SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
В українському письменстві, культурі Середньовіччя почергово 
розвинулися два напрямки – монументалізм і орнаменталізм. 
Монументалівзм – ІХ-ХІІ ст 
Для мистецтва цього напрямку характерні: 
1. Масштабність, величавість, суворість. 
2. Незначна кількість формальних прикрас: паралелізм сусідніх речень, 
думок, алітерації, порівняння. 
3. чіткість, простота композиції. 
4. Християнський оптимізм. 
5. Державницька ідеологія. 
6. Зосередження уваги на змісті.
Серед визначних творів монументально напрямку: 
- «Повість минулих літ» 
- «Повчання дітям» Володимира Мономаха 
- Проповіді Феодосія Печерського 
- «Житіє Феодосія Печерського» 
- «Слово про закон благодать» Митрополита Іларіона 
- «Житіє Бориса і Гліба»
Орнаменталізм – ХІІ-ХІІІ ст 
На зміну монументалізму прийшов новий напрям – 
орнаменталізм. Основні риси: 
1. Мозаїчність та багатотематичність творів. 
2. Погляд на світ як на систему символів. 
3. Багата тропіка: гіперболи, фольклорні постійні епітети. 
4. Складна, заплутана синтаксична побудова тексту. 
5. На зміну оптимізмові приходить песимізм.
Зразки цього напряму: 
Героїчна поема «Слово про похід Ігорів», проповіді 
Кирила Туріського та Серапіона, Києво-Печерський 
патерик, Київський літопис, Галицько-Волинський 
літопис.
У ХІV–ХV ст. українські землі були спустошені 
турецькими й татарськими ордами, унаслідок чого 
ослаблена країна була поділена сусідами: Галичину 
захопили поляки, Закарпаття — угорці. Для захисту 
своїх земель наш народ створив збройні сили — 
козацтво, яке прославилося на всю Європу, адже 
захистило від турків і татар слов’янські землі.
Братства 
 Наприкінці ХVІ ст. в Україні виникають численні громадсько-політичні й 
освітні організації, відомі як братства. 
 Братські товариства засновувалися, як правило, при православних церквах. Отже, 
до певної міри вони були й релігійними організаціями,хоча їхня діяльність 
уважалася здебільшого світською. 
 До братств належали переважно купці, ремісники й простолюд. Ці організації 
мали свій суд, скарбницю, вони засновували школи й друкарні, а деякі опікувалися 
хворими й нужденними, будували лікарні й притулки для бідних. 
 В Україні найстарішим є Львівське Успенське братство, яке в 1585 р. 
організувало школу, де навчалися й викладали відомі діячі культури (Памво 
Беринда, Йов Борецький, Кирило Транквіліон-Ставровецький). 
 Важливу роль у громадському житті відігравали братства, що виникли в 
Дрогобичі, Києві, Луцьку, Перемишлі. 

Київська академія 
 Серед усіх братських 
шкіл найбільше значення 
мала Київська, заснована 
в 1632 р. в статусі колегії. 
Нею опікувався 
митрополит Петро Могила, 
після смерті якого заклад 
було перейменовано на 
його честь.
Циркульний (Ковніровський) 
корпус Києво-Могилянської 
академії споруджено у три 
етапи: в 1899 році збудовано 
перший поверх, у 1904 — 
добудовано другий, а в 1953 
споруда стала триповерховою 
і набула сучасного вигляду.
1. Саме Києво-Могилянська академія, перша вища школа 
східних слов’ян, дала світові філософа й письменника 
 Григорія Сковороду 
 Григорій Сковорода 
 (1722 — 1794) 
 1738 р. —вступає 
 до Києво-Могилянської 
 Академії.
 ученого Михайла Ломоносова 
Миха́ 
йло Васи́ 
льович 
Ломоно́ 
сов 
(8 (19) листопада 1711 — 4 (15) 
квітня 1765) — росiйський 
вчений-натураліст, геохімік, 
поет, реформатор російської 
мови.
 Композиторів: 
 Максима Березовського 
 Дмитра Бортнянського
 архітектора Івана Григоровича-Барського 
За проектами архітектора в Києві були 
побудовані: Покровська Церва – 1766р 
Церва Миколи Набережного
державних і військових діячів: Івана Мазепу та Семена 
Палія 
Народився визначний український 
воєнначальник у Борзні (тепер 
Чернігівська область) в козацькій 
родині. Вчився у Києво- 
Могилянській Колегії 
Мазепа Іван Степанович — гетьман 
України (1687—1709 рр.); видатний 
державно-політичний і культурний діяч 
кінця XVII — поч. XVIII ст. 
Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці 
(нині Білоцерківський район Київської 
області).
 У ХVІІ ст. подібні заклади виникають у 
Переяславі, Чернігові, Харкові, 1661 р. у 
Львові відкривається університет. Про 
високий рівень освіти в Україні залишив 
спогад сирійський мандрівник Павло 
Алепський, приємно здивований чудовою 
рисою українців: «Усі вони, за винятком 
небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і 
дочок, уміють читати… У землі козаків усі 
діти вміють читати, навіть сироти». 

