1
Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. z2009r. Nr 1 po...
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN nie są godzinami dodatkowymi,gdyż są to godziny mieszczące się w ramach tygo...
Od 1 września 2009 roku do 25 czerwca 2010 roku to 43 tygodnie. Od tegonależy odjąć   2 tygodnie ferii zimowych,   1...
Nauczyciel pełnozatrudniony – 1 godzina tygodniowo (nawet jeśli ma godzinyponadwymiarowe – godzina jest „przypisana” do et...
KN Art. 42 ust. 7a: Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, … r...
Karta Nauczyciela:Art. 42 ust. 3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i bnie stosuje ...
Minimum 1 uczeń, maksimum – zgodnie z odrębnymi przepisami.                               8
Godziny te powinny być przeznaczone w szczególności na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze wynikające z potrzebi zainteresowa...
Zgodnie z § 10 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnychstawek wynagrodzenia zasad...
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2009 Nr 1, poz.1):Art. 5.2. Od dnia 1 wrz...
Tak – do tego wystarczy zgoda dyrektora. Wszystko oczywiście należyzaplanować i dokumentować ich realizację.       ...
„Najczęściej w nowych sytuacjach szukamy argumentów na to, by czegoś nierobić lub wskazujemy argumenty na to, że się tego ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wszystko o 19 godzinie

10,824 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
10,824
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wszystko o 19 godzinie

 1. 1. 1
 2. 2. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. z2009r. Nr 1 poz. 1), która spowodowała, że przepis prawny (w Karcie Nauczyciela) brzmi następująco:Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin natydzień.2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jestrealizować:1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albona ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7; - tzw. pensum.2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze iwychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opiekiświetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektoraszkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,w wymiarze 2 godzin w tygodniu,b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzinprzeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonychna zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.Stanowisko MEN (http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/2-pytania-i-odpowiedzi/47-karta-nauczyciela): Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela dotyczące czasu pracy nauczyciela w ostatniej nowelizacji(ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz.1), niezmieniają zasad rozliczania czasu pracy nauczyciela, jedynie precyzują opis czynności i zajęć, któreobowiązany jest wypełniać nauczyciel zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2, w ramach czterdziestogodzinnegotygodniowego wymiaru czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia, poza obowiązkowym pensum (art. 42ust. 1 pkt 1 ustawy - zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, prowadzonymi bezpośrednio zuczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 lub ustalonymi na podstawieart. 42 ust. 4a albo ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 Nr 1, poz.1):Art. 5. 1. Wymiar zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, wynosi od dnia 1września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. - 1 godzinę tygodniowo.Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm):§ 2 ust. 5a Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającymtrudności w nauce,2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów- w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2). 2
 3. 3. Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN nie są godzinami dodatkowymi,gdyż są to godziny mieszczące się w ramach tygodniowego czasu pracynauczyciela. Przepisy zawarte w ww. artykule dotyczą godzin zegarowych anie godzin lekcyjnych. Oznacza to, że pod pojęciem godziny rozumiemy 60minut.Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutówpublicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 , poz.624 z późn. zm.)Załącznik nr 2:§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkachdopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut,zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładziezajęć. 3
 4. 4. Od 1 września 2009 roku do 25 czerwca 2010 roku to 43 tygodnie. Od tegonależy odjąć 2 tygodnie ferii zimowych, 1 tydzień zimowej przerwy świątecznej, 1 tydzień wiosennej przerwy świątecznej, 1 tydzień w związku z egzaminami zewnętrznymi i innymi dniami wolnymi (11 listopada, Boże Ciało…).Tak więc szkoła pracuje 38 tygodni – i tyle godzin ma zrealizować nauczycielw roku szkolnym 2009/2010.Szkoła może zaplanować realizację podstawy programowej na krótszy okres(np. 34 tygodnie dydaktyczne), ale to nie zmienia faktu, że nauczyciel pracuje38 tygodni w ciągu całego roku szkolnego. 4
