Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Td questions

1,832 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Td questions

 1. 1. Ден на данъчното облагане в Интернет<br />Internet Tax Day<br />
 2. 2. Предварителни въпроси - 1<br />Когато се плащат системи за разплащания извън България (PayPal, MoneyBookers, LibertyReserve, PerfectMoney) кога е датата на придобиване на дохода? <br />Когато парите се прехвърлят в банковата сметка в България или когато влизат в съответната небанкова сметка в чужбина?<br />
 3. 3. Предварителни въпроси - 1<br />Според счетоводното третиране според МСС 18/ НСС 18, прихода следва да се признае в периода, за който се отнася.<br />Данъчното третиране може да се различава времево (пример фактура издадена на 2 януари, но отнасяща се за предходната година).<br />Фактура следва да се издаде на датата на получаване на плащането!!!<br />
 4. 4. Предварителни въпроси - 1<br />Получените средства следва да се отчетат на датата на получаване на парите в PayPal или сходна система.<br />PayPal има статут на банка от ЕС, други системи е възможно да имат сходен статут.<br />Moneybookersса лицензиран издател на електронни парични средства. Този статут се регулира различно според UK законодателството, но регулацията е сходна с банковата.<br />
 5. 5. Предварителни въпроси - 1<br />2co са “риселър” – при тях следва да бъде отчетено търговско вземане!<br />Liberty Reserve са инкорпорирани в Коста Рика, техният статут не е особено ясен. Най-правилно би било, средствата да се отчитат като търговски вземания.<br />PerfectMoneyса сходен казус като Liberty Reserve.<br />
 6. 6. Предварителни въпроси - 1<br />В случая на PayPal, получаването на парични средства по сметката в PayPal може да се считат за банков еквивалент, тоест при самото получаване следва да се признаят за данъчен приход.<br />При MoneyBookers, случаят е аналогичен с PayPal, поради специфичният лиценз.<br />Тези средства следва да се отчитат като “пари на път”, “блокирани парични средства” или сходна статия. Те са по-ниско ликвидни от парите по банкова сметка, но по-високо ликвидни от търговските вземания. Спадат към класа “парични средства”.<br />
 7. 7. Предварителни въпроси - 1<br />При останалите, които не с ясен банков/риселър статут, както и риселърите, приходът също се отчита при получаването на парите, тъй като тогава е ясно, че продажбата е завършена.<br />Въпреки това, тези средства следва да се отчитат като търговски вземания от самия payment gateway, тъй като въпросните нямат банков лиценз или сходен.<br />
 8. 8. Предварителни въпроси - 1<br />А когато сметката в чужбина е банкова?<br />Независимо къде е банковата сметка, по която се превеждат в последствие сумите приемани чрез разплащателните системи, прихода се отчита в деня, в който има достатъчно сигурност, че сделката ще бъде завършена (в 99% от случаите, това е деня на получаване на парите в PayPal и т.н.)<br />
 9. 9. Предварителни въпроси - 2<br />Изобщо дължи ли се данък и трябва ли да се декларират приходи, които са изплатени в чужбина (в банкови или небанкови сметки извън ЕС), ако приходите от чужбина (извън ЕС) не преминават през границата на страната и ЕС?<br />
 10. 10. Предварителни въпроси - 2<br />Трябва да се декларират. Това е дейност на компанията и независимо дали тази дейност е в или извън ЕС, това са приходи на дружеството.<br />Ако не ги декларирате, вероятността да имате проблеми свързани с НАП е изключително малка, но не и невъзможна.<br />Не Ви съветваме да прикривате подобни доходи и ако го правите, бъдете наясно, че нарушавате законите и счетоводните стандарти (към които се реферира в редица данъчни закони).<br />
 11. 11. Предварителни въпроси - 3<br />Може ли доход от афилиейт програми (амазон, кликбанк) и продажба на реклама (адсенс, изиадс) да се декларира като доход от чужбина? Ако не, защо и как трябва да се декларира? Ако да, на какво основание - закон, указание на НАП, правилник за прилагане на закон и т.н.<br />
 12. 12. Предварителни въпроси - 3<br />От гледна точка на фирмите – това са си обичайни доходи от стопанска дейност. Няма разлика дали биват в или извън ЕС.<br />ДДС при фактуриране на дружества извън ЕС е 0%.<br />ДДС при фактуриране на дружества в ЕС също е 0%.<br />
 13. 13. Предварителни въпроси - 4<br />Как следва да се постъпи, за да се декларират доходите при горните два случая, след като не можем да се регистрираме като самоосигуряващи се (има точно определени случаи, кога може)? Това е по-скоро юридически казус, ама...<br />
