Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabihasnang minoan

51,711 views

Published on

Published in: Education

Kabihasnang minoan

  1. 1. 1900 B.C.E - 1450 B.C.E.
  2. 2. PAMAHALAAN:HARI ang pinunong relihiyon atekonomiya.Kontrolado angkalakalan napinanggagalinganng kanyang yamanat kapangyarihan.Nanakop sa mgaisla ng Cyclades atnaghari sa DagatAegean atMediterranean.
  3. 3. LIPUNANA AT KULTURAMay wikang tinatawag naLINEAR A na hanggangngayon ay hindi pa rinnaiintindihan.Hindi mahilig sa digmaan atsandata ang mga Minoans.Ang mga labi ng mga FrescoPaintings ay nagpapakita ngeksena sa araw-araw at mgakaraniwang bagay tulad ngbulaklak at ibon.
  4. 4. LIPUNAN AT KULTURAMay mga inukit na imahe ngbarko na natagpuan sa mgaluwad o batong seal ng mgamandaragat.Ang TORO ang mahalagangsimbolo sa kabihasnangMinoan, lalo na sa mga ritwalna panrelihiyon. Iniaalay nilaang toro sa kanilang mga Diosat inilalagay sa kanilang mgapook sambahan. Natagpuan dinito sa mga labi ng kabihasnantulad ng mga pinta atkagamitan na hugis-toro osungay nito.
  5. 5. LIPUNAN AT KULTURAURI O KLASE NG TAO SA LIPUNAN NGMGA MINOANS 1. MGA MAHARLIKA AT PARI 2. ARTISANO, ARTIST ATKAWANI 3. ALIPINMAHALAGA SA MGA MINOANS ANGBALINGKINITANG PANGANGATAWANKAYA SILA NAG EEHERSISYO PALAGI.MAY KALAYAAN SA PAKIKISALAMUHA ATRELIHIYON ANG MGA KABABAIHAN.SUMASAMBA SA KALIKASAN ANG MGAMINOANS.
  6. 6. EKONOMIYA MAHUHUSAY NA MANGHAHABI AT MANGGAGAWA NG PALAYOK AT SANDATANG BRONSE ANG MGA MAHUSAY NA MANLALAYAG ANG MGA MINOANS. SA KANILA NAGMULA ANG UNANG MARINONG MANGANGALAKAL SA DAIGDIG. GUMAWA SILA NG MGA BARKONG YARI SA CEDAR AT CYPRESS NA MAS MAHUSAY KAYSA SA BARKO NG IBANG KABIHASNAN. NAKIPAGKALAKALAN SA EGYPT, SYRIA, AT IBA PANG BANSA SA MEDITERRANEAN. ILAN SA MGA KALAKAL NG MGA MINOAN ANG OLIBA, OLIVE OIL AT ALAK. IPINAGPAPALIT NILA ITO SA FLAX, PAPYRUS AT GINTO NG EGYPT. NATAGPUAN SA MGA LABI NG MINOANS.MGA EHIPSIYANO ANG LARAWAN NG MGA MINOAN NA NAGHAHANDOG NG MGA REGALO SA PARAON. TINATAWAG SILANG KEFTIU NG MGA EHIPSIYANO.
  7. 7. SANHI NG PAGBAGSAKANG MALIMIT NAPAGLINDOL AT PAGPUTOKNG BULKAN ANG BUMURASA SIBILISASYON NG MGAMINOANS.SINAMANTALA NG MGAMYCENAEANS ANGKAGULLUHAN DULT NGMGA NATURAL NAKALAMIDAD AT SINAKOPNILA ANG CRETE.
  8. 8. AMBAG SA KABIHASNANUNANG NAGPINTA NG FRESCO, MGAPINTA SA MGA PADER NG PLASTER.NAGTAYO NG MGA AQUEDUCT NADINADALUYAN NG TUBIG MULA SAMEDITERRANEAN SEA PATUNGO SAMGA BAYAN AT SISTEMA NGDRAINAGE UPANG MAIWASAN ANGPAGBAHA DULOT NG MADALAS NAPAG ULAN SA CRETE.HINDI PANGKARANIWANGPAGLALARAWAN NG MGA BAGAY SAKANILANG SINING.

×