Successfully reported this slideshow.

5. A Sociedade Industrial E O Movemento Obreiro.

2

Share

Loading in …3
×
1 of 14
1 of 14

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

5. A Sociedade Industrial E O Movemento Obreiro.

 1. 1. Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra) A sociedade industrial e o movemento obreiro
 2. 2. A sociedade de clases I Fundaméntase nos Principios Igualdade xurídica Mobilidade social De Permite a Emancipación dos campesiños Baseada no Talento e capacidade E consecuentemente impulsa a Para conseguir Desaparición do sistema feudal Riqueza Divídese nos seguintes Grupos Aristocracia Mantivo a súa con- dición de clase do- minante, aínda que perdera os seus privilegios. Participa nos nego- cios e establece alianzas matrimo- niais coa burguesía. Burguesía Controla o poder político e económi- co. É a propietaria dos medios de produción. É unha clase heteroxénea: <ul><li>Alta burguesía, aristocratizouse.
 3. 3. Burguesía Media:
 4. 4. profesionais de alta
 5. 5. cualificación, comer-
 6. 6. ciantes.
 7. 7. Pequena burgue-
 8. 8. sía. </li></ul>Proletariado Vende a súa forza de traballo por un salario. Sometidos a duras condicións de traballo levaban unha vida case mi- serable. Vivían nas cidades, a carón das fábricas. Campesiñado Seguíu apegado á tradición, aínda que o avance do ca- pitalismo converteu- nos en asalariados, e, polo tanto, en obreiros do campo. Seguiuse mantendo unha gran desigualdade social Pero
 9. 9. A sociedade de clases II É unha sociedade Urbana Debido a que A cidade se industrializa O proletariado rural emigra ás cidades Comunicacións Servicios Pola existencia de Éxodo rural Dando lugar ao Impulsan a Progresiva industrialización Que xera a Remodelación urbanística das cidades Que consiste na Aparición de novos barrios Realización de novos servicios urbanos A través dos Como Plans de ensanche Rede de sumidoiros Abastecemento de auga Iluminación Transportes En París Barcelona Viena
 10. 10. Densidade de poboación, principais cidades e crece mento urbano en Europa durante o século XIX
 11. 11. A muller na sociedade industrial As mulleres tamén participaron na implantación da socie- dade industrial. O seu papel foi distinto dependendo de se eran obreiras ou burguesas. Mulleres obreiras Traballan nas fábricas, pero aínda peor pagadas que os homes e asumin- do a dobre xornada: no fogar e na fábrica Mulleres burguesas Vironse relegadas ao ambito doméstico e limitadas en to- das as súas aspiracións. En Séneca Falls manifestan o desexo de equiparación cos homes. Pero, por riba das diferenzas de clase, a discriminación era común a todas as mulleres. Hipatia de Alexandría (380-415 d C)
 12. 12. As orixes do movemento obreiro: o ludismo Xorde coa A adquisición da conciencia de clase por parte do prole- tariado E progresa coa Aparición das doutrinas sociais Que critican O sistema capitalista As primeiras manifestacións do movemento foron As revoltas luditas Que se caracterizan por Desorganización inicial Liderádego de Ned Ludd Déronse en toda Europa Que se Manifesta na Na violencia e rexeitamento das máquinas Traballador británico de dudosa existencia, puido ser un pseudó- nimo para evitar repre- salias. <ul><li>Inglaterra
 13. 13. Francia
 14. 14. Barcelona
 15. 15. Alcoi
 16. 16. A Coruña
 17. 17. .... </li></ul>Producíronse entre 1800-1835
 18. 18. As orixes do movemento obreiro: o asociacionismo A súa aparición estivo provocada polas Leis Antiasociativas Como A lei de Le Chapelier As Combinations Acts En En Francia Inglaterra Manifestouse nas MUTUAS TRADE UNIONS GRAND NATIONAL Impulsan Caracterízanse por Caracterízase por Caracterízanse por Axudar e protexer aos obreiros asociados en situacións adversas: paro, enfermidade, accidentes... Reivindicar melloras laborais e sociais para os obreiros. Ser o primeiro gran sindicato. Chegou a reunir 500.000 mem- bros. Os seus líderes foron: J. Doherty e Robert Owen. Todas teñen a orixe en Inglaterra
