Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

10. A RevolucióN Rusa

 1. A Revolución Rusa e o Estado Socialista.1917-1945 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas do Morrazo (Pontevedra)
 2. A Rusia tsarista O tsar de Rusia Nicolás II (1894-1917) Réxime semifeudal Monarquía absoluta Aristocracia latifundista Campesiñado pobre Burguesía reducida Proletariado emerxente Campesiños rusos en 1912 O poder procede de Deus O tsar goberna por decreto (Ucase) A Duma (parlamento) non se reune Economía agraria de subsistencia Industrialización limitada Forte presencia de capital estranxeiro
 3. A oposición ao tsarismo Forzas políticas protagonistas do proceso revolucionario Ideoloxía: Partidos e dirixentes: Apoio social: Programa político: Liberal Constitucional democrático (Monárquico) Milioukov Burguesía Instauración dun réxime parlamentario occidental; sostemento da guerra; reunión dunha asemblea contituínte Socialista Socialista moderado (Republicano) Kerensky Intelectuais Pequena burguesía Partido Social-Revolucio- Nario (PSR) V. Tchernov Intelligentsia Campesiñado Antimarxista. Reforma agraria: Confiscación e reparto de terras. Estado federal Marxista POSDR G. Plejanov Menxeviques Martov Proletariado obreiro. Marxistas. Alianza provisional cos liberais. Bolxeviques Lenin Proletariado obreiro Inmediata dictadura do proletariado e co- lectivización dos medios de produción. Anarquista Populistas M. Bakunin Obreiros e campesiños Rexeitamento do Estado e da dictadura do proletariado. Utilización da violencia.
 4. A Revolución de 1905 As causas - A derrota militar fronte ao Xapón en 1905. - Crise económica e Malestar social. Sectores sociais que participan na revolución Obreiros industriais das cidades. Estudiantes. Soldados e oficiais da mariña. Creación de “soviets” (consellos) Desenvolvemento - Manifestacións e folgas. - O “domingo sanguento”. - A sublevación do acoirazado Potemkin Manifesto de outubro: Creación dunha asemblea lexislativa. Liberdade de prensa en reunión. Ampliación do dereitoao voto. Supresión de impostos. Conse Cuen cias
 5. A Revolución de 1917 (1) A revolución burguesa de febreiro 1. O estalido revolucionario: - Malas condicións económicas e sociais producidas pola guerra. - Folga xeral. - O exercito súmase á revolta. - Abdicación do tsar Nicolao II. Folga en Petrogrado. Febreiro de 1917 2. O goberno provisional burgués: - Decreta: Amnistía. Recoñecemento de dereitos sindicais. Nova Constitución. A continuidade na guerra. Dualidade de poderes: G. Provisional – intereses da burguesía Soviet de Petrogrado-intereses do proletariado G. E. Lvov Lenin arengando ás masas en Petrogrado 3. O fracaso do goberno provisional. - Decepción das masas obreiras e campesiñas. - Os campesiños seguían a reclamar terras. - Os obreiros esixían melloras laborais. - Colectivamente reclamábase a saída da guerra. - Lenin publica as Teses de abril , onde reclamaba todo o poder para os soviets.
 6. A Revolución de 1917 (2) A revolución socialista de outubro Provocada pola decepción das masas populares coas decisións do goberno provisional de Lvov. O goberno provisional de Kerenski: - Continuaron as revoltas das masas populares. - Riga é conquistada polos Alemáns. - Golpe de Estado do xe- neral Kornilov. - Os soviets fan fracasar o golpe de Estado. - Lenin decide tomar o poder. A. Kerenski O primeiro goberno bolxevique: - Lenin, presidente do Con sello de Comisarios do Pobo (goberno) - Primeiras medidas: * Decreto sobre a paz. * Decreto sobre a terra. * Decreto sobre as em- presas industriais. * Decreto sobre as na- cionalidades. V. I. Lenin
 7. A Guerra Civil (1918-1921) Supón o enfrontamento entre Pyotr N. Wrangel Exercito Branco: - Defende os intereses burgue ses e zaristas. - Recibe apoio exterior. - Practicou o bloqueo económi co a Rusia. - Estivo comandado polo xene ral Pyotr N. Wrangel. León Trostki Exercito Vermello: - Defende a revolución comunista. - Foi unha formación militar moi eficaz. - Gañou o apoio masivo do campesiñado. - Obtivo grandes éxitos mi litares fronte ao inimigo. - Estivo comandado por L. Trostki.
 8.  
