 1.ครู ให้นกเรี ยนจับคู่ ั task ให้นกเรี ยน ั 2.ครู แจก 3.ครู อธิบายวิธีการทากิจกรรมให้นกเรี ยนฟังดังนี้ ั - ครู เปิ ด audio ให้นกเรี ยนฟังเพื่อให้นกเรี ยนเติมคาศัพท์ลงในช่องว่าง4.ครู เก็บ text 3 ั ั คืนจากนักเรี ยน 5.ครู เก็บ task 1จากนักเรี ยนเพื่อตรวจให้คะแนน 3.นักเรี ยนฟังสัญญาณเพื่อเริ่ มทา กิจกรรม 4.นักเรี ยนกลุ่มที่ชนะรับรางวัลจา กครู 1.นักเรี ยนจับคู่2.นักเรี ยนรับป้ าย สัญลักษณ์จากครู ขั้นกิจกรรมเพือความเข้ าใจและฝึ ก(Intake – Using It)Using 1 ( Activity ่ 4) 1. ครู ให้นกเรี ยนจับคู่2.ครู แจก task ั 2 ให้ นกเรี ยน ั 3.ครู อธิบายวิธีการทากิจกรรมให้ นกเรี ยนฟั งดังต่อไปนี ้ – ั ให้ นกเรี ยนอ่านบทสนทนาแล้ วให้ นกเรี ยนเติมฤดูกาลที่ได้ ยินให้ สอดคล้ องกับกิจกรรม ั ั เช่น - spring : The cherry tree are in bloom. – 2.นักเรี ยนฟังคาอธิบายวิธีการทา กิจกรรมจากครู
 6. 6. ให้ นกเรี ยนอ่านอีกครังบทสนทนาเพื่อเรียงลาดับว่าในบทสนทนากล่าวถึงฤดูกาลใดก่ ั ้ อนหลัง 4.ครู ให้ สญญาณนักเรี ยนในการเริ่ มทากิจกรรม ั คืนจากนักเรียนเพื่อตรวจความถูกต้ อง 5.ครู เก็บ task 2 6.ครู ให้ รางวัลแก่คที่ชนะ ู่ Using 2 ( Activity 5) 1.ครู ให้นกเรี ยนแบ่งออกเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน2.ครู แจก task ั 3ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่ม ั 3.ครู อธิ บายการทากิจกรรมดังต่อไปนี้ - ครู เปิ ด Power point รู ปภาพพร้อมคาศัพท์ให้นกเรี ยนดู ั - ครู ให้นกเรี ยนแต่งประโยคจากรู ปภาพให้ได้มากที่สุดและถูกต้อง ั โดยใช้โครงสร้าง superlative – กลุ่มใดที่แต่งประโยคได้ถูกต้องและมากที่สุดเป็ นกลุ่มที่ชนะ -ครู ให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มอ่านประโยคที่ตนเองเขียนให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟัง ั 4.ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนในการเริ่ มทากิจกรรม 5.ครู ส่งสัญญาณนักเรี ยนในการเริ่ มทากิจกรรม 6.ครู เก็บ task 3 คืนจากนักเรี ยนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 7.ครู ให้รางวัลแก่กลุ่มที่ชนะ 4.นักเรี ยนเริ่ มทากิจกรรม 5.นักเรี ยนฟังครู เฉลยคาตอบ 1.นักเรี ยนจับคู่2.นักเรี ยนรับ task 1จากครู 3.นักเรี ยนฟังวิธีการทากิจกรรมจา กครู 4.นักเรี ยนฟังสัญญาณเพื่อเริ่ มทา กิจกรรม 5.นักเรี ยนส่ ง task 1 Using 3 ( Activity 6) 1.ครู ให้นกเรี ยนจับคู่ ั 2.ครู แจก 1. นักเรี ยนจับคู่2.นักเรี ยนรับ task task 4 ให้นกเรี ยน ั 3.ครู อธิ บายวิธีการทากิจกรรมให้นกเรี ยนฟังโดย ั 2 จากครู ครู ให้นกเรี ยนแต่งประโยคว่าชอบฤดูไหนมากที่สุดพร้อมให้เหตุผลเช่น ั 3.นักเรี ยนฟั งคาอธิบายจากครู What is your favorite season? Why? Student…………………… -ครู สุ่มเลือกนักเรี ยน โดยนักเรี ยนที่ถูกสุ่ มออกมาพูดประโยคที่แต่งหน้าชั้นเรี ยน - ครู ให้เวลานักเรี ยนในการทากิจกรรม 5 นาที 4.ครู ให้สัญญาณนักเรี ยนเพื่อเริ่ มทากิจกรรม5.ครู สังเกตและประเมินแบบทั กษะการพูด 4.นักเรี ยนฟังสัญญาณจากครู เพื่อเ ริ่ มทากิจกรรม
