SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Europa
a
finais
do
século
XIX Ismael Vide González
IES María Soliño
Cangas do Morrazo
(Pontevedra)
O E s t a d o l i b e r a l e u r o p e o
1 8 7 0 - 1 9 1 4
P r e s e n t a
d ú a s
F o r m a s
M o n a r q u í a
c o n s t i t u c io n a l
R e p ú b l i c a
V ix e n t e
n a
V ix e n t e
e n
M a i o r í a d o s p a í s e s F r a n c i a P o r t u g a l S u íz a
P r e s e n t a n
C a r a c t e r ís t ic a s c o m ú n s
C o m o
E s t a d o c e n t r a lis t a
P r o t e c c io n is m o
e c o n ó m ic o
In t e r v e n c io n is m o
e s t a t a l
A m p lia c ió n d o
e le c t o r a d o
A p a r ic ió n d o s
p a r t id o s p o lí t ic o s
Características do Estado liberal. (1870-1914)Características do Estado liberal. (1870-1914)
R . V ic t o r ia
M o n a r q u í a p a r la m e n t a r ia
B ip a r t id is m o
B . D is r a e li W . G la d s t o n e
P a r t id o C o n s e r v a d o r
( t o r ie s )
P a r t id o L ib e r a l
( w h ig s )
S u f r a x io c e n s a t a r i o S u f r a x io u n iv e r s a l
m a s c u lin o
H o m e R u le p a r a I r la n d a
R e f o r m a s s o c ia is s u a v e s
I n g la t e r r a V ic t o r ia n a
L ib r e c a m b is m o
B is m a rc k
C o n s titu c ió n
d e 1 8 7 1
E s ta d o
fe d e r a l
P o lític a
e x te r io r
O S is te m a
d e E s ta d o s
T r ip le
A lia n z a
A c o r d o s
M e d ite r r á n e o s
T r a ta d o d e
R e a s e g u r o
O b x e c tiv o
A illa r a F r a n c ia
G u ille rm e I I
W e ltp o litik
P o lític a
C o lo n ia l
P o litic a
N a v a l
C a r r e ir a d e
a r m a m e n to s
P o lític a a g r e s iv a
O b x e c tiv o
C r e a c ió n d u n im p e r io c o lo n ia l
A le m a ñ a 1 8 7 0 - 1 9 1 4A le m a ñ a 1 8 7 0 - 1 9 1 4
R
E
P
Ú
B
L
I
C
A
F
R
A
N
C
E
S
A
1 8 7 0 - 1 9 1 4
P r e s e n t a
T r e s f a s e s
R e p ú b li c a
C o n s e r v a d o r a .
( 1 8 7 1 - 1 8 7 5 )
R e p ú b lic a
M o d e r a d a
( 1 8 7 6 - 1 8 9 9 )
R e p ú b lic a
R a d ic a l
( 1 8 9 9 - 1 9 1 4 )
T h ie r s M a c - M a h o n F e r r y G a m b e t t a C le m e n c e a u P o in c a r é
C o n t r o la d a p o lo s d e f e n -
s o r e s d o A . R é x im e .
N o n h a i r e f o r m a s .
C o n s t it u c ió n d e 1 8 7 5 .
S e c u la r i z a c ió n d o E s -
t a d o .
E x p a n s ió n c o lo n ia l.
R e f o r m a e d u c a t iv a
E n f r o n t a m e n t o c o a I g r e x a .
M e d id a s s o c ia is .
S e p a r a c ió n I g r e x a - E s t a d o .
F o r t a le c e m e n t o d a R e p ú b lic a .
O s I m p e r i o s A n t i g o s . A d i v e r s i d a d e
é t n i c a d o I . A u s t r o h ú n g a r o .
6
I m p e r i o A u s t r o h ú n g a r o .
C a r a c t e r í s t i c a s x e r a i s .
7
M o n a r q u í a d u a l
O e m p e r a d o r
E r a
E m p e r a d o r R e i
E n E n
A u s t r i a H u n g r í a
C a r á c t e r
a b s o l u t i s t a
E c o n o m í a e s t a n c a d a
B a s e a d a
N a
A g r i c u l t u r a I n d u s t r i a
P o u c o t e c n i f i c a d a s
P o l i t i c a e x t e r i o r
c o n c i l i a d o r a
P e r o
E x p a n s i v a
N o s
B a l c á n s
A n e x i ó n d e B o s n i a -
H e r c e g o v i n i a
Rusia no século XIX
A s n a c i o n a l i d a d e s n o I m p e r i o R u s o ( 1 8 7 0 - 1 9 1 4 )
N ic o lá s I I
M o n a r c a a b s o l u t o
G o b e r n a
U n p a í s
C o n
U n h a p o b o a c i ó n
E n a u m e n t o
U n h a e c o n o m í a
a t r a s a d a
U n h a g r a n e x p l o t a c i ó n
D o s o b r e i r o s
U n h a e n o r m e d i v e r s i d a d e
é t n i c a
M i o r i t a r i a m e n t e
r u r a l
D e p e n d e n t e d o c a p i t a l
e s t r a n x e i r o
B a i x o s s a l a r i o s
X o r n a d a s m o i l o n g a s
R u s i f i c a c i ó n
B a i x o u n r é x i m e
f e u d a l
I n d u s t r i a l i z a c i ó n
e s p e c u l a t i v a
D e s c o n t e n t o s o c i a l
M e d i a n t e u n h a g r a n
r e p r e s i ó n
A R u s i a T s a r i s t a 1 8 7 0 - 1 9 1 4

