14. os espazos turísticos.

Ismael Vide González
Ismael Vide GonzálezProfesor de E. Secundario at Ismael Vide González
Tema 14


Os espazos turísticos
            Ismael Vide González
            IES María Soliño
            Cangas do Morrazo
O lecer na socie-
dade actual
          É unha característica da sociedade ac-  É o tempo libre dunha persoa no que de-
           tual nos países desenvolvidos, que    senvolve actividades diferentes ás súas
            demanda tempo para o lecer.     ocupacións profesionais, familiares e so-
                                        ciais.
                               Aparece nas sociedades industriais e
          Ten tres funcións: descanso, diversión  non nas agrarias. Amplíase grazas ao
             e desenvolvemento persoal.     desenvolvemento técnico e socioeco-
                                      nómico.
Definición de turismo


 1. Son as actividades que realizan as               2. A esencia do turismo é a viaxe.
persoas durante as súas viaxes e esta-                  Todo aquel que viaxa é de-
 días en lugares distintos aos do seu                nominado viaxeiro, pero segundo a
ámbito habitual, por un período de tem-              razón ou motivo do seu desprazamento,
 po inferior a un ano con fins de lecer,              pode ser excluído de ser considerado
   negocios ou outros motivos.                         turista
3. Os viaxeiros visitantes, que visitan              4. Os viaxeiros visitantes que visitan
 un lugar para os efectos turísticos,               un lugar para os efectos turísticos,
  poden ser turistas se pernoctan.                poden ser excursionistas se non per-
                                         noctan.
Clasificación do turismo


A) Segundo as motivacións do turista


1. Turismo de sol e praia        2. Turismo deportivo           3. Turismo cultural
                     É aquel vinculado á práctica depor-
É o máis importante en España, pero                        Engloba diversas prácticas turísti-
                      tiva: cicloturismo, trekking, golf...
causa grandes impactos ambientais     tamen á asistencia a acontecemen-
                                          cas: visitar museos, edificios his-
       no litoral.               tos deportivos.        tóricos, participar en festas...


4. Turismo relixioso           5. Turismo de negocios          6. Turismo formativo
Ligado ao feito de que todas as reli-   Orixinado pola asistencia a feiras,   Engloba os desprazamentos por es-
xións teñen os seus lugares de cul-   congresos e convencións, ou a reu-    tudios, ou actividades formativas en
    to e peregrinación.           nións empresariais.                xeral.
Clasificación do turismo

B) Segundo as características dos turistas
A) Segundo as motivacións do turista


1. Turismo xuvenil                    2. Turismo familiar
                 3. Turismo escolar
4. Turismo de singles                   5. Turismo da terceira idade
Clasificación do turismo

  C) Segundo a orixe das persoas


1
   Turismo doméstico ou interno           Turismo receptor             Turismo emisor
  Protagonizado polos residentes dun país   O dos procedentes doutro país distin-  O dos residentes do país de referencia
   que viaxan dentro do seu propio país.      to ao país de referencia.       cando viaxan a outros países.
2
       Turismo interior             Turismo nacional           Turismo internacional
    Orixinado polo turismo interno e o    Composto polo turismo interno e o    Formado polo turismo receptor e o
          receptor                 emisor                  emisor
Clasificación do turismo

 D) Segundo a oferta turística1. Turismo fordista                2. Turismo posfordista
Baséase na homoxeneización do produto turístico  Pretende a personalización e singularización para
para un consumo masivo e a un prezo accesible.  ofertar actividades turísticas máis selectas e caras.
A historia do turismo

