Successfully reported this slideshow.

4. As RevolucióNs Liberais.

0

Share

Loading in …3
×
1 of 23
1 of 23

4. As RevolucióNs Liberais.

0

Share

Download to read offline

Colección de diapositivas sobre as revolucións liberais: Independencia dos Estados Unidos, Revolución Francesa, Ciclos revolucionarios de 1820-30-48, Unificación de Alemaña e de Italia, Revolución Maiji.

Colección de diapositivas sobre as revolucións liberais: Independencia dos Estados Unidos, Revolución Francesa, Ciclos revolucionarios de 1820-30-48, Unificación de Alemaña e de Italia, Revolución Maiji.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

4. As RevolucióNs Liberais.

 1. 1. As Revolucións Liberais
 2. 2. A revolución americana América do Norte en 1763 tralo Acordo de París As trece colonias en 1763 Partiu da seguinte situación Estivo liderada por GEORGE WASHINGTON: Nacera en 1732 en Virxinia e per- tencía a unha distinguida familia inglesa. A súa formación intelec- tual non foi moi intensa pero re- cibiu unha sólida formación mi- litar como soldado, o que lle per- mitiu ter un papel enormente bri- lante e activo como mando mili- tar durante a Guerra da Indepen- dencia. Posteriormente foi Presi- te de Estados Unidos por dous mandatos.
 3. 4. A Constitución dos Estados Unidos Tratado de Versalles (1783): Recoñecemento da independencia dos Estados Unidos Constitución Federal (1787) Institucións comúns Poder executivo: Presidente. Elixido cada catro anos (George Washington elixido primeiro presidente) Poder lexislativo: <ul><li>Cámara de Representantes.
 4. 5. Senado. </li></ul>Xuntos forman o Congreso dos Estados Unidos. Poder Xudicial: Tribunal Supremo.
 5. 6. A Revolución Francesa: causas O proceso comenza en 1789 Tivo influencia universal Significou a abolición do Antigo Réxime Luís XVI (1754-1793) afrontou a Revolución Francesa Estivo motivada polos seguintes Factores Reforma da política fiscal Crises de subsistencia Descontento da burguesía Difusión das ideas liberais
 6. 7. Fases da Revolución Francesa Maio 1789 Estados Xerais Xuño 1789 Asemblea Nacional Monarquía Setem. 1792 Convención xirondina República Sieyés Danton Xuño 1793 Convención xacobina Xullo 1794 Convención termidoriana Robespierre Setem. 1795 Directorio Novem. 1799 Golpe de Estado de Napoleón (18 de Brumario) Napoleón 1804-1815 Imperio <ul><li>Abolición xurídica do Antigo Réxime
 7. 8. Declaración de Dereitos do Home
 8. 9. Separación Igrexa-Estado
 9. 10. Constitución de 1791. Monarquía constitucional
 10. 11. con sufraxio censatario. </li></ul><ul><li>Execución de Luís XVI
 11. 12. Declárase a guerra a Austria que é derrotada na
 12. 13. batalla de Valmy
 13. 14. Rebelión de campesiños promonárquicos na
 14. 15. Vendee. Poder para os xacobinos. </li></ul><ul><li>Época do Terror de Robespierre
 15. 16. O Comité de Salvación pública toma todas as decisións
 16. 17. Creación dun exercito nacional
 17. 18. Constitución republicana de 1793 non nata: </li><ul><li>- Soberanía popular
 18. 19. - Sufraxio universal
 19. 20. - Educación universal
 20. 21. - Reformas sociais radicais </li></ul></ul><ul><li>Constitución de 1795: sufraxio censatario, re-
 21. 22. corte de reformas sociais
 22. 23. A república é controlada pola burguesía mode- rada
 23. 24. O poder reside nun Directorio de 5 membros </li></ul><ul><li>Constitución de 1799: Napoleón cónsul, ata 1804 que se convirte en Emperador
 24. 25. Mantén moitos avances da revolución e elabo- ra o Código Civil
 25. 26. Política expansionista. Imperio Napoleónico. </li></ul><ul><li>Monarquía absolutista: Luís XVI rei de Francia </li></ul>
 26. 27. As constitucións da Revolución Constitución de 1791 Constitución de 1793 Constitución de 1795 Forma de Estado Monarquía constitucional República República Soberanía Nacional Popular por sufraxio universal masculino Sufraxio censatario Poder Executivo Rei Consello Executivo (24 membros) Directorio (5 membros) Poder Lexislativo Unicameral Unicameral Bicameral Poder Xudicial Xuíces (independentes e elixidos polo pobo) Tribunais Xuíces (elixidos polo pobo)