More Related Content

What's hot

Curso de Geologia Ambiental De Colombia
Curso de Geologia Ambiental De ColombiaCurso de Geologia Ambiental De Colombia
Curso de Geologia Ambiental De ColombiaAna Maria Hernandez
 
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...adriana marcela
 
Mapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus Caracteristicas
Mapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus CaracteristicasMapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus Caracteristicas
Mapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus CaracteristicasSegundo Suarez
 
Arquitectura Colonial Venezolana
Arquitectura Colonial VenezolanaArquitectura Colonial Venezolana
Arquitectura Colonial VenezolanaLuz Millan
 
Portfolio - Legal Design
Portfolio - Legal DesignPortfolio - Legal Design
Portfolio - Legal DesignCarolMaia21
 
Microsurgery - Basic Principles for Urologists
Microsurgery - Basic Principles for UrologistsMicrosurgery - Basic Principles for Urologists
Microsurgery - Basic Principles for UrologistsGuilherme Leme de Souza
 
Reunión padres 2º trimestre
Reunión padres 2º trimestreReunión padres 2º trimestre
Reunión padres 2º trimestreMAZARAMBROZ
 
Pure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding BookPure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding BookLogan Jarrett
 
Mapas dylan-medina
Mapas dylan-medinaMapas dylan-medina
Mapas dylan-medinaDylanMedina4
 
Pure Barre Brand Book
Pure Barre Brand BookPure Barre Brand Book
Pure Barre Brand BookLogan Jarrett
 
instalaciòn de ubuntu 15
 instalaciòn de ubuntu 15 instalaciòn de ubuntu 15
instalaciòn de ubuntu 15Lilian Kzbd
 
Juan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuela
Juan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuelaJuan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuela
Juan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuelaJuan Carlos Briquet Mármol
 

What's hot (20)

Curso de Geologia Ambiental De Colombia
Curso de Geologia Ambiental De ColombiaCurso de Geologia Ambiental De Colombia
Curso de Geologia Ambiental De Colombia
 
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...
C:\Documents And Settings\Administrador\Escritorio\Plancha Manual De Mantenim...
 
Mapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus Caracteristicas
Mapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus CaracteristicasMapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus Caracteristicas
Mapa conceptual Arquitectura Colonial y Sus Caracteristicas
 
Mindfulness in the Virtual literacy Class
Mindfulness in the Virtual literacy ClassMindfulness in the Virtual literacy Class
Mindfulness in the Virtual literacy Class
 
Desastres naturales
Desastres naturalesDesastres naturales
Desastres naturales
 
Presentacion Mv
Presentacion MvPresentacion Mv
Presentacion Mv
 
Concurso Literario Poemas Mi Colegio
Concurso Literario Poemas Mi ColegioConcurso Literario Poemas Mi Colegio
Concurso Literario Poemas Mi Colegio
 
Arquitectura Colonial Venezolana
Arquitectura Colonial VenezolanaArquitectura Colonial Venezolana
Arquitectura Colonial Venezolana
 
Portfolio - Legal Design
Portfolio - Legal DesignPortfolio - Legal Design
Portfolio - Legal Design
 
