ทำวิจัยไปทำไม

2,107 views

Published on

วิจัยทาการศึกษา

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทำวิจัยไปทำไม

 1. 1. การออกแบบวิจัย ( Research Design )
 2. 2. จุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัย <ul><li>เพื่อตอบคำถามการวิจัยได้ถูกต้องเชื่อถือได้ </li></ul>
 3. 3. ชวนคิด <ul><li>ท่านจะออกแบบวิจัยอย่างไร เพื่อให้งานวิจัยของท่านมีคุณภาพ </li></ul><ul><li>การวิจัยหนึ่งเรื่องสามารถใช้รูปแบบการวิจัยหลายรูปแบบได้หรือไม่ </li></ul>
 4. 4. องค์ประกอบการออกแบบวิจัย <ul><li>การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>การออกแบบการวัดตัวแปร </li></ul><ul><li>การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul>
 5. 5. การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง <ul><li>การกำหนดและรูปแบบการสุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>ประชากร ( population ) </li></ul><ul><li>กลุ่มตัวอย่าง (sample) </li></ul><ul><li>- จำนวน </li></ul><ul><li>- วิธีการ </li></ul>
 6. 6. ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง <ul><li>1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>2. บันทึกรวบรวมรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มประชากร </li></ul><ul><li>3. สุ่มตัวอย่าง </li></ul><ul><li>4. ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสม </li></ul>
 7. 7. วิธีการสุ่มตัวอย่าง <ul><li>1. อาศัยทฤษฏีหลักความน่าจะเป็น </li></ul><ul><li>2. ไม่อาศัยทฤษฏีความน่าจะเป็น </li></ul>
 8. 8. การสุ่มตัวอย่าง <ul><li>1. การสุ่มแบบไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น เช่น </li></ul><ul><li>- การสุ่มแบบบังเอิญ </li></ul><ul><li>( Accidental sampling) </li></ul><ul><li>- การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>( Purposive sampling) </li></ul>
 9. 9. 2. การสุ่มโดยคำนึงถึงความน่าจะเป็น เช่น <ul><li>2.1 การสุ่มแบบง่าย ( Simple random sampling) </li></ul><ul><li>2.2 การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratifield sampling) </li></ul><ul><li>2.3 การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ( Cluster sampling) </li></ul>
 10. 10. 2.4 การสุ่มแบบหลายขั้นตอน <ul><li>ภูมิภาค </li></ul><ul><li>จังหวัด </li></ul><ul><li>อำเภอขนาดใหญ่ อำเภอขนาดกลาง อำเภอขนาดเล็ก </li></ul><ul><li>ตำบล </li></ul>
 11. 11. การวิจัยเชิงสำรวจ <ul><li>(Survey research) </li></ul>
 12. 12. ตัวอย่างการออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเส้นบะหมี่สดด้วยผักโขม ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ลูกค้า แบบสอบถาม ความถี่ ร้อยละ มาทดลองออกแบบการวิจัยอย่างง่ายๆจากชื่อเรื่องการวิจัยข้างบน โดยตอบคำถามในใจแต่ละช่อง แล้วคลิก ตรวจสอบคำตอบ พร้อมหรือยังค่ะ .... เป็นอย่างไรถูกต้องทุกช่องไหมค่ะ การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือ ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย
 13. 13. การวิจัยและพัฒนา <ul><li>(Research and Development) </li></ul>
 14. 14. คำถามการวิจัยและพัฒนา <ul><li>กระบวนการพัฒนาเป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>สิ่งที่พัฒนามีประสิทธิภาพหรือไม่ </li></ul>