Книгодрукування 
 У ХV ст. в Україні розквітає 
книгодрукування. Засновником 
українського друкарства став 
Святополк Фіоль, який у 1491 р. 
видав дві книжки слов’янською 
мовою для потреб українців (ці 
книжки — Октоїх і Часослов — 
були опубліковані в Кракові). У 
другій половині ХVІ ст. друкарні 
виникають по всіх українських 
землях — у Львові, Острозі, 
Перемишлі, Луцьку, Житомирі, 
Чернігові, Почаєві та інших 
містах.
Сторінки «Октоїха» Фіоля (1491)
«Часослов» Святополка Фіоля
 Найбільшою українською книговидавничою 
установою в той час була друкарня Києво- 
Печерської лаври, яка за перші п’ятнадцять років 
свого існування надрукувала сорок книжок, з-поміж 
яких значну частину становили монументальні 
видання на п’ятсот–тисячу п’ятсот сторінок. 
Розвиткові нашого книговидавництва сприяв 
славетний Іван Федоров, який у 1574 р. надрукував у 
Львові «Буквар» і «Апостол», а ще через сім років в 
Острозі — Біблію.
 Будинок колишньої друкарні Києво-печерської 
лаври. 
 ЗАРАЗ ТУТ — МУЗЕЙ КНИГИ ТА ДРУКАРСТВА
Іван Федорович (Іван Феодорович, Іван Федоров) (1510 - 1530) — діяч 
східнослов'янської культури, один із перших (після Швайпольта Фіоля та Франциска 
Скорини) східнослов'янських типографів, а також гравер, інженер, ливарник.
Автограф Федоровича з 23 липня 1583
Ренесанс і бароко 
 У ХІV–ХV ст. у Європі починається Ренесанс (від латин. 
renascor — відроджуюсь) — епоха Відродження 
західноєвропейського мистецтва й літератури, що прийшла 
на зміну епосі Середньовіччя. Основною рисою Ренесансу 
є повернення в мистецтві до античних зразків, проникнення 
науки в закони світобудови. У цей час у літературі панує 
латинська мова, повертається античний ідеал краси, 
особлива увага звертається на цінність 
людської особистості, звільнення її від середньовічних догм.
 Ренесанс спочатку виник в Італії, значно пізніше 
поширився в інших європейських країнах. До України 
Ренесанс дійшов із запізненням. У нашій культурі він не 
охопив усіх видів мистецтва, а існував у ХVІ ст. як 
окрема естетична течія, яка в першій половині ХVІІ ст. 
злилася з українським бароко. Найскладніша проблема 
для кожного періоду — вироблення власного 
літературного стилю — так і не була розв’язана. 
Найвідомішим представником українського 
літературного ренесансу є Павло Русин, який писав 
латиною (відома його поетична збірка «Пісні Павла 
Русина з Кросна», яка побачила світ 1509 р. у Відні).
 Каплиця Боїмів у Львові 
(1609—1615) — пам'ятка 
пізнього ренесансу в 
Україні 
У мистецтві Ренесанс — назва стилю, 
що прийшов на зміну готиці. В Україні 
на початку 16 — пол. 17 ст. за доби 
розвитку міст і зростання міщанського 
стану. Пам'ятки Ренесансу 
характеристичні насамперед для 
західної області України, зокрема для 
Львова, до якого приїздили 
кваліфіковані майстри з мистецьких 
центрів Італії і Німеччини
 Назву доби Ренесанс пишуть з великої літери, а 
назву стилю — з малої (пор.: доба Ренесансу, епоха 
Відродження; твір, написаний у стилі ренесансу, 
ренесансна архітектура).
Бароко 
 Бароко (від італ. barocco — вибагливий, химерний) — 
це стиль у європейському мистецтві (ХVІ ст.), що 
прийшов на зміну ренесансу. Бароко притаманні 
 урочистість, 
 пишність, 
 складність, 
 динамічність композиції, мінливість. 
 Літературі бароко властиве поєднання релігійних і 
світських мотивів, образів, тяжіння до різноманітних 
контрастів, метафоричності й алегоричності, 
прагнення вразити читача. Цей стиль особливо 
проявився в літературі й архітектурі нашої країни 
(наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.) і набув назви українське 
бароко (а ще козацьке бароко — у красному 
письменстві).
Найяскравішими представниками літературного бароко 
є : Іван Величковський і Лазар Баранович — у поезії, 
 
