Successfully reported this slideshow.

3. A Revolución Industrial.

1

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

3. A Revolución Industrial.

 1. 1. A Revolución Industrial
 2. 2. Plantexamento xeral da Revolución Industrial. A Revolución Industrial: Cambios profundos na estructura económica e no sistema productivo do Antigo Réxime. Cronoloxía: 2ª metade do S. XVIII País: Inglaterra Feitos máis relevantes Factores que a fixeron posible (Transformacións) Sectores pioneiros Consecuencias - Revolución agraria. - Revolución demográfica. - Revolución tecnolóxica. - Creación de capital. - Revolución nos transportes. - Expansión do comercio. - Nova mentalidade empresa- rial. - Desenvolvemento do siste- ma financeiro. - Desaparición do feudalismo. - Industria téxtil. - Industria siderúrxica. - O ferrocarril. - Medioambientais. - Sociais. - Políticas. - Culturais.
 3. 3. As transformacións agrarias Cambios na propiedade da terra Novos sistemas de cultivo Os open fields Son substituídos polas Enclosures Open fields antes de 1750 Enclosures en 1850 Consecuencias - Desaparecen os campesiños pobres. - Aparece unha burguesía rural rica. - Introdúcense melloras técnicas. - Aumenta a produción e créase excedente. - Creación de capital rural. - Os campesiños pobres emigran ás cidades. (Éxodo rural) 3. Barbeito. 2. C. de inverno. 1. C. de primavera. Cereais panificables: trigo 1º ano 2º ano Nabos para o gando 3º ano Cebada para homes e animais 4º ano: Forraxe para o gando Barbeito trienal Sistema Norfolk O barbeito É substituído pola Rotación Consecuencias -Estabulación do gando. - Maior cantidade de terras de cultivo. - selección de sementes e razas. - Introdución de novas especies. - Roturación de pantanos e bosques. - Aumento dos fertilizantes naturais.
 4. 4. A revolución demográfica Refírese ao Altísimo crecemento demográfico entre 1750 e 1850 Que se debe Descenso da mortalidade Natalidade alta Motivada por Mellora na alimentación Mellora da hixiene Avances médicos Menos catástrofes Produce cambios na Distribución espacial da poboación Provocando Migracións exteriores Migracións interiores Que dan lugar ao Éxodo rural E ao Crecemento urbano das cidades Barco de vapor
 5. 5. Compañía das Indias Occidentais Compañía das Indias Orientais O comercio exterior durante o século XVIII
 6. 6. O comercio interior Aumentou grazas á O aumento da poboación Incremento da demanda Mellora dos transportes Diversificación da oferta Xera un crecemento do consumo Incita a produción industrial Facilita os intercambios comerciais Aumenta os beneficios comerciais.
 7. 7. As innovacións técnicas Contribuíron ao Incremento da produción Traballo na fábrica con maquinaria Máis importantes foron A roda hidráulica Foi o primeiro avance tecnolóxico importante. Aínda que a roda hi- dráulica fora inventada polos ro- manos, viñérase perfeccionando ao longo da historia e serviu para aproveitar a forza das augas dos ríos e mover as primeiras máqui- nas nos muiños, ferrerías, minas fábricas... A lanzadeira voante Ata este momento os fíos transver- sais do tecido había que pasalos a mán dun lado a outro da peza téxtil, isto limitaba a produción e a an- chura das teas. A lanzadeira voante solucionou estes dous problemas ao aumentar a velocidade do tecido e o ancho das pezas. A máquina de vapor Sustituíu en moitos casos á roda hidráulica. A primeira máquina fora inventada por Newcomen e James Watt mellorouna. A partir deste mo- mento utilizouse na industria téxtil,nas minas e nos medios de transporte, principalmente nos barcos, e permitiu o invento do fe- rrocarril. . James Watt
 8. 8. Os sectores pioneiros E foron A industria téxtil A siderúrxia Os transportes Foron os que Primeiro utilizaron a mecanización Sistema doméstico Fábrica Forno de carbón vexetal Alto forno de coque Dilixencia Ferrocarril
 9. 9. A expansión da industrialización
