Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ds dst sk thn 3

2,250 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to like this

Ds dst sk thn 3

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN TIGA 2012
 2. 2. 3
 3. 3. Cetakan Pertama 2012© Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia 2012Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-laincara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran KerajaanPersekutuan , 62604 Putrajaya.
 4. 4. DRAF220212 KANDUNGANRukun Negara viiiFalsafah Pendidikan Kebangsaan ixPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINSPendahuluan 7Matlamat dan Objektif 7Kemahiran Saintifik 8Kemahiran Berfikir 9Sikap Saintifik dan Nilai Murni 14
 5. 5. DRAF220212Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 15Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 15Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 16Penilaian 18Organisasi Standard Kurikulum Sains 19Pengenalan kepada Sains Kemahiran Saintifik 21Sains Hayat Manusia 22 Haiwan 23 Tumbuhan 24Sains Fizikal Magnet 25Sains Bahan Penyerapan 26Bumi dan Sains Angkasa Tanah 27Teknologi dan Kehidupan Lestari Asas Teknologi 28
 6. 6. DRAF220212DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIStandard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 31Matlamat 31Objektif 31Fokus 31Perancangan Kandungan 32Kandungan Standard Kurikulum TMK 33Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 34Strategi TMK dalam Kurikulum 35Integrasi TMK dalam Kurikulum 36TMK sebagai Mata Pelajaran 36Perkakasan dan Perisian 36Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 37Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 39Pentaksiran 40
 7. 7. DRAF220212Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran 42Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah Tahap I: Tahun 3 44Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 48Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 53Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 57Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Sains 59Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 2 61Lampiran 2: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK 63Contoh Modul Pengajaran TMK Dalam Dunia Sains dan Teknologi Tahun 3 65Lampiran 3: Modul Pengajaran: Dunia Sains dan Teknologi: TMK 67Contoh Penggunaan Kaedah Pentaksiran 69Lampiran 4: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 71Lampiran 5: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian 73Lampiran 6: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan 74Lampiran 7: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif 75Lampiran 8: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian 76
 8. 8. DRAF220212Lampiran 9: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio 78Lampiran 10: Contoh-contoh Simulasi 79Lampiran 11: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 80
 9. 9. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii
 10. 10. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individusecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi ix
 11. 11. insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluiStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) disiplin ilmu tertentu iaitu:dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubalberlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah 1. KomunikasiRendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan 2. Kerohanian, Sikap dan NilaiKebangsaan. 3. Kemanusiaan 4. Sains dan Teknologi 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika 6. Keterampilan Diri Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan.Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagimembangunkan modal insan yang berpengetahuan danberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1
 12. 12. DRAF220212KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaranKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untukbentuk pernyataan standard kandungan dan standard mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan dan nilai. teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses Standard Pembelajaran sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti dan kemahiran TMK. pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan FOKUSStandard kandungan dan standard pembelajaran Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang Menyemai minat murid terhadap sains dantelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan teknologi serta mengembangkan kreativiti muridkurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang melalui pengalaman dan penyiasatan bagidinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapModul Teras Tema dan Modul Elektif. saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains danMODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI teknologi dalam kehidupan harian. Memperoleh pengetahuan dan menguasai asasDunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen kemahiran praktis, mereka bentuk sertaSains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi keMaklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiranSains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikanmurid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasaiilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran 2
 13. 13. DRAF220212 secara merentas kurikulum dengan kreatif DOKUMEN STANDARD mengikut tahap kebolehan murid. Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Tahap II. Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danSains Teknologi.Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untukmenyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman danpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan Pengenalan kepada Sainsuntuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan Sains Hayatharian. Sains Fizikal Sains BahanReka Bentuk dan Teknologi Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari -Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Standard Kurikulum RBT berada di dalambertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan tema ini.menguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk sertaberkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arahmelahirkan murid yang kreatif dan inovatif. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:Teknologi Maklumat dan Komunikasi menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretikaStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) memilih dan mengaplikasikan sumber TMKbertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang bersesuaianserta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan menggunakan TMK untuk mencari,kreatif mengikut tahap kebolehan murid. mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat 3
 14. 14. DRAF220212 menggunakan TMK untuk mendapatkan menggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini masih belum dan berkongsi maklumat dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan menggunakan TMK untuk penyelesaian secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. masalah dan membuat keputusan Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan menggunakan TMK untuk meningkatkan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supaya produktiviti dan pembelajaran TMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawa menggunakan TMK untuk mengemukakan komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan idea dan maklumat secara kreatif dan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau inovatif bahan-bahan digital. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kajiPELAKSANAAN di bilik Sains, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untukWaktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan memasukkan data atau melengkapkan tugasan.sebanyak 60 minit seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkannisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktuuntuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&pDST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu danTMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sainsdan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakanprasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyaikekurangan dalam prasarana, guru haruslah membuatperancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaikmungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputerriba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST danmemastikan murid belajar menggunakan komputer secarabergilir-gilir.Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains 4
