Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
02.1SEJARAH DANPERKEMBANGANSISTEM EJAAN RUMIBAHASA MELAYU
 Nama : Faizah binti Datuk Othman Asal : Melaka Kelulusan : Sarjana Psikologi Pendidikan, UKM: Sarjana Muda TeknologiMa...
22.1.1 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI SEBELUMZAMAN PENJAJAHAN :BAB2* Sebelum kedatangan Islam ke Kepulauan Asia TenggaraKAWIBAT...
32.1.1 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :BAB2- Walau bagaimanapun, ejaan Jawi dan Rumi lebih dikajis...
42.1.1 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :BAB2-Seterusnya para pengembara mahupun orientalis Eropahcu...
52.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Kedatangan kuasa Barat seperti Belanda, Portugis danInggeris t...
62.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, usaha menulisbahasa Melay...
72.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Atas kebijaksanaan Za‟ba, MPSI telah memulakan sistemejaan bar...
82.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Walau bagaimanapun sistem ini didasarkan kepadapengamatan umum...
9BAB2Penubuhan Angkatan Sasterawan „50(6 Ogos 1950)Cadangan “Ejaan Kongres” (penyatuan ejaan RumiBM dengan Bahasa Indonesi...
102.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Pada tahun 1959 iaitu setelah dua tahun menjalankan ...
112.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Pada bulan September 1966, delegasi kebudayaan dariI...
122.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Beberapa perundingan terus disusunatur yang melibatk...
132.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Akhirnya terbentuklah Majlis Bahasa Indonesia-Malays...
142. 2 SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL:BAB2SISTEM PENGEJAAN BARUBAHASA MELAYUSistem KeselarasanHuruf Vokal(Kata B.Melayu)Si...
152.2.1 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL:BAB2- Dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu terdapat lapan belas(18) pola keselarasan...
162.2.1 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL:BAB218 Pola Keselarasan Huruf Vokal yang Utama adalah:POLA CONTOH PENGGUNAAN1) a - a ...
172.2.2 HUKUM KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL( HKKV ) :BAB2- Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang ada sekarangterdapat...
182.2.2 HUKUM KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL( HKKV ) :BAB2* Dalam hal ini ramai yang masih keliru dengan pengejaanperkataan...
192.3 EJAAN GUGUS KONSONAN :BAB2Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris danbahasa-bahasa Eropah yang lain...
202.3.2 PENULISAN HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIRKATA :BAB2BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU-lf golf jadi -lf golf-xt text jadi ...
212.4PENULISAN KATA
222.4 .1 KATA TERBITAN :BAB2-Kata terbitan ialah kata dasar yang berimbuhan atau kata dasaryang ditulis serangkai dengan b...
23BAB2*** Bentuk awalan yang boleh ditulis terpisah daripada kata dasaratau bentuk dasar yang mengikutinya hanya bagi tiga...
242.4 .1 .2 KATA TERBITAN BERAKHIRAN :BAB2Akhiran Bentuk Dasar Kata Terbitan-ah sultan sultanah-at muslim muslimat2.4.1.2 ...
25SILA JAWABLATIHAN MUDAHINI……Latihan BAB 2.doc
26BAB 3KEMAHIRAN ASASBERBAHASA
273.1 KONSEP TATABAHASABAB3Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasayang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa, iai...
283.1 KONSEP TATABAHASABAB3- Berdasarkan konsep tatabahasatersebut,menunjukkan bahawa keteraturan berbahasamemang wujud da...
293.1 KONSEP TATABAHASABAB3- Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyibahasa....
303.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3WACANAAYATKLAUSAFRASAKATAMORFEMFONEMFON
313.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3-Dalam tatatingkat unit tatabahasa, terdapat lapan elemen iaitu:WacanaSatuan bahasa yan...
323.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3KlausaUnit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat,dan menjadi konstit...
333.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3MorfemUnit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugastatabahasa.Contoh:- baca-...
343.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3FonUnit terkecil yang dapat dipisahkan daripada rangkaian bunyi.Contoh:kasut = /k/, /a/...