 27. 28. O Estado Liberal Defínese a partir da Revolución Francesa Que establece os principios do Liberalismo político Caracterízase por posuír unha Constitución Na que se regula Forma de Estado División de poderes Soberanía Que pode ser Monarquía Monarquía República Cando o Cando o Rei Presidente da República É É O Xefe do Estado En Executivo Lexislativo Xudicial Exercido polo Exercido polos Exercido polo Goberno Tribunais de xustiza Parlamento Pode ser Nacional Popular Con Con Sufraxio censatario Sufraxio universal Xera tamén no aspecto Económico o Liberalismo económico
 28. 29. O Imperio Napoleónico Golpe de Estado de Napoleón (18 de Brumario): Napoleón cónsul (1799) Orde e estabilidade interior, mantendo os cambios princi pais da Revolución e conservando cousas do A. Réxime Elaboración do Código Civil Sinatura dun Concordato coa Igrexa Creación dun sistema educativo centralizado Napoleón proclámase emperador (1804) Imperialismo Territorial: expansión por Europa e formación do I. francés Ideolóxico: difusión do liberalismo político Reacción nacionalista antifrancesa e formación de coalicións contra Napoleón (1805-1815) Derrota de Napoleón e fin do I. Francés (1814-1815) Napoleón Xeneral Napoleón Emperador
 29. 30. O Imperio Napoleónico en 1812
 30. 31. A Restauración Congreso de Viena (1814-1815) Obxectivo Restablecer a orde política e social anterior á Revolución Francesa Protagonistas Grandes potencias vencedoras de Napoleón Prusia Rusia Gran Bretaña Austria: representada por Metternich, árbitro e principal impulsor do Congres o Francia: readmitida entre as grandes potencias trala res- tauración dos Borbóns Resultados Novo mapa europeo Confírmase o principio de lexitimidade: dereitos das dinastías sobre o te- rritorio no que historicamente tiñan reinado. Creación da Santa Alianza para que interveña en calquera país que vexa ameazada a súa estabilidade pola revolución liberal. Ideoloxía da Restauración Conservadorismo Contrario ao liberalismo e ao nacionalismo Partidario da volta ao Antigo Réxime Teóricos Edmund Burke Joseph de Maistre
 31. 32. Europa despois do Congreso de Viena
 32. 33. Os ciclos revolucionarios: 1820, 1830 e 1848 Foron unha reacción contra a Restauración Danse durante a 1ª metade do século XIX En case toda Teñen as seguintes Características I niciadas polas Dirixidas pola Acompañadas por Masas populares Burguesía Reivindicacións nacionais Que reclaman Que defende unha Que dan lugar á Mellores condicións de vida Ideoloxía liberal mode rada Novas nacións en Europa EUROPA Foron aproveitadas pola Burguesía
 33. 34. As revolucións de 1820 Localízanse en Movementos revolucionarios de 1820 Características <ul><li>Comezan co Pronunciamento
 34. 35. de Riego en España (1820)
 35. 36. Participan sectores sectores
 36. 37. da burguesía e da aristocracia.
 37. 38. Adquire matices nacionalistas
 38. 39. en Grecia.
 39. 40. Case todas foron vencidas po-
 40. 41. la milicia da Santa Alianza </li></ul>Xeneral Rafael de Riego Presentan as seguintes
 41. 42. As revolucións de 1830 Localízanse en Movementos revolucionarios de 1830 Características Presentan as seguintes <ul><li>Motivadas por unha crise eco-
 42. 43. nómica.
 43. 44. O punto de partida foi a insurre-
 44. 45. cción en Francia.
 45. 46. Foi protagonizada por políticos,
 46. 47. periodistas e burgueses liberais.
 47. 48. Imponse o réxime de Carta Ou-
 48. 49. torgada en Francia.
 49. 50. Fracasa en case todos os paí-
 50. 51. ses.
 51. 52. Só Bélxica consegue a súa in-
 52. 53. pendencia dos Países Baixos. </li></ul>As Tres Xornadas Gloriosas de xullo de 1830
 53. 54. As revolucións de 1848 Localízanse en Movementos revolucionarios de 1848 Características Presentan as seguintes <ul><li>Orixinanse en Italia e Francia por
 54. 55. unha crise económica.
