Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
T.C.DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ         ĠZMĠR LĠMANI
TCDD İZMİR LİMANI            TARİHÇE1875 yılında Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilenAlsancak Limanı 137 yı...
TCDD İZMİR LİMANI               BOYUTLARLimanımız 525 bin m2 alan üzerine kurulu olup, draftı 11 m. olan 22...
ĠZMĠR LĠMANI Karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla birlikte değerlendirildiğinde Ġzmir Limanının hinterlandı; - Marmara ...
TCDD İZMİR LİMANI             KAPASİTELiman, konteyner olarak 1 milyon TEU, toplam eşya olarak 10 milyontonluk...
TCDD İZMİR LİMANI            ÜRETİMLERYıllık 500 bin yolcu, 1 milyon TEU konteyner ve 10 milyon ton yük elleçl...
ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMAN PROJESĠĠzmir Limanı’nın “Yolcu Limanı” ve “Yük Limanı” olarak faaliyet gösterecekĢekilde yeniden ya...
ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMANIYeniden yapılandırılması planlanan Yolcu Limanında;•5 adet yeni nesil kruvaziyer gemi kapasiteli, 3...
ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMANIĠzmir Limanı son beĢ yıllık yolcu trafiği dikkate   Yolcu sayısının artması, Ġzmir’de istihdamıal...
ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMANI  Kruvaziyer gemilerin yanaĢtığı rıhtımların asfaltlama ve ambarların mantolama iĢleri tamamlanmı...
ĠZMĠR YÜK LĠMANILimanın ihracat konusundaki önemli rolü nedeniyle özelleĢtirme süreci boyuncayapılamayan yatırımların gerç...
GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARViyadüklerin Limana Bağlanması; Viyadük ayakları 30 Temmuz 2011 tarihi itibariyle lima...
GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR8 Adet Çekici Seti Alınması; 21.12.2010 tarihinde treyler, 22.12.2010 tarihinde deçeki...
GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARLiman B,C,D Kapı GiriĢi Üzerlerinin Kapatılması; Eylül 2010 tarihinde ihalesi yapılmıĢ...
GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR5 Adet Gantry Vincinin Revizyonu; 5 adet Gantry                    ...
YENĠ SĠLO RIHTIMI ĠÇĠN TEMĠN EDĠLECEK EKĠPMANLARIslah çalıĢmaları tamamlanan 30.000 m2.lik saha ile Yeni Silo Rıhtımının (...
GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARLiman ĠĢletme Planının Hazırlanması; 9 Eylül Üniversitesi ile 4 Kasım 2010 tarihindesö...
GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARĠĢletme Binası Soğutma Tesisinin Yenilenmesi; 28 Temmuz 2011 tarihinde ihalesi yapılmı...
II. KISIM KONTEYNER TERMĠNALĠDLH Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2011 tarih ve 3417 sayılı yazısı ile II. Kısım KonteynerTermina...
II. Kısım Konteyner TerminaliII. Kısım Konteyner Terminalinin tamamlanması durumunda mevcut kapasiteye ilave olarak,- 750 ...
YaklaĢım Kanalı TaramasıAlsancak Limanı ile Yeni Kale arasında taranması planlanan Derin Suyolu Projesi 250 m. eni, -14 m....
II. Kısım Konteyner Terminali / YaklaĢım Kanalı TaramasıBu projenin gerçekleĢmesi ile Liman kapasitesi 3 kat artarak, 830....
Tüm Yatırımların GerçekleĢtirilmesi Ġle OluĢacak Limanın Nihai Durumu EKONOMĠYE GÜNEġ EGE’DEN DOĞUYOR…
TCDD ĠZMĠR LĠMANI                  SONUÇ2015 yılına kadar İzmir Limanına;                ...
ARZ EDERİM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izmir Limanı Tanıtımı

2,809 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izmir Limanı Tanıtımı

 1. 1. T.C.DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠZMĠR LĠMANI
 2. 2. TCDD İZMİR LİMANI TARİHÇE1875 yılında Sultan Abdülaziz tarafından inşa edilenAlsancak Limanı 137 yıldır hizmet vermektedir.
 3. 3. TCDD İZMİR LİMANI BOYUTLARLimanımız 525 bin m2 alan üzerine kurulu olup, draftı 11 m. olan 22 rıhtımile aynı anda 22 gemiye hizmet verebilmektedir.