 15. 15. DRAF220212KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS
 16. 16. DRAF220212PENDAHULUAN MATLAMATPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam FalsafahPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untukmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluidan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifikKurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dan nilai murni.untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhanmerangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata OBJEKTIFpelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalahSains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan SainsMenengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:di peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik danSains Tambahan. 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiransekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan danpelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagiadalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnyaumum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada membolehkan murid mengamalkannya.murid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalam 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains danteknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadisumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yangakan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunannegara. 7
 17. 17. DRAF220212KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkinSains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. benar atau tidak benar untukDalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran menerangkan sesuatu peristiwasaintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran atau pemerhatian.saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan Meramalkan Membuat jangkaan tentangsebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalamanKemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan yang lalu atau berdasarkankemahiran manipulatif. data. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusunKemahiran Proses Sains dan mempersembahkan maklumat atau idea dalamKemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan bentuk tulisan, lisan, jadual,tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara graf, rajah atau model.bersistem. Menggunakan Memerihalkan perubahan perhubungan parameter seperti lokasi, arah,Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat danseperti berikut: jisim dengan masa.Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Mentafsirkan data Memberi penerangan yang untuk mengumpulkan maklumat tentang rasional tentang objek, peristiwa objek dan fenomena. atau pola daripada data yang dikumpulkan.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang fenomena berdasarkan ciri yang sama. secara operasi sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yangMengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif dilakukan dan diperhatikan.menggunakan dengan menggunakan nombor atau alatnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. 8
 18. 18. DRAF220212Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah KEMAHIRAN BERFIKIRpemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang untuk memerhatikan hubungannya ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan dengan pemboleh ubah bergerak balas. mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem Pada masa yang sama pemboleh ubah pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di yang lain dimalarkan. kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah.Membuat Membuat suatu pernyataan umumhipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan yang difikirkan benar bagi menerangkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam sesuatu perkara atau peristiwa. proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang Pernyataan ini boleh diuji untuk dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya menentukan kesahihannya. untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan,Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran untuk menguji sesuatu hipotesis, dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan mengumpulkan data, mentafsirkan data strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan Kemahiran Manipulatif sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam mempunyai daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan perkara berikut: produk sedia ada. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi sains dengan betul. peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan selamat. kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. proses berfikir. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 9
 19. 19. DRAF220212Kemahiran Berfikir Kritis Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat kecondongan yang berpihak kepada atau menentangPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis sesuatu.adalah seperti berikut: Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalilMencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkanMembandingkan Mencari persamaan dan perbezaan kepada sesuatu hipotesis ataudan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, mengukuhkan sesuatu perkara kualiti dan unsur sesuatu objek atau berdasarkan penyiasatan. peristiwa.Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Kemahiran Berfikir Kreatifdan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. adalah seperti berikut:Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan mengikut tertib berdasarkan kualiti atau dengan sesuatu perkara. kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu -kan keadaan atau peristiwa untuk mencariMenyusun Menyusun objek atau maklumat sesuatu struktur atau corakmengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan perhubungan.keutamaan atau kesegeraan. Membuat Membuat kesimpulan awal yangMenganalisis Mengolah maklumat dengan inferens munasabah, yang mungkin benar atau menguraikannya kepada bahagian yang tidak benar untuk menerangkan lebih kecil bagi memahami sesuatu sesuatu peristiwa atau pemerhatian. konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. 10
 20. 20. DRAF220212Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Strategi Berfikir sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti atas sampel atau beberapa maklumat berikut: daripada kumpulan itu.Membuat Membuat tanggapan atau Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membinagambaran mental membayangkan sesuatu idea, konsep, pengertian, konsep atau model keadaan atau gagasan dalam minda. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian gambaran menyeluruh dalam bentuk keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatif seperti pernyataan, lukisan atau berdasarkan kriteria tertentu bagi artifak. mencapai matlamat yang ditetapkan.Membuat Membuat suatu pernyataan umum Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secarahipotesis tentang hubungan antara pemboleh masalah terancang terhadap situasi yang tidak ubah yang difikirkan benar bagi pasti atau mencabar ataupun kesulitan menerangkan sesuatu perkara atau yang tidak dijangkakan. peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang sesuatu konsep yang kompleks atau ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, maujud yang mempunyai ciri yang rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir serupa. kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secaraMereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran melakukan pengubahsuaian kepada keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir sesuatu yang sedia ada untuk (KBSB). mengatasi masalah secara terancang. 11
 21. 21. DRAF220212 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: Kemahiran Berfikir 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kritis Kreatif 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Menjanakan idea 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yangMencirikanMembandingkan & Menghubungkaitkan lain untuk mencapai tugasan berfikir.membezakan Membuat inferens MeramalkanMengumpulkan & Membuat hipotesis Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSBmengelaskanMembuat urutan Menaakul Mensintesiskan dalam sains diberikan dalam Buku Panduan PenerapanMenyusun mengikut Mengitlakkan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajarankeutamaan Membuat gambaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum,Menganalisis mental Menganalogikan 1999).Mengesankecondongan Mereka ciptaMenilaiMembuat Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proseskesimpulan Sains Strategi Berfikir Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Membuat keputusan yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12