1. Ata o século XVIII
     As viaxes de Eneas        Peregrinos a Compostela    Descubridores e conquistadores
 O turismo existiu desde a Anti-
         s
  O turismo existiu desde a Anti-
         s
 moi reducidos: comercio, pere-
  guidade, se ben non existía a
 moi reducidos: comercio, pere-
  guidade, se ben non existía a   Durante a Idade Media xurdiu
  grinacións, negocios, saúde...
  terminoloxía asociada saúde...
  grinacións, negocios, ás via-
  terminoloxía asociada ás via-                    Co Renacemento as motiva-
                   con forza o interese por pere-
   xes. O turismo desta época
   xes. O turismo desta época                    cións para viaxar ampliáronse
                   grinar aos lugares santos cris-
 estaba reservado a poucas cla-
 estaba reservado a poucas cla-                    e os grandes descubrimentos
                   tiáns: Roma, Canterbury, Terra
 ses sociais e tiña uns motivos
  ses sociais e tiña uns motivos                    espertaron a curiosidade por
                   Santa e Santiago de Composte-
 moi reducidos: comercio, pere-
 moi reducidos: comercio, pere-                     coñecer outros mundos.
                          la.
  grinacións, negocios, saúde...
  grinacións, negocios, saúde...
A historia do turismo


2. Séculos XIX e XX

                                   Barco de vapor
 a) Século XIX
                 Os avances tecnolóxicos no transporte:
                 como o barco de vapor e o ferrocarril e
                 os avances organizativos: como os pri-
                 meiros paquetes de viaxes de Thomas
                 Cook ou ea edición das primeiras guías
                  turísticas de Karl Baedeker, puxeron
                    as bases do turismo actual.
 Thomas Cook   Karl Baedeker                       Ferrocarril
                                        Avión
 b) Século XX
                  Foi a revolución do turismo. A con-
                  quista das vacacións pagadas e o
                  desenvolvemento dos transportes,
                  co avión, autobús, automóbil e, ul-
                 timamente, o tren de alta velocidade,
                  xunto coa redución dos billetes de
                 avión, abriron as posibilidades de via-
                 xar a un público cada vez máis amplo.
    Vacacións pagadas
                                       Autobús
Organismos e institucións turísticas

  1. NIVEL
INTERNACIONAL
                      O máximo organismo do turismo a nivel
                      internacional é a Organización Mundial
                       do Turismo (OIT); axencia da ONU que
                      promociona e orienta o desenvolvemen-
                          to do turismo no mundo.


  2. NIVEL
 NACIONAL
        As competencias de turismo do go-
         berno central son asumidas pola
        Secretaría de Turismo, que depen-
        de, na actualidade, do Ministerio de
         Industria, Turismo e Comercio.  3. NIVEL
 AUTONÓMICO
                      As competencias en turismo están trans-
                      feridas ás CC.AA. En Galicia asúmeas a
                      Conselleria de Cultura e Turismo, que re-
                      cibe axudas da U.E. a través do Progra-
                        ma Leader para o turismo rural.
Os compoñentes da oferta turística


1. A oferta básica:

a) Recursos turísticos:     b) Empresas turísticas:    c) Infraestruturas turísticas:
      Naturais          Axencia de viaxes         Estradas
      Culturais           Transportes           Aeroportos
Os compoñentes da oferta turística

2. A oferta complementaria
                 Está configurada polas empresas e os servizos que poden ser utiliza-
                 dos polos turistas nos seus desprazamentos e viaxes.
      Camping              Golf                Rafting
     Parque temático           Piscina            Cafetería/discoteca
O turismo internacional
Xira arredor das seguintes
ideas clave:

  1. Fluxos turísticos           2. Factores do turismo
                         1. Xeográficos: o clima     2. A industria turística: promoción
                      3. Histórico/culturais:
                      relacións metrópole-
                      colonia.


  3. Países receptores           4. Riscos naturais e xeopolíticos como factores
                                        Afectan
                                      negativamente
                        Atentado do 11 de marzo           Maio de 2011: crise do pe-
                         de 2004 en Madrid                pino español
O turismo na economía española
                         1. O desenvolvemento turístico.

                         O turismo na estrutura económica de España
                         ten unha tendencia ao crecemento desde os
                         anos 50 do século XX. En 2007 a cifra de vi-
                         sitantes estranxeiros situouse en máis de 99
                         millóns. A pesar disto, na actualidade aprecia-
                         se unha ralentización no ritmo de chegadas
                         que obrigará a reformas estructurais no sec-
                                    tor.
2. España, potencia turística.