 4. 4. ĠZMĠR LĠMANI Karayolu ve demiryolu bağlantılarıyla birlikte değerlendirildiğinde Ġzmir Limanının hinterlandı; - Marmara Bölgesi’nin güney kesimini, - Ege ve Ġç Ege Bölgesi’nin tamamını, - Ġç Anadolu’nun batı kesimini, - Akdeniz’in batı ve kuzeybatı kesimlerini kapsamaktadır.Limanın Lojistik Köylere Mesafesi; Gökköy (Balıkesir) 172 km. UĢak 215 km. Kaklık (Denizli) 245 km. Manisa Organize San. 36 km.
 5. 5. TCDD İZMİR LİMANI KAPASİTELiman, konteyner olarak 1 milyon TEU, toplam eşya olarak 10 milyontonluk kapasiteye sahiptir
 6. 6. TCDD İZMİR LİMANI ÜRETİMLERYıllık 500 bin yolcu, 1 milyon TEU konteyner ve 10 milyon ton yük elleçleyenLimanın yıllık ortalama cirosu 100 milyon ABD Dolarıdır
 7. 7. ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMAN PROJESĠĠzmir Limanı’nın “Yolcu Limanı” ve “Yük Limanı” olarak faaliyet gösterecekĢekilde yeniden yapılandırılmasına iliĢkin 25.10.2010 tarih ve 2010/89 sayılı ÖYKKararı çıkmıĢtır. ÖĠB tarafından yapılan imar çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. YÜK YOLCU LĠMANI LĠMANI Resmi Kurum ve Liman Hizmet Alanı
 8. 8. ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMANIYeniden yapılandırılması planlanan Yolcu Limanında;•5 adet yeni nesil kruvaziyer gemi kapasiteli, 350 m. uzunluğunda 2 adet parmak iskele,•Yolcu ve Hizmet Salonları,•Ġdari Bina,•Otopark ve Otobüs Peronları,•Otel ve AlıĢ-veriĢ merkeziyapılması planlanmaktadır.
 9. 9. ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMANIĠzmir Limanı son beĢ yıllık yolcu trafiği dikkate Yolcu sayısının artması, Ġzmir’de istihdamıalındığında, yıllık büyüme ortalama %33’ün üzerinde arttıracağı gibi ülke ekonomisine de olumluolup, projenin tamamlanması halinde yolcu adedi 3 Ģekilde yansıyacaktır.milyonu aĢacaktır. YENĠ LĠMAN ĠLE DÜNYAYI ĠZMĠR’E GETĠRĠYORUZ
 10. 10. ĠZMĠR KRUVAZĠYER LĠMANI Kruvaziyer gemilerin yanaĢtığı rıhtımların asfaltlama ve ambarların mantolama iĢleri tamamlanmıĢtır.Ambarların önceki hali Yolcu Rıhtımı önceki haliAmbarların mantolanmıĢ hali Yolcu Rıhtımı asfaltlanmıĢ hali
 11. 11. ĠZMĠR YÜK LĠMANILimanın ihracat konusundaki önemli rolü nedeniyle özelleĢtirme süreci boyuncayapılamayan yatırımların gerçekleĢtirilmesi ve ilave kapasite yaratmak için hızlaçalıĢmalara baĢlanılmıĢtır.
 12. 12. GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARViyadüklerin Limana Bağlanması; Viyadük ayakları 30 Temmuz 2011 tarihi itibariyle limana bağlanmıĢtır.09.01.2012 tarihinde baĢlayan çalıĢmaların ardından limandan çıkan araçlar Ģehir trafiğine girmedenÇevre yoluna geçiĢ yapabilmekte olup bölgedeki yoğunluk önemli ölçüde azalmıĢtır.CFS 3 ve CFS 4 Ambarlarının Yıkımı; 06 Aralık 2010 tarihi itibariyle ambarların yıkımı tamamlanmıĢtır.Söz konusu ambarların alanı, 3.506 m2. olup, toplam 24.000 m2.lik alan liman operasyon manevra sahasınakazandırılmıĢtır.