 15. 15. P <ul><li>A </li></ul>C D P การวางแผนการสอนและการวิจัย D ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน เก็บข้อมูล C ประมวลผลตรวจสอบและประเมิน A ปรับปรุง แก้ไข และทำซ้ำ กระบวนการวิจัยและพัฒนา
 16. 16. การวิจัยการทดลอง <ul><li>(Experimental research) </li></ul>
 17. 17. จุดมุ่งหมายของการวิจัยเชิงทดลอง <ul><li>เป็นกระบวนการวิจัยเพื่อตรวจสอบความเป็นเหตุ - ผลของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร </li></ul><ul><li>1. เพื่อตรวจสอบทฤษฎี </li></ul><ul><li>2. เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ </li></ul>
 18. 18. ลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง <ul><li>มุ่งตอบคำถามเชิงเหตุผล </li></ul><ul><li>มีการจัดกระทำ </li></ul><ul><li>เปรียบเทียบสภาพจากการจัดกระทำ </li></ul><ul><li>มุ่งเกิดความตรงภายใน (Internal Validity) </li></ul><ul><li>มีการควบคุมตัวแปร </li></ul>
 19. 19. ตัวแปร (Variable) <ul><li>ตัวแปรต้น (Independent variable, Treatment, Active variable) </li></ul><ul><li>ตัวแปรตาม (Dependent variable) </li></ul><ul><li>ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซ้อน (Extraneous variable) </li></ul>
 20. 20. คุณภาพงานวิจัยการทดลอง <ul><li>ความตรงภายใน ( Internal Validity) </li></ul><ul><li>ความตรงภายนอก (External Validity) </li></ul>
 21. 21. แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (7 รูปแบบ ) <ul><li>One Shot Case Study </li></ul><ul><li>One Group Pretest – Posttest Design </li></ul><ul><li>Randomized Control Group Posttest Design </li></ul><ul><li>Randomized Control Group Pretest Posttest Design </li></ul>
 22. 22. รูปแบบการวิจัย <ul><li>5. Time Series- Repeated Measure Analysis </li></ul><ul><li>6. Factorial Design </li></ul><ul><li>7. Block Desing </li></ul>
 23. 23. ตัวอย่างการเลือกใช้แบบแผนการวิจัยทดลอง <ul><li>เรื่อง ระบบโปรแกรมบัญชี ORACLE มีประสิทธิภาพหรือไม่ </li></ul><ul><li>ตัวแปรต้น ระบบโปรแกรมบัญชี ORACLE </li></ul><ul><li>ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของระบบโปรแกรม </li></ul><ul><li>แบบแผนการทดลอง One Shot Case Study </li></ul><ul><li>X O </li></ul><ul><li>ศึกษาเพียงกลุ่มเดียว และวัดที่หลัง </li></ul>
 24. 24. ข้อดี - ไม่มีปัญหาเรื่อง Pretest effect ข้อจำกัด - ขาดข้อมูลเปรีบบเทียบ - สมมุติฐานการวิจัย ระบบโปรแกรมบัญชี ORACLE มีประสิทธิภาพ
 25. 25. ถ้าเลือกใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design - X 1 O X 2 <ul><li>- ศึกษาเพียงกลุ่มเดียว มีการวัดก่อน และหลัง </li></ul><ul><li>- ข้อดี มีข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>- ข้อจำกัด มีผลกระทบมาจากการสอบก่อน </li></ul><ul><li>แต่ทางเกษตรอาจไม่มีปัญหา </li></ul>
 26. 26. เรื่อง สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารจากสูตรที่คิดขึ้นจะมีน้ำหนักสูงกว่าสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารตามปกติ หรือไม่ <ul><li>. ตัวแปรต้น อาหารสุกร มี 2 ชนิด </li></ul><ul><li>- อาหารสูตรที่คิดขึ้น </li></ul><ul><li>- อาหารตามธรรมชาติ </li></ul><ul><li>. ตัวแปรตาม ผลที่ดีกว่า - น้ำหนักสุกร </li></ul><ul><li>. แบบแผนการทดลอง Control group posttest design </li></ul><ul><li>R X 0 </li></ul><ul><li>R 0 </li></ul>