35SILA JAWABLATIHAN MUDAHINI……Latihan BAB 3.docx
Terima Kasih&Wassalamfaizahothman.wordpress.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

2,819 views

Published on

 • Be the first to comment

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

 1. 1. 02.1SEJARAH DANPERKEMBANGANSISTEM EJAAN RUMIBAHASA MELAYU
 2. 2.  Nama : Faizah binti Datuk Othman Asal : Melaka Kelulusan : Sarjana Psikologi Pendidikan, UKM: Sarjana Muda TeknologiMaklumat ( Kepujian ) , OUM Emel : izzah_zahh @ yahoo.com.myfaizahothman @ ymail . com Blog : faizahothman.wordpress.comBIODATA PENSYARAH:
 3. 3. 22.1.1 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI SEBELUMZAMAN PENJAJAHAN :BAB2* Sebelum kedatangan Islam ke Kepulauan Asia TenggaraKAWIBATAK LAMPUNGRENCONGTRADISI TULISAN-Sistem ejaan ini agak maju dan menggunakan lambangsuku kata dan lambang baris untuk menunjukkanperbezaan-perbezaan bunyi
 4. 4. 32.1.1 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :BAB2- Walau bagaimanapun, ejaan Jawi dan Rumi lebih dikajisecara terperinci kerana lebih banyak melibatkanmasyarakat pada hari ini.- Potensi yang ada pada bahasa Melayu kemudiannyatelah dihidu oleh para sarjana Barat, lalu mereka berusahamenyusun perkataan-perkataan Melayu dalam bentuklebih praktikal.- Antara yang paling terkenal ialah AntonioPigafetta, seorang pelayar Itali yang berjaya belayarbersama Ferdinand Magellan mengelilingi dunia. Merekatelah menyusun 426 daftar kata Itali-Melayu.
 5. 5. 42.1.1 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN :BAB2-Seterusnya para pengembara mahupun orientalis Eropahcuba mentransliterasikan ejaan Jawi ke ejaan Rumimenggunakan huruf-huruf Latin, tanpa mengetahui ejaanJawi sebenar yang telah menimbulkan kerumitan dalamsejarah sistem ejaan bahasa Melayu.-Hal sedemikian terus berlarutan kerana pengkajian bunyisering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistemejaan ataupun tulisan.* TRANSLITERASI = penukaran huruf (perkataan dsb)drpd abjad sesuatu tulisan (Arab) kepada huruf yangselaras bunyinya dsb dlm abjad sistem tulisan lain (Rumi)
 6. 6. 52.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Kedatangan kuasa Barat seperti Belanda, Portugis danInggeris telah menyogokkan sistem ejaan rumi kepadamasyarakatnya, walaupun pada masa itu penduduk sudahmempunyai sistem ejaan jawi yang lengkap.-Sistem ejaan bahasa Melayu terus berkembang sehinggamelahirkan leksikografi yang berupa daftar kata, glosaridan kamus Melayu asing.-Ejaan Rumi pertama wujud di alam Melayu denganmenggunakan aksara Rumi ialah sistem ejaan yangdiperkenalkan oleh Van Ophuysen, seorang pentadbirBelanda pada tahun 1901.* LEKSIKOGRAFI = proses/profesion menyusun kamus,perkamusan.
 7. 7. 62.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, usaha menulisbahasa Melayu dengan menggunakan huruf rumi telahdijalankan oleh beberapa orang sarjana Eropah secaraperseorangan. Mereka menjalankan kajian terhadaptatabahasa Melayu.-Usaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalammasyarakat dan sekolah dipelopori oleh Pakatan Belajar-Mengajar Pengetahuan Bahasa (PBMPB) yang ditubuhkan diJohor pada 1888, ia diteruskan oleh Maktab PerguruanPerempuan Melaka (1900).- Usaha tersebut diperkembangkan lagi dengan penubuhanMaktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim (1922).
 8. 8. 72.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Atas kebijaksanaan Za‟ba, MPSI telah memulakan sistemejaan baru yang dipanggil Sistem Ejaan Sekolah atau dikenalijuga sebagai Sistem Ejaan Za‟ba.Di antara buku-buku yang ditulis oleh Za‟ba ialah;(a) Ilmu Bahasa Melayu Penggal (1926)(b) Pelita Bahasa Melayu Penggal (1941)(c) Daftar Ejaan Melayu Jawi-Rumi (1949)-Sistem Ejaan Sekolah ini kemudiannya dijelaskan dandigunakan oleh Za‟ba dalam buku “Pedoman Bahasa Melayu,Penggal i, ii dan iii“.-Digunakan di negara ini sehinggalah ejaan baru yangdiisytiharkan pada tahun 1972.