Іва́ 
н Величко́ 
вський (*близько 1630 
(?1651) — †1701? (1726)) — український 
письменник, поет, священик. Іван 
Величковський належить до майже зовсім 
невідомих українських письменників 
кінця XVII і початку XVIII ст. Перекладач 
і автор різних аскетичних творів, 
архімандрит Нямецького монастиря в 
Молдавії. 
Народився в 1620 р. в Україні. 
Навчався в школі Київського 
Братського Богоявленського 
монастиря. 
Остаточну освіту отримав у 
польських колегіях.
 Самійло Величко — у літописанні 
Народився у козацькій родині. 
Його батько, козак Василь 
Величко, належав до першої 
сотні Полтавського полку, був 
людиною грамотною, мудрою й 
шанованою, мав велику 
книгарню.
Феофан Прокопович — у драматургії 
Феофан Прокопович — визначний 
український діяч епохи бароко. 
Різносторонність обдарувань, 
енциклопедичність знань, видатні 
досягнення в галузі науки, 
політики, без сумніву дозволяють 
поставити його в ряд геніїв 
людства.
Помітні елементи бароко в полемічній творчості Івана Вишенського, про якого 
йтиметься згодом. 
 Вишенський Іван (між 
 1545 та 1550, м. Судова 
Вишня, нині Львівська 
обл. — після 1620) — 
письменник-полеміст. 
Представник раннього 
українського бароко. 
Автор послань 
та трактатів, головною 
темою яких є полеміка 
з католицизмом. 
Визначальною в його 
творчості була ідея 
вічного спасіння. 
1545—1620
Судова Вишня. 
Іван Вишенський.
 Потрібно згадати й про архітектуру бароко, адже 
вона представлена сьогодні багатьма зразками в Києві, 
Львові, Харкові, Новгороді-Сіверському, Глухові, 
Лубнах та інших містах і так само цікава, як і 
література цього стилю. Архітектурі бароко 
притаманні виразність, яскравість, контрастність, 
велика увага тут приділяється декоративним 
прикрасам, формам заломів стін і вікон. Передусім у 
барокові шати вдягалися великі міські храми.
 Велике значення надавалося й інтер’єру барокового храму. 
 Яскравими зразками барокової архітектури в Україні є брама 
Заборовського (колишній головний вхід до будинку 
київського митрополита на території Софійського собору в 
Києві; архітектор Й..Т. Шедель); будівлі Києво-Печерської 
лаври (архітектор С. Ковнір); собор Святого Юра у Львові 
(архітектор Б. Меретин); Андріївська церква й Маріїнський 
палац у Києві (архітектор В. Растреллі). Усі названі 
архітектурні об’єкти є шедеврами світового значення, а 
більшість із них перебуває під охороною ЮНЕСКО. 

Брама Заборовського
Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра
Андріївська церква 
Маріїнський палац
Ренесанс 
ХІV — 
початок 
ХVІІ ст. 
• повернення до зразків 
античного 
мистецтва (ідеалом стає краса 
форми); 
• увага до особистості, її 
внутрішнього 
світу, до життя простих людей; 
• поширення гуманістичних, 
волелюбних ідей; 
• заперечення середньовічних 
традицій 
Павло Русин, 
Себастіан Кльонович, 
Петро Скарга 
Бароко 
кінець 
ХVІІ– 
ХVІІІ ст. 
• повернення уваги до Бога як до 
вер шини досконалості; 
• поєднання краси духовної й 
фізичної, зовнішньої та 
внутрішньої; 
• бачення світу через контрасти 
й суперечності; 
• перенасичення художніми 
засобами (метафори, гіперболи, 
порівняння, антитези, алегорії 
тощо); 
• урочистість, мальовничість, 
пишна декоративність, 
динамічність композиції 
Іван Величковський, 
Григорій Грабянка, 
Григорій Сковорода, 
Феофан Прокопович; 
елементи бароко у творах Івана 
Вишенського
ренесанс

More Related Content

What's hot

вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкаHomichAlla
 
"Переводи і наслідування Осипа Шухевича"
"Переводи і наслідування Осипа Шухевича""Переводи і наслідування Осипа Шухевича"
"Переводи і наслідування Осипа Шухевича"РОМЦ БКР
 
Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...
Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...
Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...РОМЦ БКР
 
Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича
 Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича
Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича Дарницька Книгиня
 
традиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній українітрадиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній україніЧНВК №13
 
