Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Golang web database3

Golang
Web in Golang
Database in Golang

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Golang web database3

 1. 1. Golang Web Database
 2. 2. Database ● Go doesn't provide any database drivers, but it does have a driver interface defined in the database/sql package – The advantage is that if your code is developed according to these interface standards, you will not need to change any code if your database changes. ● We always see the following code when we use third-party drivers: – Import ( "database/sql" _ "github.com/mattn/go-sqlite3" ) – Here the underscore (also known as a 'blank') “_”: ● “_” được dùng trong các hàm (func) lúc trả về các giá trị mà chúng ta không cần thì chúng ta sẽ loại bỏ nó (discarding) Khi bạn import một thư viện thì bạn sẽ phải dùng tất cả các package đó (nếu không dùng package đó trong đoạn code nào đó thì Go sẽ biên dịch và cảnh báo lại). → khi sử dụng underscore “_” khi import thư viện thì có nghĩa là bạn chỉ cần dùng function init() mà không cần sử dụng trực tiếp → tính năng này cần thiết cho registering database drivers vì nó sẽ tự động đăng ký database drivers mà không cần phải gọi nó
 3. 3. Database ● Function: – sql.Register(): registering database drivers when you use third-party database drivers. ● Gọi hàm này trong hàm init() – driver.Driver: is an interface containing an Open(name string) method that returns a Conn interface. – driver.Conn: This is a database connection interface with some methods the same Conn can only be used in one goroutine. – driver.Stmt – driver.Tx
 4. 4. Database ● Quy trình: – Step 0: Importing a Database Driver ● L y package:ấ – go get github.com/go-sql-driver/mysql ● Import trong mã ngu nồ import ( "database/sql" _ "github.com/go-sql-driver/mysql" )
 5. 5. Database ● Quy trình: – Step 1: s d ngử ụ sql.Open đ chu n b k t n iể ẩ ị ế ố ● db, err := sql.Open(<driver name>, <command_to_connect>) – <command_to_connect>: driver-specific syntax that tells the driver how to access the underlying datastore – Giá tr tr v : c n ki m traị ả ề ầ ể handle errors ● Ví d :ụ – db, err := sql.Open("mysql", "user:password@tcp(127.0.0.1:3306)/hello") – db, err := sql.Open("mysql", "<user>:<password>@/test?charset=utf8") ● Sql.Open ch a t o k t n i ngayư ạ ế ố – Nó t o k t n i ch khi nào có yêu c u (query) đ u tiên.ạ ế ố ỉ ầ ầ – db.Ping() dùng đ ki m tra database is available and accessible (forể ể example, check that you can establish a network connection and log in)
 6. 6. Database ● Quy trình: – Step 2: T o m i d li u, g m 3 b c:ạ ớ ữ ệ ồ ướ ● stmt, err := db.Prepare(<command>): chu n b đ nh d ng d li u đ chèn vào DBẩ ị ị ạ ữ ệ ể – returns a SQL operation that is going to be executed. It also returns the execution status after executing SQL. – db là giá tr tr v t hàm slq.Open()ị ả ề ừ – Ví d : db.Prepare("INSERT userinfo SETụ username=?,departname=?,created=?") ● res, err := stmt.Exec(<data>): th c hi n l nhự ệ ệ – Stmt là giá tr tr v t hàm db.Prepare()ị ả ề ừ – <data>: là m u chu n theo th t đã xác đ nh trên b c chu n b trênẫ ẩ ứ ự ị ướ ẩ ị – Ví d : stmt.Exec("astaxie", "a72", "2016-12-09") → tuân theo chu n <username,departname,created> trênụ ẩ ở ● res.<Action>: đ c giá tr tr v sau khi th c hi n l nhọ ị ả ề ự ệ ệ – res là giá tr tr v t hàmị ả ề ừ stmt.Exec() – Có các Action khác nhau: ● id, err := res.LastInsertId() ● affect, err := res.RowsAffected()
 7. 7. Database ● Quy trình: – Step 3: Truy v n tìm ki m d li uấ ế ữ ệ ● L nh truy v n:ệ ấ db.Query(<command_to_query>) – rows, err := db.Query("SELECT * FROM userinfo") ● Duy t danh sách tr v :ệ ả ề – rows.Next(): – rows.Scan(): read the columns in each row into variables ● defer rows.Close(): đóng rows for rows.Next() { → l y l n l t các row tr vấ ầ ượ ả ề err = rows.Scan(&uid, &username, &department, &created) }
 8. 8. Database ● Quy trình: – Step 4: Xóa d li u (t ng t nh Step2)ữ ệ ươ ự ư ● stmt, err = db.Prepare(<command_to_del>) – <command_to_del>: là l nh mysql đ xóa d li uệ ể ữ ệ – stmt, err = db.Prepare("delete from userinfo where uid=?") ● res, err = stmt.Exec(id) – Stmt thi u giá tr d li uế ị ữ ệ id nên l nh này đ a id vào và th c thiệ ư ự l nh xóaệ ● affect, err = res.RowsAffected() Note that we use the format =? to pass arguments. This is necessary for preventing SQL injection attacks.
