Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa mandarin perbualan 3

dialog bahasa mandarin perbualan 3

  • Login to see the comments

Bahasa mandarin perbualan 3

  1. 1. 8 Chǎngjǐng sān (a): Qìngzhù shēngrì Babak 3(a): Menyambut hari lahir Sū lā yà : Jīntiān jí hào. Suraya : Hari ini berapa hari bulan? Ní mǎ. : Jīntiān 14 hào Mimah : Hari ini 14 hari bulan. Sū lā yà : Míngtiān jǐ hào? Suraya : Hari esok berapa hari bulan? Ní mǎ : Míngtiān 15 hào. Zěnmela Sū lā yà? Mimah : Esok 15 hari bulan. Ada apa Suraya? Sū lā yà : Ní mǎ, Ā nísī Lǎoshī jīnnián jǐ suì le? Suraya : Mimah,berapa umur Cikgu Anis tahun ini? Ní mǎ : Wǒ bù zhīdào. Mimah : Saya tidak tahu. Is fā lǐ nà : Tā shì 1989 niánshēng de. Isfarina : dia lahir pada tahun 1989. Ā nís lǎoshī : Èh. Nǐmen shuō shénme? Cikgu Anis : Eh. Apa yang kamu semua bualkan? Ní mǎ & Is fā lǐ nà : Èh. Ā nís lǎoshī? Mimah & Isfarina : Eh. Cikgu Anis? Ní mǎ. : Méishénme, lǎoshī. Mimah : Tiada apa-apa cikgu. Ā nís lǎoshī : Nǐ zài zhèlǐ zuò shénme? Cikgu Anis : Apa kamu buat di sini?
  2. 2. 9 Sū lā yà : Wǒ, Ní mǎ hé Is fā lǐ nà yào chīfàn. Nǐ ne? Suraya : Saya, Mimah dan Isfarina hendak makan. Awak (cikgu) pula? Ā nís lǎoshī : O, hǎo ba. Nǐ xiān chīfàn. Zàijiàn. Cikgu Anis : Oh, Baiklah. Kamu makanlah. Jumpa lagi. Sūlāyà,Ní mǎ&Is fā lǐ nà: Zàijiàn. Suraya, Mimah&Isfarina: Jumpa lagi. Is fā lǐ nà : (Sīwéi) Xiànzài wǒ cái jìde.Tā de shēngrì shì 8 yuè 15 hào Isfarina : (Berfikir) Sekarang baru saya ingat. Hari lahir dia 15 hari bulan Ogos. Sū lā yà : Míngtiān 8 yuè 15 hào! Suraya : Esok 15 hari bulan Ogos! Ní mǎ : Shì a! Mimah : Betul tu! Is fā lǐ nà : Wǒmen sòng tā dàngāo, hǎo ma? Isfarina : Apa kata kita bagi dia kek? Sū lā yà : Hǎo de! Suraya : Bagus idea tu!
  3. 3. 10 Chǎngjǐng sān (b): Qìngzhù shēngrì Babak 3(b): Menyambut hari lahir Ā nís lǎoshī : Zǎoshang hǎo. Cikgu Anis : Selamat pagi. Ní mǎ : Zǎoshang hǎo, lǎoshī. Mimah : Selamat pagi cikgu. Ā nís lǎoshī : Hái yǒu liǎng wèi tōngxué ne? Cikgu Anis : Mana lagi dua orang pelajar? Ní mǎ : Wǒ bù zhīdào.Zhǐshì wǒ lái shàngkè lǎoshī. Mimah : Saya tidak tahu. Hanya saya seorang saja yang ada cikgu. Ā nís lǎoshī : (Shēngqì) Wǒ huì chǔfá tāmen! Cikgu anis : (Rasa marah) Saya akan hukum mereka! …………………………………………Túrán……………………………………………………. ………………………………………...Tiba-tiba………………………………………………….. Is fā lǐ nà & Sū lā yà : Zhù nǐ shēngrì kuàilè , Zhù nǐ shēngrì kuàilè, Zhù nǐ xìngfú wū zhǐjīng, Hǎoxiàng sōngbǎi cháng qīng. Isfarina & suraya : Selamat hari lahir, Selamat hari lahir, Semoga panjang umur, Bahagia selamanya. Ā nís lǎoshī : (Xiào) Xiè xie! Cikgu Anis : (Senyum) terima kasih!
  4. 4. 11 Senarai Kosa Kata Ā nísī : Anis (nama orang) Is fā lǐ nà : Isfarina (nama orang) Sū lā yà : Suraya (nama orang) Ní mǎ : Mimah (nama orang) tài wǎnle : terlambat chídàole : lewat wèishénme : kenapa qǔ xiāo : dibatalkan yīnwèi : sebab/kerana zhòngyào : penting dà jiā hǎo : apa khabar/hello méiguānxì : tidak mengapa huàn : tukar wǔ táng : angka 5 nà bú shì : itu bukan kah zěnmela : ada apa shuō : bualkan/cakapkan cái jìde : ingat sīwéi : berfikir song : beri/hantar dàngāo : kek tōngxué : rakan sekelas zhǐshì : nampaknya/ilmu/pengetahuan shēngqì : rasa marah
  5. 5. 12 chǔfá : hukum/denda túrán : tiba-tiba liǎng : dua xiào : senyum kàn qǐlái : nampak gāoxìng : gembira chènshān : baju rènshi : kenal shúxī. : familiar

×