 22. 22. DRAF220212Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir MenilaiMemerhati Mencirikan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Membandingkan dan Menganalogikan membezakan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan MenganalisisMengelaskan Mencirikan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Mengumpulkan dan Menghubungkaitkan mengelaskan MenganalisisMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikannombor Membandingkan dan Menghubungkaitkan membezakan Membandingkan dan membezakanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menjanakan idea Membandingkan dan Membuat hipotesis membezakan Meramalkan Menganalisis Mensintesiskan Membuat inferens Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMeramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan 13
 23. 23. DRAF220212Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikiran kritikal dan analitis.Berfikir dan Kemahiran Saintifik Luwes dan berfikiran terbuka. Baik hati dan penyayang.Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran Bersifat objektif.berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran Sistematik.saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang Bekerjasama.dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan Adil dan saksama.pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan Berani mencuba.kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan Berfikir secara rasional.pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaankemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di Yakin dan berdikari.samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlakuSIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikapnilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk saintifik dan nilai murni.dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan Memberi perhatian serta respons.nilai murni seperti yang berikut: Menghayati dan mengamalkan. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. kehidupan. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk perkara. domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap alam sekitar. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang untuk memahami alam. kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan bekerjasama, jujur dan tabah. sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Berhemah tinggi dan hormat menghormati. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan Menghargai sumbangan sains dan teknologi. meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 14
 24. 24. DRAF220212kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran pembelajaran masteri.tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPenerapan Unsur Patriotisme Pendekatan Inkuiri-PenemuanStandard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yangunsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiribagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuankepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuandi negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen muridSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkankurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. semasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingatPembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakanpenguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsungoptimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar Konstruktivismesecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkanberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendirimenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsurmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan penting dalam kontruktivisme adalah:pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sainsteknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dan 15
 25. 25. DRAF220212 Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pembelajaran Masteri asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran pengalaman serta membuat refleksi. yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikanPembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupanharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sainspendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan PendekatanSains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehpembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dankurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depanberlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat. dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum iniPengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidakaplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulummasyarakat. begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperolehPembelajaran Kontekstual pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnyadengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan danmurid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasaranainkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampaiantara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dantetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisdengan kehidupan mereka. kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. 16
 26. 26. DRAF220212Eksperimen PerbincanganEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danpelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yanguntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiransaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru bolehberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan- soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepasSecara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul daneksperimen adalah: mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik Mengenal pasti masalah darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain. Membuat hipotesis Merancang eksperimen Simulasi - Mengawal pemboleh ubah - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang - Menentukan langkah menjalankan eksperimen sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, - Menentukan kaedah mengumpulkan data permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, - Menentukan kaedah menganalisis data murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan Melakukan eksperimen berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan Mengumpulkan data pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain Menganalisis data untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami Mentafsirkan data proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan Membuat kesimpulan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip Membuat pelaporan yang dipelajari. ProjekDalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripadaeksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalammereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masacara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal.boleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimana Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikanmembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancangdijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. 17
 27. 27. DRAF220212keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak Kenal pasti dan faham masalahatau lain-lain perlu dibentangkan. Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaianLawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Nilaikan penyelesaianPembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusatsains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh Penggunaan Teknologimenjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan danbermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuklawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologimenjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanmembuat rumusan aktiviti yang dijalankan. pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yangKajian Masa Depan sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjauperubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan.Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan PENILAIANpelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab danbekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Penilaian di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telahPenyelesaian Masalah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil penilaian di bilikPenyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untukmurid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagimencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, penguasaan dan pemahaman murid.aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen bolehdijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanlangkah berikut: 18