19ст. новаківський олекса живопис
19ст. новаківський олекса живопис19ст. новаківський олекса живопис
19ст. новаківський олекса живописOlgaVladychko
 
ванів.борис грінченко мовознавець
ванів.борис грінченко  мовознавецьванів.борис грінченко  мовознавець
ванів.борис грінченко мовознавецьivasenkooleksandra
 
Пам'ятники Т. Шевченку
Пам'ятники Т. ШевченкуПам'ятники Т. Шевченку
Пам'ятники Т. Шевченкуnatalia0803
 
маркіян шашкевич світоч галицької україни
маркіян шашкевич  світоч галицької українимаркіян шашкевич  світоч галицької україни
маркіян шашкевич світоч галицької україниOksanaTroshuna
 
Вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка
Вшанування пам'яті Т. Г. ШевченкаВшанування пам'яті Т. Г. Шевченка
Вшанування пам'яті Т. Г. ШевченкаБериславська 4
 
презентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проектпрезентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проектliliya2896
 
Поетеса з легіону безсмертних: Олена Теліга
Поетеса з легіону безсмертних: Олена ТелігаПоетеса з легіону безсмертних: Олена Теліга
Поетеса з легіону безсмертних: Олена ТелігаРОМЦ БКР
 
Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Tatyana Dudka
 
шевченко тарас біографія
шевченко тарас біографіяшевченко тарас біографія
шевченко тарас біографіяorestznak
 
19ст. труш іван живопис
19ст. труш іван живопис19ст. труш іван живопис
19ст. труш іван живописOlgaVladychko
 
Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "
Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "
Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "Петро Снигур
 

What's hot (20)

вшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченкавшанування пам'яті т.г.шевченка
вшанування пам'яті т.г.шевченка
 
"Переводи і наслідування Осипа Шухевича"
"Переводи і наслідування Осипа Шухевича""Переводи і наслідування Осипа Шухевича"
"Переводи і наслідування Осипа Шухевича"
 
Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...
Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...
Душа, що прагне у політ (до 70-річчя з дня народження Василя Васильовича Корш...
 
Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича
 Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича
Лицар духовної звитяги : до 340-річчя від дня народження Феофана Прокоповича
 
традиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній українітрадиції українського писанкарства в західній україні
традиції українського писанкарства в західній україні
 
19ст. новаківський олекса живопис
19ст. новаківський олекса живопис19ст. новаківський олекса живопис
19ст. новаківський олекса живопис
 
Флагмани української математичної культури
Флагмани української математичної культуриФлагмани української математичної культури
Флагмани української математичної культури
 
«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»
«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»
«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»
 
ванів.борис грінченко мовознавець
ванів.борис грінченко  мовознавецьванів.борис грінченко  мовознавець
ванів.борис грінченко мовознавець
 
Пам'ятники Т. Шевченку
Пам'ятники Т. ШевченкуПам'ятники Т. Шевченку
Пам'ятники Т. Шевченку
 
маркіян шашкевич світоч галицької україни
маркіян шашкевич  світоч галицької українимаркіян шашкевич  світоч галицької україни
маркіян шашкевич світоч галицької україни
 
Вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка
Вшанування пам'яті Т. Г. ШевченкаВшанування пам'яті Т. Г. Шевченка
Вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка
 
Книги про Чернівці та чернівчан: віртуальна книжкова виставка
Книги про Чернівці та чернівчан: віртуальна книжкова виставкаКниги про Чернівці та чернівчан: віртуальна книжкова виставка
Книги про Чернівці та чернівчан: віртуальна книжкова виставка
 
презентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проектпрезентація 4. шевченко і ххі ст.проект
презентація 4. шевченко і ххі ст.проект
 
Поетеса з легіону безсмертних: Олена Теліга
Поетеса з легіону безсмертних: Олена ТелігаПоетеса з легіону безсмертних: Олена Теліга
Поетеса з легіону безсмертних: Олена Теліга
 
Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"Урок "Шевченко-художник"
Урок "Шевченко-художник"
 
шевченко тарас біографія
шевченко тарас біографіяшевченко тарас біографія
шевченко тарас біографія
 
19ст. труш іван живопис
19ст. труш іван живопис19ст. труш іван живопис
19ст. труш іван живопис
 
Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "
Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "
Урок "Світова велич Т.Г.Шевченка "
 
Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1859–1938)
Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1859–1938)Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1859–1938)
Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1859–1938)
 

Viewers also liked

Українське народне весїлля
Українське народне весїлляУкраїнське народне весїлля
Українське народне весїлляivasenkooleksandra
 
ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийivasenkooleksandra
 
Леся Українка. Життя та творчість.
Леся Українка. Життя та творчість.Леся Українка. Життя та творчість.
Леся Українка. Життя та творчість.ivasenkooleksandra
 
давня літертура
давня літертура давня літертура
давня літертура ivasenkooleksandra
 
квітка основ яненко
квітка основ яненкоквітка основ яненко
квітка основ яненкоivasenkooleksandra
 

Viewers also liked (6)

Українське народне весїлля
Українське народне весїлляУкраїнське народне весїлля
Українське народне весїлля
 
ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицький
 
Леся Українка. Життя та творчість.
Леся Українка. Життя та творчість.Леся Українка. Життя та творчість.
Леся Українка. Життя та творчість.
 