 9. 9. 82.1.2 PERKEMBANGAN SISTEM EJAAN RUMISEBELUM MERDEKA :BAB2- Walau bagaimanapun sistem ini didasarkan kepadapengamatan umum sahaja dan oleh itu, terdapat jugapengaruh huruf Arab ke huruf Rumi. Ini menyebabkan SistemEjaan Sekolah tidak saintifik dan mengandungi beberapakelemahan.
 10. 10. 9BAB2Penubuhan Angkatan Sasterawan „50(6 Ogos 1950)Cadangan “Ejaan Kongres” (penyatuan ejaan RumiBM dengan Bahasa Indonesia)Kongres Bahasa & Persuratan Melayu 1 (S‟pura 1952)Kongres Bahasa & Persuratan Melayu 2 (S‟bn 1954)Kongres Bahasa & Persuratan Melayu 3 (JB 1956)* Rumusan bagi penubuhan DBPJawatankuasa Ejaan dibentuk (1957)
 11. 11. 102.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Pada tahun 1959 iaitu setelah dua tahun menjalankan kajian,diadakan perundingan dan termaktublah perjanjianpersahabatan antara Persekutuan Tanah Melayu dengannegara Republik Indonesia.- Satu jawatankuasa telah ditubuhkan. Jawatankuasa EjaanRumi Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan TuanSyed Nasir bin Ismail dengan Panitia Pelaksanaan BahasaIndonesia di bawah pimpinan Dr. Slametmuljana, yangdiadakan di Jakarta pada tahun tersebut dan terhasilnya EjaanMalindo.-Namun begitu usaha tersebut terbantut akibat tercetusnyakonfrantasi dan disambung semula pada 1966.
 12. 12. 112.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Pada bulan September 1966, delegasi kebudayaan dariIndonesia di bawah pimpinan Kolonel Wahju Sukatjomengunjungi Dewan Bahasa dan Pustaka serta mengesyorkankepada kerajaan masing-masing supaya Ejaan Malindo (1959)itu dilaksanakan.-Begitu juga dengan istilah, bahawa istilah-istilah bahasaMelayu dan bahasa Indonesia diselaraskan.-Suatu kertas kerja disediakan untuk mengemukakan sistemEjaan Malindo tersebut. Walau bagaimanapun, sistem ejaantersebut perlu diperbaiki lagi sebelum dilaksanakan di kedua-dua negara itu.
 13. 13. 122.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Beberapa perundingan terus disusunatur yang melibatkanbeberapa buah jawatankuasa. Kesan dari itu, pada 23 Mei1972, satu kenyataan bersama telah ditandatangani olehMenteri Pelajaran Malaysia pada waktu itu iaitu Dato HussainOnn dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesiaiaitu Bapak Mahsuri untuk melaksanakan ejaan baru itu.-Sistem ejaan tersebut diisytiharkan secara rasmi serentak dikedua-dua negara pada 16 Ogos 1972.-Risalah “ Sistem Ejaan Rumi Bahasa Malaysia" diterbitkanoleh DBP untuk kegunaan ramai.-Sistem ejaan ini masih mengandungi beberapa masalah kecillalu dibentuk Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia danbertemu dengan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia.
 14. 14. 132.1.3 LATAR BELAKANG EJAAN RUMI BAHASAMELAYU SELEPAS MERDEKA :BAB2- Akhirnya terbentuklah Majlis Bahasa Indonesia-Malaysiapada 29 Disember 1972.-Segala masalah mengenai ejaan baru itu dibincangkan dalampersidangan-persidangan majlis tersebut.- Setelah lima kali bersidang, Majlis Jawatankuasa TetapBahasa Indonesia-Malaysia ini berhasil mengeluarkanpedoman umum ejaan yang lebih lengkap iaitu “PedomanUmum Ejaan Bahasa Malaysia" yang diterbitkan pada 5Disember 1974.
 15. 15. 142. 2 SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL:BAB2SISTEM PENGEJAAN BARUBAHASA MELAYUSistem KeselarasanHuruf Vokal(Kata B.Melayu)Sistem KekecualianKeselarasanHuruf Vokal(Kata Pinjaman)
 16. 16. 152.2.1 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL:BAB2- Dalam Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu terdapat lapan belas(18) pola keselarasan huruf vokal.-Keselarasan huruf vokal ini terbentuk berasaskan prinsip :(a) Keselarasan antara dua huruf vokal pada kata dasar yang tidakmelibatkan pengimbuhan(b) Kata dasar yang berakhiran dengan suku kata tertutup iaitutidak melibatkan suku kata akhir terbuka.(c) Bagi kata yang lebih daripada dua suku kata, yang termasukdalam sistem keselarasan huruf vokal ini hanyalah daripada duasuku kata yang terakhir sahaja.
