Successfully reported this slideshow.

14. os espazos turísticos.

0

Share

Loading in …3
×
1 of 21
1 of 21

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

14. os espazos turísticos.

 1. 1. Tema 14 Os espazos turísticos Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo
 2. 2. O lecer na socie- dade actual É unha característica da sociedade ac- É o tempo libre dunha persoa no que de- tual nos países desenvolvidos, que senvolve actividades diferentes ás súas demanda tempo para o lecer. ocupacións profesionais, familiares e so- ciais. Aparece nas sociedades industriais e Ten tres funcións: descanso, diversión non nas agrarias. Amplíase grazas ao e desenvolvemento persoal. desenvolvemento técnico e socioeco- nómico.
 3. 3. Definición de turismo 1. Son as actividades que realizan as 2. A esencia do turismo é a viaxe. persoas durante as súas viaxes e esta- Todo aquel que viaxa é de- días en lugares distintos aos do seu nominado viaxeiro, pero segundo a ámbito habitual, por un período de tem- razón ou motivo do seu desprazamento, po inferior a un ano con fins de lecer, pode ser excluído de ser considerado negocios ou outros motivos. turista 3. Os viaxeiros visitantes, que visitan 4. Os viaxeiros visitantes que visitan un lugar para os efectos turísticos, un lugar para os efectos turísticos, poden ser turistas se pernoctan. poden ser excursionistas se non per- noctan.
 4. 4. Clasificación do turismo A) Segundo as motivacións do turista 1. Turismo de sol e praia 2. Turismo deportivo 3. Turismo cultural É aquel vinculado á práctica depor- É o máis importante en España, pero Engloba diversas prácticas turísti- tiva: cicloturismo, trekking, golf... causa grandes impactos ambientais tamen á asistencia a acontecemen- cas: visitar museos, edificios his- no litoral. tos deportivos. tóricos, participar en festas... 4. Turismo relixioso 5. Turismo de negocios 6. Turismo formativo Ligado ao feito de que todas as reli- Orixinado pola asistencia a feiras, Engloba os desprazamentos por es- xións teñen os seus lugares de cul- congresos e convencións, ou a reu- tudios, ou actividades formativas en to e peregrinación. nións empresariais. xeral.
 5. 5. Clasificación do turismo B) Segundo as características dos turistas A) Segundo as motivacións do turista 1. Turismo xuvenil 2. Turismo familiar 3. Turismo escolar 4. Turismo de singles 5. Turismo da terceira idade
 6. 6. Clasificación do turismo C) Segundo a orixe das persoas 1 Turismo doméstico ou interno Turismo receptor Turismo emisor Protagonizado polos residentes dun país O dos procedentes doutro país distin- O dos residentes do país de referencia que viaxan dentro do seu propio país. to ao país de referencia. cando viaxan a outros países. 2 Turismo interior Turismo nacional Turismo internacional Orixinado polo turismo interno e o Composto polo turismo interno e o Formado polo turismo receptor e o receptor emisor emisor
 7. 7. Clasificación do turismo D) Segundo a oferta turística 1. Turismo fordista 2. Turismo posfordista Baséase na homoxeneización do produto turístico Pretende a personalización e singularización para para un consumo masivo e a un prezo accesible. ofertar actividades turísticas máis selectas e caras.
 8. 8. A historia do turismo 1. Ata o século XVIII As viaxes de Eneas Peregrinos a Compostela Descubridores e conquistadores O turismo existiu desde a Anti- s O turismo existiu desde a Anti- s moi reducidos: comercio, pere- guidade, se ben non existía a moi reducidos: comercio, pere- guidade, se ben non existía a Durante a Idade Media xurdiu grinacións, negocios, saúde... terminoloxía asociada saúde... grinacións, negocios, ás via- terminoloxía asociada ás via- Co Renacemento as motiva- con forza o interese por pere- xes. O turismo desta época xes. O turismo desta época cións para viaxar ampliáronse grinar aos lugares santos cris- estaba reservado a poucas cla- estaba reservado a poucas cla- e os grandes descubrimentos tiáns: Roma, Canterbury, Terra ses sociais e tiña uns motivos ses sociais e tiña uns motivos espertaron a curiosidade por Santa e Santiago de Composte- moi reducidos: comercio, pere- moi reducidos: comercio, pere- coñecer outros mundos. la. grinacións, negocios, saúde... grinacións, negocios, saúde...
 9. 9. A historia do turismo 2. Séculos XIX e XX Barco de vapor a) Século XIX Os avances tecnolóxicos no transporte: como o barco de vapor e o ferrocarril e os avances organizativos: como os pri- meiros paquetes de viaxes de Thomas Cook ou ea edición das primeiras guías turísticas de Karl Baedeker, puxeron as bases do turismo actual. Thomas Cook Karl Baedeker Ferrocarril Avión b) Século XX Foi a revolución do turismo. A con- quista das vacacións pagadas e o desenvolvemento dos transportes, co avión, autobús, automóbil e, ul- timamente, o tren de alta velocidade, xunto coa redución dos billetes de avión, abriron as posibilidades de via- xar a un público cada vez máis amplo. Vacacións pagadas Autobús