 5. 5. Nauczyciel pełnozatrudniony – 1 godzina tygodniowo (nawet jeśli ma godzinyponadwymiarowe – godzina jest „przypisana” do etatu nauczyciela).Nauczyciel niepełnozatrudniony – proporcjonalnie do liczby godzindydaktycznych (np. pracuje 15 godzin – ma 15/18 całego wymiaru).Nauczyciel pracujący w kilku szkołach – w każdej szkole proporcjonalnie dowymiaru zatrudnienia.Jeśli nauczyciel jest zatrudniony na 1,5 etatu w jednej szkole, to realizuje 38godzin. Jeśli pracuje w dwóch różnych szkołach – w jednej na pełny etat,w drugiej na 0,5 etatu, to realizuje w pierwszej 38 godzin, a w drugiej – 19godzin, czyli łącznie 57 godzin.Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole może całą tzw. godzinę karcianąrealizować w szkole macierzystej lub proporcjonalnie w obu szkołach(dyrektorzy tych szkół powinni „dogadać się” co do tematu).Karta Nauczyciela - Art. 42 ust. 3b. Nauczycielowi zatrudnionemu wniepełnym wymiarze zajęć, wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a ib, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7a pkt 2, obniża sięproporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.3c. Wymiar zajęć … ulega obniżeniu … o 1 godzinę za każdy tydzieńniezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym. 5
 6. 6. KN Art. 42 ust. 7a: Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, … realizowane w wymiarze określonym w ust. 2 w pkt 2odpowiednio w lit. a i b, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych wdziennikach zajęć pozalekcyjnych.Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przezpubliczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalnościwychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225,zmiany z 2009r. Nr 116, poz. 977):§ 10. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiedniodo dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych, jeżelijest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalnościwychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć opiekuńczych i wychowawczychwynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,z późn. zm.).2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznymnazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracyz uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy,tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczącedalszej pracy oraz obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.MEN nie opracował żadnych wzorów dzienników, które byłyby obowiązujące w tym obszarze. 6
 7. 7. Karta Nauczyciela:Art. 42 ust. 3a. Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a i bnie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązkidyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono tostanowisko, a także do nauczycieli kolegiów nauczycielskich, nauczycieli kolegiówpracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i nauczycieli szkół, o którychmowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a.Godziny karciane realizują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (pedagog, bibliotekarz, katecheta, wychowawca świetlicyteż).Stanowisko MEN (http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view =article&id=903%3Akomunikat-w-sprawie-sposobu-wykonania-przepisu-art-42-ust-2-pkt-2-ustawy-karta-nauczyciela&catid=87%3Aopinie-i-stanowiska-men&Itemid=106) - Są oni zobligowani są dorealizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęćopiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.W przypadku wychowawców internatów też (są oni zatrudnieni jako nauczyciele w szkole, przyktórej funkcjonuje internat).Wychowawcy burs nie mają takiego obowiązku.Stanowisko MEN - Oddział przedszkolny nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas)szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowispecyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział przedszkolny wszkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nimjest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadachodnoszących się do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddzialeprzedszkolnym, skąd też nie można ich zobowiązać do realizacji tych zajęć. 7
 8. 8. Minimum 1 uczeń, maksimum – zgodnie z odrębnymi przepisami. 8