 17. 17. 162.2.1 POLA KESELARASAN HURUF VOKAL:BAB218 Pola Keselarasan Huruf Vokal yang Utama adalah:POLA CONTOH PENGGUNAAN1) a - a = asah, balak, halaman2) a – i = alih, balik, sumbangsih3) a – u = asuh, datuk, lembayung4) e pepet – a = emas, kelam, cemerlang5) e pepet - i = lebih, betik, sembelih6) e pepet – u = telur, tempuh, temenggung7) e taling – a = elak, dewan, belerang8) e taling - e taling = leceh, gelek, selekeh.9) e taling - o = esok, telor, selekoh.10) i – a = ingat, kilang, selinap11) i - i = intip, sisih, belimbimg12) i – u = riuh, tidur, periuk13) o – a = otak, borang, sekolah14) o - e taling = oleh, boleh,celoteh.15) o - o = obor,borong,kelompok16) u - a = ubat, tumpang, ketupat17) u - i = usik, kuih, gerusih18) u - u = untuk, tunduk, tengkujuh.
 18. 18. 172.2.2 HUKUM KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL( HKKV ) :BAB2- Dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu yang ada sekarangterdapat beberapa perkataan yang dikecualikan daripada hukumkeselarasan vokal.-Hukum ini dilaksanakan kepada beberapa perkataan yang berasaldaripada bahasa Nusantara dan kata serapan daripada bahasaInggeris.- Hukum ini dikenali sebagai Hukum Kekecualian KeselarasanVokal (HKKV).- Cth: perkataan daripada bahasa Jawa yang sering digunakandalam bahasa Melayu, yang dikecualikan daripada hukumkeselarasan vokal ialah aneh, perabot, lancong, lakon, calon, lapor,tulen, pamer, kaget, gembleng.
 19. 19. 182.2.2 HUKUM KEKECUALIAN KESELARASAN VOKAL( HKKV ) :BAB2* Dalam hal ini ramai yang masih keliru dengan pengejaanperkataan-perkataan yang disebutkan itu. Cara terbaik untuk ituialah dengan menghafazkannya, ia merupakan salah satulangkah terbaik.HUKUM i:a - e (t) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah a – i. cth:anehHUKUM ii:a - o yang sepatutnya keselarasan vokal ialah a - u . cth:calonHUKUM iii:u - e (t) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah u - i . cth:tulenHUKUM iv:e (p) - e (p) yang sepatutnya keselarasan vokal ialah e (p) - i .cth:pepet
 20. 20. 192.3 EJAAN GUGUS KONSONAN :BAB2Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris danbahasa-bahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkanbentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapapenyesuaian.2.3.1 PENULISAN GUGUS KONSONAN DI AWAL KATA:BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYUbl - block jadi bl - blokbr - brake jadi br - brek* Beberapa kata tertentu telah diterima menurut ejaan lama yangmenggunakan huruf e pepet.BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYUclass jadi kelasclub jadi kelab
 21. 21. 202.3.2 PENULISAN HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIRKATA :BAB2BAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU-lf golf jadi -lf golf-xt text jadi -ks teksBAHASA INGGERIS BAHASA MELAYU-ct fact jadi -kta fakta-gm paradigm jadi -gma paradigma2.3.3 HURUF GUGUS KONSONAN DI AKHIR KATA DLMBI DISESUAIKAN DENGAN PENAMBAHBAIKAN HURUFVOKAL DLM BM :
 22. 22. 212.4PENULISAN KATA
 23. 23. 222.4 .1 KATA TERBITAN :BAB2-Kata terbitan ialah kata dasar yang berimbuhan atau kata dasaryang ditulis serangkai dengan bentuk kata yang lain.-Semua imbuhan dan semua bentuk terikat lain yang tidak dapatberdiri sendiri ditulis serangkai atau bersambung dengan katadasar atau bentuk dasarnya atau bentuk akarnya.2.4.1.1 KATA TERBITAN BERAWALAN :Awalan Bentuk Dasar Kata TerbitanMaha- siswa mahasiswaAnti- karat antikarat
 24. 24. 23BAB2*** Bentuk awalan yang boleh ditulis terpisah daripada kata dasaratau bentuk dasar yang mengikutinya hanya bagi tiga penggunaanyang berikut:(a) Awalan maha ditulis terpisah daripada kata dasar atau bentukdasar selepasnya yang bermula dengan huruf besar yangmenunjukkan ganti nama Tuhan atau nama khas yang lain.Contohnya: Maha Mengetahui(b) Tanda sempang (-) perlu digunakan apabila awalan se-diimbuhkan pada kata nama khas yang bermula dengan hurufbesar. Contohnya: se-Nusantara(c) Bentuk terikat anti, pro dan kontra dapat juga ditulis terpisahsebagai kata bebas. Contohnya: Bersikap anti