 28. 28. DRAF220212Beberapa kaedah penilaian dalam bilik darjah yang boleh ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSdijalankan adalah:Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains,Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sainsdilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sungguh pun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinyaUjian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau merangkumi keenam-enam tema tersebut.lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalanobjektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta TeknologiPersembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standardpenting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandunganpengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domaintentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan inipengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsuradalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikapmurni. saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secaraindividu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yangfolio. ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran danEsei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntutmenyampaikan maklumat secara saintifik. murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, 19
 29. 29. DRAF220212tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancangsecara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapaStandard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaiandan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semuaStandard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yangberkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran danpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterapsecara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagidomain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untukmencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluanpembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gayapembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yangdapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiransecara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di sampingmenggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapaiStandard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemenkeusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan kearah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang kearah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggiselaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada muridTahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema inimenggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi(RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagitujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMKdigabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modulpenggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan gurumembimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. 20
 30. 30. DRAF220212PENGENALAN KEPADA SAINS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1. KEMAHIRAN SAINTIFIK1.1 Memahami kemahiran proses sains Murid boleh: 1.1.1 Memerhati 1.1.2 Mengelas 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor 1.1.4 Meramal 1.1.5 Membuat inferens 1.1.6 Berkomunikasi 1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.1.2 Memahami kemahiran manipulatif. Murid boleh: 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. 21
 31. 31. DRAF220212SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN2. MANUSIA2.1 Memahami pengetahuan tentang Murid boleh: kegigian manusia 2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. 2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi. 2.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan, kekuatan dan jangka hayat. 2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel, dentin, saraf, salur darah dan gusi. 2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.2 Mengamalkan penjagaan gigi Murid boleh: 2.2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek: pemakanan penjagaan 22
 32. 32. DRAF220212 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3. HAIWAN3.1 Memahami ciri haiwan. Murid boleh: 3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu: litupan badan: bercangkerang, berbulu, berbulu pelepah, bersisik anggota badan: berkaki, bersayap, berekor, bertanduk, berparuh, berkuku tajam cara membiak: bertelur, melahirkan anak habitat: hidup di air, di darat, di darat dan air 3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. 3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih. 3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3.2 Memahami kegigian haiwan Murid boleh: 3.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan: herbivor, karnivor, omnivor 3.2.2 Menghubungkaitkan kegigian herbivor, karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan. 3.2.3 Meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja. 3.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 23
 33. 33. DRAF220212 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4. TUMBUHAN4.1 Memahami ciri tumbuhan. Murid boleh: 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: daun: jenis urat daun bunga: berbunga, tidak berbunga buah: berbuah, tidak berbuah batang: berkayu, tidak berkayu akar: akar tunjang, akar serabut habitat: hidup di air, di darat, cara membiak: melalui biji benih, spora, daun, keratan batang, anak pokok, batang bawah tanah. 4.1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. 4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih. 4.1.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 24
 34. 34. DRAF220212SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5. MAGNET5.1 Menganalisis pengetahuan tentang Murid boleh: tindakan magnet. 5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar, silinder, ladam, bentuk U, butang dan cincin. 5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan. 5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya. 5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet. 5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz. 5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti. 5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan.5.2 Mereka cipta objek berasaskan Murid boleh: penggunaan magnet. 5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. 5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet. 5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 25
 35. 35. DRAF220212SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6. PENYERAPAN6.1 Menganalisis pengetahuan tentang Murid boleh: keupayaan bahan menyerap air. 6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti. 6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan. 6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan. 6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan.6.2 Mereka cipta objek berdasarkan Murid boleh: kebolehan menyerap air. 6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air. 6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 26
 36. 36. DRAF220212BUMI DAN SAINS ANGKASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7. TANAH7.1 Menganalisis kandungan tanah. Murid boleh: 7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat, tanah kebun dan pasir dengan cara menjalankan penyiasatan. 7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan. 27
 37. 37. DRAF220212TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN8. ASAS TEKNOLOGI8.1 Memasang dan membuka set binaan Murid boleh: berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang 8.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina. mempunyai konsep asas mesin 8.1.2 Membaca dan menerangkan manual. ringkas. 8.1.3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual. 8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan model. 8.1.5 Memilih komponen model berpandukan manual bergambar. 8.1.6 Memasang komponen model berpandukan manual bergambar. 8.1.7 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk asas. 8.1.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan. 8.1.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan. 8.1.10 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. 28