 9. 9. Godziny te powinny być przeznaczone w szczególności na zajęcia opiekuńcze i wychowawcze wynikające z potrzebi zainteresowań uczniów (Art. 42 ust. 2 pkt 2 KN).Uszczegółowienie:Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm):§ 2 ust. 5a Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone również na realizację:1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającymtrudności w nauce,2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.Przed przydzieleniem zajęć nauczycielom dyrektor musi rozpoznać potrzeby i zainteresowania uczniów.Czy można przeznaczyć je na redagowanie gazetki szkolnej? – tak.Czy można iść na wycieczkę – tak.AleTo wszystko musi być uzasadnione potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz zaplanowane jako realizacja tychpotrzeb i rozwijanie zainteresowań. Jeżeli natomiast jest to jedynie opieka „w trakcie”, a nie realizacja zadańdydaktycznych lub wychowawczych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów – wtedy nie. Trzebawykazać, że te godziny na wycieczce czy przy redakcji gazetki spełniają kryteria rozporządzenia.Czy nauczyciel wiozący dzieci na zawody, konkursy realizuje w ten sposób tzw. godziny karciane? – nie.Jest to realizacja zajęć opiekuńczych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciela.Realizację godzin karcianych należy rozpatrywać przez pryzmat ucznia a nie nauczyciela.Kto tak naprawdę decyduje o tym, jaki rodzaj zajęć w szkole będzie prowadzony? – decyduje się w szkole wspólnie(rada pedagogiczna), z przewagą dyrektora.Czy nauczyciel przez cały rok szkolny musi prowadzić ten sam rodzaj zajęć z tymi samymi dziećmi? – nie musi. Możeza każdym razem prowadzić zajęcia z inną grupą uczniów i na inny tematAleTo wszystko musi być uzasadnione potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz zaplanowane jako realizacja tychpotrzeb i rozwijanie zainteresowań. Trzeba wykazać, że te godziny spełniają kryteria rozporządzenia.Czy można przeznaczyć je na zajęcia świetlicowe? – można, ale to nie oznacza tworzenia świetlicy z tych godzin.Aby posłać nauczyciela na takie zajęcia, musi być świetlica. Z tych godzin można rozszerzyć ofertę świetlicy(oczywiście w porozumieniu z wychowawcą świetlicy).Czy w ramach tzw. godziny karcianej można wysłać nauczyciela na zastępstwo za innego nieobecnego? – nie.Czy nauczyciel w ramach tych godzin może odwozić dzieci do domu (opieka w autobusie)? – nie.Sposób planowania i realizacji zajęć wynikających z art. 42 jest autonomiczną decyzją szkoły. 9
 10. 10. Zgodnie z § 10 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnychstawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków dowynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 Nr22, poz. 181) nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne,wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębnewynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.Jeżeli nauczyciel pracuje od poniedziałku do piątku realizując swoje pensum, to praca w sobotępowoduje konieczność:albo udzielenia dnia wolnego za sobotę,albo zapłacenia dodatkowo za godziny zrealizowane w sobotę (i na dodatek jak za ponadwymiarowe).KN - Art. 42c. 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowytydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub -jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.2. W szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, nauczyciel korzysta co najmniejraz na dwa tygodnie z dwu kolejnych dni wolnych od pracy, z których jeden musi przypadać w niedzielę.Nie dotyczy to nauczyciela pracującego w systemie kształcenia zaocznego.3. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy,nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiastdnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określonyw przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5.4. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczycielotrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnegonauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, ze 100 % dodatkiem. 10
 11. 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2009 Nr 1, poz.1):Art. 5.2. Od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wymiar zajęć,o którym mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 1 godzinę za każdy tydzieńniezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.Stanowisko MEN (było) - W przypadku usprawiedliwionej nieobecnościnauczyciela, która trwa mniej niż tydzień - z uwagi na fakt, iż nauczycielazatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzieńpracy - za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności dopracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należysumować takie nieobecności i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin. 11
 12. 12. Tak – do tego wystarczy zgoda dyrektora. Wszystko oczywiście należyzaplanować i dokumentować ich realizację. 12
 13. 13. „Najczęściej w nowych sytuacjach szukamy argumentów na to, by czegoś nierobić lub wskazujemy argumenty na to, że się tego nie da zrobić. Mało ktozastanawia się nad tym, co zrobić, by było dobrze.Nauczyciele dotąd robili coś po lekcjach z uczniami, to niech to dalej robią, aleteraz niech udokumentują i po kłopocie.”Dziękuję za uwagę 13

×