 14. 14. Предварителни въпроси - 4<br />29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:<br />а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;<br />б) не са регистрирани като еднолични търговци;<br />в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.<br />----------------------<br />Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.<br />
 15. 15. Предварителни въпроси - 5<br />Доколко указанията на НАП имат императивен характер?<br />Нямат – те са вътрешни и са задължителни за служителите на НАП при извършване на проверки. Нямат законова стойност, нито са под-законов нормативен акт!<br />
 16. 16. Според адвокат Атанасова<br />Указанията на НАП, подписани от нейния изпълнителен директор, са задължителни само за органите и служителите на агенцията. Тези документи не са нормативни актове и не съдържат правни норми. Тълкуването на закона, което е направила НАП, не е задължително нито гражданите и техните организации, нито за съдилищата. Обаче след като са получили указания от изпълнителния директор на НАП, компетентните органи ще започнат да издават ревизионни актове за начет. Вероятно тези актове и потвърждаващите ги решения на директорите на ТПСО, основани на дадените от НАП тълкувания, ще бъдат отменени от съда. Преди да се гледа делото обаче жалбоподателят трябва да е внесъл парите за начета или поне да е представил обезпечения, за да бъде спряно принудителното изпълнение.<br />http://advokatatanasova.blogspot.com/2010/03/blog-post.html<br />
 17. 17. Предварителни въпроси - 6<br />Имам пейпал но никога нито съм теглил нито съм внасял пари в него - или само са ми плащали, или аз съм пращал пари на някого. На практика тези пари не са реални. <br />Та въпроса е трябва ли да правя накаква регистрация или трябва ли да се декларират при положение, че нито смятам да ги взимам нито да слагам още пари в акаунта.<br />
 18. 18. Предварителни въпроси - 6<br />Трябва да се отчитат като доходи (от трудова или стопанска дейност, в зависимост от това дали става дума за физическо или юридическо лице).<br />Вероятността НАП да разследва и да разкрие подобни доходи клони към 0.<br />В случай, че дохода не бъде деклариран, това нарушава данъчните закони.<br />
 19. 19. Предварителни въпроси - 7<br />1) мога ли да преведа по пейпал в щатите за хостинг и да осчетоводя сумата като разход? Пейпалът е вързан към фирмената сметка и е фирмен. Т.е. пейпал на търговец. Трябва ли да плащам ДДС на тези суми - за регистрирана по ДДС и нерегистрирана по ДДС фирма. Интересуват ме 2-та варианта.<br />
 20. 20. Предварителни въпроси - 7<br />Можете, разпечатайте разписката, която генерира системата на GoDaddy и добавете разпечатка на плащането през PayPal.<br />Според ЗКПО:<br />Чл. 10. (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.<br />(2) Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.<br />(3) Извън случаите по ал. 2, счетоводен разход се признава и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството и в документа липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.<br />
 21. 21. Предварителни въпроси - 7<br />2) как стои въпросът с купуването на домейни в godady напр., пак с пейпал от фирмена сметка. Мога ли да ги мина за разход и трябва ли да им платя ДДС<br />ДДС следва да се самоначисли, освен ако е начислено от продавача (GoDaddy в определени случаи начислява ДДС, чрез европейско дъщерно дружество). Повече информация в член 117 от ЗДДС.<br />
 22. 22. Предварителни въпроси - 8<br />Аз купувам от Яндекс реклама, създавам си платежен документ в интерфейса и плащам от сметката си в България. Въпросът е следният. Трябва ли да платя ДДС на тази сума, която пращам в Русия? <br />ДДС следва да бъде самоначислено.<br />
 23. 23. Предварителни въпроси - 9<br />5) Покупка на софтуер - купувам софт от чужбина или поръчвам написването на някой скрипт, сайт, дизайн и т.н. в чужбина, плащам с банковата сметка или фирмения пейпал. Трябва ли да платя ДДС на сумата която е платена?<br />
 24. 24. Предварителни въпроси - 9<br />Не се дължи ДДС, освен ако:-получената услуга се използва и за освободени доставки- Доставчика няма обект на територията на България и не е регистрирано по ЗДДС-получената услуга е предмет на облагаема доставка-получателя е регистириран по ЗДДС<br />
