Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100550

96 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

100550

 1. 1. 10 20 . . na 82a, 18 ČeskoslovENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA vydáno 15. srpna 1861 vyloženo 15. září 1960 PATENTNÍ spis č. 100550 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. RNDr. VIKTOR KOŘÁN, PRAHA, vÁCLAV MORAVEC, NEBUŠICE, DAGMAR NEČASOVÁ, inž. GABRIEL SLAVÍK, inž. ANTONÍN ŽOHA a dr. JARMILA KOŘÁNOVÁ, PRAHA Způsob a zařízení na úpravu měkkých tvárných látek před sušením a jejich vrstvení na sušicí plochu Přihlášeno 28. dubna 1959 (PV 2495-59) Platnost patentu od 28. dubna 1959 Při sušení látek, které jsou v nesušeném stavu měkké, tvárné, jako jsou například vařené nebo pařené brambory a podobné plodiny, v rozmělněném či rozmačkaném stavu, dostáváme usušený výrobek ve tvaru hrudek nestejných velikostí a tvarů. Takové látky se musí sušit tak dlouho, až i největší hrudky dostatečně proschnou. Většinou se rozmačkané látky, např. vařené či pařené brambory, vysušují poměrně pomalu také proto, že vzlínavost vlhkosti ze středu hrudek k jejich povrchu je malá. Kromě toho je sušení takových látek zdlouhavé i proto, že se navrstvováním na sušicí plochu uplatňuje nestejnoměrná velikost hrudek a kousků nepříznivě, neboť prostupnost vrstvy pro sušicí plynné prostředí (vzduch apod.), je v jednotlivých místech nestejnoměrná a v četných místech je nedostatečná, takže se v nich sušicí plyn, který je již nasycen, vodní parou, nevyměňuje nebo se vyměňuje nedostatečně. To se uplatňuje nepříznivě tím více, jeli třeba nastírat vysoušený ma- . teriál hrubými mechanickými zásahy, jako je hrnutí nebo urovnávání vrstvy, zejména jeli šířka sušicí plochy poměrně veliká. Následkem uvedených nedostatků trvá ovšem sušení dlouho a je proto spojeno se ztrátami tepla i pohonné energie a s
 2. 2. malou výkonností sušicí plochy; tak např. sušení rozmačkaných bramborů trvá na deskových sušár
 3. 3. 40 2 100550 nách, provětrávaných úzespodu horkým vzduchem, 6 i více shodin. Je proto nasnadě zlepšit sušitelnost tím, že se měkkým, tvárným látkám dá vhodný jednotný, tedy stejnoměrný tvar, např. tvar roubíků nebo drátu s příhodným průřezem. Tím se zamýšlí dosáhnout ve vrstvě stejno měrnosti v prostupnosti sušicího plynného prostředí a zrychlení sušení, kdyby tomu ovšem nepřekážela lepkavost povrchu tvářené měkké látky, která zaviňuje slepování jednotlivých roubíků již při tváření, takže vznikají vzdoro všem dosud známým opatřením slepené a velmi špatně. prosušitelné konglomeráty, slepence roubíků čili hnízdapro plynné sušicí prostředí neprostupná. Tomuto hrubému nedostatku neodpomáhá ani obalování tvářených roubíků sypkými prášky, moukou nebo krupičnatou tlučí, neboť dosud používaná zařízení pro tvorbu roubíků z měkkých tvárných látek, která jsou jinak výkonná a jednoduchá, . neumožňují, aby zásypový materiál obaloval lepkavé roubíky hned v okamžiku jejich vzniku, tj. v místech, kde vystupují z tvářecího stroje, a roubíky navzájem co do lepkavosti a slepování isoloval. Proto se upustilo od používání výkonných jednoduchých tvářecích strojů, které vytvářejí roubíky nepřetržitým způsobem a raději se používá granulace hrudek v méně výkonných a obtížněji řiditelných, objemných a těžkých valivých a podobných granulátorech rozmanitých soustav, což má však i nevýhodu, že se jednak stěží dosáhne granulí stejnoměrné velikosti, jednak se nedosáhne dostatečného zvýšení vzlínavosti uvnitř hrudek. Bylo by ovšem také možno použít k odstranění lepkavosti roubíků, vy stupujících z tvářecích strojů, rychle působícího povrchového osušení, např. i pomocí infrazáření, ale takový způsob by vyžadoval, aby roubíky vystupovaly z tvářecího stroje jen v jediné řadě a aby osoušení bylo dostatečně dlouhé s ohledem na transport vlhkosti zevnitř roubíků k je jich povrchu v první hlavní fázi sušení. To jsou podmínky, které prak- ; ticky vylučují využití takového způsobu. Další