Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efecte Hivernacle

2,596 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Efecte Hivernacle

  1. 1. L’EFECTE HIVERNACLE Tamar Fernandez i Yvonne Garcia Ciències per al món contemporani
  2. 2. Sobre l’efecte hivernacle dir que és el sobreescalfament que experimenta l’atmosfera a causa de la presència en l’aire de diversos gasos, anomenats gasos d’hivernacle, els quals dispersen la radiació en forma de calor. Els principals gasos d’hivernacle són el vapor d’aigua,el diòxid de carboni,el metà i l’òxid de dinitrogen presents a la composició normal de l’atmosfera i integrats en els cicles biogeoquímics dels sistemes naturals. Els gasos hivernacle tenen una alta efectivitat en la dispersió de la radiació en forma decalor, i provoquen, així, un augment de temperatura. Llavos si actualmente la temperatura mitjana de l’atmosfera és de 15,5 graus es calcula que sense l’efecte hivernacle aquesta temperatura seria de 33 graus mes baixa, per això dir que el reforçament de l’efecte causat per las emissions de gasos podría provocar un escalfament global més intens ens els pròxims anys. En qué consisteix? Tots els cossos, pel mer fet d'estar a una certa temperatura superior a zero, emeten una determinada quantitat de radiació electromagnética. Quan l'energia del sol arriba a la superfície de la Terra, aquesta s'escalfa. L'energia absorbida és remesa com radiació infraroja. Tanmateix, no tota aquesta radiació pot escapar de tornada a l'espai, ja que una part és absorbida novament per l'atmosfera (al voltant d'un 90%), sent un fenomen semblant a què manté la temperatura càlida en l'interior d'un hivernacle, per això s’anomena així. El balanç entre radiació absorbida i transmesa per l'atmosfera a diferents longituds d'ona és el que produeix l'efecte hivernacle. L'atmosfera absorbeix més fàcilment la radiació infraroja de sortida que no pas la radiació visible rebuda del Sol, i això és el que fa que la Terra sigui més calenta del que ho seria sense atmosfera.
  3. 3. L’activitat humana sobre l’efecte hivernacle: L'efecte hivernacle és perfectament natural, i de fet sense ell no hi hauria vida en el planeta tal com la coneixem. Des de fa un temps s'ha demostrat que l'activitat humana està augmentant l'efecte hivernacle, cosa que podria dur a un escalfament global, i al canvi climàtic del planeta. Això es deu a: cremar combustibles fòssils (carbó, benzina (del petroli),gas natural, ... ) o en incendiar- se boscos… es produeix diòxid de carboni. Si la concentració de CO2 en l'atmosfera augmentés significativament, podria augmentar la força de l'efecte hivernacle. 
 Aquets canvis causen un gradual increment de la temperatura terrestre, el anomenat canvi climàtic o escalfament global, que al seu torn poden originar altres problemesmediambientals, no obstant els científics no ho saben a ciencia certa sobre les conseqüències exactes. Les tesis més catastrofistes sostenen que aquests problemes serien els següents:  Desertització i sequeres, que causen les pandèmies de fam.  Desforestació, que augmenta encara més el canvi.  Inundacions.  Fusió del gel antàrtic, que causa un ascens del nivell del mar, submergint ciutats costaneres.  Destrucció d'ecosistemes. Una cosa que te molt a veure amb l’efecte hivernacle és el Protocol de Kioto que és un conveni internacional que intenta limitar
  4. 4. globalment les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El protocol sorgeix de la preocupació internacional per l’escalfament global que podrien incrementar les emissions descontrolades d'aquests gasos.
 
 Aquí tenim una representació esquemàtica dels intercanvis d'energia entre l’espai exterior l’atmosfera terrestre, i la superfície de la Terra. L'habilitat de l'atmosfera de capturar i reciclar energia emesa per la superfície terrestre,amb això podem definir molt bé el que és l’efecte hivernacle. Gracies a l’efecte hivernacle, el planeta gaudeix d’una temperatura mitjana adequada per allotjar-hi ésser vius. Si la temperatura depengués sols de la intensitat de la radiació solar, viuríem en un planeta completament gelat. 
 Aquest document junt amb aquest vídeo tenim una noticia important que parla sobre l’efecte hivernacle que ens explica com E.E.U.U vol pendre mesures per acabar amb aquest problema.


×