 25. 25. Предварителни въпроси - 10<br />За 2Checkout: различна е от PayPal, при регистрация посочваш URL, от който ще си предлагаш продуктите и услугите. Задължават те да обавиш 2checkout.com като "authorized retailer" т.е. аз се явявам доставчик на едро към 2checkout а те от своя страна продавачи на дребно на моите продукти и услуги. И по мои разсъждения, аз нямам никакви финансови взаимоотношения с крайният клиент, който получава продукта или услугата. Така съм го разбрал и така си го прилагам от доста време, т.е: 2checkout превежда парите във фирмената ми сметка. За да ги осчетоводя по някакъв начин издавам фактура на 2checkout. При издаване на фактури ползвам следните данни като получател. (Това са официалните обявени данни взети от техният сайт и TOS) Име: 2ЧЕКАУТ.КОМ, Инч. Град: Колумбус, Охайо 43228, САЩ Адрес: 1785 О’Брайън Роад, Тел: +1 614 921 2449 МОЛ: Алън Хоумуъд <br />
 26. 26. Предварителни въпроси - 10<br />На база общите условия на 2co, нямате задължения към крайният получател.<br />Има специфичен случай, в случай, че доставката се извършва директно (физически) от БГ дружество към друго дружество в ЕС (тристранна операция)<br />
 27. 27. Предварителни въпроси - 10<br />Тристранна операция<br />Чл. 15. Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:<br />1. регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);<br />2. стоките се транспортират директно от А до В;<br />3. посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;<br />4. придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.<br />---------------<br />Трябва да подадете VIES декларация с данните на крайният получател.<br />
 28. 28. Предварителни въпроси - 11<br />В момента съм физическо лице и получавам пари от адсенс като такова. Ако открия фирма, трябва ли да прехвърлям акаунта на фирмата или може да се осчетоводяват плащанията ми като физическо лице през фирмата.<br />Трябва да си откриете нов акаунт на името на фирмата!!!<br />
 29. 29. Предварителни въпроси - 12<br />При плащане на реклама в адуърдс, фейсбук и прочее, ако се плати с купон/ваучер, следва ли да се декларират сумите по тези реклами (ВОП), както е дали следва да се начислява ДДС?<br />Не – ДДС се начислява върху реални транзакции при които има разплащания, бартери или прихващания. За Google този купон е разход (когато плащат на сайтовете), върху който самите те си самоначисляват ДДС.<br />
 30. 30. Предварителни въпроси - 13<br />Мен ме интересува в момента как и кои доходи мога/трябва да декларирам като съм физическо лице.  Видовете са: - по сметка от едно физ. лице към друго физ. лице без никакви договори или каквото и да е - по пейпал от българи, чужденци, афилиейт програми и всякакви други глупости, без никакъв договор или каквото и да е било - от пейпал в сметката - от адсенс преди да въведат еврото и Ирландията по уестърн юнион<br />
 31. 31. Предварителни въпроси - 13<br />Въпросът е защо няма договори? За транзакции между физически лица може да се твърди, че става дума за възстановяване на средства.<br />Средствата от Google са от трудова дейност!!!<br />Средствата пристигащи в PayPal също!<br />Движенията между PayPal и банкова сметка нямат отношение.<br />
 32. 32. Предварителни въпроси - 14<br />С какви документи трябва да разполагаме за да не ни обявят за "необяснимо богати" по смисъла на новите комунистически закони? Ако имате документи, но нямате свидетели ще ви отнемат ли имуществото (напр. получавали сте пари от AdSense и разполагате като документи само с извлечение от банковата сметка и разпечатка на неподписан договор от сайта на Google AdSense)?<br />
 33. 33. Предварителни въпроси - 14<br />Разпечатка на доходите + копия от плащанията са достатъчни, за да се докаже произхода на дохода.<br />
 34. 34. Предварителни въпроси - 15<br />Може ли доход от афилиейт програми (амазон, кликбанк) и продажба на реклама (адсенс, изиадс) да се декларира като доход от чужбина? Ако не, защо и как трябва да се декларира? Ако да, на какво основание - закон, указание на НАП, правилник за прилагане на закон и т.н.<br />
 35. 35. Предварителни въпроси - 15<br />Чл. 8. (1) Доходите, които произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база, са от източник в Република България.<br />--------------------------------------------------------------<br />Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:<br />....<br />придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 8;<br />4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.<br />

×