 55. 56. Protagonizadas polas clases me-
 56. 57. dias e o proletariado.
 57. 58. Reivindicacións: </li><ul><li>- Sufraxio universal.
 58. 59. - Soberanía popular.
 59. 60. - Igualdade social. </li></ul><li>Esténdense por Centroeuropa.
 60. 61. Tiveron tinturas nacionalistas.
 61. 62. Fracasaron pero influíron na ideo-
 62. 63. loxía liberal que se excinde en: </li><ul><li>- Moderados.
 63. 64. - Radicais. </li></ul></ul>Barricadas en París (1848)
 64. 65. A independencia de Latinoamérica Causas Descontento da burguesía crioula coa administración española Desconcerto creado pola invasión napoleónica da Península (1808-1810) Proceso de emancipación Os crioulos organizan Xuntas de Goberno, á imaxe da metrópole, que asumen o poder político e proclaman a independencia (1810) Campañas militares de Bolívar e San Martín que independizan as Colonias de América do Sur (1810-1825) Independencia de México e Cen- troamérica (1821-1823) Apoian a independencia Estados Unidos Gran Bretaña Organización das novas repúblicas Inestabilidade política Dependencia económica de Líderes da independencia Simón Bolivar J. de San Martín
 65. 66. O nacionalismo 1. Orixes O imperialismo napoleónico máis o romanticismo mar- can o comenzo do senti- mento nacionalista 2. Evolución Ata o s. XVIII a nación é un concepto xeográfico. Coa Ilustración sentanse as bases do sentimento nacional 3. Bases Presenta dúas correntes: a) N. Liberal (G. Mazzini) b) N. Conservador Herder e Fichte) 4. Versións Inspira dúas tendencias poli- ticas: - Unificadora. - Disgregadora
 66. 67. O nacionalismo galego do s. XIX Presenta dúas fases Provincialismo (1840-1885) Defende a singulari- dade de Galicia Rexionalismo (1885-1915) Postula a descentra- lización do Estado español 1840-1846 Xeración de 1846 Antolín Faraldo Romero Ortíz Rodriguez Terrazo Mártires de Carral 1860-1870 Rexurdimento Rosalía de Castro Eduardo Pondal Manuel Murguía Cantares gallegos 1880 Federalismo Galicia autónoma dentro dun Estado federal Constitución para o Esta- do galego Manuel Murguía Alfredo Brañas Solidariedade Galega Panteón dos Mártires de Carral (A Coruña) Manuel Murguía
 67. 68. A unificación de Italia Parte da seguinte situación A principios do século XIX Italia está dividida en varios Es- tados independentes con moi- tas alfándegas interiores, e al- gúns territorios do Adriático ocupados polo Imperio Austría- co. Situación que dificultaba o desenvolvemento económico. Comeza coa aparición do Risorgimento Giuseppe Garibaldi Reino de Piamonte G. Leopardi G. Verdi G. A. Rossini Corrente ideolóxica que de- fendía unha mesma identi- dade cultural e un sentimen- to nacional para todo o terri- torio italiano O proceso céntrase arredor do Victor M. II Cavour Piamonte é o reino máis de- senvolvido e liberal de Ita- lia a principios do s. XIX. Ten un papel importante Incorpora os Estados do sur de Italia: Nápoles e Sicilia, despois de ex- pulsar aos Borbóns En 1861 o Parlamento declara a Victor Manuel II rei de Italia
 68. 69. A unificación de Alemaña Situación anterior á unificación Confederación Xermánica Zollverein de 1834 Otto Von Bismarck (1815-1898) Etapas (1864-1871) Estaba constituída por 38 Estados independentes. Al- gúns deles pertencían ao Imperio Austríaco. Pero o sentimento nacionalista xa existía dende os principios do s. XIX. Sinatura do Zolverein Prusia convértese no Estado lider da unificación e cons- titúe o Zollverein de 1834 para facilitar o comercio e o desenvolvemento económico da Confederación Xermánica, ampliando, deste xeito, os mercados. Chamado o Chanceler de ferro . Pretendía facer de Alemaña unha gran poten- cia capaz de competir con Inglaterra. 1. Alianza austro-prusiana contra Dinamarca. 2. Enfrontamento con Aus- Tría (Sadowa) 1866. 3. Guerra franco-prusiana (Sedán) 1870. 4. Proclamación do II Reich Alemán. (1871) Batalla de Sadowa Comeza co Liderada por O proceso tivo varias Remata con 26 Estados federados baixo a hexemonía de Prusia

×