 25. 25. 242.4 .1 .2 KATA TERBITAN BERAKHIRAN :BAB2Akhiran Bentuk Dasar Kata Terbitan-ah sultan sultanah-at muslim muslimat2.4.1.2 KATA TERBITAN BERAPITAN :Apitan Bentuk Dasar Kata TerbitanKe-…-an rai keraianMenge-…-i syak mengesyaki2.4.1.3 KATA TERBITAN BERSISIPAN :Sisipan Bentuk Dasar Kata Terbitan-el- tunjuk telunjuk-er- gigi gerigi
 26. 26. 25SILA JAWABLATIHAN MUDAHINI……Latihan BAB 2.doc
 27. 27. 26BAB 3KEMAHIRAN ASASBERBAHASA
 28. 28. 273.1 KONSEP TATABAHASABAB3Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasayang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa, iaitu:1. Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatubahasa, yang mula dikuasai oleh kanak-kanakselepas usia 5 atau 6 tahun.2. Salah satu cabang telaah/kajian linguistik atauanalisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa.3. Etika berbahasa, betul-salah, tepat-kurang/tidaktepat ketika seseorang itu berbahasa.
 29. 29. 283.1 KONSEP TATABAHASABAB3- Berdasarkan konsep tatabahasatersebut,menunjukkan bahawa keteraturan berbahasamemang wujud dan menjadi hukum yang normal.Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkandengan tatabahasa. Peraturan itu akan menentukanbahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi denganbaik, berkesan atau sebaliknya.- Dengan perkataan lain, tatabahasa itu tidak laindaripada himpunan peraturan umum struktur bahasayang meliputi bidang morfologi dan sintaksis.
 30. 30. 293.1 KONSEP TATABAHASABAB3- Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyibahasa.-Sintaksis pula ialah bidang yang mengkajicara perkataan itu di susun menjadi ayat.-Ini bermakna, konsep tatabahasa berkaitsecara langsung dengan proses pewujudanhukum.
 31. 31. 303.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3WACANAAYATKLAUSAFRASAKATAMORFEMFONEMFON
 32. 32. 313.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3-Dalam tatatingkat unit tatabahasa, terdapat lapan elemen iaitu:WacanaSatuan bahasa yang terlengkap/terbesar /tertinggi dengankoherensi dan kohesi yang berkesinambungan, yang mempunyaipermulaan dan pengakhiran yang nyata dan disampaikan secaralisan atau tulisan. Ditandai dengan penanda wacana.Contoh:Penanda wacana - sehubungan itu, Oleh hal yang demikian,seterusnya, oleh itu dsb.AyatUnit pengucapan yang paling tinggi dalan susunan tatabahasa danmengandungi makna yang lengkap.Contoh:Universiti Multimedia merupakan universiti swasta yang pertamaditubuhkan di Malaysia.
 33. 33. 323.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3KlausaUnit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat,dan menjadi konstituen ayat.Contoh:Saya tidak hadir kuliah hari ini / kerana saya demam.FrasaUnit yang terdiri daripada satu susunan yang sekurang-kurangnyamengandungi dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensiuntuk diperluaskan.Contoh:- anak burung- anak burung merpati-anak burung merpati putih
 34. 34. 333.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3MorfemUnit terkecil dalam bahasa yang membawa makna atau tugastatabahasa.Contoh:- baca- membaca- bacaan- terbacaFonemSatuan bunyi terkecil yang dapat membezakan maknaContoh:- Paya- Gaya- Raya- Saya(Fonem /p/, /g/, /r/, /s/. membezakan makna)
 35. 35. 343.2 TATATINGKAT UNIT BAHASA :BAB3FonUnit terkecil yang dapat dipisahkan daripada rangkaian bunyi.Contoh:kasut = /k/, /a/, /s/, /u/, /t/.
 36. 36. 35SILA JAWABLATIHAN MUDAHINI……Latihan BAB 3.docx
 37. 37. Terima Kasih&Wassalamfaizahothman.wordpress.com

×