 9. A estructuración do Estado soviético Caracterízase por Centralización do poder Desaparece a demo cracia. Eliminanse os partidos políticos e a Checa ou policia política reprime as disensións. Preeminencia do Partido Comunista A organización do Es tado levouse a cabo baixo a orientación do Partido Bolxevi que. En 1918 pasou a chamarse Partido Comunista (PCUS) Dictadura do proletariado O poder pasou a recaer nunha única institución: o Partido Comunista, que non sufría oposici on nin control parlamen tario, pois o réxime non recoñecía as liberdades República federal O Estado organízase de xeito federal para acoller a diversidade etnica. Denominouse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Nova Constitución Aprobouse en 1924. Consagraba unha estructura piramidal do poder e conce día un gran poder ao Partido Comu nista.
 10. O comunismo de guerra Pretende Obter recursos para a guerra civil Por medio de Nacionalización Requisa Monopolio Supresión de Industrias Transportes de Productos agrarios do Comercio de cereais do Mercado libre Provoca Descontento e revoltas Descenso da produción Perda de valor da moeda Como a Sublevación de Kronstatd Na Industria Agricultura Que xera Inflación Camión ruso de 1919 Manifestación de obreiros en 1918
 11. Consecuencias internacionais da revolución A revolución Causou un Un forte impacto en Europa Como Revolucións: En Alemaña e Hungría, motivadas pola crise econó- mica. Foron reprimidas polo exercito ou pola inter- vención estranxeira. A de Alemaña coñeceuse co nome de espartaquista e foi liderada por Rosa Lu- xemburgo . Tamén A creación da III internacional: Coa fin de revitalizar o movememen- to obreiro. En 1919 celebrouse o seu primeiro congreso ou Komintern , pre- sidido polo ruso G. E. Zinoviev . Este congreso provocou a escisión do movemento obreiro entre socialistas (reformistas) e comunistas (revolucio- narios) Grigorii Ovseyevich Zinoviev, Presidente do Komintern. (1883- 1936) O pánico vermello: Aglutinou a sectores tradicionais que se sentiron ameazados polos sectores de esquerda. O cartel advírtelle ao pobo bávaro do perigo de que a lapa bolxevi- que prendese en Munic. Ou
 12. A Nova Política Económica (NEP) Lenin e delegados do X Congreso do PCUS O X CONGRESO DO PARTIDO COMUNISTA (1921) a proposta de Lenin aprobou novas directrices econó micas que substituiran o Comunismo de Guerra (1918-1921). Estas propostas chamáronse... Nova política económica (NEP) Ten como obxectivo básico: reconquistar os campesiños para a causa revolucionaria Basease en: - Unha economía mixta: elementos comunistas e capitalistas. - Desnacionalización de empresas artesanais e industriais. - O Estado conserva o monopolio dos transportes, o comercio exte- rior, a banca e as grandes em- presas. Provoca: A recuperación da produción na agri- cultura e na indus- tria. Campesiños rusos en 1921 Fábrica de porcelanas en 1921
 13. A era stalinista. (1925-1953) A morte de Lenin en 1924 desencadea .... Loitas polo poder entre: Iósif Stalin Lev Trotski Concibía o Partido Comunista como unha organización na que debían ter cabida as dife- rentes correntes de opinión sobre a construción do socia- lismo. Defendía a idea da Re- volución permanente , que in- tentaba extender a revolución socialista fora de Rusia. Goza- ba de gran prestixio como or- ganizador do exercito vermello. Pola contra, non admitía deba- tes internos nin desviacións das directrices oficiais do partido. Defendeu, ademáis, que había que dedicar toda a enerxía a construir o socialismo nun só país , é dicir, en Rusia, como paso previo a unha posible in- ternacionalización posterior. para Stalin o esencial era a ambición de poder. O definitivo triunfo de Stalin supuxo a expulsión de Trot- ski do partido e do país e a concentración do poder nas máns duns poucos dirixentes e, máis tarde, nas do propio Stalin en exclusiva.
 14. A planificación económica stalinista Baséase no Gosplan (1927) Que deseña os Plans quinquenais E foron Primeiro Plan Quinquenal (1928-1932) Segundo Plan Quinquenal (1933-1937) Terceiro Plan Quinquenal (1938-1942) Pretendía A industrialización acelerada Para conseguila impulsou A colectivización agraria A industria pesada A produción de enerxía Favoreceu Industria lixeira I. de bens de consumo Foi interrompido pola 2ª Guerra Mundial Que obrigou ao Impulso da Industria bélica Rusia convértese non país industrializado
 15. As depuracións políticas na época de Stalin Foron constantes no sta- linismo, que utilizou a po- licía política (NKVD) co- mo instrumento represor. 1. Plantexamento da cuestión: 2. Causas da situa- ción: Existencia de grandes diferencias entre a no- menklatura (élite diri- xente) e o resto da po- boación. 3. Consecuencias: - Aparición da disidencia, as purgas e os gulags . - Reforzamento do poder do PCUS. - Exaltación e mitificación da figura de Stalin. Gulag Nomenklatura
Advertisement