 13. 13. GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR8 Adet Çekici Seti Alınması; 21.12.2010 tarihinde treyler, 22.12.2010 tarihinde deçekici ihalesi yapılmıĢtır. 8 adet treylerin kesin kabulü 30 Haziran 2011 tarihinde,8 adet çekicinin geçici kabulü 20 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleĢmiĢtir. ġu anitibariyle Limanımızda 49 adet çekici seti bulunmaktadır.
 14. 14. GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARLiman B,C,D Kapı GiriĢi Üzerlerinin Kapatılması; Eylül 2010 tarihinde ihalesi yapılmıĢ,B, C ve D kapılarının inĢaatı tamamlanarak, Mayıs 2011 tarihinde kabulleri yapılmıĢtır. GÜVENLĠ HĠZMET BĠZĠM ĠÇĠN ÖNEMLĠDĠR
 15. 15. GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR5 Adet Gantry Vincinin Revizyonu; 5 adet Gantry 3 adet MHC vinci ihalesi; 10.08. 2012 tarihindeVincin malzeme tedariki sağlanmıĢ ve revizyonlarOcak 2012 tarihinde baĢlamıĢtır. 2 adet vincin sözleĢmesi imzalanmıĢ olup, teslimirevizyonu tamamlanmıĢtır. beklenmektedir.
 16. 16. YENĠ SĠLO RIHTIMI ĠÇĠN TEMĠN EDĠLECEK EKĠPMANLARIslah çalıĢmaları tamamlanan 30.000 m2.lik saha ile Yeni Silo Rıhtımının (50.000 m2) ardından bualanlarda iĢ altı edilmek üzere;- 4 adet Transtainer, (15 Milyon TL.); 13 Aralık 2011 tarihinde ihaleye çıkılmıĢ, 14 Mart 2012 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢtır. Teslimi beklenmektedir.- 8 adet çekici seti, (3.5 Milyon TL.); Treylerler 29 ġubat 2012 tarihinde çekiciler ise 3 Ağustos 2012 tarihinde teslim alınmıĢtır. TRANSTAĠNER ÇEKĠCĠ
 17. 17. GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARLiman ĠĢletme Planının Hazırlanması; 9 Eylül Üniversitesi ile 4 Kasım 2010 tarihindesözleĢme imzalanmıĢ olup, ĠĢletme Planı Final Raporu teslim alınmıĢtır.Fizibilite Raporu; 9 Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan YaklaĢım Kanalı Taraması veII. Kısım Konteyner Terminali Fizibilite Raporu teslim alınmıĢtır.Liman Kompanzasyon Sisteminin ĠyileĢtirilmesi; 22 Haziran 2011tarihinde firma ile sözleĢme imzalanarak yer teslimi yapılmıĢtır. 12Aralık 2011 tarihinde kesin kabulü yapılmıĢtır.Liman Ġçi Yüksek Gerilim Hatlarının Yer Altına Alınması; 7.920.000TL ödenek tahsisi Trafik Dairesince yapılmıĢ olup, alınmasıgereken izinler dahil (TEĠAġ) çalıĢmalar devam etmektedir.Panzerbeltlerin Yenilenmesi;10 Mayıs 2011tarihinde firmaya yerteslimi yapılmıĢ olup, 10 Haziran 2011 tarihinde geçici kabulüyapılmıĢtır.
 18. 18. GERÇEKLEġEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARĠĢletme Binası Soğutma Tesisinin Yenilenmesi; 28 Temmuz 2011 tarihinde ihalesi yapılmıĢolup, 12 Ekim 2011 tarihinde sözleĢme imzalanarak çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır.Konteyner Sahasındaki Bozuk Alanların Betonlanması (5.000 m2); 31.12.2010 tarihiitibariyle bozuk alanların tamamı betonlanmıĢtır.Liman Atıkları için Ön Arıtma Tesisi Yapılması; 5 Temmuz2011 tarihinde ihalesi, 16 Eylül 2011 tarihinde sözleĢmesive 28 Eylül 2011 tarihinde de yer teslimi yapılan iĢin 26Haziran 2012’de geçici kabulü yapılmıĢtır.Liman Paratoner Tesisinin Yapılması; 27 Eylül 2011tarihinde ihalesi yapılmıĢ olup, 28 Ekim 2011 tarihindesözleĢme imzalanarak 10 Kasım 2011 tarihinde yer teslimiyapılan iĢin imalatı tamamlanmıĢ, 7 Aralık 2011 tarihindekesin kabulü yapılmıĢtır.