 19. 19. As orixes do movemento obreiro: o cartismo 1. O cartismo significa o inicio das reivindicación políticas do movemen- to obreiro. Por iso en 1836 xorde a London Working Men's Associatión 2. Que en 1838 fai pública a Carta do Pobo 3. Que perdura ata 1848 e que obtén uns éxitos, como a redución da xornada la- boral a 10 horas. Establece as seguintes Reivindicacións <ul><li>Sufraxio Universal masculino.
 20. 20. Voto secreto.
 21. 21. División equitativa das circuns-
 22. 22. cripcións electorais.
 23. 23. Soldo para os deputados. </li></ul>Marcha cartista
 24. 24. O Socialismo utópico As desigualdades sociais produci- das polo capita- lismo fixeron xur- dir pensadores que analizaron as consecuencias da industrialización e propuxeron alter- nativas ao sistema Estes pensadores estiveron moi in- fluídos pola Ilus- tración e polas ideas máis radicais da Revolución Francesa. Os máis representativos son: Era un empresario inglés que se preocupou por mellorar as condi- cións laborais dos seus obreiros, conseguiu éxitos económicos pero non convenceu aos empre- sarios ingleses cos seus proxec- tos. R o b e r t O w e n Foi un nobre liberal que pretendeu evitar os enfrontamentos sociais. pensaba que se os intelectuais e científicos dirixisen a organización social os problemas desaparece- rían. S a i n t S i m o n Propuxo a creación de comunida- des de produción e consumo, onde as relacións laborais e sociais fo- sen harmónicas: os Falansterios . defendeu a supresión da familia burguesa e a igualdade entre os sexos. C h a r l e s F o u r i e r Afirmaba que a propiedade era un roubo e que era a orixe das desi- gualdes sociais. Pero rexeitou a igualdade entre os sexos. Os ata- ques ao Estado e á Igrexa sitúano como un precursor do anarquismo. J o s e p h P r o u d h o n
 25. 25. Karl Marx e Friedrich Engels son os creadores do: Socialismo Científico Que se basea nos seguintes Puntos: 1. O Materialismo Histórico A economía é a base das sociedades: se hai cambios na econo- mía (infraestrutura) produciranse cambios na cultura, mentali- dade e organización política das sociedades (estrutura). 2. A Loita de Clases É o motor da Historia: o antagonismo entre as clases dominan- tes e as dominadas provocou o paso dunhas fases históricas a outras, ata chegar ao socialismo no que non habería clases sociais. 3. A Plusvalía Está na esencia das desigualdades sociais: o enriquecemento dos empresarios está motivada pola apropiación indebida dunha par- te do beneficio producido e non retribuído no salario do obreiro. 4. A Sociedade Comunista É o obxectivo final do socialismo: Despois da revolución, nun primeiro momento, estableceríase a Ditadura do Proletariado . c ando desapareceran as clases non sería preciso o Estado e suprimiríase a dictadura do proletariado.
 26. 28. O movemento internacionalista En 1864 fúndase a Asociación Internacional de Traballadores ou I Internacional Obreira, que foi li- derada por K. Marx e que incluíu nos seus estatutos principios bá- sicos do seu pensamento como: - A emancipación obreira depen- día dos propios obreiros. - A clase obreira debería participar na política. As disensións entre Marx e Baku- nin dificultaron o funcionamento da AIT. As disensións internas e o fracaso da Comuna de París provocaron a súa disolución en 1876. Rosa Luxemburgo Eduard Bernstein A II Internacional Fundouse en París en 1889 e constitúese como unha federación de partidos socialistas nacionais. Reivindica a xornada laboral de oito horas. Pero, igual que na primeira, houbo disensións internas: - Rosa Luxemburgo defende a revolución social como vía para conseguir a transformación da sociedade. - Eduard Bernstein defendía a chegada á sociedade socia- lista mediante unha evolución pacífica da sociedade (Re- visionismo)
 27. 29. Os partidos obreiros Naceron como consecuencia da Defensa de K. Marx da participación dos obreiros na política Sindicatos Estiveron ligados aos E foron a vía para A participación na política dos obreiros Partido Social- Demócrata (1875) Partido Laborista (1906) SFIO (1905) PSOE (1879) Fúndanse partidos nos principais países de Europa

×