Successfully reported this slideshow.

2. O Antigo Réxime.

0

Share

1 of 12
1 of 12

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

2. O Antigo Réxime.

  1. 1. O Antigo Réxime
  2. 2. Agricultura de subsistencia ( autoconsumo ) Relacións entre a agricultura de subsistencia e a dinámica da poboación O crecemento da poboación estaba limitado ( estancamento ) O crecemento da produción de ali- mentos estaba limitada pola utiliza- ción de sistemas e técnicas arcáicos Crises de subsistencia Estancamento demográfico Escaso excedente para o comercio - Alta mortalidade infantil. - Alta mortalidade xeral. - Baixa esperanza de vida. - Alta natalidade. - Alta mortalidade infantil. - Alta mortalidade xeral. - Baixa esperanza de vida. - Alta natalidade. - Baixa productividade agrícolal. - Escaso excedentel. - Mercado local. - Comercio suntuario.
  3. 3. A artesanía Orientada a un Mercado local: Que abastecía a cidade e os arredores da cidade. O volu- me das transacións era baixo, os prezos baratos. A cidade vendía manufacturas e o campo alimentos e materias primas. Controlada por Os gremios: Que vixiaban a produción dos talleres, fixaban os prezos dos productos e as cantidades a producir. Obstaculizaban as innovacións e impedían a modernización da industria artesanal do s. XVIII. Sufriu innovacións As manufacturas: Que eran grandes obradoiros onde se concentraban gran número de obreiros e maqui- nas. Aumentaron a produción. Eran propiedade dos monar- cas ou de particulares e son o antecedente das fábricas. Sistema doméstico: Que consistía nunha indus- tria rural que dirixían as mulleres campesiñas. Estas traballaban nas horas li- bres na súa casa para un comerciante que lles sub- ministraba as m. primas. Como a Ou A pesar diso A familia continúa sendo a unidade básica de produción
  4. 4. Compañía das Indias Occidentais Compañía das Indias Orientais
  5. 5. O mercantilismo Foi sistematizado por Jean B. Colbert, ministro de facenda de Luís XIV (1619-1683) Presenta o seguinte plantexamento Medios - Barreiras aduaneiras. - Estímulo á expansión ma- rítima e colonial. - Aumento da poboación. - Incentivo ás manufacturas nacionais. Obxectivos - Reforzo do poder do Esta- do nacional. - Metalismo: atesouramen- to de metais preciosos. - Busca da balanza comer- cial favorable. (exportación > importación)
  6. 6. A poboación A comenzos do s. XVIII conserva Características da Idade Media Como Crecemento lento Crises de subsistencia Provocado por Provocadas por Alta natalidade + Alta mortalidade Malas colleitas + Fame + Enfermidade = Morte Na segunda metade do século Prodúcense Cambios Como Descenso da mortalidade Natalidade alta Aumento da esperanza de vida Debido a - Aumento da produción agraria. - Mellora da hixiene Provocan O aumento da demanda de alimentos e manufacturas.
  7. 7. A sociedade de Antigo Réxime Sociedade estamental Privilexiados (Minoría) Non privilexiados (Maioría) Nobreza Clero Burguesía artesáns Campesiños Grupos marxinais - Non paga impostos - Cobra rendas - Participa no goberno - Xurisdición real Alto clero Baixo clero - Arcebispos – Bispos - Cardeais - Abades Son nobres e poden ter cargos públi- cos - Cregos - Frades - Monxes Non teñen ri- quezas nin te- rras. Só privi- lexios xurídi- cos - Artesáns - Comerciantes - Funcionarios Acumulan gran- des cantidades de diñeiro cos seus negocios. Traballado- res asalaria- dos na arte- sanía urba- na. Traballaban a te- rra sometidos ao réxime señorial. moitos eran libres e pagaban rendas. Non tiñan casa nin traballo. Vi- vián na rúa da caridade e da delincuencia.
  8. 8. O absolutismo Poder absoluto do monarca Monarquía de Dereito Divino. Sacralización e exaltación do Rei na arte e na propaganda. Control sobre os poderes alleos á Coroa: Igrexa, institucións re- presentativas e poderes locais. Sometemento da nobreza Formación dun exercito estatal centralizado Centralización administrativa Represión da disidencia relixiosa.
  9. 9. O parlamentarismo inglés Rei Parlamento Controla Convoca Funcións Funcións Cámara dos Comúns Cámara dos Lores Membros elixidos por sufraxio res- trinxido e para optar ter unha elevada renda anual. Formada pola nobreza e o alto clero. Os seus membros eran elixidos polo rei. Gobernar Elaborar leis Control da Igrexa Política exterior Cobro de impostos Aprobar leis Aprobar impostos Queixas e suxestións ao rei Asuntos privados: navegación, divorcio...
  10. 10. O despotismo ilustrado Inspírase nas ideas da Ilustración Que cuestiona As bases Sociais Económicas Políticas Do Antigo Réxime Inflúe nalgúns Monarcas europeos Como Federico II de Prusia Catalina II de Rusia Xosé II de Austria Carlos III de España - Modernización da agricultura. - Realización de obras públicas. - Impulso da cultura, das artes e As ciencias. Pero non pretenden levar adian- te ningún cambio social ou po- lítico en profundidade. Promoven reformas

×