Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cepicky wikikonf-2013

542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cepicky wikikonf-2013

 1. 1. OpenStreetMap Wiki-pohled na Geodata ˇ ´ Jachym Cepick´ 12 y 1 Open Source Geospatial Foundation http://osgeo.org 2 Geosense s.r.o. http://geosense.cz Wikikonference 2013, Praha
 2. 2. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 3. 3. ˇ ´ Jachym Cepick´ y ˇ ´ Jachym Cepick´ y Lesn´k ı OpenSource GIS v´ vojaˇ a uˇ ivatel y ´r z GRASS, OpenLayers, PyWPS, . . . ˇ Clen pˇedstavenstva Open Source r Geospatial Foundation (OSGeo.org) Help Service - Remote Sensing Czech Center for Science and Society Geosense @jachymc http://les-ejk.cz http://www.openstreetmap.org/user/jachymc
 4. 4. ˇ ´ Jachym Cepick´ y ˇ ´ Ani jeden clanek na cs.wikipedia.org
 5. 5. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 6. 6. OpenStreetMap OpenStreetMap ˇr y ´r ı je projekt zameˇen´ na vytvaˇen´ svobodn´ ch geografick´ ch y y ˇs ˇ dat. U vetˇ iny ostatn´ch volne dostupn´ ch map je ale uˇ ´van´ ı y zı ´ ı ´ ˇ technicky a pravne omezeno. Proto vznikl tento projekt, aby ˇ ´ umoˇ nil lidem volne nakladat s geografick´ mi daty, pouˇ ´vat je z y zı neobvykl´ mi zpusoby a v neposledn´ ˇade, aby byla data y ır ˇ ˚ ´ ´ ´ ˇ ´ dostupna v aktualizovane a platne podobe bez dalˇ ´ch nakladu sı ˚ a omezen´. ı https://en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap https://cs.wikipedia.org/wiki/Openstreetmap
 7. 7. OpenStreetMap WIKIZACE Geodat
 8. 8. Historie ´ 2004 - Steven Coast zaregistroval domenu 2005 - MediaWiki, 1000 uˇ ivatelu z ˚ 2006 - JOSM 1.0, Map Features, OSM Foundation, Mapnik, povolen´ pouˇ ´vat Yahoo! satelitn´ mapy ı zı ı 2007 - Prvn´ State of the Map, 5mil silnic a cest, 10 000 ı uˇ ivatelu, improty z velk´ ch datasetu (AND, Tiger) z y ˚ ˚ ´ ı 2010 - Povolen´ pouˇ ´vat Bing letecke sn´mky ı zı ˇ 2012 - Zmena lince na ODdl 2013 - 1 000 000 registrovan´ ch uˇ ivatelu y z ˚
 9. 9. OpenStreetMap WIKIZACE Geodat? Sb´rejte data, nahrajte data z vaˇ ´ GPS ı sı Editujte mapu, pˇidavejte atributy k existuj´c´m objektum r ´ ı ı ˚ ˇ ˇ Sledujte zmeny na mape
 10. 10. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 11. 11. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 12. 12. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 13. 13. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 14. 14. Wikizace Geodat Sb´rejte data ı
 15. 15. Wikizace Geodat ˇ Sledujte zmeny
 16. 16. Wikizace Geodat ˇ Sledujte zmeny 2012 Year of edits (video)
 17. 17. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı
 18. 18. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı $ osm2pgsql file.osm
 19. 19. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://garmin.openstreetmap.cz/
 20. 20. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android
 21. 21. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://mapbox.com
 22. 22. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://openstreetmap.org
 23. 23. Wikizace Geodat Pouˇ ´vejte data zı http://prahounakole.cz
 24. 24. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 25. 25. ´ sˇ ˇ Co se s t´m da jeˇ te delat? ı ˇ Co muˇ u delat pro OSM, aby bylo lepˇ ´? sı ˚z
 26. 26. Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina! ´s Naˇ podnik potˇebuje talenty vˇ eho druhu. r s
 27. 27. Je toho v´c! ı Data mining Coding Donate
 28. 28. Data mining
 29. 29. Data mining ´ ı Katastraln´ mapy Importy z veˇejn´ ch datov´ ch zdroju r y y ˚ RUIAN (registr uzemn´ identifikace, adres a nemovitost´) ı ı ´ ´ ı ´ ´ ı Automaticke z´skavan´ dat z webov´ ch sluˇ eb y z ...
 30. 30. Coding http://blog.tifwe.org/do-market-economies-exploit-or-liberate/
 31. 31. Coding ´ ´ Prace na editorech (JOSM), jejich zasuvn´ ch modulech y ´ Automaticke importn´ skripty ı ´ Automaticke opravy ´ V´ voj jadra OSM y
 32. 32. Donation
 33. 33. Donation Help Service - Remote Sensing: import silnic 1 a 2 tˇ´d rı ´ ´r Ustav pro hospodaˇskou upravu lesu: WMS Lesu, ´ ˚ ˚ ˇ ı zpˇ´stupnen´ leteck´ ch sn´mku, . . . rı y ı ˚ Microsoft Bing! Maps, Yahoo Maps, . . .
 34. 34. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 35. 35. OSM Foundation ´ ´ ´ ´ Neziskova organizace registrovana ve Spojenem kralovstv´ ı ´ Ma na starosti servery Fund-raising V´ roˇ n´ konference State of the map y c ı
 36. 36. Licence Pouˇ it´ dat je zdarma z ı ˇ ı ˇ Mus´ se zobrazit upozornen´, ze data jsou z OSM ı ’ ´ ´ ı ˇ Veˇejne dostupna odvozena d´la necht jsou zpˇ´stupnena r ˇ rı ´ pomoc´ stejne licence ı Share-alike
 37. 37. User groups #cooperation, #social, #fun
 38. 38. HOT Humanitarian OpenStreetMap Team [H.O.T.] is a new initiative to apply the principles of open source and open data sharing towards humanitarian response and economic development.
 39. 39. HOT OpenStreetMap - Project Haiti (video)
 40. 40. TOC 1 Co je OpenStreetMap 2 To je vˇ echno? s 3 Organizace 4 ˇ ´ Ceska republika
 41. 41. Aktivn´ komunita ı Exporty pro GPS Garmin Locus ˇ UHUL, KCT, OpenData movement, ...
 42. 42. Happy mapping! jachym.cepicky@gmail.com http://les-ejk.cz @jachymc

×