nevýhodou všech dosud známých způsobů a zařízení je, že nedovedou nastřít čili navrstvit měkké, vlhké roubíky, byť i dokonale obalené zásypem, do stejnoměrné sušicí vrstvy na plochu sušárny, zejména jdeli o větší šířku sušicí plochy, např. o šířku 2, 3 i více metrů. K tomu musí známá zařízení používat mechanických prostředků hrnoucích a urovnávacích, které představují hrubé mechanické zásahy, měnící tvar tvárných roubíků a způsobující nevhodná místní směstnávání a tím nestejnoměrnou proštupnost vrstvy. Nebo musí známá zařízení používat pohyblivých rozdělovačů, např. kývavých žlabů apod., tedy zařízení o sobě složitých. Všechny zmíněné nedostatky odstraňuje vynález, který se týká způsobu a zařízení na provádění způsobu a s úspěchem řeší, jak o tom
 4. 4. svědčí provedené opětované zkoušky, úpravu měkkých tvárných látek před sušením a jejich vrstvení na sušicí plochu. Tím vynález umožňuje používat výkonných a jednoduchých tvářecích strojů na přípravu nepřetržitě vystupujících roubíků. Prohnětením a prořezáním popřípadě přítomných pevnějších částí zpracovávané látky, určené k sušení, a mírným slisováním se podle vynálezu dosáhne zvýšené a stejnoměrné vzlínavosti vlhkosti ze středu roubíků k jejich povrchu. Dále dosahuje vynález úspěchu tím, že se použije vibrační dopravy roubíků bez jakéhokoli hrubého hrnutí nebo urovnávání. Při vibrační dopravě se odloučí a k opětovnému použití vrátí nadbytek ochranného zásypu, popřípadě se provede i částečné předsušení během vibrační dopravy, načež se vibračním způsobem roubíky v příčném směru, tedy po celé šířce sušicí plochy, navrstvují do stejnoměrně vysoké a stejnoměrně prostüpné vrstvy na jakkoliv širokou sušicí, plochu. “ S: , využití výkonných jednoduchých, o sobě známých strojů na tvá
 5. 5. 100 130 ření, tj. na plynule probíhající homogenisaci a mírné lisování současně s tvářením měkkých látek, jako jsou stroje např. na mletí masa apod., umožňuje vynález tím, že se na rozdíl na dosud obvyklou polohu zmíněných strojů umístí stroj tak, že se jeho deska, mající otvory pro výstup roubíků slisované látky, umístí do polohy vodorovné, takže ne přetržitě vystupující roubíky visí, každý samostatně, ve směru svislém směrem dolů, a to každý roubík na svém výstupním otvoru desky. Takto se podle vynálezu dosáhne, že se lepkavé povrchy roubíků, jak je zkouškami plně ověřeno, nikdy nedotýkají, i když jsou rozteče otvorů v desce malé, a proto je vzájemné slepování roubíků vyloučeng. Dále sę podle vynálezu využije toho, že se v řečenémi svislém závěsu kusy vystupující látky vlastní vahou utrhávají, každý jednotlivě a v nepravidelných intervalech a délkách. Pod vodorovnou výstupní deskou je podle vynálezu dostatečná výška, aby mohlo nastávat samovolné utrhávání; např. při zpracování vařených nebo pařených bramborů (bez kondensátu z pařící páry) stačí výška asi 300 mm. Lze tedy použít známých řezacích strojů, jako jsou na maso, jejichž osa šneku se však umístí vertikálně a děrovaná deska horizontálně, což nečiní obtíže; změněna musí být jen násypka do vertikální polohy. Aby se utržené kusy vystupující látky neslepovaly při dopadu na podložku a při další manipulaci, je místo, kam utržené kusy dopadají, vytvořeno vrstvičkou zásypové sypké hmoty, která je unášena v zhruba vodorovném směru rychlostí zhruba takovou, jakou mají odtržené kusy látky následkem volného pádu. Tím se podle vynálezu dosáhne, že je utržený kus odnášen v napřímeném tvaru a zamezí se jeho zhroucení při dopadu, přičemž většina jeho povrchu je obalena zásypem. Na unášené napřímené kusy je možno shora nasypávat další zásyp, ale to je ve většině případů zbytečné, neboť k dokonalému obalení zásypem dojde při přechodu kusů látkyroubíků a zásypu do vibračního dopravníku. Veškerá další doprava plastických měkkých roubíků se podle vynálezu s výhodou provádí vibračními dopravníky jak ve směru vodorovném, tak i svislém, což má příznivý vliv na zpevnění roubíků a dovoluje snadné odloučení zásypu prosetím. Jako