Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa mandarin perbualan 2

dialog bahasa mandarin perbualan 2

  • Login to see the comments

Bahasa mandarin perbualan 2

  1. 1. 5 Chǎngjǐng èr (a): Yǔ péngyǒu jùhuì Babak 2 (a): Keluar bersama kawan-kawan Sū lā yà : Ā nísī, zǎoshang hǎo. Nǐ hǎo ma? Suraya : Salam sejahtera Anis. Awak apa khabar? Ā nísī : Wǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne? Anis : Saya khabar baik, terima kasih. Awak pula? Sū lā yà : Wǒ yě hěn hǎo. Nǐ jīntiān máng ma? Suraya : Saya juga khabar baik. Hari ini awak sibuk? Ā nís : Wǒ jīntiān hěn máng. Jīntiān shàng wǔ táng kè. Anis : Saya sangat sibuk hari ini. Saya ada 5 kelas. Sū lā yà : Wǔ táng kè. ? Zhè shì tài duōle! Jīntiān, wǒ zhǐyǒu yīgè. . Xīngqíliù zǎoshang nǐ máng ma? Suraya : 5? Banyaknya! Hari ini saya hanya ada 1 kelas. Hari jumaat pagi awak sibuk? Ā nís : Wǒ bù máng. Shénme shì? Anis : Saya tidak sibuk. Mengapa? Sū lā yà : Nà, xīngqíliù zǎoshang wǒmen qù kàn diànyǐng, hǎo ma? Suraya : Kalau begitu, apa kata, hari jumaat pagi kita pergi menonton wayang? Ā nís : Hǎo ba. Jǐ diǎn? Anis : Baiklah. Pukul berapa? Sū lā yà : Zǎoshang jiǔ diǎn yī kè. Suraya : 9 suku pagi. Ā nís : Hǎo ba! Anis : Baiklah!
  2. 2. 6 Chǎngjǐng èr (b): Yǔ péngyǒu jùhuì Babak 2 (b): Keluar bersama kawan-kawan Ní mǎ. : Is fā lǐ nà, jīntiān xīnqìjí? Mimah : Isfarina, hari ini hari apa? Is fā lǐ nà. : Jīntiān xīngqísān Isfarina : Hari ini hari rabu. Ní mǎ. : Xīngqísì zǎoshang wǒmen qù gōngyuán pǎobù, hǎo ma? Mimah : Apa kata, hari khamis pagi kita pergi jogging di taman? Is fā lǐ nà. : Duìbuqǐ, xīngqísì zǎoshang wǒ yào qù bā shā mǎi cài. Isfarina : Maaf, khamis pagi saya hendak pergi ke pasar membeli sayur. Ní mǎ. : Nà, xīngqísì xiàwǔ nǐ máng ma? Mimah : Kalau begitu, khamis petang awak sibuk? Is fā lǐ nà. : Duìbuqǐ , xīngqísì xiàwǔ wǒ hé wǒ de nán péngyǒu qù dǎ bǎolíngqiú. Isfarina : Maaf, petang khamis saya dan teman lelaki saya pergi bermain boling. Ní mǎ : Méiguānxì de Is fā lǐ nà. Mimah : Tidak mengapa Isfarina. Is fā lǐ nà. : Nà, xīngqíliù zǎoshang wǒmen qù kàn diànyǐng, hǎo ma? Isfarina : Apa kata, pagi jumaat kita pergi menonton wayang? Ní mǎ. : Hǎo ba! Mimah : Baiklah! Ā nís : Èh Sū lā yà. Nà bú shì Ní mǎ hé Is fā lǐ nà? Anis : Eh suraya. Itu kan Mimah dan Isfarina? Sū lā yà : Shì a! Suraya : Betul tu!
  3. 3. 7 Ā nís : Ní mǎ hé Is fā lǐ nà. Nǐmen hǎo ma? Anis : Mimah dan Isfarina. Kamu apa khabar? Is fā lǐ nà : Wǒmen hěn hǎo. Nǐ zài zhèlǐ zuò shénme? Isfarina : Kami khabar baik. Apa kamu buat di sini? Sū lā yà : Wǒ hé Ā nís qù kàn diànyǐng. Suraya : Saya dan Anis pergi menonton wayang. Ní mǎ. : O, wǒmen yě shì kàn diànyǐng. Mimah : Kebetulan, kami juga hendak menonton wayang. Sū lā yà :Nà, wǒ qǐng nǐmen kàn diànyǐng, hǎo ma? Suraya : Kalau begitu, apa kata saya belanja kamu semua menonton wayang? Is fā lǐ nà, Ā nís & Ní mǎ: Hǎo de! Xiè xie. Isfarina, Anis & Mimah: baiklah! Terima kasih.

×