давня літертура
давня літертура давня літертура
давня літертура
 
г. сковорода
г. сковородаг. сковорода
г. сковорода
 
квітка основ яненко
квітка основ яненкоквітка основ яненко
квітка основ яненко
 

Similar to ренесанс

2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць
2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць
2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козацьтаня чан
 
Українське бароко Поезія та музика .pptx
Українське бароко Поезія та музика .pptxУкраїнське бароко Поезія та музика .pptx
Українське бароко Поезія та музика .pptxTykhomirovaKaterina
 
Культура Польської держави 16-17 ст.
Культура Польської держави 16-17 ст.Культура Польської держави 16-17 ст.
Культура Польської держави 16-17 ст.Светлана Ковтун
 
українська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і барокоукраїнська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і барокоОлена Хомко
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяtshernyaevan
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяNatalija30
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяNatalija30
 
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinskiNayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinskimesnyanko
 
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinskiNayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinskimesnyanko
 
Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)
Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)
Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)Artur202
 
Культура Слобожанщини 18-20 ст.ppt
Культура Слобожанщини 18-20 ст.pptКультура Слобожанщини 18-20 ст.ppt
Культура Слобожанщини 18-20 ст.pptArtur202
 
1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі
1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі
1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіітаня чан
 
Нова українська література і театр
Нова українська література і театрНова українська література і театр
Нова українська література і театрAnatolii Barannik
 
Великі люди - бібліотекарі
Великі люди - бібліотекаріВеликі люди - бібліотекарі
Великі люди - бібліотекаріgavura_nata
 
Оригінальна література Київської Русі.pptx
Оригінальна література Київської Русі.pptxОригінальна література Київської Русі.pptx
Оригінальна література Київської Русі.pptxTykhomirovaKaterina
 
києво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменства
києво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменствакиєво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменства
києво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменстваtryvit
 

Similar to ренесанс (20)

2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць
2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць
2.2. культура україни другої половини хviі – хviіі ст. феномен козаць
 
Ukraina 14 19stі
Ukraina 14 19stіUkraina 14 19stі
Ukraina 14 19stі
 
Українське бароко Поезія та музика .pptx
Українське бароко Поезія та музика .pptxУкраїнське бароко Поезія та музика .pptx
Українське бароко Поезія та музика .pptx
 
Культура Польської держави 16-17 ст.
Культура Польської держави 16-17 ст.Культура Польської держави 16-17 ст.
Культура Польської держави 16-17 ст.
 
українська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і барокоукраїнська література ренесансу і бароко
українська література ренесансу і бароко
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
Тема 19
Тема 19Тема 19
Тема 19
 
Біблія - Книга Книг
Біблія - Книга КнигБіблія - Книга Книг
Біблія - Книга Книг
 
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinskiNayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
 
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinskiNayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
Nayvidatnishi predstavniki poeziyi_v_ukrayinski
 
Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)
Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)
Культура Слобожанщини (ХУІІІ – ХХ століття)
 
Культура Слобожанщини 18-20 ст.ppt
Культура Слобожанщини 18-20 ст.pptКультура Слобожанщини 18-20 ст.ppt
Культура Слобожанщини 18-20 ст.ppt
 
1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі
1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі
1.теорет. матеріал. українська культура другої половини хуіі
 
Мазепа
МазепаМазепа
Мазепа
 
Нова українська література і театр
Нова українська література і театрНова українська література і театр
Нова українська література і театр
 
Великі люди - бібліотекарі
Великі люди - бібліотекаріВеликі люди - бібліотекарі
Великі люди - бібліотекарі
 
Оригінальна література Київської Русі.pptx
Оригінальна література Київської Русі.pptxОригінальна література Київської Русі.pptx
Оригінальна література Київської Русі.pptx
 
києво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменства
києво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменствакиєво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменства
києво печерський патерик - пам'ятка українського духовного письменства
 

More from ivasenkooleksandra

ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийivasenkooleksandra
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова Україниivasenkooleksandra
 
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.ivasenkooleksandra
 
факультатив. народознавство
факультатив. народознавствофакультатив. народознавство
факультатив. народознавствоivasenkooleksandra
 
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уПро вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уivasenkooleksandra
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова Україниivasenkooleksandra
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи ivasenkooleksandra
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи ivasenkooleksandra
 

More from ivasenkooleksandra (18)

ванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицькийванів. андрей шептицький
ванів. андрей шептицький
 
звіт. христ.
звіт. христ.звіт. христ.
звіт. христ.
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова України
 
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
Народознавство. Ванів.звіт 2014-2015 н.р.
 