España ocupa desde hai décadas unha po-
sición de liderado como zona receptora do
 turismo internacional. Na actualidade ocu-
pa o terceiro posto entre os países do mun-
 do, pero en dura competencia con China.
 esta situación explica a enorme importan-
   do turismo na economía española.
O turismo na economía española
                        3. Principais zonas turísticas.

                        Históricamente potenciouse un turismo de sol
                         e praia; polo que é coherente que as CC. AA.
                         costeiras e de temperaturas suaves, mante-
                         nan unha alta densidade turística, principal-
                        mente as ubicadas na costa mediterránea e as
                              Illas Canarias e Baleares.
4. Procedencia dos turistas.

A maior afluencia de turistas a España pro-
 cede dos países da U. E. , dentro dela os
 nosos mellores clientes son, por esta
  orde: ingleses, alemáns e franceses.
 Entre os países non europeos destaca a
   presencia de estadounidenses.
O turismo interno
                           1. Turismo dos españois en España.

                           A gran maioría dos turistas españois decánta-
                           se polo turismo interno e diríxense ás comu-
                            nidades que teñen litoral, xunto con Madrid,
                              Castela-León e Castela-A Mancha.
2. Turismo dos españois no estranxeiro.

As viaxes dos españois ao estranxeiro son clara-
mente inferiores e os principais destinos son os
 países europeos: Inglaterra, Francia, Italia...
Os impactos do turismo

1. Impactos positivos
 a) Creador de emprego.       b) Efecto multiplicador sobre a    c) Nivelador da balanza de paga-
                    economía.               mentos.
             Zonas
             vinícolas
            de Españad) Transvasa rendas entre CC. AA.  e) Incentiva a mellora das infraes-  f) Dinamiza culturalmente á so-
                    truturas.               ciedade.
Os impactos do turismo

2. Impactos negativos
                     2. Colonialismo
      1. Estacionalidade                  3. Saturación
                      turístico
    4. Degradación ambiental              5. Banalización cultural
O turismo en Galicia
                       O turismo en Galicia

1. Modalidades turísticas
   1. Turismo de sol e praia: Concéntrase nas             2. Turismo cultural: Realízase fundamental-
       Rías de Arousa, Pontevedra e Vigo                   mente en Compostela.
3. Turismo rural: Está estendido por  4. Turismo de balneario: En Monda-       5. Turismo deportivo: Baséase no
     todo o territorio.           riz, C. de Reis, A Toxa, Verín.    sendeirismo, golf, navegación, neve.
O turismo en Galicia
                    O turismo en Galicia


As zonas turísticas de Galicia
  O turismo en Galicia presenta as mesmas
  O turismo en Galicia presenta as mesmas
  características que no resto do Estado.
   características que no resto do Estado.
   Aínda que cun volume inferior, acada
    Aínda que cun volume inferior, acada
  o 11% do PIB galego, pero tamén sofre
   o 11% do PIB galego, pero tamén sofre
     unha elevada estacionalidade.
     unha elevada estacionalidade.
  O tipo de turismo máis practicado é o de
  O tipo de turismo máis practicado é o de
   Sol e praia, que se concentra nas Rias
   Sol e praia, que se concentra nas Rias
  Baixas, por mor da benevolencia do cli-
  Baixas, por mor da benevolencia do cli-
  ma. As terras de Santiago reciben a maior
  ma. As terras de Santiago reciben a maior
  parte do turismo cultural. O turismo de
   parte do turismo cultural. O turismo de
  montaña céntrase nas Montañas Orien-
   montaña céntrase nas Montañas Orien-
   tais e Sur Orientais, mentres que o tu-
   tais e Sur Orientais, mentres que o tu-
  rismo rural espállase por todo o territo-
   rismo rural espállase por todo o territo-
            rio.
             rio.
Os novos modelos de turismo

Baséanse no concepto de turismo sostible e definido no Plan do Turismo Español Horizonte
2020.