zásypu se použije práškovitých látek, lépe však krupičkovitých, s výhodou krupičnaté tluče z vlastního usušeného materiálu, např. při zpracování bramborů se použije 2% tluče ze sušených bramborů. - Způsob a zařízení podle vynálezu lze sledovat na obr. 1, který znázorňuje schematickým způsobem jedno z typických provedení, a na obr. 2, který rovněž schematicky naznačuje alternativu dna nastíracího dopravníku. - - Na obr. 1 je naznačen nárys a půdorys zařízení jako příklad provedení. Tvářecí lis 1 na nepřetržitou výrobu roubíků z tvárně měkké látky má násypku 2 a vertikální hřídel 3 s dopravním a lisovacím šnekem, který při otáčení tlačí zpracovávanou látku do otvorů v tvářecí desce 4 umístěné vodorovně. Z otvorů desky 4 nepřetržitě vystupují . roubíky látky 5 a visí z otvorů desky , pokud to dovoluje jejich vlastní pevnost v tahu. Takto vertikálně umístěný stroj, např. řezací na maso, má nad děrovanou deskou 4 sadu nožů, jejichž ostří otírají povrch desky a hnětou a rozřezávají zpracovanou látku (nože nejsou kvůli přehlednosti v obr. 1 naznačeny). Některé známé řezací stroje mají i dvě děrované desky, z nichž ta, co je na straně šneku, bývá hruběji děrována, v kterémžto případě má i - tató přední, hrubá deską svou soustavu nožů na straně ke šneku nebo také ještě i na straně od šneku
 6. 6. odvrácené. Kusy látky , visící na desce , se vlastní vahou samovolně přetrhávají a padají do místa 7 na vrstvu zásypu , pohybující se na
 7. 7. 150 160 170 180 4 » 100550 pásu 6 směrem a rychlostí , která je alespoň zhruba. tak veliká, jako je volným pádem vzniklá rychlost volného pádu utržených kusů látky . Vytlačovaná látka se může utrhnout i v rovině děrované desky. 4, takže např. při vzdálenosti roviny 7 od roviny 4 h ,3 m nabude odtržený kus látky 5 maximální rychlosti dopadu v 2.. h 2,43 ms. Rychlost. pásu 6 bude mít hodnotu aspoň,2 ms. Vrstva 8 zásypu se nastírá na pás 6 samočinně ze zásobníku 10 a její tloušťka se mění seřiditelným hradítkem 11. Zásobník 10 se plní samočinně přívodem zásypu 12, jehož otevřený. dolní konec13 se ve vhodné výšce noří do zásypu v zásobníku 10, a přívodem 14, kterými se k opětovnému upotřebení vrací nadbytek použitého zásypu z vibrač - ního vertikálního šroubového dopravníku 20. Utržené kusy látky, spolu s nadbytečným zásypem, jsou na obratu pásu 6 sesypávány do násypky 17 vodorovného vibračního dopravníku 15, majícího budič kmitů 16, a dopravují se tímto dopravníkem směrem 18 do výsypky 19, kterou přecházejí na dopravní stoupající trať. 22 vertikálního vibračního šroubového dopravníku 20, který má svůj budič kmitů 21 umístěn na hor ním nebo dolním konci (v obr. 1 je označen budič dole. Vhodná část šroubové dopravní trati 22 je opatřena sítem 23, které prosévá nadbytek zásypu, načež se odloučený zásyp vrací v místě 14 do zásobníkú 10. V další části 24 dopravní trati lze s výhodou uspořádat částečné předsoušení roubíků tak, že plášť 25 obaluje vibrační trať 24 a umožňuje tím vedení ohřátého vzduchu podél dopravní stoupající trati 24. Na horním konci dopravníku 20 vystupují roubíky v místě 26 do vibračního dopravníku 27, jehož podélná osa je zhruba vodorovná a který zasahuje napříč do sušárny 30. Dopravník 27 má svůj budič kmitů 28. Roubíky jsou dopravovány ve směru 29. V sušárně 30 je sušicí plocha . s šířkou 31, která může být podle potřeby jakkoliv veliká (i několik metrů. Poloha směru dopravy 29 k šířce 31 sušicí plochy je s výhodou zhruba příčná. Sušicí plocha s šířkou 31 se například pohybuje ve smě ru 34 rychlostí nutnou pro správné sušení. Dno 32 vibračního nastíracího dopravníku 27 je v příčném průřezu vodorovné a má v celé šířce 31 úhlopříčný výřez 33. Jelikož se po dně 32 dopravují roubíky přesně laminárním, tedy paralelním translančním pohybem, spadávají jednotlivé roubíky postupně a stejnoměrně vlivem hrany úhlopříčného výřezu 33 na sušicí plochu po celé její šířce 31, tedy bez jakéhokoli hrnutí a urovnávání hrubými mechanickými prostředky.