звіт
звітзвіт
звіт
 
факультатив. народознавство
факультатив. народознавствофакультатив. народознавство
факультатив. народознавство
 
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях уПро вивчення польської мови на факультативних заняттях у
Про вивчення польської мови на факультативних заняттях у
 
Свята Покрова України
Свята Покрова УкраїниСвята Покрова України
Свята Покрова України
 
60 ки 30
60 ки 3060 ки 30
60 ки 30
 
З Новим роком! 1
З Новим роком! 1З Новим роком! 1
З Новим роком! 1
 
Метод проектів
Метод проектівМетод проектів
Метод проектів
 
Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи Івасенко о.с.з досвіду роботи
Івасенко о.с.з досвіду роботи
 
івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи івасенко о.с.з досвіду роботи
івасенко о.с.з досвіду роботи
 
концепція
концепціяконцепція
концепція
 
вчитель року 2015
вчитель року 2015вчитель року 2015
вчитель року 2015
 
Леся Українка
Леся УкраїнкаЛеся Українка
Леся Українка
 
ліна костенко
ліна костенколіна костенко
ліна костенко
 
леся українка
леся українкалеся українка
леся українка
 

Recently uploaded

10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxssuser3258ce1
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfssuser7541ef1
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (16)

10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 

ренесанс

 • 1. В українському письменстві, культурі Середньовіччя почергово розвинулися два напрямки – монументалізм і орнаменталізм. Монументалівзм – ІХ-ХІІ ст Для мистецтва цього напрямку характерні: 1. Масштабність, величавість, суворість. 2. Незначна кількість формальних прикрас: паралелізм сусідніх речень, думок, алітерації, порівняння. 3. чіткість, простота композиції. 4. Християнський оптимізм. 5. Державницька ідеологія. 6. Зосередження уваги на змісті.
 • 2. Серед визначних творів монументально напрямку: - «Повість минулих літ» - «Повчання дітям» Володимира Мономаха - Проповіді Феодосія Печерського - «Житіє Феодосія Печерського» - «Слово про закон благодать» Митрополита Іларіона - «Житіє Бориса і Гліба»
 • 3. Орнаменталізм – ХІІ-ХІІІ ст На зміну монументалізму прийшов новий напрям – орнаменталізм. Основні риси: 1. Мозаїчність та багатотематичність творів. 2. Погляд на світ як на систему символів. 3. Багата тропіка: гіперболи, фольклорні постійні епітети. 4. Складна, заплутана синтаксична побудова тексту. 5. На зміну оптимізмові приходить песимізм.
 • 4. Зразки цього напряму: Героїчна поема «Слово про похід Ігорів», проповіді Кирила Туріського та Серапіона, Києво-Печерський патерик, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис.
 • 5. У ХІV–ХV ст. українські землі були спустошені турецькими й татарськими ордами, унаслідок чого ослаблена країна була поділена сусідами: Галичину захопили поляки, Закарпаття — угорці. Для захисту своїх земель наш народ створив збройні сили — козацтво, яке прославилося на всю Європу, адже захистило від турків і татар слов’янські землі.
 • 6. Братства  Наприкінці ХVІ ст. в Україні виникають численні громадсько-політичні й освітні організації, відомі як братства.  Братські товариства засновувалися, як правило, при православних церквах. Отже, до певної міри вони були й релігійними організаціями,хоча їхня діяльність уважалася здебільшого світською.  До братств належали переважно купці, ремісники й простолюд. Ці організації мали свій суд, скарбницю, вони засновували школи й друкарні, а деякі опікувалися хворими й нужденними, будували лікарні й притулки для бідних.  В Україні найстарішим є Львівське Успенське братство, яке в 1585 р. організувало школу, де навчалися й викладали відомі діячі культури (Памво Беринда, Йов Борецький, Кирило Транквіліон-Ставровецький).  Важливу роль у громадському житті відігравали братства, що виникли в Дрогобичі, Києві, Луцьку, Перемишлі. 
 • 7. Київська академія  Серед усіх братських шкіл найбільше значення мала Київська, заснована в 1632 р. в статусі колегії. Нею опікувався митрополит Петро Могила, після смерті якого заклад було перейменовано на його честь.
 • 8. Циркульний (Ковніровський) корпус Києво-Могилянської академії споруджено у три етапи: в 1899 році збудовано перший поверх, у 1904 — добудовано другий, а в 1953 споруда стала триповерховою і набула сучасного вигляду.