 27. 27. - ศึกษาสองกลุ่ม ( กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ) <ul><li>มีการวัดทีหลังทั้งสองกลุ่ม </li></ul><ul><li>ข้อดี มีข้อมูลเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>ข้อจำกัด ไม่แน่ใจว่าก่อนทดลองมีสภาพเท่ากันหรือไม่ </li></ul>
 28. 28. สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารจากสูตรที่คิดขึ้นจะมีน้ำหนักสูงกว่าสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารตามปกติหรือไม่ <ul><li>แบบแผนการทดลอง </li></ul><ul><li>( Control group pretestposttest desing) </li></ul><ul><li>R 0 1 X 0 2 </li></ul><ul><li>R 0 1 0 2 </li></ul>
 29. 29. - ศึกษาสองกลุ่ม ( กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ) <ul><li>มีการวัดทีหลังทั้งสองกลุ่ม </li></ul><ul><li>ข้อดี มีข้อมูลเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลัง </li></ul><ul><li>ข้อจำกัด มีผลกระทบจากการวัดก่อน ความตรงภายนอก </li></ul>
 30. 30. สุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารจากสูตรที่คิดขึ้นจะมีน้ำหนักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร <ul><li>ตัวแปรต้น อาหารสุกรสูตรที่คิดขึ้น </li></ul><ul><li>ตัวแปรตาม การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสุกร </li></ul><ul><li> ในแต่ละสัปดาห์ </li></ul><ul><li>แบบแผนการทดลอง Time Series Design </li></ul><ul><li>( Repeated Measure desing) </li></ul><ul><li>0 1 0 2 X 0 3 0 4 </li></ul><ul><li>0 1 0 2 baseline </li></ul>
 31. 31. - ศึกษาเพียงกลุ่มเดียวและมีการวัดซ้ำเป็นการศึกษาระยะยาว <ul><li>ข้อดี ดูพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ข้อจำกัด มีเหตุการณ์แทรก การขาดหายไปของกลุ่มทดลอง </li></ul>
 32. 32. วัตถุดิบที่ใช้ทำขนมกับวิธีการอบขนมมีผลต่อคุณภาพของขนมหรือไม่ <ul><li>ตัวแปรต้น </li></ul><ul><li>- วัตถุดิบในการทำขนม - กล้วย มะละกอ </li></ul><ul><li>- วิธีการอบขนม แบบ A แบบ B แบบ C </li></ul><ul><li>ตัวแปร – คุณภาพของขนม –รสชาติ สีสัน </li></ul><ul><li>แบบแผนการทดลอง Factorial Design </li></ul>
 33. 33. Factorial Design มะละกอ กล้วย C B A วิธีการอบขนม วัตถุดิบ
 34. 34. <ul><li>ข้อดี มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างตัวแปรต้น </li></ul><ul><li>ข้อจำกัด กลุ่มตัวอย่างถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม จึงทำให้จัดกระทำยาก </li></ul>
 35. 35. ปุ๋ยแต่ละชนิดมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุหลาบต่างกันหรือไม่ <ul><li>ตัวแปรต้น - ชนิดของปุ๋ย A B C </li></ul><ul><li>ตัวแปรตาม การเจริญเติบโตของต้นกุหลาบ </li></ul><ul><li>แบบแผนการทดลอง Randomized Block Design </li></ul>
 36. 36. Randomized Block Design a1 a2 a3 Block 4 a1 a2 a3 Block 3 a1 a2 a3 Block 2 a1 a2 a3 Block 1 ปุ๋ย A B C
 37. 37. 1. มีตัวแปรทดลองหนึ่งตัว แต่แบ่งเป็นหลายระดับ <ul><li>2. มีตัวแปรจัดกลุ่ม ( Block) ภายในกลุ่มเหมือนกัน </li></ul><ul><li>3. จำนวนหน่วยทดลองในแต่ละกลุ่มเท่ากัน </li></ul><ul><li>4. กลุ่มหนึ่งๆ จะได้รับตัวแปรทดลองทุกระดับ </li></ul><ul><li>5. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทดลองกับตัวแปร จัดกลุ่ม </li></ul>
 38. 38. <ul><li>ข้อดี การจัด Block ทำให้เกิดความตรงภายใน </li></ul><ul><li>ข้อจำกัด บางครั้งจัดกระทำยาก </li></ul>

×