 38. 38. DRAF220212 DOKUMEN STANDARD KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
 39. 39. DRAF 220212
 40. 40. DRAF 220212STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran.Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danadalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai maklumat secara kreatif dan inovatif.dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempohpersekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduankepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran FOKUSberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapatmenyediakan banyak peluang kepada murid untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnyaaktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalamMATLAMAT penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungipenanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. maklumat di mana saja dan bila-bila masa.Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dankemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisiankreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagaiperingkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasiOBJEKTIF TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 31
 41. 41. DRAF 220212PERANCANGAN KANDUNGAN Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah:Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk(Bahagian) seperti berikut: berasaskan TMK. Modul Penerangan Kemahiran Pemilihan dan Memilih dan mengaplikasi Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan Pengaplikasian Sumber sumber TMK yang bersesuaian melahirkan perkara di bawah: TMK a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan TMK dalam Pengurusan Menggunakan TMK untuk penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran Maklumat mencari, mengumpul, maklumat. memproses, menggunakan dan b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran berkongsi maklumat kritikal, kreatif dan reflektif. TMK dalam peningkatan Menggunakan TMK untuk c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea. produktiviti dan kualiti penyelesaian masalah dan pembelajaran membuat keputusan bagi Nilai meningkat produktiviti dan Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan pembelajaran. sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika Penggunaan TMK dalam Menggunakan TMK untuk komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap kreativiti dan inovasi mengemukakan idea dan bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. maklumat secara kreatif dan inovatif.Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepadaobjektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentukstandard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masayang sama Standard Kurikulum TMK menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai. 32
 42. 42. DRAF 220212KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa.Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada StandardKandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuh 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,Standard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan memproses dan menggunakan maklumatpetunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan StandardPembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkungan Murid akan dapat:Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumatmurid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang diperlukan.aktiviti berasaskan TMK. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai.1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan 3.4 Memahami, menggunakan, menganalisis dan beretika menyalurkan maklumat yang dipilih. Murid akan dapat: 4.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan maklumat tanggungjawab dalam TMK. 1.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan Murid akan dapat: implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan digunakan. memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar 1.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang yang berkaitan dengan bidang yang diminati. dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab 4.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber penggunaan TMK. maklumat atas talian 4.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang membina pengetahuan. bersesuaian 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. Murid akan dapat: 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK. 2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 33
 43. 43. DRAF 2202125.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan 7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan membuat keputusan maklumat secara kreatif dan inovatif Murid akan dapat: Murid akan dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah yang unik dan baru. tersebut; membangunkan strategi penyelesaian; 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan memilih strategi yang sesuai dan pengetahuan dan idea baru. mengimplementasikan; dan menilai penyelesaian. 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk untuk mengemukakan idea dan maklumat. menyampaikan maklumat atau membentangkan 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging keputusan dengan menggunakan TMK. technology) untuk mengemukakan idea dan 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah maklumat. dan membuat keputusan; dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya PEMBELAJARAN untuk kegunaan masa depan. Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mesti dan pembelajaran menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, dengan Murid akan dapat: memperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan dan 6.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untuk efektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan projek menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah dan tugasan. amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh 6.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan dikuasai dalam konteks pembelajaran. rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 34
 44. 44. DRAF 220212 Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan, menarik dan seronok dengan menggunakan TMK. Belajar MENGENAI TMK Penggunaan TMK sebagai alat dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah akan dapat menjadikan murid lebih kreatif dan inovatif sesuai mengikut tahap pemikiran mereka. Isu-isu sosial dan etika Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, perisian kursus dan Internet. Contoh belajar melalui TMK Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan dapat dilihat melalui penggunaan bahan seperti Pembelajaran ensaiklopedia, kamus, video pembelajaran, perisian kursus PPSMI, Portal E-bahan, EduwebTV dan Google Earth.Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMKdalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Belajar MENGENAI TMK Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih pengetahuan dan kemahiran displin ilmu yang khusus efektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI TMK, dalam bidang TMK iaitu Sistem Komputer, Rangkaian, pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasa Sistem Maklumat, Multimedia dan Pengaturcaraan. proses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai Pendedahan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang- maklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari Internet dan bidang ini kepada murid diajar bersesuaian dengan tahap akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan kognitif dan keupayaan mereka. mereka. Belajar DENGAN TMK STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam TMK. Antara perisian yang boleh digunakan seperti MS kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum Word, MS PowerPoint, MS Excel, Paint, Geometer’s dan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMK Sketchpad dan Perisian percuma (freeware) belajar dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai menaip Typing Tutor. Manakala perkakasan pula ialah elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Bagi seperti pencetak, pengimbas dan kamera digital. Tahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. 35

×