Microsurgery - Basic Principles for Urologists
Microsurgery - Basic Principles for UrologistsMicrosurgery - Basic Principles for Urologists
Microsurgery - Basic Principles for Urologists
 
Reunión padres 2º trimestre
Reunión padres 2º trimestreReunión padres 2º trimestre
Reunión padres 2º trimestre
 
Japon
JaponJapon
Japon
 
Pure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding BookPure Barre Rebranding Book
Pure Barre Rebranding Book
 
Mapas dylan-medina
Mapas dylan-medinaMapas dylan-medina
Mapas dylan-medina
 
Poesia recife
Poesia recifePoesia recife
Poesia recife
 
Pure Barre Brand Book
Pure Barre Brand BookPure Barre Brand Book
Pure Barre Brand Book
 
Sviluppare ascolto attivo
Sviluppare ascolto attivoSviluppare ascolto attivo
Sviluppare ascolto attivo
 
instalaciòn de ubuntu 15
 instalaciòn de ubuntu 15 instalaciòn de ubuntu 15
instalaciòn de ubuntu 15
 
Juan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuela
Juan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuelaJuan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuela
Juan Carlos Briquet Mármol 5 sectores con oportunidades de negocio en venezuela
 
Andreea
AndreeaAndreea
Andreea
 

Viewers also liked

A distribución da poboación en España e en Galicia
A distribución da poboación en España e en GaliciaA distribución da poboación en España e en Galicia
A distribución da poboación en España e en Galiciaprofesor historia
 
A evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en GaliciaA evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en Galiciaprofesor historia
 
La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...
La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...
La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...José Martín Moreno
 
Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14
Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14
Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14Geopress
 
Estructura de la población española 2014
Estructura de la población española 2014Estructura de la población española 2014
Estructura de la población española 2014Geopress
 
Ud8. población española
Ud8. población españolaUd8. población española
Ud8. población españolaRocío Bautista
 
Demografía
DemografíaDemografía
DemografíaAna Rey
 

Viewers also liked (12)

A distribución da poboación en España e en Galicia
A distribución da poboación en España e en GaliciaA distribución da poboación en España e en Galicia
A distribución da poboación en España e en Galicia
 
Movementos migratorios
Movementos migratoriosMovementos migratorios
Movementos migratorios
 
6. A poboación.
6. A poboación.6. A poboación.
6. A poboación.
 
Imperialismo colonial
Imperialismo colonialImperialismo colonial
Imperialismo colonial
 
A evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en GaliciaA evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en Galicia
 
La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...
La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...
La población española y pirámides población. Geografía Acceso universidad may...
 
GEO 08. La población española
GEO 08. La población españolaGEO 08. La población española
GEO 08. La población española
 
Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14
Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14
Estructura de la población española según actividad económica. 2013-14
 
Estructura de la población española 2014
Estructura de la población española 2014Estructura de la población española 2014
Estructura de la población española 2014
 
Ud8. población española
Ud8. población españolaUd8. población española
Ud8. población española
 
Demografía
DemografíaDemografía
Demografía
 
Gauguin
GauguinGauguin
Gauguin
 

Similar to 6. europa a finais do século xix

1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficasIsmael Vide González
 
patologia relacionada con el entorno ambiental
patologia relacionada con el entorno ambientalpatologia relacionada con el entorno ambiental
patologia relacionada con el entorno ambientalIPN
 
L'art del renaixement, característiques.pdf
L'art del renaixement, característiques.pdfL'art del renaixement, característiques.pdf
L'art del renaixement, característiques.pdfselidris
 
Catálogo de Montagem Capota Marítima Corsa
Catálogo de Montagem Capota Marítima CorsaCatálogo de Montagem Capota Marítima Corsa
Catálogo de Montagem Capota Marítima Corsaantonio sérgio nogueira
 
Apertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismo
Apertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismoApertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismo
Apertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismoProColombia
 
4 generaciones trabajando en el mismo lugar
4 generaciones trabajando en el mismo lugar4 generaciones trabajando en el mismo lugar
4 generaciones trabajando en el mismo lugarFenalco Antioquia
 
ALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMA
ALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMAALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMA
ALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMAAltos Escondidos Panama
 
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]cristian martinez
 
Histología del sistema circulatorio.pdf
Histología del sistema circulatorio.pdfHistología del sistema circulatorio.pdf
Histología del sistema circulatorio.pdfIvana Ramírez
 