O turismo sostible caracterízase por:
  1. Minimización do turismo de sol e praia    2. Respecto ao medio natural, cultural e so-
                            cial.
    3. Potencia o turismo de calidade.        4. Diversificación da oferta turística.
1 of 21

Recommended

15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión by
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesiónIsmael Vide González
444 views20 slides
R. sacra by
R. sacraR. sacra
R. sacraIsmael Vide González
813 views63 slides
16. un mundo en crise by
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en criseIsmael Vide González
672 views20 slides
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo by
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzoO espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzo
O espazo urbano. Puri Pérez. Primeiro de marzopuribouzas
752 views115 slides
8. O sistema urbano by
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbanoIsmael Vide González
828 views12 slides
17. a nova orde mundial. by
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.Ismael Vide González
769 views26 slides

More Related Content

More from Ismael Vide González

4. Paisaxes naturais by
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturaisIsmael Vide González
810 views57 slides
13. transportes e comunicacións. by
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.Ismael Vide González
392 views13 slides
12. A terciarización da economía. by
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.Ismael Vide González
613 views14 slides
11. os espazos industriais. by
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.Ismael Vide González
452 views20 slides
10. r. mineiros e enerxéticos. by
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.Ismael Vide González
560 views15 slides
9. actividades agrarias e pesqueiras. by
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.Ismael Vide González
670 views19 slides

More from Ismael Vide González(20)

14. os espazos turísticos.