 9. 9. Database ● Ví d đ c DB Mysql:ụ ọ – K t n i:ế ố ● db, err := sql.Open("mysql", "astaxie:astaxie@/test?charset=utf8") ● db.Close() – Ghi d li u:ữ ệ ● stmt, err := db.Prepare("INSERT userinfo SET username=?,departname=?,created=?") ● res, err := stmt.Exec("jace", "jace in corp", "2015-12-09") ● id, err := res.LastInsertId() → ki m ch ng l n ghi d li u v a r iể ứ ầ ữ ệ ừ ồ – C p nh p/S a d li uậ ậ ử ữ ệ ● stmt, err = db.Prepare("update userinfo set username=? where uid=?") ● res, err = stmt.Exec("astaxieupdate", id) ● affect, err := res.RowsAffected() → ki m ch ng l nh update có đúng đ i t ng (rows)ể ứ ệ ố ượ – Tìm ki m d li u:ế ữ ệ ● rows, err := db.Query("SELECT * FROM userinfo") ● for rows.Next() {err = rows.Scan(&uid, &username, &department, &created)} – Xóa d li u:ữ ệ ● stmt, err = db.Prepare("delete from userinfo where uid=?") ● res, err = stmt.Exec(id) → th c thi l nh xóaự ệ ● affect, err = res.RowsAffected() → ki m ch ng l nh xóa có đúng đ i t ng khôngể ứ ệ ố ượ
 10. 10. Database ● Làm vi c v i Redisệ ớ – redis is a key-value storage system like Memcached, that supports the string, list, set and zset(ordered set) value types. – Download: http://redis.io/download – Cài đ t và th nghi m:ặ ử ệ ● Ch y server: src/redis-serverạ ● T ng tác, thao tác d li u v i server: src/redis-cliươ ữ ệ ớ – set foo bar – get foo – L y th vi n database driver:ấ ư ệ ● go get github.com/astaxie/goredis
 11. 11. Database ● Làm vi c v i Redisệ ớ – Các th vi n giao ti p v i redis:ư ệ ế ớ ● https://github.com/fzzy/radix ● https://github.com/alphazero/Go-Redis – Current status is compatible with Redis 2.4.n (2.4.9 tested) and Go 1 – đã lâu không có b n c p nh tả ậ ậ ● https://github.com/simonz05/godis → b n c p nh t đã khá cũ (2012)ả ậ ậ ● https://github.com/hoisie/redis → Designed for Redis 2.6.x. ● https://github.com/garyburd/redigo – B n m i nh t vào Tháng 5/2016ả ớ ấ –
 12. 12. Database ● Làm vi c v i Redis:ệ ớ – M t s ví d t ng tác v i Redis:ộ ố ụ ươ ớ ● https://github.com/ovr/go-redis ● https://github.com/wen866595/gredis ● https://github.com/hongruiqi/redis.go ●
 13. 13. cookies ● Cookies g m các tr ng:ồ ườ – Name: string – Value: string – Path: string – Domain: string – Expires: time.Time – RawExpires: string – MaxAge: int – Secure: bool – HttpOnly: bool – Raw: string – Unparsed: []string ● Go uses the SetCookie function in the net/http package to set cookies: – http.SetCookie(w ResponseWriter, cookie *Cookie) – Hàm này có th dùng cho c 2 tr ng h p t o cookies và xóa cookies.ể ả ườ ợ ạ
 14. 14. cookies func login(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { SetCookie(w) } login là 1 Handler c a web.ủ Hàm Setcookie s d ng ReponseWriter đ tr v cho clientử ụ ể ả ề func sayhelloName(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { GetCookie(r) } sayhelloName là 1 Handler c a webủ Hàm Getcookie s d ng Request do nh n các thông s t clientử ụ ậ ố ừ
 15. 15. cookies func SetCookie(res http.ResponseWriter) { expiration := time.Now().Add(365 * 24 * time.Hour) cookie := http.Cookie{ Name: "my-cookie", Value: "COOKIE MONSTER", Expires: expiration} http.SetCookie(res, &cookie) } func GetCookie(req *http.Request) { cookie, err := req.Cookie("my-cookie") if err == nil { fmt.Println("has cookie") fmt.Println("get cookie") fmt.Println(cookie) fmt.Println(cookie.Value) fmt.Println(cookie.Expires) } else{ fmt.Println("please set cookie") fmt.Println(err) } } func ClearCookie(res http.ResponseWriter) { cookie := http.Cookie{ Name: "my-cookie", Value: "COOKIE MONSTER", MaxAge: -1} http.SetCookie(res, &cookie) }
 16. 16. Session ● https://github.com/MorpheusXAUT/eveauth – Có các th vi n c n thi t v thao tác sessionư ệ ầ ế ề ● https://github.com/icza/session – Th vi n v i các ch ng năng qu n lý session kháư ệ ớ ứ ả h u d ngữ ụ
 17. 17. Network service ● we need an IP address and port number to have a unique socket. ● TCP socket – TCPConn struct đ mô t 1 k t n i socket.ể ả ế ố ● TCPConn can be used by either client or server for reading and writing data. – after a connection is established, the server has the same type of connection object for the current connection → c phía client và server cùng có 1 object đ mô t k t n i.ả ể ả ế ố – clients send requests to servers through a TCPConn and receive information from the server response – servers read and parse client requests, then return feedback ● two key functions: – func (c *TCPConn) Write(b []byte) (n int, err os.Error) – func (c *TCPConn) Read(b []byte) (n int, err os.Error) – TCPAddr struct to represent TCP address information: ● ResolveTCPAddr function to get a TCPAddr
 18. 18. Network service ● T o k t n i TCP:ạ ế ố – DialTCP function in the net package to create a TCP connection ● returns a TCPConn object ● func DialTCP(net string, laddr, raddr *TCPAddr) (c *TCPConn, err os.Error) –
 19. 19. Tham kh oả ● https://github.com/suyesh/go_training ●

×