 19. 19. II. KISIM KONTEYNER TERMĠNALĠDLH Genel Müdürlüğü’nün 03.03.2011 tarih ve 3417 sayılı yazısı ile II. Kısım KonteynerTerminali ĠnĢaasının KuruluĢumuzca yürütülmesi uygun görülmüĢtür.Yeni yapılacak II. Kısım konteyner terminalinin inĢası yaklaĢık 200 Milyon TL olup Etüd ProjeçalıĢmaları için 2012 yılında 2,5 milyon TL ödenek tahsis edilmiĢtir. 2013-2015 yılları arasındayatırımın tamamlanması planlanmaktadır. HIZLI, KALĠTELĠ, EMNĠYETLĠ HĠZMET ĠÇĠN….
 20. 20. II. Kısım Konteyner TerminaliII. Kısım Konteyner Terminalinin tamamlanması durumunda mevcut kapasiteye ilave olarak,- 750 m. rıhtım uzunluğunun yanı sıra yaklaĢık 550.000 m2 geri saha kazanılacak,- Limanın elleçleme ve stoklama kapasitesi ile liman gelirleri 3 kat artacaktır. ÜLKEMĠZĠN EN BÜYÜK ĠHRACAT KAPISI
 21. 21. YaklaĢım Kanalı TaramasıAlsancak Limanı ile Yeni Kale arasında taranması planlanan Derin Suyolu Projesi 250 m. eni, -14 m. derinliği,yaklaĢık 7,5 km. uzunluğunda bir su yolunu içermekte olup, yaklaĢık maliyeti 152 Milyon TL’dir. 2012-2013yılı yatırım programında yer alacaktır.KuruluĢumuzca yapılması planlanan II. Kısım Konteyner Terminali ve taranması planlanan yanaĢma kanalı ile ĠzmirBüyükĢehir Belediyesi-ĠZ-SU Genel Müdürlüğünce körfezde yapılması planlanan taramalara iliĢkin olarak ÇEDraporlarının hazırlanması konusunda iĢbirliği yapılması hususunda mutabakat sağlanarak 08.08.2011 tarihindekonu ile ilgili protokol imzalanmıĢtır. Gerekli izinlerin ve ÇED raporlarının alınması için KuruluĢumuzca yapılanihale 22 Aralık 2011 tarihinde sonuçlanmıĢ olup, ihaleyi alan Firma ile 31.01.2012 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır.ÇED BaĢvuru Dosyası hazırlanmıĢ olup, Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 24.08.2012 tarihinde sunulmuĢtur. . ĠZMĠR’Ġ DÜNYA’YA DENĠZ OTOBANI ĠLE BAĞLIYORUZ. ĠZMĠR’Ġ DÜNYA’YA DENĠZ OTOBANI ĠLE BAĞLIYORUZ.
 22. 22. II. Kısım Konteyner Terminali / YaklaĢım Kanalı TaramasıBu projenin gerçekleĢmesi ile Liman kapasitesi 3 kat artarak, 830.000 TEU’dan 2.500.000 TEU’ya çıkacaktır.Liman kapasitesinin artıĢı ile doğru orantılı olarak, liman gelirleri de yaklaĢık 3 kat artacak olup,bu durum Ġzmir’in, Ege Bölgesinin ve ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır.YaklaĢım kanalının taranması ile Liman, yeni nesil konteyner gemilerine hizmet verebilecektir. ĠZMĠR VE ĠZMĠR LĠMANININ YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR
 23. 23. Tüm Yatırımların GerçekleĢtirilmesi Ġle OluĢacak Limanın Nihai Durumu EKONOMĠYE GÜNEġ EGE’DEN DOĞUYOR…
 24. 24. TCDD ĠZMĠR LĠMANI SONUÇ2015 yılına kadar İzmir Limanına; - Kurvaziyer Yolcu Limanına 350 milyon $ - Yeni Konteyner Terminaline 100 milyon $ - Kanal Tarama Projesine 100 milyon $ - Yeni ekipman ve otomasyon 100 milyon $ Toplamda 650 milyon $ yatırım yapılacak, Kapasite 25 milyon ton olacaktır.
 25. 25. ARZ EDERİM

×