 • 1. Tema 14 Os espazos turísticos Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo
 • 2. O lecer na socie- dade actual É unha característica da sociedade ac- É o tempo libre dunha persoa no que de- tual nos países desenvolvidos, que senvolve actividades diferentes ás súas demanda tempo para o lecer. ocupacións profesionais, familiares e so- ciais. Aparece nas sociedades industriais e Ten tres funcións: descanso, diversión non nas agrarias. Amplíase grazas ao e desenvolvemento persoal. desenvolvemento técnico e socioeco- nómico.
 • 3. Definición de turismo 1. Son as actividades que realizan as 2. A esencia do turismo é a viaxe. persoas durante as súas viaxes e esta- Todo aquel que viaxa é de- días en lugares distintos aos do seu nominado viaxeiro, pero segundo a ámbito habitual, por un período de tem- razón ou motivo do seu desprazamento, po inferior a un ano con fins de lecer, pode ser excluído de ser considerado negocios ou outros motivos. turista 3. Os viaxeiros visitantes, que visitan 4. Os viaxeiros visitantes que visitan un lugar para os efectos turísticos, un lugar para os efectos turísticos, poden ser turistas se pernoctan. poden ser excursionistas se non per- noctan.
 • 4. Clasificación do turismo A) Segundo as motivacións do turista 1. Turismo de sol e praia 2. Turismo deportivo 3. Turismo cultural É aquel vinculado á práctica depor- É o máis importante en España, pero Engloba diversas prácticas turísti- tiva: cicloturismo, trekking, golf... causa grandes impactos ambientais tamen á asistencia a acontecemen- cas: visitar museos, edificios his- no litoral. tos deportivos. tóricos, participar en festas... 4. Turismo relixioso 5. Turismo de negocios 6. Turismo formativo Ligado ao feito de que todas as reli- Orixinado pola asistencia a feiras, Engloba os desprazamentos por es- xións teñen os seus lugares de cul- congresos e convencións, ou a reu- tudios, ou actividades formativas en to e peregrinación. nións empresariais. xeral.
 • 5. Clasificación do turismo B) Segundo as características dos turistas A) Segundo as motivacións do turista 1. Turismo xuvenil 2. Turismo familiar 3. Turismo escolar 4. Turismo de singles 5. Turismo da terceira idade
 • 6. Clasificación do turismo C) Segundo a orixe das persoas 1 Turismo doméstico ou interno Turismo receptor Turismo emisor Protagonizado polos residentes dun país O dos procedentes doutro país distin- O dos residentes do país de referencia que viaxan dentro do seu propio país. to ao país de referencia. cando viaxan a outros países. 2 Turismo interior Turismo nacional Turismo internacional Orixinado polo turismo interno e o Composto polo turismo interno e o Formado polo turismo receptor e o receptor emisor emisor
 • 7. Clasificación do turismo D) Segundo a oferta turística 1. Turismo fordista 2. Turismo posfordista Baséase na homoxeneización do produto turístico Pretende a personalización e singularización para para un consumo masivo e a un prezo accesible. ofertar actividades turísticas máis selectas e caras.
 • 8. A historia do turismo 1. Ata o século XVIII As viaxes de Eneas Peregrinos a Compostela Descubridores e conquistadores O turismo existiu desde a Anti- s O turismo existiu desde a Anti- s moi reducidos: comercio, pere- guidade, se ben non existía a moi reducidos: comercio, pere- guidade, se ben non existía a Durante a Idade Media xurdiu grinacións, negocios, saúde... terminoloxía asociada saúde... grinacións, negocios, ás via- terminoloxía asociada ás via- Co Renacemento as motiva- con forza o interese por pere- xes. O turismo desta época xes. O turismo desta época cións para viaxar ampliáronse grinar aos lugares santos cris- estaba reservado a poucas cla- estaba reservado a poucas cla- e os grandes descubrimentos tiáns: Roma, Canterbury, Terra ses sociais e tiña uns motivos ses sociais e tiña uns motivos espertaron a curiosidade por Santa e Santiago de Composte- moi reducidos: comercio, pere- moi reducidos: comercio, pere- coñecer outros mundos. la. grinacións, negocios, saúde... grinacións, negocios, saúde...
 • 9. A historia do turismo 2. Séculos XIX e XX Barco de vapor a) Século XIX Os avances tecnolóxicos no transporte: como o barco de vapor e o ferrocarril e os avances organizativos: como os pri- meiros paquetes de viaxes de Thomas Cook ou ea edición das primeiras guías turísticas de Karl Baedeker, puxeron as bases do turismo actual. Thomas Cook Karl Baedeker Ferrocarril Avión b) Século XX Foi a revolución do turismo. A con- quista das vacacións pagadas e o desenvolvemento dos transportes, co avión, autobús, automóbil e, ul- timamente, o tren de alta velocidade, xunto coa redución dos billetes de avión, abriron as posibilidades de via- xar a un público cada vez máis amplo. Vacacións pagadas Autobús
 • 10. Organismos e institucións turísticas 1. NIVEL INTERNACIONAL O máximo organismo do turismo a nivel internacional é a Organización Mundial do Turismo (OIT); axencia da ONU que promociona e orienta o desenvolvemen- to do turismo no mundo. 2. NIVEL NACIONAL As competencias de turismo do go- berno central son asumidas pola Secretaría de Turismo, que depen- de, na actualidade, do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. 3. NIVEL AUTONÓMICO As competencias en turismo están trans- feridas ás CC.AA. En Galicia asúmeas a Conselleria de Cultura e Turismo, que re- cibe axudas da U.E. a través do Progra- ma Leader para o turismo rural.