 10. 10. O capitalismo liberal Foi sistematizado por Adam Smith (1723- 1790) economista in- glés e autor da obra: Unha investigación sobre a natureza e as causas da riqueza das nacións. Caracterízase por Lei da oferta e da demanda É o único regulador da economía: estabrece os prezos no mer- cado. Defende o librecambismo , é dicir, os intercambios comerciais sin barreiras aduaneiras nacionais. Recoñecemento da propiedade privada A propiedade privada é un ben sagrado e o Estado debe de- fendela por medio das leis. Non á intervención estatal na economía. O Estado limítase a ser un mero observador, que debe adicarse á xustiza, á asistencia social e ás obras públicas. Lei do máximo beneficio O sistema baséase no consumo crecente, para manter unha pro- dución en aumento e, así, obter o máximo beneficio. Libre competencia Non deben existir atrancos á competencia das empresas dentro dos países. Estas só estarán sometidas á lei da oferta e da de- manda.
 11. 11. A Segunda Revolución Industrial (1870-1914) Intensificación das transformacións económicas iniciadas durante a 1ª Revolución Industrial Innovación tecnolóxica permanente Novas fontes de enerxía: electricidade e petróleo. Novos sectores industriais: químico e eléctrico. Novos países indus- trializados: EE.UU., Xapón Novas formas de organización empresarial e do traballo Mundialización do Comercio. (Mercado mundial) Requiren Favorece Rivalidades Consolidación do sistema capitalista
 12. 14. O ferro e os novos metais Permiten o desenvolvemento da Siderometalurxia Grazas aos seguintes Factores Método S.G. Thomas Convertedor Bessemer Forno M. Siemens Industrias Krupp-Thyssen Sidney Gilchrist Thomas Elimina o fósforo dalgúns ti- pos de ferro e permite un mellor aproveitamento de minerais, que anteriormente non podían ser rendibles. Sección do convertedor Bessemer Permitiu a produción dun aceiro máis barato. Con- siste nun forno especial chamado convertedor e que insufla aire no fondo, facen- do que o metal fundido bur- bulle, provocando que o car- bono xere máis calor e refine mellor o metal. Sección do forno Martín- Siemens Permite reutilizar chatarra e economiza combustible. Ademais favorece a aliaxe do aceiro co niquel, dando lugar ao aceiro inoxidable, tan utilizado na época actual. Acería Krupp na conca do Rhur (1930) A súa unión favoreceu a for- mación da industria do alu- minio, que requería grandes investimentos, debido á carestía de infraestructuras e ao alto consumo enerxético.
 13. 15. Os transportes e as comunicacións Manifestan o seu progreso no Ferrocarril Barco de vapor Tranvía electrico Automóbil Aviación Comunicacións
 14. 16. Danse en Outros modelos de industrialización I Francia Bélxica Alemaña Factores de desenvolvemento: - Carbón abundante. - Agricultura desenvolvida. - Boa rede de transportes. - Situación xeográfica estratéxica. Factores de desenvolvemento: - Ferro e carbón abundante. - Sistema financeiro forte. - Investimentos no ferrocarril. Factores de desenvolvemento: - Abolición de aduanas interiores. - Carbón e ferro abundantes. - Impulso da I. metalúrxica. - Sistema financeiro forte. - Desenvolvemento da I. química.
 15. 17. Outros modelos de industrialización II Déronse en Estados Unidos Xapón Factores de desenvolvemento: - Agricultura desenvolvida. - Mercado interior crecente. - Innovación tecnolóxica. - Concentración empresarial Factores de desenvolvemento: - Iniciase coa Revolución Meijí. - Construción do ferrocarril. - Abundante mán de obra barata. - Acumulación de capital. - Adopción de innovacións europeas e de EE. UU.
 16. 18. Vías para superar a crise Concrétanse en Concentración empresarial Busca de novos mercados Nova organización do traballo e da produción En forma de Sociedades anónimas Holding Cartel Trust Monopolio Provoca a aparición do Imperialismo Que se concentra na Colonización de África Colonización de Asia Que se Materializou no Taylorismo E deu lugar ao Traballo en cadea

×