Mac os x
Mac os xMac os x
Mac os xPEPE QH
 
Aplicación metodología Bruno Munari
Aplicación metodología Bruno MunariAplicación metodología Bruno Munari
Aplicación metodología Bruno Munaricgriveros
 
Taller 3 de internet
Taller 3 de internetTaller 3 de internet
Taller 3 de internetovidiorea
 

Similar to 6. europa a finais do século xix (20)

1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
 
patologia relacionada con el entorno ambiental
patologia relacionada con el entorno ambientalpatologia relacionada con el entorno ambiental
patologia relacionada con el entorno ambiental
 
Leyendas
LeyendasLeyendas
Leyendas
 
Recurso Solar Irradiación Global Horizontal GHI
Recurso Solar Irradiación Global Horizontal GHIRecurso Solar Irradiación Global Horizontal GHI
Recurso Solar Irradiación Global Horizontal GHI
 
Linux
LinuxLinux
Linux
 
L'art del renaixement, característiques.pdf
L'art del renaixement, característiques.pdfL'art del renaixement, característiques.pdf
L'art del renaixement, característiques.pdf
 
Prentación Alberto Magno.pdf
Prentación Alberto Magno.pdfPrentación Alberto Magno.pdf
Prentación Alberto Magno.pdf
 
Catálogo de Montagem Capota Marítima Corsa
Catálogo de Montagem Capota Marítima CorsaCatálogo de Montagem Capota Marítima Corsa
Catálogo de Montagem Capota Marítima Corsa
 
El Renacimiento
El RenacimientoEl Renacimiento
El Renacimiento
 
Apertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismo
Apertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismoApertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismo
Apertura colombia investment summit + ministro de comercio, industria y turismo
 
4 generaciones trabajando en el mismo lugar
4 generaciones trabajando en el mismo lugar4 generaciones trabajando en el mismo lugar
4 generaciones trabajando en el mismo lugar
 
ALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMA
ALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMAALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMA
ALTOS ESCONDIDOS PANAMA: ECO LUXURY LIVING IN PANAMA
 
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]Brunschvicg  las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
Brunschvicg las etapas de la filosofia [ed. lautaro, 1945]
 
Biotecnología bioterrorismo
Biotecnología bioterrorismoBiotecnología bioterrorismo
Biotecnología bioterrorismo
 
Histología del sistema circulatorio.pdf
Histología del sistema circulatorio.pdfHistología del sistema circulatorio.pdf
Histología del sistema circulatorio.pdf
 
Apresentação portfólio 2012 segundo semestre
Apresentação portfólio 2012 segundo semestreApresentação portfólio 2012 segundo semestre
Apresentação portfólio 2012 segundo semestre
 
Mac os x
Mac os xMac os x
Mac os x
 
Munari cisa
Munari cisaMunari cisa
Munari cisa
 
Aplicación metodología Bruno Munari
Aplicación metodología Bruno MunariAplicación metodología Bruno Munari
Aplicación metodología Bruno Munari
 
Taller 3 de internet
Taller 3 de internetTaller 3 de internet
Taller 3 de internet
 

More from Ismael Vide González

15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesiónIsmael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.Ismael Vide González
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
R. sacra
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
2. O clima.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
 
15. a descolonización
15. a descolonización15. a descolonización
15. a descolonización
 
14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo14. capitalismo e socialismo
14. capitalismo e socialismo
 

