More Related Content

6. A poboación.

 1. A poboación española Tema 6 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra)
 2. A demografía Demos = Poboación Grafos = Tratado + Fontes - Recontos - Censos - Padróns - Rexistro Civil - Rexistros Parroquiais Instituto Nacional de Estatística Instituto Galego de Estatística Natalidade-Mortalidade Movementos migratorios
 3. O movemento natural Está condicionado por dous Factores Natalidade É o número de nacementos dun ano nunha poboación determinada. Mortalidade É o número de falecementos dun ano nunha poboación determinada. - Foi alta ata 1900. - Descendeu dende 1900 a 1990. - Paréntese no descenso entre 1955- 74, época na que se deu o baby boom . - Recupérase o descenso entre 1975- 98. - Actualmente iniciou un ascenso moderado. - Foi moderada ata 1900. - Descenso rápido dende 1900 ata hoxe. - Actualmente é semellante á dos nosos veciños europeos. - Ultimamente experimentou un lixeiro ascenso. - É unha das máis baixas do mundo. Taxa de natalidade: nacidos nun ano por mil e dividido pola poboación total. O resultado é en tantos por mil Taxa de mortalidade: falecidos nun ano por mil e dividido pola poboación total. O resultado é en tantos por mil.
 4. Outros Indicadores sociodemográficos A nupcialidade: refírese aos matrimonios celebrados nun ano. Perdeu valor polo nº de parellas sen casar. A fecundidade: Indica o nº medio de fillos que ten unha muller nun de- terminado territorio.Cambia segundo as condicións socioeconómicas. A mortalidade infantil: Indica o número de nenos menores dun ano falecidos ao longo dun ano. A esperanza de vida ao nacer: é o número medio de anos de vida que unha persoa pode esperar vivir no momento do seu nacemento.
 5. O crecemento natural. É a diferencia entre: Natalidade + - Mortalidade Pode ser: A. Positivo: Nacen máis persoas das que morren A poboación medra B. Negativo: Morren máis persoas das que nacen A poboación diminúe C. C. Cero: Morre o mesmo número de persoas das que nacen A poboación non varía.
 6. Fases da demografía española Feitos 1ª FASE Demografía tradicional 2ª FASE Descenso da mortalidade 3ª FASE Reaxuste da natalidade 4ª FASE Demografía moderna Cronoloxía Da antigüidade ao século XVIII Século XVIII-1920 1920-1950 1950-Actualidade Natalidade Moi alta. Cada muller tiña unha media de 5 fillos Mantense alta Diminúe Moi baixa Mortalidade Moi alta. A maioría dos nenos morrían no 1º ano de vida. Alta mortalidade catastrófica Diminúe con forza Cada vez máis baixa Moi baixa Crecemento da poboación Moi lento ou estancamento Moi rápido Moderado Crecemento cero Estrutura socioeconómica Sociedade de base agraria preindustrial. Proceso de industrialización. Sociedade máis próspera Sociedade industrial. Éxodo rural Envellecemento da poboación. Esperanza de vida alta.
 7. Poden ser de dous Tipos Interiores Exteriores Dánse dentro dun Estado E poden ser Éxodo rural Interurbanas Temporais ou estacionais Dánse dun Estado a outro E poden ser E poden ser Continentais Intercontinentais e Están provocados polas seguintes Causas Naturais Políticas ou relixiosas Económicas Socioculturais Provocadas por desastres natu- rais Persecucións políticas ou relixiosas Busca de melloras laborais Promocionar no estudio e na formación
 8. Consecuencias das migracións Demográficas: P. receptores: rexuvenecemento. P. emisores: envellecemento. Económicas: P. receptores: man de obra moza. P. emisores: perden man de obra. Sociais: P. receptores: falla de servizos P. emisores: desestruturación fa- miliar. Culturais: P. emisores: enriquecemento cultural. P. receptores: enriquecemento cultural. Persoais: Adaptación a novos hábitos cotiáns. Ecolóxicas: P. emisores: abandono rural. P. receptores: aglomeración urbana.
 9. Migracións Interiores
 10. Españois no mundo As migracións exteriores españolas
 11. A inmigración en España Pódese clasificar como Inmigrantes: - Nacionalizados. - Con permiso de resi- dencia. - En situación irregular (sen papeis) Proceden básicamente de Europa América do Sur África Instálase principalmente en Cataluña Valencia Madrid Andalucía Os oriúndos de Países ricos traballan en Diplomacia Educación Directivos Países pobres traballan en Agricultura Construción S. doméstico Outros inmigrantes son Xubilados europeos Refuxiados políticos
 12. O crecemento real da poboación É a diferencia entre E tendo en conta a Natalidade Mortalidade Inmigración Emigración E E
 13. A estrutura da poboación: Analizámola dende os seguintes Criterios Composición segundo sexo Composición segundo a idade Composición segundo a actividade económica Diferencia entre o número de Homes Mulleres Diferencia entre o número de Diferencia entre o número de Mozos Adultos Anciáns Activos Inactivos
 14. Distribución da poboación española Industria, turismo, comercio. Turismo, agricultura. Agricultura, industria. Agricultura, turismo. Administración, industria, comercio, lecer, turismo. Pesca, comercio, industria.
 15. A poboación de Galicia Reparto espacial da poboación Características Envellecemento Emigración histó- rica Inmigración actu- al
 16. O futuro da poboación española Descenso da fecundidade Aumento da esperanza de vida Envellecemento da poboación Aumento do financiamen- to das pensións. Encarecemento das pres- tacións sanitarias. Aumento do investimento en asistencia social. Aumento da esperanza de vida Aumento da esperanza de vida Inmigracións Forte aumento ata 2007 Forte redución ata ata 2010 Estabilización a partir de 2010