 • 9. 1. Саме Києво-Могилянська академія, перша вища школа східних слов’ян, дала світові філософа й письменника  Григорія Сковороду  Григорій Сковорода  (1722 — 1794)  1738 р. —вступає  до Києво-Могилянської  Академії.
 • 10.  ученого Михайла Ломоносова Миха́ йло Васи́ льович Ломоно́ сов (8 (19) листопада 1711 — 4 (15) квітня 1765) — росiйський вчений-натураліст, геохімік, поет, реформатор російської мови.
 • 11.  Композиторів:  Максима Березовського  Дмитра Бортнянського
 • 12.  архітектора Івана Григоровича-Барського За проектами архітектора в Києві були побудовані: Покровська Церва – 1766р Церва Миколи Набережного
 • 13. державних і військових діячів: Івана Мазепу та Семена Палія Народився визначний український воєнначальник у Борзні (тепер Чернігівська область) в козацькій родині. Вчився у Києво- Могилянській Колегії Мазепа Іван Степанович — гетьман України (1687—1709 рр.); видатний державно-політичний і культурний діяч кінця XVII — поч. XVIII ст. Народився 20 березня 1639 р. у с. Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області).
 • 14.  У ХVІІ ст. подібні заклади виникають у Переяславі, Чернігові, Харкові, 1661 р. у Львові відкривається університет. Про високий рівень освіти в Україні залишив спогад сирійський мандрівник Павло Алепський, приємно здивований чудовою рисою українців: «Усі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати… У землі козаків усі діти вміють читати, навіть сироти». 
 • 15. Книгодрукування  У ХV ст. в Україні розквітає книгодрукування. Засновником українського друкарства став Святополк Фіоль, який у 1491 р. видав дві книжки слов’янською мовою для потреб українців (ці книжки — Октоїх і Часослов — були опубліковані в Кракові). У другій половині ХVІ ст. друкарні виникають по всіх українських землях — у Львові, Острозі, Перемишлі, Луцьку, Житомирі, Чернігові, Почаєві та інших містах.
 • 18.  Найбільшою українською книговидавничою установою в той час була друкарня Києво- Печерської лаври, яка за перші п’ятнадцять років свого існування надрукувала сорок книжок, з-поміж яких значну частину становили монументальні видання на п’ятсот–тисячу п’ятсот сторінок. Розвиткові нашого книговидавництва сприяв славетний Іван Федоров, який у 1574 р. надрукував у Львові «Буквар» і «Апостол», а ще через сім років в Острозі — Біблію.
 • 19.  Будинок колишньої друкарні Києво-печерської лаври.  ЗАРАЗ ТУТ — МУЗЕЙ КНИГИ ТА ДРУКАРСТВА
 • 20. Іван Федорович (Іван Феодорович, Іван Федоров) (1510 - 1530) — діяч східнослов'янської культури, один із перших (після Швайпольта Фіоля та Франциска Скорини) східнослов'янських типографів, а також гравер, інженер, ливарник.
 • 22. Ренесанс і бароко  У ХІV–ХV ст. у Європі починається Ренесанс (від латин. renascor — відроджуюсь) — епоха Відродження західноєвропейського мистецтва й літератури, що прийшла на зміну епосі Середньовіччя. Основною рисою Ренесансу є повернення в мистецтві до античних зразків, проникнення науки в закони світобудови. У цей час у літературі панує латинська мова, повертається античний ідеал краси, особлива увага звертається на цінність людської особистості, звільнення її від середньовічних догм.
 • 23.  Ренесанс спочатку виник в Італії, значно пізніше поширився в інших європейських країнах. До України Ренесанс дійшов із запізненням. У нашій культурі він не охопив усіх видів мистецтва, а існував у ХVІ ст. як окрема естетична течія, яка в першій половині ХVІІ ст. злилася з українським бароко. Найскладніша проблема для кожного періоду — вироблення власного літературного стилю — так і не була розв’язана. Найвідомішим представником українського літературного ренесансу є Павло Русин, який писав латиною (відома його поетична збірка «Пісні Павла Русина з Кросна», яка побачила світ 1509 р. у Відні).
 • 24.  Каплиця Боїмів у Львові (1609—1615) — пам'ятка пізнього ренесансу в Україні У мистецтві Ренесанс — назва стилю, що прийшов на зміну готиці. В Україні на початку 16 — пол. 17 ст. за доби розвитку міст і зростання міщанського стану. Пам'ятки Ренесансу характеристичні насамперед для західної області України, зокрема для Львова, до якого приїздили кваліфіковані майстри з мистецьких центрів Італії і Німеччини