6. europa a finais do século xix

 • 1. Europa a finais do século XIX Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 • 2.
 • 3. O E s t a d o l i b e r a l e u r o p e o 1 8 7 0 - 1 9 1 4 P r e s e n t a d ú a s F o r m a s M o n a r q u í a c o n s t i t u c io n a l R e p ú b l i c a V ix e n t e n a V ix e n t e e n M a i o r í a d o s p a í s e s F r a n c i a P o r t u g a l S u íz a P r e s e n t a n C a r a c t e r ís t ic a s c o m ú n s C o m o E s t a d o c e n t r a lis t a P r o t e c c io n is m o e c o n ó m ic o In t e r v e n c io n is m o e s t a t a l A m p lia c ió n d o e le c t o r a d o A p a r ic ió n d o s p a r t id o s p o lí t ic o s Características do Estado liberal. (1870-1914)Características do Estado liberal. (1870-1914)
 • 4. R . V ic t o r ia M o n a r q u í a p a r la m e n t a r ia B ip a r t id is m o B . D is r a e li W . G la d s t o n e P a r t id o C o n s e r v a d o r ( t o r ie s ) P a r t id o L ib e r a l ( w h ig s ) S u f r a x io c e n s a t a r i o S u f r a x io u n iv e r s a l m a s c u lin o H o m e R u le p a r a I r la n d a R e f o r m a s s o c ia is s u a v e s I n g la t e r r a V ic t o r ia n a L ib r e c a m b is m o
 • 5. B is m a rc k C o n s titu c ió n d e 1 8 7 1 E s ta d o fe d e r a l P o lític a e x te r io r O S is te m a d e E s ta d o s T r ip le A lia n z a A c o r d o s M e d ite r r á n e o s T r a ta d o d e R e a s e g u r o O b x e c tiv o A illa r a F r a n c ia G u ille rm e I I W e ltp o litik P o lític a C o lo n ia l P o litic a N a v a l C a r r e ir a d e a r m a m e n to s P o lític a a g r e s iv a O b x e c tiv o C r e a c ió n d u n im p e r io c o lo n ia l A le m a ñ a 1 8 7 0 - 1 9 1 4A le m a ñ a 1 8 7 0 - 1 9 1 4
 • 6. R E P Ú B L I C A F R A N C E S A 1 8 7 0 - 1 9 1 4 P r e s e n t a T r e s f a s e s R e p ú b li c a C o n s e r v a d o r a . ( 1 8 7 1 - 1 8 7 5 ) R e p ú b lic a M o d e r a d a ( 1 8 7 6 - 1 8 9 9 ) R e p ú b lic a R a d ic a l ( 1 8 9 9 - 1 9 1 4 ) T h ie r s M a c - M a h o n F e r r y G a m b e t t a C le m e n c e a u P o in c a r é C o n t r o la d a p o lo s d e f e n - s o r e s d o A . R é x im e . N o n h a i r e f o r m a s . C o n s t it u c ió n d e 1 8 7 5 . S e c u la r i z a c ió n d o E s - t a d o . E x p a n s ió n c o lo n ia l. R e f o r m a e d u c a t iv a E n f r o n t a m e n t o c o a I g r e x a . M e d id a s s o c ia is . S e p a r a c ió n I g r e x a - E s t a d o . F o r t a le c e m e n t o d a R e p ú b lic a .
 • 7. O s I m p e r i o s A n t i g o s . A d i v e r s i d a d e é t n i c a d o I . A u s t r o h ú n g a r o . 6
 • 8. I m p e r i o A u s t r o h ú n g a r o . C a r a c t e r í s t i c a s x e r a i s . 7 M o n a r q u í a d u a l O e m p e r a d o r E r a E m p e r a d o r R e i E n E n A u s t r i a H u n g r í a C a r á c t e r a b s o l u t i s t a E c o n o m í a e s t a n c a d a B a s e a d a N a A g r i c u l t u r a I n d u s t r i a P o u c o t e c n i f i c a d a s P o l i t i c a e x t e r i o r c o n c i l i a d o r a P e r o E x p a n s i v a N o s B a l c á n s A n e x i ó n d e B o s n i a - H e r c e g o v i n i a
 • 10. A s n a c i o n a l i d a d e s n o I m p e r i o R u s o ( 1 8 7 0 - 1 9 1 4 )
 • 11. N ic o lá s I I M o n a r c a a b s o l u t o G o b e r n a U n p a í s C o n U n h a p o b o a c i ó n E n a u m e n t o U n h a e c o n o m í a a t r a s a d a U n h a g r a n e x p l o t a c i ó n D o s o b r e i r o s U n h a e n o r m e d i v e r s i d a d e é t n i c a M i o r i t a r i a m e n t e r u r a l D e p e n d e n t e d o c a p i t a l e s t r a n x e i r o B a i x o s s a l a r i o s X o r n a d a s m o i l o n g a s R u s i f i c a c i ó n B a i x o u n r é x i m e f e u d a l I n d u s t r i a l i z a c i ó n e s p e c u l a t i v a D e s c o n t e n t o s o c i a l M e d i a n t e u n h a g r a n r e p r e s i ó n A R u s i a T s a r i s t a 1 8 7 0 - 1 9 1 4