 8. 8. Na obr. 2 je schematicky naznačena alternativa uspořádání dna 33 nastíracího dopravníku 27. V případě a je v příčném řezu dno rovné, v případě b je rovné dno opatřeno hřebenovitými oddělovacími žebry, v případě c je dno provedeno ve tvaru vlnovky. Případy b a c jsou ukážkou rozmanitých možností, jak ještě více zajistit stejnoměrné roz dělení roubíků po celé šířce dna a tím stejnoměrnost nastírání na su šicí plochu i v případě, že by dno 33 nebylo uloženo zcela přesně vo dorovně v příčném řezu. . Dokonalým odloučením nadbytečného zásypu během vibrační dopravy se dosáhne odstranění úletu zásypu během sušení. Vibračním nastíráním se dosáhne stejnoměrného vysoušení vrstvy. Slisováním a následujícím vibračním dopravováním roubíků se dosáhne zlepšené vzlínavosti vlhkosti k povrchu roubíků. Jakékoliv slepování a nalepování slisované látky je vyloučeno. Způsob, a zařízení podle vynálezu sice používá o sobě známých prostředků a prvků, ale jejich novou účelnou kombinací se dosahuje dosud neznámého účinku ve zlepšené technické a hospodárnostní úrovni při použití strojů jednoduçhých, v pořízení i v provozu levných. Zároveň se dosahuje v ohledudokonalého vrstvení vysoušeného materiálu na sušicí plochu universálnosti, neboť způsob a -
 9. 9. 190 100550 zařízení na nastírání se stejně výhodně hodí i na neplastické sypké látky, jakými jsou např. zrniny, na řezanou čerstvou píci apod. Vynález tedy znamená nemalé zdokonalení a zhospodárnění dosavadního stavu. - Předmět patentu 1. Způsob na úpravu měkkých tvárných látek před sušením a jejich vrstvení na sušicí plochu se zásypem a předsoušením, vyznačený tím, že látka určená k sušení se lisováním formuje otvory v tvářecí desce, vystupuje jimi svisle dolů, takže se jednotlivé části navzájem nedotýkají, přičemž se kusy látky vlastní vahou samy odtrhávají a dopadají na vrstvu sypkého materiálu, pohybujícího se v přibližně vodorovném směru rychlostí zhruba stejnou, jako je rychlost dopadu odtržených kusů, načež se tyto kusy dopravují do sušárny, přičemž se během dopravy odděluje nadbytek zásypu od látky, po případě s jejím předsoušením a kusy látky se nastírají bez hrnutí -a urovnávání na sušicí plochu. 2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, s tvářecím lisem a vibračními dopravníky, vyznačené tím, že tvářecí lis (1) má tvářecí desku (4) s otvory v poloze horizontální a že nad sušicí plochou je umístěn vibrační dopravník (27), jehož podélná osa je zhruba vodorovná a jehož dno (32) je nad celou šířkou (31) sušicí plochy úhlopříčně vykrojené (33). severografia,n. p, závol 03 . :
 10. 10. Příloha k patentnímu spisu č. 100550 .

×