 • 25.  Назву доби Ренесанс пишуть з великої літери, а назву стилю — з малої (пор.: доба Ренесансу, епоха Відродження; твір, написаний у стилі ренесансу, ренесансна архітектура).
 • 26. Бароко  Бароко (від італ. barocco — вибагливий, химерний) — це стиль у європейському мистецтві (ХVІ ст.), що прийшов на зміну ренесансу. Бароко притаманні  урочистість,  пишність,  складність,  динамічність композиції, мінливість.  Літературі бароко властиве поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різноманітних контрастів, метафоричності й алегоричності, прагнення вразити читача. Цей стиль особливо проявився в літературі й архітектурі нашої країни (наприкінці ХVІІ–ХVІІІ ст.) і набув назви українське бароко (а ще козацьке бароко — у красному письменстві).
 • 27. Найяскравішими представниками літературного бароко є : Іван Величковський і Лазар Баранович — у поезії,  Іва́ н Величко́ вський (*близько 1630 (?1651) — †1701? (1726)) — український письменник, поет, священик. Іван Величковський належить до майже зовсім невідомих українських письменників кінця XVII і початку XVIII ст. Перекладач і автор різних аскетичних творів, архімандрит Нямецького монастиря в Молдавії. Народився в 1620 р. в Україні. Навчався в школі Київського Братського Богоявленського монастиря. Остаточну освіту отримав у польських колегіях.
 • 28.  Самійло Величко — у літописанні Народився у козацькій родині. Його батько, козак Василь Величко, належав до першої сотні Полтавського полку, був людиною грамотною, мудрою й шанованою, мав велику книгарню.
 • 29. Феофан Прокопович — у драматургії Феофан Прокопович — визначний український діяч епохи бароко. Різносторонність обдарувань, енциклопедичність знань, видатні досягнення в галузі науки, політики, без сумніву дозволяють поставити його в ряд геніїв людства.
 • 30. Помітні елементи бароко в полемічній творчості Івана Вишенського, про якого йтиметься згодом.  Вишенський Іван (між  1545 та 1550, м. Судова Вишня, нині Львівська обл. — після 1620) — письменник-полеміст. Представник раннього українського бароко. Автор послань та трактатів, головною темою яких є полеміка з католицизмом. Визначальною в його творчості була ідея вічного спасіння. 1545—1620
 • 31. Судова Вишня. Іван Вишенський.
 • 32.  Потрібно згадати й про архітектуру бароко, адже вона представлена сьогодні багатьма зразками в Києві, Львові, Харкові, Новгороді-Сіверському, Глухові, Лубнах та інших містах і так само цікава, як і література цього стилю. Архітектурі бароко притаманні виразність, яскравість, контрастність, велика увага тут приділяється декоративним прикрасам, формам заломів стін і вікон. Передусім у барокові шати вдягалися великі міські храми.
 • 33.  Велике значення надавалося й інтер’єру барокового храму.  Яскравими зразками барокової архітектури в Україні є брама Заборовського (колишній головний вхід до будинку київського митрополита на території Софійського собору в Києві; архітектор Й..Т. Шедель); будівлі Києво-Печерської лаври (архітектор С. Ковнір); собор Святого Юра у Львові (архітектор Б. Меретин); Андріївська церква й Маріїнський палац у Києві (архітектор В. Растреллі). Усі названі архітектурні об’єкти є шедеврами світового значення, а більшість із них перебуває під охороною ЮНЕСКО. 
 • 37. Ренесанс ХІV — початок ХVІІ ст. • повернення до зразків античного мистецтва (ідеалом стає краса форми); • увага до особистості, її внутрішнього світу, до життя простих людей; • поширення гуманістичних, волелюбних ідей; • заперечення середньовічних традицій Павло Русин, Себастіан Кльонович, Петро Скарга Бароко кінець ХVІІ– ХVІІІ ст. • повернення уваги до Бога як до вер шини досконалості; • поєднання краси духовної й фізичної, зовнішньої та внутрішньої; • бачення світу через контрасти й суперечності; • перенасичення художніми засобами (метафори, гіперболи, порівняння, антитези, алегорії тощо); • урочистість, мальовничість, пишна декоративність, динамічність композиції Іван Величковський, Григорій Грабянка, Григорій Сковорода, Феофан Прокопович; елементи бароко у творах Івана Вишенського