Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

8. C. Social Da Muller

  1. A condición social da muller (S. XVIII ao XX) Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
  2.  
  3.  
  4. A Ilustración Liberdade Igualdade Clubs de mulleres da nobreza Participación activa na R. Francesa Olimpia de Gouges. Escribiu a Declaración dos Dereitos da muller e da Cidadá. Morreu na guillotina En 1793. Madame Pompadour. Muller ilustrada. Participou en salóns literarios e foi mecenas de artistas ademais de aman- te de Luís XV. O Código Civil de Napoleón esqueceu completamente os dereitos das mulleres Privadas dos dereitos á: - Propiedade. - Patria potestade. - Promoción de accións legais. - Traballar sen permiso do home.
  5. A muller no século XIX Realiza Dobre xornada laboral Na fábrica Na casa Solteiras Casadas Traballos estacionais Discriminación salarial Segregación
  6. As ideas sobre as mulleres no século XIX Na sociedade Na ciencia Papeis Esposa Nai O traballo é accesorio Racionaliza os papeis que a sociedade lle atribúe A bioloxía A medicina Expoñen argumentos Para explicar O sometemento das mulleres
  7. As primeiras reivindicacións femininas Mary Wollstonecraft (1759-1797) Josephine Butler (1828-1906) 1. O sufraxismo reivindica a equiparación política e lexislativa cos homes - Acta de Reforma de 1868 (permite o voto das mulleres propietarias solteiras nas eleccións municipais) - Acta de Propiedade da Muller Casada de 1882 (recoñece o dereito das mulleres a dispoñer dos seus Ingresos e propiedades) 2. Camapañas contra o vicio loitan contra as leis que regulan a prostitución. - Derrogación da Lei de Enfermidades Contaxiosas - Defensa das prostitutas. 3. Figuras máis representativas. Na súa obra Vindicación dos Dereitos da Muller, denuncia que a diferenza entre sexos débese á educación diferente entre homes e mulleres. Fundou a Asociación Nacional de Damas e causou un grn impacto na sociedade británica con algunhas das súas accións. Lidera a loita contra a Lei de Enfermidades Contaxio sas en 1869
  8. A muller no século XX. Cara a igualdade de dereitos 1. O sufraxismo perde influencia ó conseguirse o dereito ao voto. 2. Prodúcense cambios nos signos externos das mulleres: - Vestidos máis lixeiros. - Fumar en público. - Conducción de automóviles - Asistencia a actos sen acompañante. 3. A Primeira Guerra mundial supón unha ruptura dos papeis tradicionais da Muller: - Traballan nas fábricas. - Conducen nos transportes públicos. - Colaboran nas comunicacións - Organizan servicios sociais. militares. 4. Despois da Guerra Mundial a muller volve ás ocupacións tradicionais. Países fascistas: Países capitalistas: + Retorno á casa. + Incorporación ao mundo laboral
  9. A muller no século XX. A segunda onda de feminismo 2ª Metade do século XX: cuestionamento dos valores sociais tradicionais As tres musas do feminismo da 2ª metade do século XX Simone de Beauvoir B etty Friedan Kate M illet Ins piran As principais reivindicacións do feminismo desta época: 1. Igualdade de dereitos cos homes. 2. Rexeitamento da estructura tradicional da familia. 3. Liberdade de decisión sobre o corpo. 4. Posibilidades de uso dos contraceptivos. 5. Esixencia de despenalización do aborto. 6. Loita contra a desigualdade de feito. 7. Valoración do traballo das amas de casa. 8. Dereito ao disfrute da sexualidade
  10. A muller no século XX. Cara a igualdade de feito. Conquistas de finais do século XX: - Despenalización do adulterio. - Responsabilidade legal compartida dos fillos. - Recoñecemento de capacidades para o traballo. - Igualdade de dereitos para os estudos. - Prohibición das discriminacións en razón do sexo. - Corresponsabilidade na educación dos fillos. - Avances na participación masculina nas tarefas do fogar. Pero aínda existen discriminacións: - Traballa máis horas co home. - Participan pouco en cargos de responsabilidade e prestixio. - O paro afecta máis á muller. - Por igual traballo percibe un salario menor. - Nos países subdesenvolvidos a situación empiora. - Os valores transmitidos aínda potencian o papel da muller sometida.
Advertisement