 10. 10. Organismos e institucións turísticas 1. NIVEL INTERNACIONAL O máximo organismo do turismo a nivel internacional é a Organización Mundial do Turismo (OIT); axencia da ONU que promociona e orienta o desenvolvemen- to do turismo no mundo. 2. NIVEL NACIONAL As competencias de turismo do go- berno central son asumidas pola Secretaría de Turismo, que depen- de, na actualidade, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. 3. NIVEL AUTONÓMICO As competencias en turismo están trans- feridas ás CC.AA. En Galicia asúmeas a Conselleria de Cultura e Turismo, que re- cibe axudas da U.E. a través do Progra- ma Leader para o turismo rural.
 11. 11. Os compoñentes da oferta turística 1. A oferta básica: a) Recursos turísticos: b) Empresas turísticas: c) Infraestruturas turísticas: Naturais Axencia de viaxes Estradas Culturais Transportes Aeroportos
 12. 12. Os compoñentes da oferta turística 2. A oferta complementaria Está configurada polas empresas e os servizos que poden ser utiliza- dos polos turistas nos seus desprazamentos e viaxes. Camping Golf Rafting Parque temático Piscina Cafetería/discoteca
 13. 13. O turismo internacional Xira arredor das seguintes ideas clave: 1. Fluxos turísticos 2. Factores do turismo 1. Xeográficos: o clima 2. A industria turística: promoción 3. Histórico/culturais: relacións metrópole- colonia. 3. Países receptores 4. Riscos naturais e xeopolíticos como factores Afectan negativamente Atentado do 11 de marzo Maio de 2011: crise do pe- de 2004 en Madrid pino español
 14. 14. O turismo na economía española 1. O desenvolvemento turístico. O turismo na estrutura económica de España ten unha tendencia ao crecemento desde os anos 50 do século XX. En 2007 a cifra de vi- sitantes estranxeiros situouse en máis de 99 millóns. A pesar disto, na actualidade aprecia- se unha ralentización no ritmo de chegadas que obrigará a reformas estructurais no sec- tor. 2. España, potencia turística. España ocupa desde hai décadas unha po- sición de liderado como zona receptora do turismo internacional. Na actualidade ocu- pa o terceiro posto entre os países do mun- do, pero en dura competencia con China. esta situación explica a enorme importan- do turismo na economía española.
 15. 15. O turismo na economía española 3. Principais zonas turísticas. Históricamente potenciouse un turismo de sol e praia; polo que é coherente que as CC. AA. costeiras e de temperaturas suaves, mante- nan unha alta densidade turística, principal- mente as ubicadas na costa mediterránea e as Illas Canarias e Baleares. 4. Procedencia dos turistas. A maior afluencia de turistas a España pro- cede dos países da U. E. , dentro dela os nosos mellores clientes son, por esta orde: ingleses, alemáns e franceses. Entre os países non europeos destaca a presencia de estadounidenses.
 16. 16. O turismo interno 1. Turismo dos españois en España. A gran maioría dos turistas españois decánta- se polo turismo interno e diríxense ás comu- nidades que teñen litoral, xunto con Madrid, Castela-León e Castela-A Mancha. 2. Turismo dos españois no estranxeiro. As viaxes dos españois ao estranxeiro son clara- mente inferiores e os principais destinos son os países europeos: Inglaterra, Francia, Italia...
 17. 17. Os impactos do turismo 1. Impactos positivos a) Creador de emprego. b) Efecto multiplicador sobre a c) Nivelador da balanza de paga- economía. mentos. Zonas vinícolas de España d) Transvasa rendas entre CC. AA. e) Incentiva a mellora das infraes- f) Dinamiza culturalmente á so- truturas. ciedade.
 18. 18. Os impactos do turismo 2. Impactos negativos 2. Colonialismo 1. Estacionalidade 3. Saturación turístico 4. Degradación ambiental 5. Banalización cultural
 19. 19. O turismo en Galicia O turismo en Galicia 1. Modalidades turísticas 1. Turismo de sol e praia: Concéntrase nas 2. Turismo cultural: Realízase fundamental- Rías de Arousa, Pontevedra e Vigo mente en Compostela. 3. Turismo rural: Está estendido por 4. Turismo de balneario: En Monda- 5. Turismo deportivo: Baséase no todo o territorio. riz, C. de Reis, A Toxa, Verín. sendeirismo, golf, navegación, neve.
 20. 20. O turismo en Galicia O turismo en Galicia As zonas turísticas de Galicia O turismo en Galicia presenta as mesmas O turismo en Galicia presenta as mesmas características que no resto do Estado. características que no resto do Estado. Aínda que cun volume inferior, acada Aínda que cun volume inferior, acada o 11% do PIB galego, pero tamén sofre o 11% do PIB galego, pero tamén sofre unha elevada estacionalidade. unha elevada estacionalidade. O tipo de turismo máis practicado é o de O tipo de turismo máis practicado é o de Sol e praia, que se concentra nas Rias Sol e praia, que se concentra nas Rias Baixas, por mor da benevolencia do cli- Baixas, por mor da benevolencia do cli- ma. As terras de Santiago reciben a maior ma. As terras de Santiago reciben a maior parte do turismo cultural. O turismo de parte do turismo cultural. O turismo de montaña céntrase nas Montañas Orien- montaña céntrase nas Montañas Orien- tais e Sur Orientais, mentres que o tu- tais e Sur Orientais, mentres que o tu- rismo rural espállase por todo o territo- rismo rural espállase por todo o territo- rio. rio.
 21. 21. Os novos modelos de turismo Baséanse no concepto de turismo sostible e definido no Plan do Turismo Español Horizonte 2020. O turismo sostible caracterízase por: 1. Minimización do turismo de sol e praia 2. Respecto ao medio natural, cultural e so- cial. 3. Potencia o turismo de calidade. 4. Diversificación da oferta turística.

×