 7. 7. 5.นักเรี ยนส่ ง task 2 ให้ครู 6.นักเรี ยนคู่ที่ชนะรับรางวัลจากค รู 1.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน2.นักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับ task 3 3.นักเรี ยนฟังคาอธิบายจากครู 4.นักเรี ยนฟังสัญญาณเพื่อเริ่ มทา กิจกรรม 5.นักเรี ยนฟังสัญญาณจากครู เพื่อเ ริ่ มทากิจกรรม 6.นักเรี ยนส่ ง task 3 คืนครู 7.กลุ่มที่ชนะได้รับรางวัล 1.นักเรี ยนจับคู่ 2.นักเรี ยนรับ task 4 จากครู 3.นักเรี ยนฟังคาอธิบายวิธีการทา กิจกรรมจากครู
 8. 8. 4.นักเรี ยนฟังสัญญาณจากครู เพื่อเ ริ่ มทากิจกรรม
 9. 9. 6. การวัดผลและประเมินผล กิจกรรมทีจะประเมิน ่ วิธีประเมิน เครื่องมือประเมิน Getting 1(Activity 1) seasons seeker ตรวจให้คะแนน แบบประเมินทักษะการพูด Getting 2(Activity 2) True or False ตรวจให้คะแนน - Getting 3(Activity 3) ตรวจให้คะแนน แบบประเมินทักษะการฟัง Using 1 (Activity 4) ตรวจให้คะแนน - Using 2 (Activity 5) ตรวจให้คะแนน แบบประเมินทักษะการเขียน Using 3 (Activity 6) สังเกต บันทึก และให้คะแนน แบบประเมินทักษะการพูด 7. กิจกรรมเสนอแนะ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ 8. ความคิดเห็นของผู้บริ หาร ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….9. บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 9.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 9.2 ปัญหาและอุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 9.3 ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….
 10. 10. แบบประเมินทักษะการฟัง (Getting 3 ) เกณฑ์ การประเมิน จับใจบทสนทนา เข้ าใจโครงสร้ ฟังแล้วตอบ รวมคะแน ความได้ างบทสนทนา คาถามได้ น (3) (superlative) (4) ชื่อ-สกุล 3 2 ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน ้ (.....................................................................) วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ............ าก5 – 6 เกณฑ์การประเมิน7 – 10 คะแนน ดีม คะแนน ดี3 – 4 คะแนน ปานกลาง คะแนน พอใช้ 0 (3) 1–2 คะแนน ปรับปรุ งหมายเหตุ ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 1 2 (10) 1 3 2 1
 11. 11. แบบประเมินทักษะการพูด (Getting 1, Using 3) ประเมิน ชื่อ-สกุล การใช้ ศัพ ท์ การออกเสี ยง (2) เกณฑ์ การ (2) 2 1 2 1 ท่าทางปร ความพยายามใ การใช้ โคร รวมคะแนน( ะกอบ (2) นการสื่ อสาร งสร้ าง 10) (2) (2) 2 1 2 1 2 1 ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน ้ (…………………..………………) วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ................ เกณฑ์การประเมิน7 – 10 คะแนน ดีมาก5 – 6 คะแนน ดี3 – 4 คะแนน ปานกลาง คะแนน พอใช้ 0 คะแนน ปรับปรุ งหมายเหตุ ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 1–2 แบบประเมินทักษะการเขียน (Getting 3 ,Using 2) เกณฑ์การประเมิน เขียนได้ตรงประเ ไวยากรณ์ถู สะกดคา ความคิดริ เริ่ มสร้า รวมคะแ ด็น กต้อง ศัพท์ งสรรค์ นน
 12. 12. ถูกต้อง ชื่อ-สกุล (3) 3 2 (2) 1 2 (2) 1 2 (3) 1 3 2 (10) 1 ลงชื่อ.......................................................ผูประเมิน ้ (.....................................................................) วันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ............ เกณฑ์การประเมิน7 – 10 คะแนน ดีมาก5 – 6 คะแนน ดี3 – 4 คะแนน ปานกลาง คะแนน พอใช้ 0 คะแนน ปรับปรุ งหมายเหตุ ได้คะแนน 5 คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์ 1–2

×