 • 11. Os compoñentes da oferta turística 1. A oferta básica: a) Recursos turísticos: b) Empresas turísticas: c) Infraestruturas turísticas: Naturais Axencia de viaxes Estradas Culturais Transportes Aeroportos
 • 12. Os compoñentes da oferta turística 2. A oferta complementaria Está configurada polas empresas e os servizos que poden ser utiliza- dos polos turistas nos seus desprazamentos e viaxes. Camping Golf Rafting Parque temático Piscina Cafetería/discoteca
 • 13. O turismo internacional Xira arredor das seguintes ideas clave: 1. Fluxos turísticos 2. Factores do turismo 1. Xeográficos: o clima 2. A industria turística: promoción 3. Histórico/culturais: relacións metrópole- colonia. 3. Países receptores 4. Riscos naturais e xeopolíticos como factores Afectan negativamente Atentado do 11 de marzo Maio de 2011: crise do pe- de 2004 en Madrid pino español
 • 14. O turismo na economía española 1. O desenvolvemento turístico. O turismo na estrutura económica de España ten unha tendencia ao crecemento desde os anos 50 do século XX. En 2007 a cifra de vi- sitantes estranxeiros situouse en máis de 99 millóns. A pesar disto, na actualidade aprecia- se unha ralentización no ritmo de chegadas que obrigará a reformas estructurais no sec- tor. 2. España, potencia turística. España ocupa desde hai décadas unha po- sición de liderado como zona receptora do turismo internacional. Na actualidade ocu- pa o terceiro posto entre os países do mun- do, pero en dura competencia con China. esta situación explica a enorme importan- do turismo na economía española.
 • 15. O turismo na economía española 3. Principais zonas turísticas. Históricamente potenciouse un turismo de sol e praia; polo que é coherente que as CC. AA. costeiras e de temperaturas suaves, mante- nan unha alta densidade turística, principal- mente as ubicadas na costa mediterránea e as Illas Canarias e Baleares. 4. Procedencia dos turistas. A maior afluencia de turistas a España pro- cede dos países da U. E. , dentro dela os nosos mellores clientes son, por esta orde: ingleses, alemáns e franceses. Entre os países non europeos destaca a presencia de estadounidenses.
 • 16. O turismo interno 1. Turismo dos españois en España. A gran maioría dos turistas españois decánta- se polo turismo interno e diríxense ás comu- nidades que teñen litoral, xunto con Madrid, Castela-León e Castela-A Mancha. 2. Turismo dos españois no estranxeiro. As viaxes dos españois ao estranxeiro son clara- mente inferiores e os principais destinos son os países europeos: Inglaterra, Francia, Italia...
 • 17. Os impactos do turismo 1. Impactos positivos a) Creador de emprego. b) Efecto multiplicador sobre a c) Nivelador da balanza de paga- economía. mentos. Zonas vinícolas de España d) Transvasa rendas entre CC. AA. e) Incentiva a mellora das infraes- f) Dinamiza culturalmente á so- truturas. ciedade.
 • 18. Os impactos do turismo 2. Impactos negativos 2. Colonialismo 1. Estacionalidade 3. Saturación turístico 4. Degradación ambiental 5. Banalización cultural
 • 19. O turismo en Galicia O turismo en Galicia 1. Modalidades turísticas 1. Turismo de sol e praia: Concéntrase nas 2. Turismo cultural: Realízase fundamental- Rías de Arousa, Pontevedra e Vigo mente en Compostela. 3. Turismo rural: Está estendido por 4. Turismo de balneario: En Monda- 5. Turismo deportivo: Baséase no todo o territorio. riz, C. de Reis, A Toxa, Verín. sendeirismo, golf, navegación, neve.
 • 20. O turismo en Galicia O turismo en Galicia As zonas turísticas de Galicia O turismo en Galicia presenta as mesmas O turismo en Galicia presenta as mesmas características que no resto do Estado. características que no resto do Estado. Aínda que cun volume inferior, acada Aínda que cun volume inferior, acada o 11% do PIB galego, pero tamén sofre o 11% do PIB galego, pero tamén sofre unha elevada estacionalidade. unha elevada estacionalidade. O tipo de turismo máis practicado é o de O tipo de turismo máis practicado é o de Sol e praia, que se concentra nas Rias Sol e praia, que se concentra nas Rias Baixas, por mor da benevolencia do cli- Baixas, por mor da benevolencia do cli- ma. As terras de Santiago reciben a maior ma. As terras de Santiago reciben a maior parte do turismo cultural. O turismo de parte do turismo cultural. O turismo de montaña céntrase nas Montañas Orien- montaña céntrase nas Montañas Orien- tais e Sur Orientais, mentres que o tu- tais e Sur Orientais, mentres que o tu- rismo rural espállase por todo o territo- rismo rural espállase por todo o territo- rio. rio.
 • 21. Os novos modelos de turismo Baséanse no concepto de turismo sostible e definido no Plan do Turismo Español Horizonte 2020. O turismo sostible caracterízase por: 1. Minimización do turismo de sol e praia 2. Respecto ao medio natural, cultural e so- cial. 3. Potencia o turismo de calidade. 4. Diversificación da oferta turística.